PLI KANTIK KI KANTIK

Remersiman

Mersi Gerard Sullivan, Soorya Nursimooloo Gayan, Reshad Uteem, A.G. Kassim.
Mersi pou bann liv ki finn permet mwa dekouver enn trezor:
1. Holy Bible – New International Version
2. The Bijak of Kabir – Translated by Linda Hess and Shukdev Singh (Motilal Banarsidass, India)
3. Rosary of Hymns – Selected Poems of Surdas – Translated by Jaikishandas Sadani (Wiley Eastern Limited, India)
4. Tukaram says Tuka (Penguin Classics)
5. Anthologie du Soufisme par Eva de Vitray-Meyerovitch, Centre de Documentation Spirituelle

Pou tou bann poet ki finn konn dir
“Alala ki zoli-zoli
Sante Bondie ki zoli-zoli.”

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

ENTRODIKSION

Tar enn aswar
kan somey profon satisfe
fer kwar mision akonpli
enn lavwa sakouy mwa.
“He beta!” li dir,
“Avan Lamor Enn Profeser
ena parol ki bizen dir,
parol lamour, lamour profon,
Lamour pasion, Lamour Bondie,
Kantik pasione ki sant
adorasion
enn aman pou so bieneme,
enn bieneme pou so aman;
Lamour Biblik, Lamour Bhakti, Lamour Soufi.
Lamor Enn Profeser kapav atann,
so ler pou vini. Pa so ler aster.
Sant Maha-Kantik,
pli gran ki pli gran,
pli siper ki siper,
pli Kantik ki kantik,
Kantik Kosmik
ki koumans letan,
aret letan,
grandi-retresi lespas,
kol kontrer ansam san fer zot vinn enn.
Ala to mision
Avan Lamor Enn Profeser.”

PLI KANTIK KI KANTIK

(The Song of Songs)

Bieneme
Les so labous ba mo labous –
to lamour, gate, pli dou ki diven.
Soul mo nam ar parfen to lekor;
to nom parfim mo liniver.
Normal bann zennfi ador twa!
Pran mwa ar twa – vit!vit!
Amenn mwa Senier dan to lasam.

Bann Militan Lamour
Zot lazwa plen nou ar boner;
zot lamour pli dou ki diven.

Aman
Ala to zoli, gate!
Ala to zoli!
To lizie dou kouma de kolom.

Bieneme
Kouma to gayar, mo zom!
Ala to bon la!
Ant nou dra ena lavi.

Aman
Nou lakaz solid, koko;
bim an tek, travers bwadebenn.

Bieneme
Kikfwa mwa mo’enn petal,
enn lis dan karo brile.

Aman
Kan konpar twa ar lezot
to enn fler dan karo raket.

Bieneme
Kouma enn pie mang dan danbwa kanpes
mo gate adore li kontrer lezot.
Dan so lonbraz mo gagn konfor;
so fri mir beni mo pale.
Li finn amenn mwa dan banke bann prens;
nou etandar apel lamour.
Les mo bwar to zi,
les to mang fer mwa reviv;
to lamour fer mwa tourdi.
So lebra gos mo lorye dous
ler lebra drwat pe anvlop mwa.
Tou bann tifi lesiel-later
Zame grat ledo lamour
pou manti-manti.

Tande! Limem sa!
Gete! Ala li vini!
Kouma enn serf
li travers laplenn, fransi kolinn.
Ala li la!
Kot lafnet, deryer baro
so nam pe rod mwa.
Mo lamour dir mwa
“Mo lamour, mo trezor,
leve, vinn ar mwa.
Get deor, move tan finn fonn;
lapli finn aret tonbe;
bann fler get lesiel riye,
lanatir pe sante,
pizon pe roukoule
partou-partou.
Papay lor pie gonfle ar delis,
Frisiter mir pe anbom liniver.
Leve gate, vinn ar mwa!
Vini gate, vinn ar mwa!”

Aman
Oh, kolom dan fant ros
lor flan montagn
montre mwa to figir,
les mo tann to lavwa;
to lavwa dou,
to figir ple.

Bieneme
Enn nwit san somey lor lili
mo rode mem mo adore;
rode mem, pa kone kot li.
Mo kit mo lili, al dan lari,
lari apre lari,
skwer apre skwer
rod mo lamoure,
rode mem me abba.
Lapolis lor patrol dimann mwa ki mo gagne.
“Kot mo lamoure adore?”
Kouma zot ale, mo adore paret divan mwa.
Mo may li, mo abras li;
amenn li lakaz mo mama,
dan lasam kot mo ti pran nesans.
Tou bann tifi lesiel-later
Zame grat ledo lamour
pou manti-manti.

Ki ete sa kolonn lafime
ki pe roule depi dan dezer,
parfime ar lansan ek sanbrani
ki fer letan ek lespas santi bon?

Aman
Ayo mo gate, ala to zoli!
To zoli, zoli, mo lamour.
To lizie lagren longann!
To seve kouma fler kann velour dan lesiel ble;
to ledan blan kouma dile,
frengan, drwat-drwat, san komeraz,
kouma zat mir ki’nn koup ande;
to lalev roz gato-koko;
to labous atiran;
to likou elegan .
Ayo! To zoli, zoli gate!
To pwatrinn kouma de tiserf fek ne
dan zarden margerit.
Lor montagn sanbrani, lor kolinn lansan
mo pou pas lanwit
ziska ki fernwar ale
e dime koumans briye.
Ayo! To zoli, zoli gate!
Zoli, zoli! Parfe!

To finn souk mo leker
Oh mo fam-ser;
to finn souk mo leker
ar enn regar, ar enn sourir;
oh fam-ser
to lamour dezirab-admirab
pli goute ki diven,
pli aromatik ki tou zepis met ansam;
dan to labous dimiel koule
oh mo madam-marye;
to lalang larg dimiel ek manteg;
to lenz santi zasmen aswar,
to lekor se enn zarden parfime,
oh fam-ser;
to mo lasours, mo zedo;
to enn verze grenad ek grenadinn,
mehenndi ek naladam,
kanel ek zerof,
sanbrani ek lansan.
To mo zarden akwatik,
Enn basen dilo kler
ki nouri Losean Endien.

Bieneme
Leve, leve, labriz lenor!
Leve, leve, labriz lesid!
Sarye parfen mo zarden
Dan tou kwen liniver san fen.
Aroz petal lor sime mo adore
ki pe vinn gout douser ek delis
bann fri dan mo zarden.

Aman
Mo finn rant dan mo zarden, oh fam-ser!
Mo finn alim sanbrani ek lansan;
konsom pen garni ar dimiel,
delis diven ek dile.

Bann Militan Lamour
Oh ser, oh frer!
Manze, bwar ziska leker plen ar boner.
Viv Lamour!

Bieneme
Mem mo dormi mo leker pe veye.
Ekoute! Mo lamour pe tape:
“Ouver mo fam-ser, mo gate,
mo kolom san tas.
Freser imid aswar finn tranp mo seve.”
Mo finn dezabiye.
Bizen reabiye?
Mo’nn lav lame-lipie.
Pou resal zot?
Mo gate pe sey larg mo take;
mo leker pe bat fol.
Vit mo leve pou ouver so sime;
mo lame ek ledwa
mwat ar lansan-sanbrani
ouver tou pou li
me li nepli la.

Mo adore li enn reyon lalimier
kan marenwar pe fer vantar.
Li kouma enn stati an-or
ar seve kotle kouler zanblon,
ar lizie lagren longann
kouma de kolom
kouver ar dile
dan bor larivier sakre;
so lazou se enn tapi zepis
ki aromatiz nou lili;
so lalev se de petal fler
pli goute ki dimiel;
so lekor ivwar ek bwadebenn
miskle ar douser.
Li mo aman, kamwad ek frer.
Mo tou.
Pli zoli ki sa peyna!

Aman
Oh tifi lalimier!
To lipie delika dan pantouf laswa,
to lazam skilpte par mazisien-artis
anons to lonbri kouma’nn koup diaman
ranpli ar soma ziska deborde.

Bieneme
Ale vini gate adore
kouma’nn zenn serf
vinn pran nouritir
lor montagn zepis.

LAMOUR BHAKTI EK SOUFI

(Tukaram, Kabir ek lezot
Pardonn mo toupe
Ek liberte ki mo finn pran
Ler mo ouver laport mo lang
Pou fer li dir
Seki mo kwar zot ti dir yer.)

Dan mo rev, dan mo rev,
Namdeo ek Vitthal
Vinn dan mo rev

“To travay se ranz poem,”
Namdeo dir mwa,
“Aret fane, beta.”

Vitthal donn so lagam,
Sakouy mwa dousma,
Tir mwa dan rev
Plonz mwa dan pli rev ki rev.

“Namdeo ti fer serman
pou ekrir enn miliar poem.
Twa, Tuka, to louvraz
Se konplet travay la.”

(Tukaram)
Mwa, enn poet? Ah Bondie!
Mo lemonn pe degrengole.
Mo sir ou bann seleb vre-serviter,
Bann vre poet, pe riy enn foser.

Zordi mo sir mo pou fel:
Plis mo lalang amare
Plis zot pe dir mwa sante.

Mo pou bizen rant plen-plen
Lor teren mine par seki mo pa kone.
Mwa mo zis enn ti baba, pa’nkor konn nanye.
Mem mo Senier pa’le trap mo lame.

Ayo Bondie! Ekler mo sime.
Tuka santi soley pe kouse.

(Tukaram)
Bien bon Bondie, mo pos kanze;
Ala bon la peyna manze.
Ler vant korde mo mazinn Ou
E mo vomi tou.

Bien bon Bondie mo fam pinget;
Ala bon la, mo’nn fizet net.
Ala mo dan bien, gagn zoure partou;
Mersi Senier, mo’nn perdi tou.

Ala bon la pa konn laont!
Ena zis Ou pou pran mwa kont.
Mo’nn bien fer repar kalimay
Olie dan vid gaspiy travay.

Tuka ere li’nn res karem;
Vant vid anpes lespri dormi.

(Tukaram)

Pa kone kouma mo finn tom isi
Etranze dan pei etranz.
Pa mo later sa!
Partou kote tou pe pous mwa.

Mwa ki mwa?
Ki mo ena?
Etranze dan pei etranz.
Peyna lipie;
Peyna lizie.

Peyna nanye Senier:
Ni anset, ni desandan.
Mo ena zis Ou, pran mwa tou
E les bann sen pran mwa enn ti kont

Mo gagn per Senier.
Lafore nwar divan mwa
Kot boukou finn tas dan nwar;
Pa trouv zot, pa tann zot.
E mwa mo la dan bor.
Ed mwa Senier!

Pitie Bondie!
Mo’nn konn lafen, mo’nn konn laswaf,
Mo’nn konn dormi deor.
Mo’nn marse mem drwat divan mwa,
Travers danbwa, vilaz, karo;
Swiv mo desten, swiv mo karrma.

Mo fatige dan bor lafore,
Fatige ne, re-ne.
Me se Ou mo terminis,
Mo maray final.
Andeor Ou peyna boner.
Mo sipliy Ou, Bonte-San-Limit,
Tengn mo lapeti feros
Ar enn gout Ou Granmersi.

Mo kont dan rouz;
mo’nn perdi fam, perdi zanfan, perdi tou;
peyna nanye, peyna personn.
Mo tousel kot Ou lipie.

Senier!
Tuka finn swiv so desten.
Aster tou dan Ou lame.
Gete Oumem ki pli bon.

(Tukaram)

Aster
Dan permanans enn trans
Ar lespri ki get andeor letan
Mo fer enn vid
Pou anvlop Li
Fer Li rant dan mwa;
Mo santi Li rant dan mo lavi
Aster
Mo kapav ador Li.

Ler Li rant dan mo nam
Mo nam rod
Perfeksion.

Senier adorab-adore!
Tuka pe anbras Ou lipie.

(Tukaram)

Li orizontal,
Li vertikal;
Li lao, anba,
Sirlekote, atraver;
Enn Lalimier san frontier.

Li Tou,
Li Enn.
Li vinn Enn kan to leker prop.

Zaze, zaza, zaze,
Zaze, zaza, zaze mem
Me Li Li Tou e Li Li Enn.
Tuka kone.
Dimann li.

Si to’le to nam
Trouv So Tou
Bril to liv kont.

(Tukaram)

Ferfout ar konesans
Ferfout ar sazes
Mo finn depoz mo leker
Kot Ou lipie, Senier

Ferfout ar manier
Ferfout ar polites
Mo finn depoz mo nam
Kot Ou lipie, Senier

Ferfout ar repitasion
Ferfout ar popilarite
Mo nam pe bwar
Dan Ou lasours, Senier

Ferfout ar endividialite
Ferfout ar sosiete
Se Ou Lazwa Siprem
Ki pas mo laswaf, Senier

Tuka ti dir mwa
Les mo nam
Bengn dan Ou dilo kler, Senier.

(Tukaram)

Kan Li,
Depi pa kone kote,
Enn meteorit
Tom lor to lakaz
Pa per
Bondie pe rann twa vizit

Kan katastrof
Balye karo
Met partou plat
Res zis Bondie ek twa
Pa per
Bondie pe rann twa vizit

Kan met to lang touni
Grat so enpirte
Zet parol mansonz
Dan enn trou san fon
Pa per
Bondie pe rann twa vizit

Kan natir imen
Finn desire
Finn kas-kase
Pa kapav repare
Pa per
Bondie pe rann twa vizit

Kan lespwar
Dan simitier rev
Kan nanye
Finn ranplas tou
Pa per
Bondie pe rann twa vizit
Kan to finn perdi tou
To lemonn anbalao
Res zis to lavwa
Lavwa for ek kler
Pa per
Bondie pe rann twa vizit

Gete laba!
Bondie finn anvlop li net
Tuka dan bien
Li ek Bondie finn vinn Enn

(Tukaram)

Ou peyna lakaz
Ou ranz kabann
Ek bidonvil
Souvan trouv Ou
Dan plas bizar
Mosad-mosad
Dan Ou ti kwen
Ou anpandan
Ant somey ek revey
Ou paret afame
Me Ou refiz manze

Ah Bondie!
Touka pa pou dir
Ki manier
Li pou zis dir
Ki Ou manier
(Tukaram)

Wi, wi, wi
To seve pa konn lame kwafer;
To gayar, mo ti vantar
Ar to sagay enpresionan.

Si dimoun pa nouri twa
Sannyasi
To modi zot.
To drwa sa.
To enn sadou, enn sannyasi
Pa vre?

To for lor bwar bang;
To gagn to sourr.
Samem to Bhakti
Move fatra?

Taler Tuka
Klak twa.
Oh pardon Lespri Beni!

(Tukaram)

Lespri Beni!
Mo bien kwar lemonn fou net.
Kan mo koz laverite
Zot tom lor mwa pou bate;
Ler mo koz manti
Ala zot kontan.

Mo finn zwenn enn gran sadou,
Sef lor tir lay,
Gramaten boner plonz dan larivier,
Detrir nam pou ador ros.
Bachara, bachara, mo dir Twa.
Mo finn zwenn enn gran imam
Konn par ker so liv sakre,
Sef lor fer zanfan dosil.
Pa kwar zot konn plis.
Get yogi kas poz laba!
Ipokrit salo
Poumon plen ar vantardiz,
Adorater metal ek ros,
Fer fezer kot li pase
Ar so tok ek langouti,
So tika etsetera.
Roul-roul nou dan so bobinn,
Li sant for-for andeor ton.
Bap! Pa koz nam ar li.
Endou la dir “Ram, Ram”;
Mizilman la dir “Rahim”.
Lerla zot lager.
Personn pa konn vre Mister.
Kouma mouss ver
Zot ponn manntra,
Bous lizie dimoun.
Zelev kouma profeser
Finn rant dan ganndol.
Abba!
Oh Lespri Beni!
Boukou douk.
Kabir koze mem dan vid.
Tro senp pou zot gran lespri.

(Kabir)

Li napa ler pou delis-lakoler.
Lapli pe tombe pou beni nou tou,
Met kontak mouye ar bann amoure.
Kouma laliann swaf, soule ar saler
Bwar lavi otour so pie bieneme.
Larivier sek pe deborde
Pe galoupe pou al lamer;
Zenes anfler kone ki lavi kourt
Kouma lonbraz niaz ki prese pou fonn.
Wi, zanfan, zot finn bien konpran:
Mo pe koz ar zot lor lamour zom-fam.
Oh Radha, mo ser, fale pa bliye
Dir to mesaze livre mesaz la –
Surr dir twa Radha, nou ale baba
Drwat dan so lebra, Li pe atann twa.

(Surdas)
Ekout mwa, mo bieneme!
Mwa ki realite reel,
Momem sant, Momem sirkonferans,
Momem bann bout e Momem Tou.
Momem Volonte ant lesiel ek later.
Mo’nn donn twa lentelizans
pou obzerv twa ar Mo Lentelizans.
Donk ar to lentelizans to trouv tomem
me se ar Mo lizie ki to trouv Mwa ek tomem,
pa to lizie ki dekouver Mwa.

Bieneme!
Komie fwa Mo’nn kriye twa
e to pa’nn tann Mwa.
Komie fwa Mo’nn vinn divan twa
e to pa’nn trouv Mwa.
Komie fwa Mo’nn borde kouma parfen dou
e to pa’nn santi;
bon manze
e to pa’nn goute.
Kifer seki to trape
pa amenn twa ver Mwa?
Kifer to pa santi Mo parfen?
Kifer to pa trouv Mwa?
To pa tann Mwa?
Kifer? Kifer? Kifer?
Pourtan Mo delis pou twa
depass tou;
plezir Mo done
depass tou.
Poutan preferab Mwa
ki tou lezot.
Momem Bote,
momem Lagras.
Bieneme kontan Mwa,
kontan zis Mwa, donn Mwa to lamour.
Personn pa pli senser ki Mwa,
lezot kontan twa pou zotmem,
Mwa Mo kontan twa pou twamem
e twa to sove lwen, to ale.

Bieneme!
To pa kapav pli drwat ki Mwa
parski si to vinn ver Mwa
se parski Mo ti deza la, koste ar twa.
Mo toultan pli pre ar twa ki to prop tomem,
ki to prop nam, ki to prop souf.

Bieneme!
Nou al ansam ver linion.
Nou’ale, lame dan lame
divan Nou ziz, Laverite
e dimann li sel Nou linion
pou leternite.

(Ibn ul-Arabi)

O Ami, dan losean To lamour
Les mo plonze, nwaye, kas-pa-latet;
Mo’le jalsa partou kote – isi, laba
Mo’le chom tou, zwir, zwir, zwir, kas-pa-latet.

Mo’le plonze dan losean, vinn likid,
Bliye sipa mo a , sipa mo d, sipa mo m,
Mo’le vinn enn rosignol dan to zarden, Ami,
Fer bouke roz, kas-pa-latet.

Mo’le vinn rosignol e sante,
Da kazino, gagn leker e perdi nam;
Mo latet dekapite dan lame
Mo donn twa san fason e kas-pa-latet.

Mo’le vinn rosignol e lerla rod lamour
E kan leker plen ar lamour
Mo manz lapousier
Kas-pa-latet.

O Senier Tomem pli gran; mo’nn bwar Twa
Dan Kalis To Linion;
Finn ler pou bliye “sa-pou-twa-sa-pou-mwa”
E kas-pa-latet.

Yunus pagla ar To Lamour, Bondie!
Li kapav pli dan pens parmi bann pli dan pens
Me To Lamour donn li gerizon.
Donn mwa To Lamour e kas-pa-latet.

(Yunus Emre)

Mo kapav pe mor me li pa tengn
Dife mo lamour pou Twa;
E To Lamour, mo sel anbision,
Anflam lafiev dan mo nam.

E se To lakaz ki mo nam rode;
Se To Desten ki mo desten
Mem si Grander To Lamour
Fer mo lamour imen gagn gos.

Mo poz mo lapriyer kot To lipie;
Mo gagn konsolasion dan to lonbraz.
Ekout mo lapriyer fay-fay!
Peyna plas pou lot dan mo lespri.

Mem lasante golmal,
Andikap tap pil lor andikap,
Personn pa pou kone zame
Pwa lakrwa ki mo sarye pou Twa.

To tousel konsian
Soufrans dan mo leker;
Personn, To tann dir, zame pou kone
Douler ki mo nam sarye.

Lafiev ravazer
Minn boyo, lespri ek lekor;
Kas mo konte e tikou-tikou
Karboniz mo nam.

Lor sime lapousier To pa ed
Enn pov vwayazer fatige?
Lor sime desten amer To pa anpes
Lamor devor pov ti vakabon?
To pa ekler sime
Bann ki’nn perdi bann e ki souvan
Pa merit lekleraz
Far ki to’nn alime?

Ayo! Donn mwa to saler
Pou ki mo kapav fer fas
Ar To koudme,
Fardo povrete ki kraz mwa.

(Dhul-Nun al-Misri)

LAMOR ENN PROFESER EK LEZOT

Misie Mohar-Fulena-Amatali
Misie Poli-Soumann-Ithier
Frer Alexi
Zordi dan krepiskil mo lavi
Kan labrim koumans leve
Mo mazinn zot ar boukou lemosion
Ek lafeksion.
Pou mwa toultan zot pou vivan,
Gran ero enn lot lepok
Ki ti donn mwa abesede.

ABESEDE

Kan abesede ti enn manze rar
Pou detrwa misie sirtou
E mamzel ankor plis mwens
Lasans ti porte for dan mo kote.
50 banane pli tar
Konspirasion kontinie;
Zot pa’le ouver laport ek lafnet,
Donn manze abesede
Tou zanfan Bondie.

Poutan li fasil nouri tou zanfan
Ar abesede.
Me routinn finn met kadna
Dan latet bann profeser
Ki pe reve lor bor Tamiz,
Lasenn, Ganga ek Yangsekiang
Me finn bliye dilo lasours
Ki pran nesans dan vant Lepous.

Soley mo lespwar pe koumans kouse.
Abesede touzour prizonie
Dan lakademi demi-porsion.
Eski dan fernwar mo dezespwar
Zetwal lwenten Abesede
Pou briye enn swar?

ENN TOPET ADMIRASION

O Senier, mo rapel lontan
Profeser dan mo vilaz
Li ti enn senier;
Enfirmie dan mo vilaz
Li ti nou dokter.
Nou ti kontan zot Senier,
Nou ti respe zot;
Nou ti admir zot Senier,
Nou ti kontan zot.
Aster enn lot ler:
Admirasion vann par topet.

Mo rapel Senier
Zot trap nou lame, fer nou sot sime.
Me aster enn lot ler:
Tou zafer rimotkonntrol;
Masinn pran plas regar imen;
Profesion aval vokasion;
Admirasion vann par topet.

Ki leritaz pe kit deryer
Pou tizanfan zanfan zordi?
Ete dan serkey ena?
Talan dan poban paysa?
Lamour, prankont dan balance-sheet?

KI PE ARIVE?

Senier!
Ki pe arive dan nou douniya?
Toultan ti dir nou sef ki mars divan,
Gid ki montre nou ki sime pou pran,
Gourrou ki montre kot laverite,
Berze ki amenn troupo patiraz.
Senier To dakor samem ti dir nou?

Mo pa pe konpran kifer azordi
Tilespri ki’nn pran baget dan lame,
Sakristen ki pe selebre lames
E pion dan biro ki pe dres papie.

Senier!
Ki pe arive dan nou douniya?
Profeser nepli konn abesede,
Kapitenn bato nepli konn lir map,
Ti manntra manti finn vinn Levanzil
E berze pe swiv troupo dan ganndol.
Eh Senier dir mwa, samem To program?

PA DIR MWA TO DAKOR?

Senier!
Pa dir mwa To dakor?
Sartie pe rod pilot Boeing;
Mahagourou dan simitier
Pe donn konsey sef joubaner
Kimanier zes touy konesans;
Lerwa telman pe fer sanblan
Ki palfrenie pe mont dadak
Lor so ziman e li kontan;
Galimacha finn vinn rekter
Lakademi literatir,
Kolez Beaux-Arts ek Metdanzar;
Partou-partou kot mo pase
Lalang finn vinn longer kravat.
Senier!
Pa dir mwa To dakor?

Tapaz loraz desir lesiel,
Enn lavwa for korn mo zorey:
“Eta bourrbak, pov bachara!
Taler to gagn enn klak ar mwa!
Ki sa, to kwar ki to tousel
Gagn drwa gagn enn ti lamizman?
Pa kas soulezon do ta!”

VREMEM SA?

Senier!
Eski li vre dan Premie Explozion
Ti fini ekrir mister tou sezon,
Depi koumansman ziska finision?
Laviktwar matier lor anti-matier,
Galaxi zordi lor galaxi yer,
Lenerzi Lamour lor glason fernwar?
Se pa Twa Senier ki ti fer kontrer
Vinn lalwa moter pou ki kreasion
Akseler mouvman ver so destrksion
E permet letan marye ar lespas
Al akous ansam fitir konpoze?
Senier!
Pa Tomem ti kre Satan
Pou fors nou aprann lite
E tras sime liberte?
Pa Tomem ti sem lagren lentelizans
Dan vant Premie Explozion
Pou ki partou dan Kosmos
Lavi entelizan kone
E zame pa bliye
Kot tousa ti koumanse?
Senier! ENTELIZANS SIPREM!
Pa vre zanfan bizen mama-papa,
Kouma mama-papa bizen zanfan?
Eski To’si To bizen nou
Parey kouma nou’si nou bizen Twa?

KOMIE?

Senier!
Sak fwa To avoy enn bon profeser
Enn lonbraz parla avoy li manze.
Li tro danzere, li tro sibversif,
Li pe met pwazon dan lespri zenes;
Li pa respekte koutim, tradision,
Li mem rod chalenj pouvwar patriyars,
Fer zenes kwar dan lamour, liberte.
Avantier zot ti koulout Zezikri,
Yer zot fizi ti touy King ek Gandhi;
Zordi?
Komie profeser ankor bizen mor?

MAZISIEN-ARTIS?

Senier!
Ena ki kwar To’enn arsitek
Ki finn dres plan enn liniver
Ki pe grandi divan-deryer,
Lao-anba, an-epeser,
An-profonder. Ena ki dir
To’enn enzenier ki fer revey
Letan-Lespas tiktak-tiktak.
Eski to enn mekanisien,
Ousa enn elektronisien,
Ousa enn matematisien,
Ousa enn kwanntoum fizisien,
Ousa enn enformatisien?
Ousa To zis enn
Mazisien-Artis?
Non, non, non To tousa
Me To plis ki tousa.

LAMOUR EK PARDON

Senier!
Twa ki pli gran profeser.
To ti vinn lor nou later
Lontan, lontan, lontan
Pou montre nou to lamour
E fer pardon rant dan liv.
Lamour ek pardon Senier
Finn fini rant dan bann liv
Lontan, lontan, lontan
Me malsans li pe tarde
Pou rant bien dan nou leker.
Partou, partou, partou
Gro bogi nwar lef-rayt-lef-rayt
Kraz-kraz kokliko dan karo.
Tro-tro boukou To bann zelev
Finn vinn exper dan fer sanblan;
Parol sakre finn vinn mastik
Pou bous bann trou metafizik,
Fer ler gonfle nenport.
Si mesaz ki To finn ekrir
Ar To soufrans, ar To disan
Lor poto endikater
Pe servi pou dekor fennsifer,
Ki pou arive aster
Ar mesaz to serviter?
Senier!
Donn mwa kouraz kontinie
Seki mo kwar mo bizen fer.

LAMOUR MO LAMOUR

Senier!
Dan lamour To Lamour
Mo finn dekouver
Lamour-fam, lamour-zanfan,
Lamour soley ki leve, ki kouse,
Lalinn ki leve, zetwal dan lesiel,
Lapli-soley ek larkansiel,
Zwazo gazouye, papiyon patine
Lor fey ver,
Enn bouton lor pie fler,
Bourzon kouler dan lamer gler;
Lamour pou kreasion
Depi koumansman ziska finision.

Dan lamour mo lamour
Mo trouv To Lamour Eternel;
Dan so regar ek so sourir mouye
Mo retrouv Twa ki finn donn To Lamour.
Mersi Senier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.