PEI SAN NAM

Lontan-lontan ti ena enn pei
Lwenten-lwenten kot rises dan lespri
Ti boukou pli for ki rises kofor.
Dimoun ti toler san okenn zefor
Diferan kiltir, diferan pwennvi
Ki li dan legliz ousa libreri.

Enn zour enn mazisien ti sanz tousa.
Rises dan kofor li priyoriter;
Toulezot krwayans se bann envansion
Pou anpes pei vinn siperpwisan.
Depi sa zour la se lalwa paysa
Ki ti vinn lerwa parmi diniter;
Panse inik san okenn konsesion
Ti vinn enn manntra pou tou bann zanfan.

Nepli ti toler okenn diferans;
Pa pans parey ti garanti soufrans.
Depi sa zour la, asasen swami
Ti gagn grad oustad dan lakademi.

04.11.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.