PEI MIRAK?

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Li posed kilomet kare lamer
Par milion me kifer so bann peser
Ler bato savire zot mor nwaye?
Zanfan dilo dan dilo zwenn tase?
Kreatir maritim pa konn naze?
Pei mirak sa? Ousa pei ak?

Li posed later fertil kot Bondie
Fer tou pouse me olie plant manze
Li plant goudron ek beton pou donn jos
Oustad Roupaya sort dan tou lasos
Pourvi ena chiling-chiling dan pos.
Pei mirak sa? Ousa pei ak?

So demokrasi zoli kous verni
Fer aveg trouv kler me tansion, Lerni,
Rod demokrasi dan biye de mil!
Rod enn ti seke, rod debrouy difil
Dan salon Detrwa! Difidifisil!
Pei mirak sa? Ousa pei ak?

Li posed boukou, boukou-boukou lang
Tou kalite fer rozet ar lalang;
Li posed boukou-boukou lapriyer
Ki tou peroke finn aprann par ker;
Ritiel frengan, kalite lor kouler.
Pei mirak sa? Ousa pei ak?

Li posed meyer akter triyanger;
Meyer kouyoner, meyer mardayer;
Meyer bater bis ek bater lakol;
Meyer lekol, lalkol, patol, lazol.
He bayo! Mo pa pe koz parabol!
Pei mirak sa? Ousa pei ak?

08.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.