PARSKI LI ENN ZOM

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Dan renion sendika travayer transpor
Li menas fer lagrev
Parski patron la pe fer dominer
Me dan so bis li maltret
Vie bonom, vie bonnfam;
Arsel madam ek mamzel
Parski so pouvwar mont dan so latet.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Ar so bann kamarad polisie
Li plengne parski li pa finn gagn seki li anvi
Mem li pa merite.
Me dan travay, iniform lor ledo
Get kouma li maltret seki pli feb ki li;
Get kouma li abiz madam ek tifi.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Pou gagn promosion li’nn desann kalson.
Aster dan biro, sibaltern regret zot nesans;
Enn zennfi finn swiside.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Li kriye for-for kont tou enzistis
Me ar so pouvwar li fer ankor plis;
Kan pe kraz so kor li denons lemal
Me kan li ki for lezot gagn dimal;
Pou li tousa normal
Parski li enn zom.

14.04.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.