PALTO DIDEOR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Adam Noah pe rilax anba pie tamaren. Li kone ki taler bann zanfan pou revinn antour li pou ekout so bann zistwar. Pandan vakans Desam kan saler donn bal, bann zanfan so prop zanfan ek zanfan so bann vwazen vinn anba so pie tamaren ki finn pous lor enn montikil gro-gro ros e so rasinn aster pe tini tou bann ros ansam. La, dan lespri zanfan, bann ros la pran nouvo lavi. Sa ros la kouma enn bato, sannla kouma enn loto; get sa lotla la, vadire enn avion. Bann zanfan la zwe, envante, konpoze. Tanzantan zot antour Adam Noah pou ekout so bann ti zistwar, parfwa tris, parfwa komik me toultan enteresan.

“Drol!” Adam Noah panse, “Ki pe arive zordi. Kot bann zanfan?” Enn laklos bisiklet kas so reflexion. Fakter kot li? Sa enn zafer rar sa!

– Bonzour Patron. Ena enn parsel pou ou.
– Parsel? Kot sorti?
– Sorti deor.
– Amene mo gete. Maten va! Vremem.
– Sign la mo bourzwa.

Adam Noah, lame tranble-tranble grifonn detrwa sign, rann fakter la so plim ek resi la. Fakter pran so bisiklet, poz so lipie gos lor pedal, pran enn ti lelan, pas so lipie drwat par deryer lasel e vit li disparet dan kontour.

Adam Noah get so parsel, tourn li agos, adrwat; vir li anbalao; sakouy li dousman. Li sey devine ki ena dan parsel la. Li pa pe kapav rapel kan dernie fwa li ti resevwar enn parsel par lapos. Bien-bien lontan. Li ti zenn, bien zenn sa lepok la e li ti pe gagn kado ar so bann pies. Me depi so maryaz, robine kado finn ferme. Li ouver so parsel dousma-dousma koumadir li per ki zafer ladan la kapav eklat lor so figir, ousa anvole.

Latwal briye-briye kouma tafta. Ki ete sa? Li larg latwal la e enn palto paret divan li. Enn palto ki so kouler sanz-sanze. Kisannla finn avoy li sa? Li met palto la e koumadir enn labriz mazik finn soufle lor li. Li nepli gagn so ditou. Enn palto klimatizer! Mari sa bann palto dideor la. Kot palto lokal kapav koste! Palto dideor fer li bliye bann zanfan, bann zistwar anba pie tamaren. Pandan enn ti segonn. Me enn segonn bien long.

Me ler li sey tir palto la, peyna sime. Bouton finn fixe ar boutonier. Adam Noah koumans panik. Transpirasion koumans koule. Palto la koumans sere lor so lekor vadire enn lapo artifisiel finn anvlop so lekor, anpes so lapo natirel respire.

So tayer seye me pa reysi defer li; li al get enn mekanisien, enn elektrisien, enn longanis. Abba! Touzour nanye. Palto la kol lor li kouma vantouz. Depi sa zour li finn aret konn konfor. Koumadir par mesanste, an-ete li kol lor so lapo e sof li kouma dife lanfer. An-iver li grosi e vinn enn koulwar kourander glase, lanfer brouyar e lanez.

Koumsamem, enn gramaten liver, malere tranble-tranble li pe trenn so lipie lor bor sime kot pie tamaren. Divan li enn group zanfan pe zwe me ler li pase zot aret zwe, get li ar lizie mefians.

– Wey get li do, ar so palto dideor.

Bann zanfan la pa konpran so soufrans. Zot tro zenn pou konpran, li panse. Li pa ti rod palto dideor. Palto la ti tom lor li kouma enn malediksion. So lizie plen ar larm ler li rapel kouma, lontan, bann zanfan ti antour li pou tann so bann zistwar. Ayo! Kouma pou fer letan lontan revini?

Li arete, retourn ver bann zanfan la. Zot re-aret zwe, dibout fix, get li. Li al drwat ver enn gro ros anba pie tamaren, asize. Li apel bann zanfan la, dir zot vinn otour li parski li ena enn zoli zistwar tris pou rakont zot. Bann zanfan la tike. Zot pa sir. Kifer Adam Noah pe rod sanz bataz? Ki so plan? Enn parmi zot ki ena enpe plis toupe dimann li:
– Ki ou’le ar nou?
– Mo bizen zot… Mo gagn tro fre.
– Ale do ta! Fonndos!

Lontan li ti disik pou sa bann zanfan la. Kifer li finn vinn lasid? So palto kouler lapo serpan repous saler soley liver, atir freser profonder lamer. So lekor tranble kouma seki finn gagn lakranp toutou. Enn gran vertiz anvlop li, sarye li. Li tonbe. Bann zanfan kit zot zwe, galoupe vinn gete ki li pe gagne. Zot antour Adam Noah, lev li, anvlop li ar zot inosans. Nou vie rakonter zistwar resanti saler imen. So largorz amare. Li pa kapav tini enn sanglo ki sorti depi profonder so nam. So plore sakouy so lekzistans net. Bann zanfan may li pou konsol li. Dousma-dousma so palto dideor koumans fonn e lizie Adam Noah ki ranpli ar larm-dezwa, briye ar kouler larkansiel. Lalians ant li ek zanfan Bondie finn resoude ek beni par larkansiel ki tal grander so dom lor latet bann zanfan anba pie tamaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.