AYKOU EK LEZOT TI POEM

©Dev Virahsawmy and ICJM

1. BABEBIBOBOU BOUM
Ti Babou pa ti fou,
li bien konn pas bagou;
li kontan fouy ti trou
pou may krab trouloulou.
Me enn zour san gete
li rant drwat dan enn trou
ki limem ti fouye.
Babebibobou boum!

2. TI FANFAN
Ti fanfan lor enn ban
pe flote dan divan.
Timama li kontan,
timama pa kontan.
Sove baba! Koutvan!

3. TONTON
Tonton mars ar zon;
tantinn pa enn gon, do ta.
Tonton dir pardon.

4. MORISIEN
Mo dir twa ala li zoli;
Oblize axepte li zoli.
Robine koule natirel,
Isi dan pei larkansiel.
Son, rit ek rim tou kalite,
Istorik, mazik, kolorye,
Efas egrer e ranz bann pon
Nasional, kalme divizion.

Continue reading “AYKOU EK LEZOT TI POEM”

LES LESPRI FLANE ANTOUTLIBERTE

©Dev Virahsawmy and ICJM

1. ENVOKASION

Aster ki mo pe galoup dernie tour
Mo kwar, si posib, li pou neseser
Antoutliberte ki mo kapav dir
Seki mo santi, seki mo panse
Kan enn papiyon poz lor enn fey ver,
Kan enn etensel briye dan fernwar,
Kan enn bor larzan dekor niaz maron,
Kan enn petal rouz apel banane;
Kan sourir zanfan pe egey fami,
Kan zenes-anfler pe tras zot sime,
Kan lamour partou pe ranplas laenn.

O Saraswati, gid ledwa feb-feb
Lor klavie laptop pou anrezistre
Emosion larme telman mo kontan,
Telman mo gagn per pa reysi fini.

Mersi Bondie!
Mersi tou dimoun ki finn trap mo lame
Pou ed mwa sot sime, travers larivier.
Ar mo poem mo pe dir rekonesans.
09.04.2014

Continue reading “LES LESPRI FLANE ANTOUTLIBERTE”