BALAD GALOR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. KI DIME PE FER?

Nou kwar nou kone zordi so manier
e nou sir dime li pou kouma yer.
Nou kwar tou zafer ti koumsa toultan
e zafer avan li pa diferan.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Nou kwar nou later kapav donn manze
ankor dis miliar imen afame.
Nou kwar nou planet li ase kosto
pou ki sak dimoun roul so ti loto.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Nou kwar ki lavi vedir ‘posede’;
plen pos li vedir ‘ala mo ere!’;
nou lev nou nene kan koz partaze;
‘solidarite’ fer nou araze.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Me lavi dir nou pa tom dan routinn;
nou pa bizen zis roul nou lakwizinn,
okip nou fami, nou kouzen-kouzinn.
Bizen kontinie kreasion divinn.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Continue reading “BALAD GALOR”

BAJANN

(12 SANTE-LAPRIYER POU TRAVERS 12 ERTAN DAN NWAR)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. ENVOKASION

O Entelizans kosmik,
Alim diya artistik
Pou distil parol soule
Ki dan nwar pe tatone.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans siprem
Konfizion pe fer kem-kem;
Tem lor tem pe may-maye.
Demay difil mo panse!

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans leker
Aroz kouler lor mo fler;
Fer verb, nom ek azektif
Roule ar kadans kif-kif.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans beni
Ekler nam enn ti lespri
Ki anvi sant to grander
Dan so lavi efemer.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

Continue reading “BAJANN”