PA GET ZOZO PAR SO PLIM

(ENN FAB AN OTAVARIMA)

©Dev Virahsawmy and ICJM

TABLO 1

Dan enn galaxi dan fon liniver
Ti ena enn ti planet bien kokas
Kot bann kreatir kalite-kouler
Ti fer koumadir boner trouv dan kas.
Lor aste vande zot ti vinn exper
Ki pa ti tike ar feb fer rapas
Malgre ti ena seki ti pe dir
Dan fer dominer peyna lavenir.

Lerwa planet la ti’apel Dinozor
Me tou dimoun ti apel li Razwar
Parski dan so rengn met-for-pou-gagn-for
Ti ena zis plas pou Renar-Tazar.
Lerwa so madam ti’ena leker lor
Me dan choupchap li ti nouri lespwar
Ki enn zour so garson ek so tifi
Pou detrir lanfer e ranz paradi.

Larenn ti donn nesans trwa ti baba.
Premie la ti foto Samazeste
Dan so manier fer ek so tralala;
Deziem ti setif, prefer bat karte;
Li ti kontan met kouler lor kannva;
Trwaziem enn tifi, enn garson manke.
Lerwa ti ena enn gran preferans
Pou so gran garson, so veritab brans.

Dinozor Jinior ti fer dominer
Ar frer-ser-mama, ar bann abitan;
Kan li ti koste, tou dimoun ti per;
Zanimo sove pou evit tiran.
Dinozor Sinior ti kontan ek fier
Ki so eritie konn fer respe ran.
Aster so lanpir pa ti pou timid
Pou kraz rezistans, so lider ek gid.

Deziem garson la ti apel Pagla;
Dapre so papa so plas dan lazil
Me pou so mama li pa ti fatra
Parski so lespri, gran dilo trankil,
Ti pe kre nouvo andeor danbwa
Tradision ki pe nouri enbesil.
Tifi la zot ti apel li Payal
Parski li ti fwet dan kawal-sawal.

Pandan ki lerwa ti pe arm lespri
Eritie rwayal dan teknik lager;
Montre li bann trik zestion koronpi;
Kouma fer lalians ar bann miliarder,
Gengster finansie moralman pouri
Ki pe barbote dan trou piyanter,
So madam ti gagn servis enn gourou
Pou ed lot de la pa rant dan labou.

Pagla ek Payal ti pe gout delis
Dan servi kouler, mazik lamizik,
Parol poetik lor nouvo lapis
Mouvman kadanse zeni artistik
Andeor teren zenn materyalis
Ki ti pe konstrir lanfer satanik.
Letansa Jinior ti pe vinn bien for
Dan viol lanatir pou ramas trezor.

TABLO 2

Lor sa planet la ‒ Pagla ti’apel li
Planet Ble parski li ti bien vivan;
Lezot planet pa ti ena lavi
E zot kouler rouz larouy bien frapan ‒
Ti ena imans Rwayom Dilebi
Anba bot kriel Dinozor tiran;
Apart sa ti’ena trwa tipti rwayom
Ki ti pe refiz viv lavi kokom.

Kan pouvwar larme ti pe bat lamok
Lerwa Dinozor ti fer enn lot plan:
Si banndouk pa pe fer bannla pokpok
Sirman zouti zom pou fer fam kontan.
So anbasader ti reysi fer trok:
Maryaz so Jinior ar Prenses Ledan
Ki ti anpandan akoz so bote
E anretour zot ti pou plant lape.

Dinozor Jinior ki ti enn kourer
Exper dan rape ti bien forpamal
Pourvi ki grander pwisans militer
Aval tou e so soley zame pal;
‒ Toumanier dan nwar pa trouv lamatier;
Kapav manz deor si rann dan lokal ‒
Ti fer gran maryaz e de ti vinn enn.
Zot ole konn plis? Sa pa vo lapenn.

Dan deziem rwayom Ti-Prens ti bien drol:
Pa kontan prenses me kontan ti-prens.
Nou Pagla ek li ti kouma lakol
‒ Liniver macho pou fou zot enn rens.
Pagla ek Ti-Prens ti refiz zwe rol
E toulede ti kit pale pou mwens
Materyel me boukou plis spiritiel
Kot lamour zoli kouma larkansiel.

Dan trwaziem rwayom Ti-Prens ti galan
Me so magnset ti net kouma Jinior.
Maryaz dan sa ka pa amenn lansan
Me plito entrig, konfli ek kraz kor.
Tou manier Payal ti swazir so kan:
Li refiz vinn pion dan lame krokmor
Pou ki santiman vo mwens ki paysa;
Li ti kit sato pou viv ar Pyara,

Enn zennom sansib, elegan, bonker
Ki ti pe amenn lalit kont lerwa
Ek so garson fier, violan, dominer,
Sozi so prop frer ki enpoz SO drwa.
Ler lerwa konpran ki dan tou manier
So de prop zanfan, Payal ek Pagla,
Pa pou ed li pou grandi teritwar
Me pou gat loner fami ar zot zar,

Li ti desid pou pous so fam marye,
Fer enn ti maryaz ar Prenses Lagel
Dan trwaziem rwayom parski li panse
Ki sa maryaz la pou tini lezel
Anbision depas-kad rwayom gerye,
Kal-kal zot lelan, diminie zot fiel.
Ex-larenn blese ti mor dan sharram
Pandan ki lerwa pe kares so fam.

Kouma enn lera ki soufle-morde
Lerwa Dinozor ti absorb rwayom
Enn par enn; ti kraz seki reziste
Ziska ki tou finn rant dan moul lagom.
Dinozor ti vinn Anperer Premie;
Ti-Prens galan ti vinn Premie Kolom;
Jinior ti gagn tit Vis-Premie-Minis,
Enn tit spesial pou exper dan vis.

TABLO 3

Lanpir Dinozor ti servi violans,
Enpoz so lalwa partou lor planet.
So larme bitor ti viol inosans,
Fouy trou dan lamer; kraz bann montagn net;
Anflam lafore. Destriksion gagn rans
Ar fraka voras ki ar larm fer fet.
Kreasion Bondie vinn enn ta debri
Ar plan egois ki rod nek profi.

Larme regilie ti vinn mersener
Ki ti fer piyaz kot zot traverse;
Boukou zanimo lor later-lamer
Ti pe deperi ousa zwenn tase
Me bann gran biznes milti-bilioner
Pa ti pe pran kont parski kas rantre.
Kan plentenk plen tenk e vant vid res vid
Pa pran kont li vinn enn bon labitid.

Kofor bann pwisan ti ranpli ar lor;
Vant zanfan mizer ti plen ar lever.
Bann risar ti pe viv dan satofor
Pandan ki bann pov pe manz lamizer.
Bann zom ti rod bout ar bann krazer kor;
Me bann fam ti pe sibir dominer.
Bann for ek pwisan latet finn fini;
Olie plant manze zot nouri roupi.

Me partou-partou Lanpir Dinozor
Ti pe gagn sekous sosial-politik
Parski bann dan pens refiz manz ankor
Dega ekonomik-ekolozik.
Lot kote Payal, Pagla ek konsor
Ti pe sakouy pie, fer fri tom anpik.
Sanzman klimatik ek inondasion
Ti pe fer risar gagn dibilision.

Mem bann mersener ti pe fatige
Touye, tortire; dan zot prop lakaz
Frer-ser ek zanfan ti pe revolte;
Ti pe rod lizour; ti pe sanz mouyaz.
Propagann manter ti nepli marse;
Lasours lamizer ti kler dan sak paz.
Viv enn lot manier ti vinn zot pavyon
Pou rasanble tou dan revolision.

08.04.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.