OUPANISHAD-ISA

OUPANISHAD

(BANN LESON VEDIK)

UPANISHADS
AN MORISIEN

TRADIXION-KOMINIKATIF
par DEV VIRAHSAWMY

TEX-SOURS: THE UPANISHADS,
TRANSLATED BY SWAMI PARAMANANDA,
http://www.vivekananda.net/PDFBooks/The_Upanishads.pdf

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

OUPANISHAD-ISA
(REFLEXION TEOLOZIK)

SANTE LAPE

OM! Li (Envizib-Absoli) li antie; li’si (realite vizib) li antie; Envizib Antie donn lavi tou seki vizib. Mem si realite vizib sorti dan vant Antie Envizib, Antie res antie.
OM! LAPE! LAPE! LAPE!
          1
TOUSA, tou seki ekziste dan liniver, li dan lame Bondie. Kan nou finn rezet seki fos, lerla nou kapav profit seki vre. Fale zame ou zalou ou prosen.
          2
Si nou anvi viv 100 banane dan sa lemonn la, nou bizen viv dapre drwatir (Karma). Peyna lot sime. Sel fason anpes nou axion fann malang lor nou.
          3
Si nou finn martiriz nou nam, ler nou mor, nou pou rant dan marenwar ignorans.
          4
Gran Li, san bouze, li pli vif ki nou lespri. Seki nou lekor dir nou pa kapav depas Li parski Li, li toultan divan-divan. San bouze Li vwayaz pli vit ki seki galoupe. Grasa Li, latmosfer nouri tou lavi lor later.
          5
Li bouze san bouze. Pli Li lwen, pli Li pre. Anmemtan Li andan ek andeor tou.
          6
Seki trouv tou kiksoz dan Gran Lespri e Gran Lespri dan tou kiksoz pou toultan rekonet Li.
          7
Pou seki trouv tou dan Li, pa pou ena ni erer, ni sagren parski Li dan tou e Li partou.
          8
Li anglob tou, Limem Lalimier san form, san tas, san lekor, san pese; Li trouv tou, Li konn tou; Li depas tou e Li ekziste par Limem; Li finn ranz tou pou toultan.
          9
Seki priye ignorans ek foste (Avidya), li fini dan marenwar; seki priye zis konesans (Vidya), li li pou glis dan pli gran marenwar.
          10
Konesans ena so prop target; ignorans ena seki pou li. Samem ki nou bann rishi finn montre nou.
          11
Kan nou metriz ek kontrol konesans ek ignorans anmemtan, lamor ouver laport imortalite.
          12
Seki ador zis nenport-envizib pou grenn dan marenwar epe e seki ador zis nenport-vizib pou koul dan pli gran marenwar.
13
Kan nou ador nenport-envizib nou tous enn bit; kan nou ador nenport-vizib nou tous enn lot. Samem lansegnman ki bann rishi ti donn nou.
          14
Seki konn alafwa Vre Envizib (Lasours Lekzistans) e realite materyel-efemer, li pou travers lavi-lamor lor rado konesans e vinn imortel parski li pou konsian ekzistans Lasours Tou ki envizib.
          15
Vizaz Laverite li kasiet deryer enn disk annor. Bondie mo Bondie, montre mwa to figir pou permet mwa ki ador Laverite, get To figir.
          16
O Sourrya, bondie Soley ki travers lesiel, ki kontrol tou, ramas reyon To dife pou permet mo lizie dekouver To bote ek To grander. Aster mo konpran ki Li ek mwa fer ennsel.
          17
Fer ki mo nam zwenn MahaAtma-Kosmik Eternel ler mo lekor pe pouri. O mo nam, rapel tou seki to finn fer! Rapel tou! Pa bliye nanye!
          18
O Laflam-Veloute, montre nou vre sime ki amenn nou dan lavi-beni. O Bondie, Twa ki konn nou profon, protez nou kont lemal ek foste. Axepte nou penitans ek lapriyer toultan, toultan, toultan.

(LESON TERMINE)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.