OU KI OU DIR?

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Alo! Lapolis Rozil? Mo kapav koz ar Serzan Baygann? Enn zafer personel. Dir li Bhay Lalo ole koz ar li. Enn zafer prese. … Mersi! … Serzan, Lalo sa! Eskize mo deranz ou. Sa zafer mo ti dir ou la, re li finn vinn rod sikann. Li swivre mem mo tifi. Anpes li anprann, al lekol. Ou bizen met enn reday ar li, krak so lalinn. … Ki ou dir? Mo tifi rod may li dan lak? Li dir sa, sovaz la! … Wi Serzan, mo kone li enn ti-fami ar ou. Nou ‘si nou fami. … Wi li enn ti-fami ar mo madam… Non li pa kapav marye ar mo tifi. Mo tifi pe fer HSC, li sinior li pa’nn fer; mo tifi pa’nkor gagn dizwit-an, li li dwatet ena plis ki trannsenk. Enposib! … Non enposib. … Pert-tan!

******

40, Lari Garam Masala
Rozil.
29 Fevriye 1998

Misie Komiser-d-Polis,
Kazern,
Porlwi.

Mo bon Misie Komiser-d-Polis,

Akoz mo kone ki ou enn dimoun drwat mo pe ekrir sa let la pou enform ou lor enn zafer ki pa korek e pou solisit ou entervansion. Kot mo reste ena enn dimoun apepre trant-an – li vilen, li nwar kouma ferm lizie – ki pe rod kidnap mo tifi. Ou kwar mo kapav les li marye mo tifi ki pe fer HSC? Sa sovaz la pe fer jadou pou met mo tifi dan lak. Mo latet fatige. Ou kone nou, nou bann dimoun bon fami e mo tifi finn fini gagn demann, enn bon demann, enn garson bon fami, enn fami bien posede. Aster sa Kachou la pe rod briz lavenir mo tifi.
Mo finn telefonn Serzan Baygann pou fer enn deklarasion me li prefer pran par sa voryen la. Normal! So fami sa. Pe fer plan pou koken mo dibien.

Mo panse ki ou bizen ferm li dan kaso pou troublaz lape piblik e ou bizen transfer so konplis, Baygann.

Mo sir ou pou pran mo let an foul konsiderasion. Si mo pa gagn satisfaksion mo pou al get Premie Minis, enn ti fami ar mwa.

Avek boukou respe,
Lalou Lagli

******

… Namaste Chachi! Sunita sa. Mo kapav koz ar Devi? … Wi, mama bien. … Wi , mo pou dir li. … Eta Pagli, to’nn kap lekol zordi? Ki finn ariv twa? Li’nn rod sikann ankor ar twa? … Zot finn al lapolis? Ki finn arive? Dir mwa vit-vit. … Li’nn donn enn depozision ki to provok li par bann zes obsenn? Pa fasil ar li sa boug la! Enn maniak! Enn obsede sa. … OK, telefonn mwa twa kan peyna personn … Salam!

******

30 Zanvie 98
Mo gate Pushpa,
Sori mo’nn tarde pou reponn to dernie let. Travay pe donn bal.
Les mo reponn to bann kestion enn par enn.
1. Si to sir to anvi konstrir to lavenir ar Michael pa ena okenn rezon kifer to bizen per ki dimoun pou dir. Mazorite dimoun koz nenport. Plis enportan ki tou, twa ek Michael zot bizen sir ki zot anvi konstrir enn relasion adilt ek dirab. Pa pran traka pou mama. Les sa dan mo lame. Mo pou atann bon moman pou kas lakle.
2. Si to tutor finn rekomann twa pou enn Masters mo pa trouv okenn rezon kifer to pe tike. Bliye problem lamone. Sa mo problem sa. Biznes ki papa finn kite pe mars bien. Bizen travay dir me plis enportan, travay pe donn bal. Ti pou bon si twa ek to bieneme zot vinn Moris pou donn mwa enn koudme apre to letid. Ena plas pou nou tou.

Aster mwa mo ena enn zafer personel pou koz ar twa.. To rapel Devi, tifi Bhay Lalo? Li finn vinn enn zoli mamzel. Mo kone mo ena preske de fwa so laz. Mo pa kone si lamour sa, si li selman enn atraksion fizik, ou sipa li zis enn pasion, enn latirans. Seki mo kone, mo pans li lanwit-lizour. Enn sitiasion fou net! Mo lespri dir mwa mo pe fane, mo leker pa dakor. Mo zis espere li enn santiman pasaze. Pa fasil mo dir twa. Pli fasil donn konsey ki regle mo prop problem.
Mo bizen kit twa. Fer konpliman Michael.
Salam!
Mo anbras twa bien for.
Kavi.

******

Alo Sunita, twa sa. … Kees talerla! Bonnfam ek bonom ti la. Pa kapav koz libreman. … Ki to dir? … Zot finn al rann vizit malad. Nou gagn tou letan pou koze. Kouma mo ti pe dir twa, Kavi … Hen! … Samem, Kachou, … wi, akoz li nwar zot apel li Kachou … Kavi finn oblize donn enn depozision lapolis komkwa mo pe fatig so latet. To kone mo papa pe met dife lor li. Komik non? … To pa trouv sa komik? Mo trouv sa bien komik, lager ant de zom. Malsans mo finn al tas dan zot langrenaz. To kone, Kavi ek mo papa zot dan mem biznes me biznes Kavi pe prospere pandan ki biznes mo papa pe pil anplas. Ena enn rivalite terib ant sa de la. Fek-fek la dife finn alim pli for ler ‘sa Kachou la’ finn aste enn 4×4 nef … ar tou opsion … zant kosmik, erkonn, CD, pawer-stiring etc. Lelandime ler mo pe retourn lakaz depi lekol li aret so kat-kat, dimann mwa si mo’le fer enn ti letour ar li. San ezite mo rantre. Kikenn finn fer so mous ar mo papa. Pa bizen dir twa Sunita. Mo papa fou mwa enn bon savonaz. Pou tir mo kanet dan zwe, mo dir li ki Kachou ti fors mwa rant dan so kat-kat. Mo papa obliz mwa fer enn depozision lapolis. Lapolis koumans lanket. Kavi oblize rakont so zistwar pou sap dan dif. … Mo ti dir twa ki li dir ki mo fer zes obsenn pou eksit li? … Dapre mo papa sa. Kavi fer serman zame li pa finn dir sa. … Bien sir mo koz ar li. Mo pa kapav fer sovaz kan li koz ar mwa! … Ki omwerk ena pou dime? … To pe koz tro vit. Donn mwa letan pou kopie. … Samem tou? Timama mo fer sa. Salam Sunita! Enn lot zour mo dir twa plis.

******

Kavi, mo gran frer,

Mersi pou to let ek tou lankourazman ki to pe donn mwa. Ki ti pou ariv mwa san enn gran frer kouma twa? Mersi mil fwa.
Mo pa sir mo bien konpran to latasman pou tifi Bhay Lalo. Mo rapel li kouma enn zanfan setif, meg-meg. Li finn bizen bien sanze pou reysi anflam to nam. … Me seki to deside, samem!
Dir mama mo finn resevwar so let. Mo pou ekrir li kouma mo gagn enn tipe letan.

Mo anbras twa bien for,
Pushpa.

******

40, lari Garam Masala,
Rozil
15 Mars 1998

Onorab Premie Minis,
Government House,
Porlwi.

Misie Premie Minis,
Mo ena enn konplent serye pou fer kont lapolis. Zot pa fer zot travay kouma dwatet. Ena enn vwayou, kontrebandie ki pe rod kidnap mo tifi e lapolis pa’le fer nanye.
Si sa kontinie zot pou fors mwa ekrir Sa Mazeste Larenn pou dir li repran nou pei parski nou ena enn gouvernman fos.
Avek mekontantman,
Lalou Lagli
Alias Bhay Lalo.

******

16 Mars 1998

Kimanier Sunita,

Zordi mo laniverser. Mo finn vinn mazer. Kan to pou pe lir sa let la, mwa ek Kavi nou pou bien-bien lwen. Kan toufann tengn lerla nou pou retourne. Twa bos tait, fer koumadir to pa konn nanye.

Salam
Madam Kachou

P.S Aster detrir sa let la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.