OM

OM

Pou Loga ki finn ed mwa pou konpran tousa

Aret to badinaz
Nek kontan dimande
Donn mwa, donn mwa, donn mwa
To kwar Li pa kone
Ki vremem to bizen
Pa seki twa to kwar
Me seki vrevremem
Neseser pou to nam

To fer boukou konfians
Seki zorey tande
Seki lizie trouve
To kwar laverite
Li dan zwisans lekor
To anadmirasion
Divan kontour lekor
Divan tatwaz lapo
Makiyaz mazikal
Napa les okenn plas
Pou lafors envizib
Dan latet ek leker
Laglas fer twa reve
Pa ena to deziem
Touf seve lor latet
Kadanse ler marse
Pe fer twa bliye net
Seki ti pou fer twa
Dekouver envizib
Ki depi bien lontan
Pli lontan ki lontan
Bann yogi ti konsian
Parski meditasion
Ti ouver zot lespri
Pou kapte envizib

Zot ti fini konpran
Linite de kontrer
Tou seki la li la
Akoz so kontrer la
Pa ena kreasion
Si peyna destriksion
Bramma Li la parski
So kontrer Siva la
Parski ant sa de la
Vishnou tini balans
Bien bizen trwa lafors
Kreasion sa premie
Prezervasion deziem
Destriksion li trwaziem
E lerla kreasion
Revini donn nesans
Seki nouvo ziska
Destriksion revini
Lavi li dinamik
Nanye napa bouz fix

Pa bizen to per Li
Limem lasours lamour
Li si Li fer lamour
Li donn enn etensel
So laflam sak vivan
Etensel ki vwayaz
Apartir enn lekor
Pou Li al dan enn lot
Ziska liberasion
Samem apel moksha
Li partou Li dan nou
Maskilen feminen
Paradi lanfer zot
Pa lao pa anba
Pa laba me isi

Kifer li’nn met nou la?
Pou manze, bwar, donn jaz?
Non, non, non, mo matlo!
Nou tou isi, nou la
Pou konstrir So lakaz
Lor enn ti planet ble,
Fer tou bann kreatir
Realiz So grander,
So bonker, So lamour.
LAMOUR INIVERSEL.
OM.

16.11.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.