OM

OM

Depi avan koumansman
Ziska apre finision
Namaskaram.

Twa ki kapav
Ar nanyejitou fer tou,
Ar tou fer nanyejitou
Ed to zanfan dan gran difikilte
Pa zis parski li malad
Me sirtou parski,
Par milie, bann zanfan
Sof ban lekol pandan plis ki dis banane
San kapav lir ek ekrir,
San kapav koz prop
Zot prop lang maternel
Ek zot prop lang ofisiel.
Kifer?
Parski pouvwar per
Zot vinn tro malen.

Ed nou Mahatma
Ki finn met enn bout
So prop atma
Dan lekor sak kreatir lor later;
Ed nou pou ki nou
Kapav partisip plen-plen
Dan devlopman
Douniya
Ziska moksha.

01.09.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.