O LESPRI SEN!

1. Tousa bien-bien tris. Nou trouv lapay dan lizie nou vwazen me poto dan nou lizie res envizib. Fourmi lor montagn nou trouve me toro ki pe fer ravaz dan nou lakour touzour envizib. Mo frer ena rezon kritik politisien lavi andezord ki pe rod met lord dan pei me dan so prop sato ena prens ki koupab pedofili; ki ena lame plen-plen dan malang.

O Lespri Sen, tir katarak dan nou lizie; avans rido epe dinwar ki pe bar nou gete.

(02.06.2017)

2. Toulezan plis ki 12,000 zanfan dan Repiblik Moris res iletre ousa semiletre apre si-zan (6 banane) lor ban lekol. Savedir sa bann zanfan la enkapab ekrir enn ti tex koeran 150 mo lor zotmem dan nenport ki lang ar bann fraz ki gramatikalman korek. Pourtan nou ena resours pou fer nou repiblik devlop literesi bileng fonksionel iniversel. Ki pe blok nou devlopman? Kifer nou pa sey aprann ar Island (Iceland) ki ena enn popilasion anviron 350,000 dimoun ki foul bileng (Islande ek Angle)?

O Lespri Sen, tir katarak dan nou lizie; avans rido epe dinwar ki pe bar nou gete.

(02.06.2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.