NOU LANG NASIONAL

Bann neokolonial, toutou frankofoni,
Fer latet-lipie pou gard nou lang dan lonbraz
Parizien, dan godam sekter lakademi,
Dan mize prezize bann exper lor tapaz.
Ki tou bann lang Kreol, zot pa’le axepte,
Zot repoz lor gramer ki dan nou ADN;
Zot prefer ipotez bann rasis ki boufonn
Bann esklav ki sanse ti pe rod konn Franse.

Me nou, nou bien kone ki ete lang Kreol;
Nou kone ki Angle, koine iniversel,
Li’si li enn Kreol kouma plis ki swasant.
Nou kone ki nou lang nasional se Kreol
Ki pou ed nou konstrir enn nasion larkansiel.
Pa kapav bar so gorl! Li ena foul patant!
17.02.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.