NATIONAL AWARD 2018

NATIONAL AWARD 2018

Mo bann kamarad yer
Pa ti pran sa kont.
Poezi, teat ek roman
Pa ranpli “BALOTPEPER”;
Pa fer gagn eleksion.
Bizen slogan ronflan;
Bizen parol ek kouler madigra;
Bizen konn fer ler.

Mo bann kamarad zordi
Pa gagn letan okip sa.
Zot resanble mo bann kamarad yer.

Me azordi?
Zot pa pou kwar!
Mo adverser zordi
Finn deside pou selebre
Mo 50 an kreasion literer:
50 an poezi, teat, proz literer;
50 an tradiksion Shakespeare ek Molière;
50 an tradiksion tex sakre.

Mo dir zot mersi.
Antout-imilite.

Bhagavad-Gita ena rezon:
Lavi li enn kontradiksion.

22.05.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.