NANYE PA BOUZFIX APART …

ROUND AND ROUND / ҪA TOURNE

                    1
Depi koumansman do ta
Nanye pa bouzfix, teter:
Lalinn tourn otour later;
Later tourn otour soley;
Soley otour galaxi;
Galaxi otour? Bez sa!

Nanye pa bouzfix apart
Lamor. Ki to kwar?
Kan toupi aret tourne,
Li tonbe, monwar.

                    2
To’le enn lemonn parfe
Kot nanye pa pou sanze?
To’le ki tou pil anplas,
Koumsa to kontrol lespas?
Sel plas kot sa ekziste
Se kot nanye pa pouse.

Nanye pa bouzfix apart
Lamor. Ki to kwar?
Kan toupi aret tourne,
Li tonbe, monwar.

                    3
Twa to kwar dan enn lemonn
Kot maler finn fini fonn;
Kot tou dimoun bien ere;
Kot pa ena malere.
Si sa anpes twa sagren,
Pa vedir nou tou dan bien.

Nanye pa bouzfix apart
Lamor. Ki to kwar?
Kan toupi aret tourne,
Li tonbe, monwar.

                    4
Pa bliye ki Gita dir!
Pa vinn fer to latet dir!
Lavi enn kontradiksion;
Partou aksion, reaksion.
Problem ek so solision
De kontrer donn lavenir.

Nanye pa bouzfix apart
Lamor. Ki to kwar?
Kan toupi aret tourne,
Li tonbe, monwar.

09.05.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.