MO LAPRIYER

DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. BONDIE SEGNER

Mama-Papa ki partou;
Papa-Mama ki konn tou,
ki ti la avan letan,
ki pou la apre Zizman;
Twa ki ti larg Koumansman
fer mil miliar galaxi
donn nesans toutsort lavi
bebet ek entelizan,
ekler sime to zanfan
ki souvan pe fer erer
bliye ki To Kreasion
ti ne dan Leker Lamour;
bliye ki lamour enn zour
pou fer nou retourn dan four
kot ar enn plot later glez
To ti ranz labrez, lanez.

Mama-Papa Liniver
gid nou pa pou fer nou fer
pie fler ek fouzer grandi,
pie fri ek karo fourni;
Papa-Mama Lalimier
ekler nou lespri dan nwar
pou ed nou kiltiv lespwar
dan karo pikan fezer;
Mama-Papa Bienneme
Fer ki To Lamour sakre
Absorb nou tou enn par enn
e ar Twa fer tou vinn Enn.

2. PLANT ENN PIE

Olie depans lenerzi
dan servis ek dan sistem
O Bondie Lamour-Pardon
dir tou bann zenerasion
toulezour met dan later
enn lagren ousa enn plant
pou dir nou Mama-Papa
ki nou bien sagren erer
ki finn fer zoli zarden
vinn dezer ek simitier.

Olie gaspiy nou resours
dan flafla ek vantardiz
dir so gran ek so piti
souy larm dan lizie zanfan,
kalme soufrans inosan,
viktim sovazri pouvwar;
olie plen pos gourmandiz,
partaz seki neseser
pou fer sourir revini
lor figir zom, fam, zanfan.

Pou ki lavi kontinie
nou plant pie ki donn manze,
pirifie ler nou respire,
donn lonbraz pou repoze,
fer zarden revinn frengan.

3. KIFER BIZEN PER?

O Mama-Papa Kreater
dimoun partou dir bizen per
Papa-Mama ki partou,
Mama-Papa ki konn tou.

Mo lespri refiz konpran
kifer Lamour so zanfan
bizen per Papa-Mama,
bizen per Mama-Papa
ki telman kontan so zanfan
ki ar sourir Li pardone
tou nou kapris, tou nou erer.

Enn kamwad lot zour ti dir
bizen per enn sel zafer:
Pa fer Bondie so leker
fermal parski nou bliye
lansengnman ki li’nn done.

4. KIFER TO PA TOUY SATAN?

Mo tizanfan dimann mwa
kifer to pa touy Satan
ki toultan plant dan verze
zoli fri anpwazone?
Ler mo dir li ki Bondie
parski Li bien kontan nou
pe donn nou tou liberte
pou swazir nou prop sime,
sime pa drwat me zigzag,
li get mwa ar regar drol.

Mo sir li kwar mo pagla!

Wi, mo ti-beti-beta
koumsamem nou tou aprann
kouma nou vinn enn ar Enn.

5. DE KONTRER NESESER

O Mama-Papa
Konesans Siprem,
Lespri Sen Inik,
mersi to finn kre
kontrer neseser
sankwa tou ti pou
bouz fix.

Grasa To Kreasion
finn ena evolision,
finn ena revolision,
pou ena ankor sanzman
ziska ki finalman
tou pou fonn
pou revinn enn
dan Enn.

6. KAN EGO TRO GRO

So chamcha dir li
li enn tigit pli
tipti ki Bondie.
Ala li gonfle!
O Segner Bondie
so ego tro gro.
Tay so palto! Tay so palto!

Akoz diskour aflame,
flater for-for tap lame,
nouvo zoro exite.
Ala li gonfle, papa!
O Segner Bondie
so ego tro gro.
Tay so palto! Tay so palto!

Akoz li’nn gagn tit Prezidan
so lipie nepli tous later;
mepri tourn so lalev foutan.
Ala li gonfle, do baba!
O Segner Bondie
so ego tro gro.
Tay so palto! Tay so palto!

Akoz li roul dan loto viaypi
pou li samem pli gran jos paradi;
so exitasion mank respirasion.
Ala li gonfle! Ala li gonfle!
O Segner Bondie
so ego tro gro.
Tay so palto! Tay so palto!

Akoz mo’nn reysi
malgre defisit –
lezot fer fayit –
sa fer mwa gonfle.
O Segner Bondie
mo ego tro gro.
Tay mo palto! Tay mo palto!

7. RETOURN DAN KOUMANSMAN

Segner Kreater lespas enfini,
Mama-Papa lasours lamour beni,
Ed mwa, gid mwa pou ouver mo karkas
e lerla mo nam kapav vit deklas,
lor lezel lalimier travers lespas.

Mo lezel gayar kouler lalimier
fer lezot konpran mwa ki siperyer
me kifer Segner mo pa pe fouti
retourn dan vant koumansman tou lavi.
Mo zoli lezel bloke dan lantre.

Ki pou fer Segner? Dir mwa ki pou fer!
Mo’nn kas mo karkas, vilen, degoutan;
mo lezel gayar fer anz gagn latet…
-“Tank to pa zet net vantardiz maya
pa pou’ena moksha, mo pov bachara.”

8. PA KONN PARDONE

Mama-Papa Kreater
met sazes dan mo leker:
kan mo’atase ar kikenn
senpati peyna limit;
kan mo deteste kikenn
mo laenn peyna limit;
dan lamour ek lamitie
mo pa trouv defo lotla;
kan laenn pe chombo mwa
nanye bon dan mo lizie.

Si mo pa konn pardone
kouma mo pou donn lamour?
Si mo peyna konpasion
kouma mo pou ed lotla?
Mama-Papa Kreater
Lasours Lamour ek Pardon
beni To zanfan gate
ki kone li pe fane!
Ed mwa pou fer negatif
dan tourman vinn pozitif!

9. KIFER?

O Bondie Segner,
Mama-Papa liniver,
dir mwa kifer to zanfan,
pier presiez To Kreasion,
pe fer betiz lor betiz:
seki pa bon li kontan,
seki bon li pa kontan;
ar dega li fer profi,
ar profi li fer dega…
Dir nou ki nou bizen fer
pou nou fer bien nou devwar:
fer planet vinn enn zarden
kot bote ek armoni
prepar nou pou Gran Dime
kan nou tou pou retourne
dan vant Mama-Papa
Kreater.

10. BERZE DAN BEZ

Segner Bondie,
To bann berze ofisiel
dan lakaz, lekol, legliz
pe perdi pie, pa konn naze.
Berze ek troupo finn perdi reper:
dan lakaz Bondie, dan plas
Lamour, Pardon, Partaz
zot finn ranz de gran idol an-nor:
Sen Gourmandiz ek Sent Egoism.

Mama-Papa, avoy To Lespri
pou ekler nou sime;
anpes maya bar nou gete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.