MO APEL TIZAN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Rapel bien ki mo apel Tizan,
Tizan Afriken-Eropeen,
Tizan Aziatik, tou kontinan.
Mo viv lor enn ti lil toukouler
Kot larkansiel alim lalimier
Dan lamer profonder liniver.

Ki mo apel Tizan pa bliye,
Sitwayen enn planet kouler ble
Ki gayar dan galaxi lakte.
Me kot mwa ena move pagla
Ki priye divinite paysa.
Akoz sa bez dan nou douniya.

Tou Tizan dan tou bann kontinan,
Anou ansam fer enn gran serman
Pou amenn sanzman dan devlopman
Pou ki dime nou bann tizanfan
Kapav grandi lor later beni,
Bwar dilo dan lasours rafresi.

10.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.