METIS

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Metis? Me mo fier mo’enn metis!
Dan mo lavenn dilo Ganga,
Betsiboka, Godavari,
Zambezi, Forth, Lasenn, Lalwar,
Yagnsekiang, Senegal, Tamiz
Finn balye prop tou enpirte.
Dan mo disan ena lesans,
Fimie, parfen bann gran kiltir.

Dan Gita, Labib ek Koran
Mo finn swazir mo nouritir.
Shakespeare, Molière, Dostoevsky,
Byron, Camus, Salman Rushdie,
Gershwin, Coltrane, Stravinsky,
Lata, Beatles, Elvis, Ravi,
Chazal, Chagall, Modigliani
– Pa bliye Marx, Mao, Gramsci –
Finn ouver mo lizie, poli
Mo vizion, regle bann lakor,
Rafinn mo sansibilite.

Mo pa bliye Lekol Goodlands,
Misie Poli, Amatali,
Lekol Walter, Misie Soumann,
Lekol Lefrer, Frer Alexis,
Kolez Lefrer, Tichiv, Nanas,
Kolez Rwayal, Ton Frank, Totol;
E twa, Madeleine, trankil-trankil
Dan to ti kwen, to ti kone
Sak fwa bizen bros mo latet.

Liniversite Edinbourg!
Alma Mater, san to saler
Ki mo ti pou ete aster;
San twa Gregor, Corder, Lyons,
Abercrombie, Martin, Criper;
San twa Sue, Mike, Mick, John ek Paul …
Kapital festival to finn
Nouri mo lespri ar siblim.

E bann kamarad dan lalit?
Jooneed, Teerat, Chafeek, Paul,
Herve, Tatav, Ah Ken, Arzou,
Dan, Raj, Brigitte, Micheline, Siven,
Ranjeet, Ravind, Dorsoo, Rafick …

Mo enn metis. Mo konn koz-koz
Angle-Franse, me sel langaz
Ki mo koze ar lepeti
San liv gramer, swa dixioner
Se pli zoli lang lor later.

Kot mwa, nou kontan kamanber
Me sa pa vedir ki nou kil
Farata, dalpouri, dalpita, karri-barri,
Makaroni, spageti, briyani, chapati,
Noukienn, hakienn, wanntann, sawmay,
Rougay sosis, dal bred-sonz,
Pwason sale, bomli sek,
Satini koko, bouyon pwason …

Dan nou lakaz Buddha ek Shivji
Lanwit-lizour sakenn riy ar so kamarad;
Palet Constantin pret kouler penso Argo;
Sitar Shankar, tabla Rakka, violon Yehudi,
Saxo Coltrane, piano Keith Jarret,
Sentetizer Jean Michel Jarre
Priye, plore, riye sakenn so mannyer;
Sari, salwarr-kamiz, rob-zip, jins,
Kostim, kourrta pijama partaz elegans.
Gerard, Basheer, Lam Kam, Jamila,
Deva, Nadine, Kwee Choy, souvan
Nou zwenn otour latab, kot nou, kot zot.
Manze, bwar, riye, plore.
Nou partaz nou boner ek nou maler.
– Bagounaw nayna?*
– Awnou, bagounanou.*

* an-Telegou
– To bien, gran dimounn.
– Wi, mo mari korek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.