MESAZ PAP FRANSWA

MESAZ PAP FRANSWA POU SELEBRE PREMIE ZOURNE MONDIAL BANN GRAN-PARAN EK BANN GRAN-DIMOUN

(25 Zwiye 2021)

Mo bann bon granpapa ek granmama,
“Mo ar twa toulezour” (get Mt 28, 20)! Samem promes ki nou Senier Zezi ti fer ar so bann disip avan li mont dan lesiel e zordi samem promes ki li pe repete ar twa, granpapa ek granmama. Pou twa. “Mo ar twa toulezour” se parol ki mwa, Levek Rom ki osi enn gran-dimoun kouma twa, pe dir pou selebre premie Zourne Mondial bann Gran-paran ek bann Gran-dimoun. Legliz net ar twa – plis meyer, Legliz koste ar nou -: li pran twa kont, li kontan twa e li pa’le to res tousel!
Pa kwar mo pa kone ki sa mesaz la pe tonbe kan lavi pa fasil: Kovid-19 li enn siklonn violan ki tom lor nou antret; li enn gran maler ki afekte tou dimoun me ki fer bann gran-dimoun soufer ankor plis. Enn bon kantite parmi nou finn tom malad; boukou finn mor; boukou finn perdi zot partner ousa zot fami pros; boukou finn oblize viv tousel, konfine pandan enn bon bout letan.
Bondie kone ki soufrans sakenn pe andire. Li la koste ar nou kan nou oblize fer fas tousel; nou tristes-solitid – agrave par Kovid-19 – boulvers Li. Pa bliye zistwar Sen Zoakim, granper Zezi, ki ti perdi so plas dan sosiete parski li pa ti ena zanfan; so lavi kouma lavi so madam Ann pa ti ena okenn valer. Pa bliye ki Bondie ti avoy enn anz pou konsol li. Ler li ti pe dibout tris ek mosad kot lantre lavil, enn mesaze Bondie ti paret divan li pou dir li: “Zoakim, Zoakim! Bondie finn tann to lapriyer onet ek senser.” Pent Italien Giotto, dan enn so fresko seleb, fer koumadir senn la pase dan aswar, kouma sa bann lanwit blans, san somey, kot souvenir, traka ek dezir chombo nou par lagorz.
Me kan marenwar ek so konplis Kovid-19 pe trangle nou, Bondie avoy so bann anz pou ed nou travers lapas solitid e kontinie dir nou: “Mo ar twa toulezour.” Li dir twa sa, Li dir mwa sa, Li dir nou tou sa. Akoz samem, mo anvi ki nou selebre pou premie fwa sa lane la, apre soufrans enn long period izolman e enn retour dousma-dousma ver enn lavi sosial normal. “Bondie fer ki sak granper, sak granmer, sak gran-dimoun resevwar vizit enn anz”.
Parfwa li pou ena laparans nou tizanfan; parfwa li pou kouma dimoun dan nou fami, kouma nou bann torsennkole ousa kouma dimoun ki vinn trap nou lame kan dife dan langka. Rapel enn ti gate, enn ti zes lamour-lamitie. Ayo, mo leker fermal kan mo panse ki ankor ena sitiasion kot tousa pa ekziste.
Pa bliye mesaz dan Parol Bondie. Sa li permanan. Sak zour detrwa paz Labib; detrwa lapriyer-psom; mesaz bann profet. Sa pou permet nou santi prezans permanan Bondie. Lekritir sen pou fer nou konpran seki Bondie swete ki nou fer ar nou lavi. Wi, mo matlo, Bondie avoy nou dan so karo gramaten-tanto (get Mt 20, 1-16), sezon apre sezon. Les mo dir zot mo lexperyans personel. Ler mo ti pe koste ar laz retret e ki mo ti kwar mo pe al dan tengn, mo ti tann Bondie dir mwa ki Vatikan ti bizen mwa. Bondie li zame lwen; li toultan la koste ar nou pou ed nou, ouver nou lizie, konsol nou. Li toultan la. Bondie eternel pa pran pansion.
Dan Levanzil Matie, Zezi dir bann apot: “Pa tike! Partou lor later al lapes disip; fer zot batize, vinn Kretien dapre Papa dan lesiel, so garson Zezi ek Lespri Sen; montre bannla tou seki mwa mo finn montre zot (28, 19-20). Sa bann parol la zot ena mem valer zordi parski zot fer nou konpran nou vre mision: protez nou rasinn, fer bann zenn konpran lafwa, okip bann tipti. Ekout sa bien: Ki nou mision ete zordi zour? Repons: protez nou rasinn, fer bann zenn konpran lafwa, okip bann tipti. Zame bliye sa.
Pa get laz; pa get stati sosial; pa gete si to tousel ousa ki to ena enn fami; pa gete sipa to finn vinn granmer ousa granper tro boner ousa dan tar; bliye sipa to ankor endepandan ousa to bizen koudme lezot. Vre disip Zezi pa pran pansion. Bann ki sem parol Levanzil pa pran konze. Ledikasion spiritiel nou tizanfan zame arete. Pran larout e sirtou depas to prop limit pou ki to reysi kre kiksoz nouvo.
Wi matlo! Pou twa ‘si ena enn mision spesial malgre to laz. Sitiasion grav pe dir twa: Pa bes lebra! Posib sa? Mo vie, malad-malad, fatige. Ki mo kapav fer? Kouma pou sanze? Mo finn vinn prizonie labitid. Mo prop fami dan pens. Aster pe dir mwa okip bann ki dan lamizer nwar. Kouma pou fer pou grandi mo konesans kan mo pa fouti sorti andeor mo prop lakaz? Mo solitid pe kraz-kraz mwa. Mo sir enn pake parmi zot dir: solitid pe kas mo konte! Rapel Nikomed. Li ti dimann Zezi: “Kouma pou fer pou rene kan lamor deryer laport?” (Jn 3, 4). Zezi ti dir li les souf Lespri Sen rant dan so leker; souf Lespri Sen li san frontier. Lespri Sen, parski li petri dan liberte, pa kone ki ete balizaz, ki ete frontier. Li fer seki li anvi, seki li kontan. Peyna limit.
Boukou fwa mo finn dir zot: Nou pa pou sap dan douk zordi e res parey kouma nou ti ete yer. Swa nou vinn meyer ousa nou vinn pir. “ Bondie, anpes nou vinn gounda-bachara ki travers difikilte san vinn meyer, san aprann seki bon. – Bondie, anpes nou bliye ki ena dimoun finn mor parski pa ti ena ase respirater. – Bondie ed nou konpran ki tou sa soufrans la kapav fer nou vinn pli bon, fer nou konpran nou erer, ed nou tras enn nouvo sime dan solidarite ek partaz. Bondie, ed nou konbat nou reflex egois; fer nou konpran ki “sakenn pou tou” bizen ranplas “sakenn so sakenn”. (Enc. , n. 35). Fraternite ek sororite endispansab pou lavenir limanite.
Akoz samem mo bizen dir twa ki ansam nou kapav konstrir lemonn dime ki fraternel ek amikal. Enn lemonn kot nou zanfan ek tizanfan pou viv kouma dimoun kan botan retourne. Nou bizen “marye pike pou repar ek rekonstrir lavi martirize par nou move manier”. ( ., n 77). Parmi bann pilie ki neseser pou ranz sa nouvo lemonn la, ena trwa ki twa to pou kapav ede pou met dibout: rev, memwar ek lapriyer. Prezans Bondie pou donn nou lafors pou konstrir nouvo larout, mem si nou feb ek frazil, si nou aksion li baze lor rev, memwar ek lapriyer.
Rapel promes Zoel. “Bann vie pou aprann atraver rev; bann zenn par bann vizion” (3, 1). Lavenir lemonn li garanti par lalians zenes ek gran-dimoun. Bann zenn pli for dan pran rev gran-dimoun pou fer li vinn realite. Si nou’le ki sa marse, li neseser ki rev kontinie: rev lazistis, lape, solidarite pou nouri nouvo vizion bann zenn. Sa pou garanti nesans nouvo dime. Akoz sa li endispansab ki twa, gran-dimoun, to montre ki difikilte finn fer twa vinn pli for. Pa zis enn ti difikilte me boukou toufann ki to finn traverse latet ot. Servi lexperyans yer pou fer fas difikilte zordi.
Rev ek memwar mars ansam. Kan nou rapel douler lager ki ti desir ek kraz nou, nou zanfan pou apresie valer lape. To devwar se fer zenes dekouver douler ek soufrans lager. Nou, bann vie, noumem memwar pou ki bann zenn pa fer mem erer ki nou. Edith Bruck ki ti sirviv persekision bann Zwif par bann Nazi dir avek lafors: “Mem si nou reysi ekler lespri enn sel dimoun, li vo lapenn rapel seki ti arrive mem si nou ankor pe soufer. Li azoute, “Pou mwa, gard memwar vivan li sinonim ar res vivan”. Mo pe pans mo gran-paran e bann parmi zot ki finn oblize emigre e ki konsian soufrans e difikilte kan bizen lev pake, ale. Mazinn tou sa bann dimoun ki zordi pe oblize kit zot later pou rod enn lavenir lor enn lot later. Kikfwa ena, parmi sa bann la, ki la pre kot nou e ki pe okip nou. Si nou rapel nou pou kapav konstrir enn lemonn plis imen, plis fraternel. San memwar pa kapav ena enn lemonn meyer; san soubasman pa kapav mont enn lakaz. Peyna sime! Memwar samem soubasman lavi.
Trwaziem pilie: lapriyer. Pap Benoit ki ti la avan mwa e ki kontinie priye ek travay pou Legliz ti dir: “Lapriyer vie dimoun kapav protez lemonn pli bien ki activism enn ta zenn”. Sa vie bonom sen ek beni ti dir sa ver lafen so pontifika an 2012. Zoli parol! To lapriyer li enn dibien presie: samem poumon ki endispansab pou Legliz ek lavi. (get Exhort. Ap. , n. 262). Dan sitiasion difisil ki nou pe traverse ar Kovid-19, nou tou dan mem bato e nou lapriyer anfaver lemonn ek Legliz li pa dan vid. Li montre ki nou kone ki bon pou nou.
Tou bann granmer ek granper, aksepte ki, alafen mo mesaz, mo mansionn lekzanp Charles de Foucauld, biennere e sen biento, ki ti viv kouma enn ermit dan Alzeri, lwen ar sivilizasion. So mesaz: “Nou tou imen, nou tou nou ser-frer”. Li finn montre nou ki mem si nou viv tousel dan enn dezer, nou kapav dimann Bondie ed bann pov dan lemonn e anmemtan devlop lamour pou limanite ki devlop fraternite ek sororite.
Mo dimann Bondie ed nou mars lor sime Charles de Foucauld, ouver nou leker pou fer nou pran konsians soufrans dan lemonn. Anou aprann parol konsolasion; anou fer bann zenn konpran sa mesaz la; anou fer parol la vinn vivan.
Anou ekout parol Bondie: “Mo ar twa toulezour”.
Pa bes lebra!
Bondie beni zot!

Franswa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.