MERSI ANI

DEV VIRAHSAWMY
5, Edwin Ythier street, Rose Hill, 71368, Mauritius
limemsa@gmail.com https://boukiebanane.com

Date: 12.06.23

ADIE ANI, NOU ZOLI TOUTOU

Yer to ti la, zordi non!
San atann to finn kit nou.
Nou fami-lakaz-lakour
Zordi dan boukou tristes
Me nou gran konsolasion
To nam pou al dan lekor
Enn kreatir nob e gran.

Mo bizen dir twa mersi:
To finn grandi mo lespri,
Fer mwa konpran nou isi
Nou bizen san partipri
Aprann viv annarmoni.
ADIE ANI E MERSI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.