MANTI SA!

– Later ron, otour soley li tourne!

– Manti sa matlo, servi to lizie;
Get sa sime la, lamer divan twa!
Zot plat kouma farata, do fatra.
Soley lev dan les, bwar dilo dan lwes
Me nou later li bouz fix, e li les
Soley, lalinn ek zetwal admir li.
Napa les fatra kouyonn to lespri.

– Ras imen ti ne dan savann Lafrik!

– Aret to kouyonad! To fer mwa sik!
Nene plat, gro lalev, seve krepi
Sa pa nou sa! Al relir liv sakre!
Bondie dan zarden kre limanite
Lapo kler, seve blon ek lizie ble.

Bril tou to bann liv! Aret fer erer!
Satan finn avoy Kopernik, Kepler
Pou detrir travay Bondie Kreater.

29.09.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.