MAMZEL ZANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Nou le 30 Me 3431. Dan enn selil iltra-modern ( probableman dan enn pakbo-entersideral ), garni ar gadjet elektronik zenerasion XTRA, ena enn tifi eternelman 19 an. So bote kosmikman rar e dan so personalite ena enn dimansion ki ni langaz imen, ni langaz elektronik pa finn reysi dekrir ziska ler. Dan so selil ena tou konfor ki gagne dan tou lotel 5 zetwal atraver Milki-We. Enn sel diferans: so laport peyna pwagne, pa kapav ouver depi andan.
Enn kout sek tou lalimier tengn; tann lamizik “Happy Birthday”; enn mesaz paret lor enn lekran: “Bonnaniverser! Ou finn regagn 19 an.” Enn gato desann depi plafon.

TIFI: Ki dat zordi? [ Li pez enn bouton. Enn dat paret lor lekran : 30 Me 3431.] Ki mo pou dimande zordi? Depi 1431, toule 30 Me mo dimann pou vizit enn planet dan lespas. Dedir lontan mo ti kwar ki zis lor Later ki lavi … lavi entelizan ti ekziste. We live and learn! E ki ariv mwa? Mo koz Angle? Zot ti bien fer mwa mizer! E! Mo ti bien fann ar zot ‘si. Pa manti! … Aster bizen servi zot lang pou kominik ar bann lezot planet. … Kot kapav ale zordi? Kifer mo gagn for anvi retourn lor later? Pou enn sezour … apre… 2000 an. Li ankor lamem sa? Pa drol si li’nn disparet. So bann abitan ti telman kontan lager… E lorla polision. Pov planet! … Nou get enn kou. [Li servi so kompiouter. Enn lavwa sentetik dir lenformasion la.] “Galaxi: Milki-We; Sistem: Zetwal Kakaloulout; Planet Later: preske steril; presion popilasion, polision ek enn gran lager simik-bakteriolozik finn preske aneanti bann diferan form lavi. Me bann siyantis kosmik finn dekouver lekzistans enn ti-koloni reskape ki viv lor enn ti-lil, lor zepol enn montagn ki apel Petrousmok. Kot lipie montagn la ena enn tribi zom-mangous (zangous) – rezilta mitasion zenetik. Ant imen ek zangous ena enn lalit san mersi.” … Dan ki lekor mo pou rantre?

[Li tap enstriksion lor so kibord. Enn seri fayl (foto + biyodata) paret lor lekran. Li aret lor fayl enn tifi 19 an, Zann. Lavwa sentetik donn lenformasion la: “Nom: Zann; sex: feminen; laz: 19 an. Zanfan abandone, Zann enn tomboy (garson manke) ki vilaz Petrousmok finn adopte me ki laplipar dimoun mefie parski zot pa konpran li.” ] Mo kwar mo’nn gagn mo lekor teres! [Li pez enn bouton. Lamizik kosmik. Tourbiyon kouler ek lalimier strobo. Blakaut. … Lalimier realime. Nou dan vilaz Petrousmok.]

AK 1 SENN 1

Divan lakaz Zann Lagitar ki parfwa zot apel osi Mamzel Zann. Li pe asiz lor so peron ki tom lor sime; enn lagitar dan lame, li pe sant “Larivier Tanie”, version Rosemay Nelson. Enn kout sek enn zekler travers lesiel. Lagitar sap dan so lame, tonbe. Mamzel Zann dibout red koumadir enn desarz elektrik finn travers so lekor depi latet ziska lipie. Letansa bann abitan Petrousmok monte, desann divan lakaz Zann Lagitar san remark nanye. Bann abitan Petrousmok zot tou kouler. Ena rouz, ena ble, ena zonn, ena ver. Sa bann la zot bann San-nom. Pros ar zot ena bann Demi-nom. Malgre ki zot ena nom kouma Brik, Brak, Brok, Drik, Drak, Drok, Krik, Krak, Krok, Prik, Prak, Prok, Trik, Trak, Trok, seki bien drol se ki personn parmi zot pa bien kone ki vremem so nom. Akoz sa souvan ena boukou konfizion. Kan kikenn kriye Brik se Prik ki reponn… ets. Ena lezot, enn minorite, dimoun kouma Zann Lagitar, zot lapo li diferan parski bann kouler finn malanze e finn donn nesans enn varyete nouvo ton. Apel zot bann Avek-nom.]

TON JONN: [Enn bonom Avek-nom. So labarb ek seve blan.] Zann! Ki ariv twa? To’nn aval enn lapens?

ZANN: Kifer ou dir sa Ton Jonn?

TON JONN: To pe dibout red kouma enn efare. To lagitar finn tonbe, to mem pa bese pou ramas li. To finn trouv mirak?

ZANN: Ou pa finn trouv enn zekler travers lesiel?

TON JONN: Ala to rekoumanse! Rapel ki ti ariv twa dernie fwa to ti tann lesiel koze. Enn sans ti finn reysi anpes bann San-nom bril twa vivan. Pa zwe ar dife mo piti.

ZANN: Ou kone Ton Jonn, ziska zordi mo pa konpran kifer dimoun ti exite koumsa. Mo ti pe zis dir….

TON JONN: Shuuut! … Zann, Zann, Zann! To tro inosan mo tifi. Zame bliye. Dimoun per pou sanz labitid. Dimoun per seki enkoni. Personn pale sanzman drastik. Bizen donn zot tipti doz. Twa to rod efase, refer.

ZANN: Me pourtan…

TON JONN: Nou pa pou rekoumanse?… Zann, tou sa bann dimoun ki pe monte-desann, … ki zot ble, rouz, zonn, ver … zot tou konsider twa kouma enn menas. To diferan ar zot dan mil fason. Si to’le trankilite, si to’le lape … fer zot bliye twa, … fer zot bliye ki to ekziste. Debrouy to difil trankil dan to ti-kwen. Pa aste lager lezot … To pe ekout mwa? … To tro teti Zann.

ZANN: Pa sa Ton Jonn. Mo gagn enn lide… Anverite li tom lor mwa kouma zekler. Li prop, li kler kouma lalimier. Ler mo dir lezot ki mo panse olie zot konpran zot koumans araze. Aster mwa mo nepli konpran.

TON JONN: Depi koumansman nou istwar bann dimoun ble, rouz, zonn, ver – pa bliye ant zotmem peyna lakorite – … ki mo ti pe dir? … Wey! … tou dimoun kwar ki bann Zangous se bann zanfan Satan, serpan dan zarden nou Sennyer. Konpran zot! Ler to dir ki bann Zangous zot ‘si zanfan Bondie li normal ki zot koumans soupsonn twa. Kikfwa to enn Zangous degize an-Avek-nom. Deza li difisil pou bann San-nom ek bann Avek-nom koabite. Aster to’le fer plas pou bann Zangous. Pa bliye bann Zangous zot mazorite … trwa pou enn. Pa fasil Zann!

ZANN: Ou ti dakor okoumansman! Kifer ou ti sanze apre?

TON JONN: Mo ti per …

ZANN: Mwa mo pa per.

TON JONN: Les mo fini mo fraz! … Mo ti per ki nou ti pe koumans kiksoz ki nou pa ti pou kapav kontrole.

ZANN: Lesiel ti pou ed nou. Mo lavwa ti dir mwa.

TON JONN: Zann! Mo finn dir twa pa koz sa. Zot pou dir to latet pa bon. E lerla … to kone tomem.

ZANN: Be pourtan …

TON JONN: Be pourtan, be pourtan! Aret reve Zann!

[Detrwa fam ble, rouz, zonn, ver pas pre ar zot, arete … ]

ZANN: Tou seki mo tande se “pa kapav, pa kapav, pa kapav …”

FAM BLE: Tann li do! Sanse li tro kapav li.

FAM ROUZ: Me wi maser li kapav li. Vey bien to mari, li kapav li. Vey bien to garson, li kapav li. Vey bien to papa, to frer, li kapav li. Mem bonom Jonn! Li kapav li. Dan so kafe peyna triyaz.

TON JONN: Zot pa onte zot koz koumsa?

FAM VER: Get kouma vie sounouk pran so par.

FAM ZONN: Normal! So bann sa! Parey kouma li.

TON JONN: Jo garre!

FAM ROUZ: Get so zar do! Li koz langaz ar nou koumadir nou pa konn koz lang.

FAM VER: Nou’al parl nou mari li pe ensilte nou.

TON JONN: Mesdames!

FAM BLE: E tann li fer so senn, koz bel koze.

(Zot mok Ton Jonn. Zot sant: “Zann gagn malad souna, Bonom Jonn pik so souna, Kenkina-kenkina, Bel-bel tamasa.”)
ZANN: E bann ser, kifer nou lager ant nou? Tou bann fam, ki zot San-nom, ki zot Avek-nom, ki zot Zan…

TON JONN: zonn, ble, rouz…

ZANN: Hen!

TON JONN: Zann, retourn dan to lakaz. To plas pa isi!

FAM ROUZ: Li peyna plas okenn plas. [Bann Fam San-nom sorti.]

ZANN: Zot fer koumadir mo finn plant pikan dan zot zarden.

TON JONN: Me to enn pikan dan zot lagorz. Sak fwa to ouver to labous to provok zot lakoler. To fer zot santi to diferan. Parski zot pa konpran, zot per. Tansion Zann! Si zot gagn sans zot pou bril twa vivan. Zot pou dir to fol, to posede par Satan, to enn eretik. … Bon mo bizen ale! Retourn kot twa. Pa sorti brit-brit! Sitiasion pa normal. Ena rimer ki bann Zangous pe prepar enn latak.

ZANN: Fos!

TON JONN: Kifer to dir sa?

ZANN: Mo kone. Difisil pou explike me mo kone … Mo sir!

TON JONN: O.K! Mo bizen ale. Mo pou res lakaz tout lazourne. Si to bizen mwa pa ezite vinn kriye mwa. … Kifer to pe fer enn ti-sourir mesanste?

ZANN: Mwa? … Salam Ton Jonn! [ Li sorti.]

TON JONN: Salam felonn! [Ar limem] Sa enn bwat sa! Difisil pou konpran sa tifi la. Li pa normal ousa li extra? Mo pa kwar li fol. Ena enn zafer bien spesial ar li. Dan so regar, dan so manier get lavi. Me mo per tansion li gagn dezagreman.

AK 1 SENN 2

[ Kot lipie montagn Petrousmok, dan vilaz Zangous ki, malgre ki li pli pov, paret pli bien organize ki vilaz Petrousmok. Se zour lafwar dan vilaz. Kot bazar ena boukou aktivite. Bann Zangous se bann dimoun bien spesial. Peyna enn ki resanble so kamwad. Ena ki ena lake, ena ki peyna lake; ena ki ena latet mangous, ena ki ena latet dimoun; ena ki ena pwal lor lekor, ena ki zot lekor lis. Diferans fizik pou zot pa enportan. Malgre zot diferans zot finn aprann viv ansam sirman parski dan anvironnman ostil kot zot viv zot finn konpran lenportans solidarite. Anba lavarang enn laboutik detrwa zenn, tifi ek garson melanze, pe asiz otour enn latab, pe bwar panakon.]

FIFI: E Lolo! Aret get lao. Koumadir lor zepol Petrousmok ena leman ki pe ris twa.

ZOZO: Bay Lolo pe rod dilo lao-lao. Tansion gonogono!

LOLO: Zozo aret zaza! … Fifi to kwar li normal sa ki bannla ek nou pa fouti ena relasion normal … zis parski nou pa resanble? Mo pa konpran.

FIFI: Mo papa dir ki bann lao zot siperyer. Akoz samem zot lao lor zepol Petrousmok.

ZOZO: Savedir bann ki lor latet Petrousmok zot siperyer ki bann ki lor so zepol.

LOLO: Zozo, … anfen to pe aret zaza!

ZOZO: Mersi! Mersi! Mersi!

KIKI: Lor latet Petrousmok peyna personn.

ZOZO: Kiki betas! Mo ti pe fer enn sipozision.

KIKI: Aaaan!

MIMI: E! Mo’nn bliye dir zot enn zafer. Yer gramaten Momo ek mwa nou ti grenp montagn kote soley leve. Bann Petrousmok zame vey sa kote la akoz flan la desann telman sek-sek, brit-brit ki personn pa pans pou mont par la. Mo konn enn santie ki zis kabri sovaz ek yev servi …

LOLO: To pou ale mem la?

MOMO: Les li koze, Lolo!

ZOZO: Fann ar li Momo. Koze Mimi!

MIMI: Ler nou ariv lao nou ti bos tayt deryer enn touf pou louk bannla. Enn zafer bien drol ti arive. Enn tifi, nou laz apepre – E li abiy kouma garson! – Li ti pe sarye enn zafer, enn bwat enpe ron ar enn long lamans lor ki finn redi bann difil …

MOMO: Mo kwar zot apel sa enn lagitar.

MIMI: Samem!

LOLO: Lerla?

MIMI: Hen! A wi!… Li asiz lor enn ros anba enn pie, ar so ledwa li kares bann difil lor so la…ta…

MOMO: Lagitar!

MIMI: … lagitar e li sant enn sante… zoli mo dir twa! Tou pe al bien. Enn kou antret sa enbesil la terne.

ZOZO: Ki enbesil?

MIMI: Momo!

LOLO: Lerla?

MIMI: Zot pa pou kwar. Li tourn so latet dan nou direksion lantman, fixe touf kot nou ti pe kasiet … Mo ti pe tranble mo dir twa. … Li kontinie sante, fer enn sourir, leve, fer enn achoum fos-fos, li al so lakaz. Mo kwar li viv pre laba dan bordir so vilaz. [Lolo lev so latet, get dan direksion zepol Petrousmok. Li koumadir dan enn rev.]

FIFI: Lolo, pa bliye nou finn promet mama Kiki pou ed li refer fetaz so lakaz.

LOLO: Hen! Wi! Taler nou koz sa. … Kouma li ete Mimi?

MIMI: Li ena bataz garson … li sant bien .. zoli lavwa, ferm, mizikal …

LOLO: So figir?

MOMO: Si to’le mo lopinion, li enn bay bougres.

MIMI: To kone Lolo, li diferan ar bann lezot Petrousmok. Li ni rouz, ni ble, ni zonn, ni ver. Li kouler lesiel dan les kan soley pre pou leve, kouler disab dan soley kousan. Ar li peyna kouler kas lizie. Li kouma enn zwazo lor brans, kouma pwason dan dilo, li…

LOLO: So lizie?

MIMI: Sa distans la kouma to’le mo trouv so lizie?

LOLO: Mo bizen al get li depre!

TOU LEZOT: To latet pa bon!

LOLO: To kapav vinn ar mwa Mimi, montre mwa sime?

FIFI: Ki nou fer pou fetaz…

LOLO: Pli tar nou get sa. Ena enn louvraz pli prese.

TOU LEZOT: Louvraz!

LOLO: Pli tar mo explik zot… Nou’ale Mimi! [Lolo ek Mimi sorti.]

ZOZO: Mo pe reve? Lolo pe al mont montagn.

KIKI: Nou tou pe vinn zozo.

MOMO: Lolo so koko finn zozo.

FIFI: Momo fer zako ar mo.

MOMO: E mamzel sap! Pa plore-plore Fifi. Lolo pe rod dilo lao.

KIKI: Momo, aret manz koko. Les Fifi anpe!

FIFI: Mo kwar meyer nou’al okip fetaz lakaz mama Kiki.

KIKI: Rayt! Nou’ale.

ZOZO: E bann zozo! Zot finn bliye plis enportan.

TOU LEZOT: Ki zafer?

ZOZO: Mo ‘si mo’nn bliye. Normal, mwa ki Zozo! [Zot tou galoup deryer li, sorti.]

AK 1 SENN 3

[Dan vilaz Petrousmok. Konsey Petrousmok finn reyni. Prezidan konsey se Mahalonganis Blob. Bann koseye zot diferan kouler, bien reprezantatif realite epidermik dan Petrousmok. Me zot mantalite mem-parey. Tit enn konseye se Chotalonganis. Donk ena Chotalonganis Prik, Chotalonganis Brik, Chotalonganis Trik, Chotalonganis Drik, Chotalonganis Krik ek Chotalonganis Grik.]

BLOB: Bon, bann onorab Chotalonganis, zordi nou ena enn azanda bien sarze. Ena boukou desizion enportan, primordial, vital e endispansab pou pran. Mo espere zot pa pou fer kouma dernie fwa. Koz nenport, brouy labou, melanz problem … Wi Chotalonganis Prik?

ZOT TOU: Mwa patron?

BLOB: Pa zot tou! Mo pe koz ar Prik. P kom palab, R kom rasi, I kom … pa kone!, K kom … zot bien kone. Kan mo koz ar Prik, zis Prik reponn. Brik, Trik, Drik ets. zot tou choup-chap! Komprenndo!

ZOT TOU: Wi O Mahalonganis!

BLOB: Ki mo ti pe dir? Be ki mo ti pe dir foutou! Trik! Ki mo ti pe dir?

ZOT TOU: Mwa patron? [Konfizion]

BLOB: Ki malediksion! Silans tou dimoun! … Silans! Apartir zordi sakenn pou ena enn nimero.Koumsa as my friend Shakespeare used to say there will be no equivocation.

GRIK: [ar Krik] Ki li pe dir?

BLOB: Problem Grik?

ZOT TOU: Mwa patron?

BLOB: A Bondie! Atann ! Atann! … Twa Grik dorenavan, aster, apartir now to nom se nimero 6.

GRIK: Mersi patron!

ZOT TOU: Mwa?

BLOB: Wait! Wait! Wait! … Twa Krik …

ZOT TOU: Wi patron!

BLOB: A Bondie mama! Ki pese Petrousmok finn fer gagn sa kalite kanbar dan so kabine? Bon nou bliye tou. Apartir aster mo’le enn silans trankil san tapaz. Konpran! Ekoute, sey konpran me kadna dan labous. Rayt! Finn bien konpran?

ZOT TOU: Wi papapapapa…

BLOB: Shut up!… Sakenn pran enn mouswar, bayonn so kamwad. Sivilizasion bayo ek sivilizasion bayon tousala mem laliann, sorti dan mem kanbar. Ena enn ta desizion pou pran, olie pran desizion, preliminer finn pran plas priyoriter; pa’nkor demay preliminer letansa renion pre pou fini. Sel fason prosede se ki mo koz seki ena pou koze e zot otan ke vou zet zot bouz latet pou dir wi. Bouz latet pou gete si zot finn bien konpran. Twa ki ariv twa? Kifer to pa bouz latet kouma tou dimoun?

PRIK: Mmmmmm!

BLOB: Tir to bayon si to’le koze!

PRIK: [Li tir so bayon.] Ki bizen fer pou dir non?

BLOB: Demisione.

PRIK: Anbon! [Li remet so bayon.]

BLOB: Pou ki mo mesaz kler
Mo pou koz ar zot anver,
Servi teknik poetik
Dan plas slogan politik.
Mo program li bien klasik,
Pa per zot, li bien bazik.
Ena prolog , epilog.
Ena zoli-zoli dialog;
Senn fer senn ar senn,
Bate for-for de dan enn.

Pou sirvi limanite
Fale pa nou ezite
Kontrol prodiksion bavant,
Tansion bizen roul lor zant.
Zis dimoun ble, rouz, zonn, ver
Pou gagn drwa … Konpran zafer? …
Bann seki peyna kouler,
Bien sagren, sa zot zafer,
Ledo kont ledo …
Aret bwar dilo.
DESIZION NIMERO ENN:
BIZEN LAYSENNS POU KAS YENN.
Ayo baba! Tansion baba!
Baba tata, baba nana.
Baba beta boukou traka.
DESIZION NIMERO DE:
ABBA, ABBA! BAY-BAY BABA!

Fode pa sanze, fode pa bouze
Ni anba-anba, ni lao-lao;
Tou seki bouze vir anbalao.
DESIZION NIMERO TRWA:
BOUZ FIX, BOUZ FIX, BOUZ FIX.
Samem, salam, aamenn, swaha!

Ala mo testaman pou isi, laba, toultan, eternite. … Aster mo dimann zot poliman, zantiman, fermman ale, jo, partez, go. Mo’nn donn randevou Avek-nom Jonn pou enform li desizion ki konsey zordi finn pran. Mersi e orevwar! [Zot tou sorti. Blob tousel. Li paret bien nerve. Li mars anlon, anlarz. Kikenn tap laport. Li galoupe al asiz lor fotey prezidan, pran poz enn diniter enportan.] … Antre! [Ton Jonn rantre.]

TON JONN: Ou’nn fer apel mwa?

BLOB: Wi! Ena enn zafer bien serye pe tourmant lape nou liniver.

TON JONN: Li konsern mwa?

BLOB: Wi! Li konsern ou, li konsernn tou bann Avek-nom, li sirtou konsernn sa … samem … samem sa zanfan abandone … kouma li apele? … Mamzel … Fann? … Rann? …

TON JONN: Zann.

BLOB: Hen!

TON JONN: Mamzel Zann! So nom Zann Lagitar alias Mamzel Zann.

BLOB: Samem.

TON JONN: Ki problem?

BLOB: Problem?

TON JONN: Samem sa zafer serye ki pe tourmant liniver?

BLOB: Tourmant liniver? A wi! … Mo servis ransengnman .. kouma mo pou dir sa? … servi trik pou met lak.

TON JONN: Servis ransengnman?

BLOB: Non!

TON JONN: Mamzel Zann servi trik pou met lak ar servis ransengnman?

BLOB: Pa sa! Servis ransengnman dir mwa ki Mamzel Zann servi labwet pou may pwason dan lamson.

TON JONN: Ki ou pe dir? Depi enn siek Larivier Tanie finn sek.

BLOB: Enn metafor. Met for gagn for.

TON JONN: Blob … o pardon! Mahalonganis, eskiz mwa me mo pa sir mo pe bien konpran ou tourman.

BLOB: Pa mo tourman sa! … Pa mo problem personel sa. Mwa mo la pou fer respekte lord ek lalwa, linite dan diversite, sanzman dan kontinwite, program bouz fix, linite sakenn so kote. Pa mwa ki problem. Mamzel Zann ki problem.

TON JONN: Samem mo pe dimann ou. Ki problem? Kot problem?

BLOB: Tro delika! Mo prefer koz ar li tousel, drwat-drwat, direk-direk, san entermejer, avek Bondie kom temwen.

TON JONN: Si ou ena enn mesaz, mo kapav transmet li pou ou.

BLOB: Mo mesaz dimann enn transmision direk san entermejer.

TON JONN: Be kifer ou’nn fer apel mwa?

BLOB: Pou ou dir li vinn get mwa seswar pou transmision mesaz andirek.

TON JONN: Samem tou?

BLOB: Wi! … Non! … Mo ena enn move nouvel pou zot tou bann Avek-nom. Konsey Welfer Piblik finn deside ki bann Avek-nom nepli gagn drwa gagn zanfan sof si exepsionelman enn fam Avek-nom gagn enn permision spesial fer enn zanfan ar enn zom Maha-Demi-nom.

TON JONN: Maha-Demi-nom? Ena enn sel!

BLOB: Samem! Donk peyna pou trakase. Tank mo la. Me si, sipa ki Prik ousa Brik vinn Maha, lerla kapav … sirman pou ena garrbarr.

TON JONN: Kifer sa nouvo enterdiksion la?

BLOB: Ou’le ki nenport ki Demi-nom, ousa mem nenport ki San-nom fer zanfan ar bann vierz Avek-nom?

TON JONN: Non! Mo’le kone kifer bann Avek-nom pa gagn drwa gagn zanfan.

BLOB: Bien senp! Balans ek stabilite ekolozik. Tro boukou dimoun + pa ase resours = faminn + lager sivil = bez opleriel. Teorem senp!

TON JONN: Be kifer zis nou?

BLOB: Aret poz keschon Avek-nom Jonn. Si zot kontan ti-baba, avoy zot bann vierz kot Maha-Demi-nom. Pwen final, alalign. O.K!

TON JONN: Sa apel fer dominer!

BLOB: Sa apel prerogativ Mahalonganis… Les mo reflesi enn kou. Enn lider bizen donn bon lekzanp. Pa gagn drwa tike, pa gagn drwa perdi letan, peyna letan pou katakata. Donk pa kapav atann. … Al sers Zann, amenn li toutswit. Duty first! [Kikenn tap laport.] Mo finn dir zot pa deranz mwa! … Antre! [Zann rantre.]

ZANN: To pe rod mwa Blob?

BLOB: Mwa? Non! Zame!

ZANN: Poutan enn lavwa pe dir mwa depi gramaten ki to anvi zwenn mwa. Blob, mo konn twa. To pa rapel mwa, me mwa mo pa’nn bliye twa. Pa zwe bliye. To manier sa. To pa finn sanze, to pa pou sanze, … bizen rekonet to pa gagn drwa sanze parski si to sanze tou devire. Resor kase, tou mouvman aret sek.

TON JONN: [Li ris Zann enn kote.] Ki to pe gagne Zann? Mo finn dir twa fer atansion.

ZANN: [Ar Ton Jonn] Pa traka! Mo kone ki mo pe fer. … [Ar Blob] Blob, kifer to paret kouma enn pagla?

BLOB: Mwa pagla! Mwa mo Maha…

ZANN: …longanis. Mo kone. Sa lakomedi la to zwe ar to bann Chotalonganis. Pa ar mwa. To konn bien ki twa ek mwa, mem nou de kontrer, sakenn konn so kamwad. Desten finn amar nou ansam.

BLOB: Avek-nom Jonn, pran sa sorsier la, sorti depi isi.

ZANN: To trouve Blob? To konn mwa. To fek apel mwa sorsier. To rapel kan dernie fwa to ti apel mwa sorsier? Rapel? Alime dife!

BLOB: Ki li pe radote?

ZANN: To pa anvi rapel! Les mo fer twa rapel detrwa ti-sekre. Kisannla ti desir lespwar ar so rivolver? King tonbe, Gandhi tonbe. Kisannla lav so lame ar martir Inosans lor lakrwa? … To trouve Blob, mo konn twa mem si twa to pa’le konn mwa. … Ki to pe maniganse sannfwala?

BLOB: Mwa? Nanye!

ZANN: Tansion Blob. Mazinn bien konsekans. Kapavet nou pe ekrir dernie sapit. Me kikfwa nou kapav, si nou’le, koumans premie sapit enn nouvo epope eroik. Difisil pou dir ki to rol pou ete ladan. Kikfwa mem rol. Kikfwa non. Mo sagren twa Blob to kone. Vire-tourne, mem rol. To dan bien me toultan to fini mal. Mwa toultan mo manz mo margoz, pas kord, ris diab par lake me ler fer kont mwa ki mont lor tronn. Twa toultan to lor tronn dan koumansman me alafen to toultan tom pouf. … Blob! … Blob! To pe tann mwa ousa to pe deklar sourd? [Li al koz dan so zorey.] Mo kone to ena enn ti-lide pitasie lor Zann. Tansion kogn ar born! … To pou toultan zwe rol macho? To pa kapav sanz rol, sanz baz, sanz mouyaz?

BLOB: Be…be…be… Ki li gagne? So latet pa bon! Avek-nom Jonn okip ou troupo! Ou kabri pe manz salad dan zarden ou vwazen. Ena kees ladan!

TON JONN: [Li ris Zann ver laport.] Zann, mo’nn dir twa fer atansion! Kifer to grat ledo maler? Retournn lakaz. Taler mo vinn get twa. [Zann sorti.]

BLOB: Fouuuf! Pa dimoun sa! Plito enn diables!

TON JONN: Pa pran li kont. Li enpe orizinal. Zame li pans fer dimoun ditor. Me parfwa …

BLOB: Parfwa?

TON JONN: … enn vis enpe las.

BLOB: Enn menas pou sekirite Petrousmok!

TON JONN: Fer gagn riye plito.

BLOB: Mwa mo pa anvi riye!

TON JONN: Ki mo dir li?

BLOB: Kisannla?

TON JONN: Samem, Mamzel Zann.

BLOB: Mo bizen reflesi.

AK 1 SENN 4

[Lor balizaz vilaz Petrousmok dan bor presipis kote soley leve. Zann, asize lor enn ros, pe zwe so lagitar, sante. Lolo ek Mimi paret deryer enn touf. Zot koule pou pa trouv zot. Zann santi zot prezans me li fer sanblan li pa konn nanye.]

ZANN: [Pe sante.]
Zot finn sizay mo lespwar ‘Ma,
Zot finn kabos mo bann rev,
Lespwar ek rev ki sem lavi
Aster pe sek dan fon kosmar,
Zot finn defons mo poem.

Zot finn defons mo poem ‘Ma,
Zot finn desir mo sante;
Mo lamizik finn perdi ton,
Mo bann parol nepli rime;
Zot finn koken mo soley.

Zot finn koken mo soley ‘Ma,
Zot finn koken mo soley,
Zot finn koken mo soley,
Zot finn koken mo soley…

[Telman zot pe apresie sante la, san realize Lolo ek Mimi finn dibout drwat e zot latet paret lao touf. Zann vir enn kout sek, may zot anplen. Premie reaksion, zot rod sove.]

ZANN: Non, pa ale! Pa zotmem ki ti la yer?

LOLO: Mamzel pa kriye. Nou peyna move lentansion.

ZANN: Vinn la! Pa res laba. Tansion zot tonbe.

MIMI: Mwa tonbe? Mo konn grenpe kouma kabri.

ZANN: Kouma zot apele?

MIMI: Mwa mo Mimi, li se Lolo.

ZANN: Zot bann Zangous pa vre?

MIMI: Wi nou viv anba kot lipie Petrousmok.

ZANN: Li, li pa konn koze?

MIMI: Lolo? Mo kwar li’nn gagn sok. E Lolo! Mamzel la pe koz ar twa. Reponn. Ki ariv twa? To’nn trouv mirak? E Lolo gran lagel pe gagn timid. O Pardon!

LOLO: Mamzel…?

ZANN: Zann.

LOLO: Mamzel Zann, nou pa pe pran tro boukou risk?

ZANN: Personn pa vinn parla salerla.

LOLO: Ki sa sante ou ti pe sante la?

ZANN: Enn vie sante … mo pa bien rapel so parol. Mo enprovize.

LOLO: Bien zoli.

ZANN: Ou kontan li? Pran li, mo donn ou li.

MIMI: Mamzel Zann ou ..

ZANN: Apel mwa Zann!

MIMI: Ou pa kouma bannla ou.

ZANN: Enn sans tou dimoun pa parey. Sakenn dan so manier amenn so ti-saler pou sof leker limanite. Bann San-nom, bann Avek-nom, bann Demi-nom …

LOLO: Ki ete sa?

ZANN: Ou pa kone? Koumsamem apel bann diferan group isi. Par egzanp mwa mo enn Avek-nom, parey kouma Ton Jonn …

MIMI: Enn vie misie seve blan, figir sourian?

ZANN: Kouma ou kone?

MIMI: Souvandefwa mo’nn trouv li asiz isi ansam ar ou. Ou papa sa?

ZANN: Enn espes … wi koumadir mo papa mem. … Savedir souvan zot vinn parla.

MIMI: Mwa wi. Lolo, premie fwa. Pourtan li pa kontan mont montagn! Li kontan dir ki zako ki kontan mont montagn. Zordi pa kone ki finn pran li. Mo ti pe dir bannla …

ZANN: Bannla?

MIMI: Bann lezot dan nou group.

ZANN: Zot ‘si zot divize an group?

MIMI: Wi, group zenn!

ZANN: Aaan! … Ki ou ti pe dir zot?

MIMI: Mwa ek Momo … Momo se enn lot dan group … nou ti la yer. Ou ti pe zwe … Kouma apel sa Lolo? …

LOLO: Lagitar.

MIMI: Samem … Lolo rant dan enn rev, fixe zepol Petrousmok, desid pou vinn get ar so prop lizie.

ZANN: Vre sa Lolo? … Lolo, aret fer timid!

LOLO: Ou pa pou kwar mwa. Ou pou sikann mwa parey kouma Mimi.

MIMI: Lolo dir ki parfwa kan li get zepol Petrousmok li tann lamizik desann depi lesiel.

ZANN: Pa vre!

LOLO: Ou’nn trouve oumem?

ZANN: Pa mal konpran mwa. … Kouma mo pou dir ou sa? … Parfwa kan, depi isi, mo get twatir … vinn get sa … zot trouv sa twatir laba kasiet dan feyaz … kan mo get li parfwa mo tann enn lamizik leve depi profon later. [ Lolo ek Mimi sakenn get so kamwad.]

MIMI: Pa kot twa sa Lolo?

LOLO: Mo kwar.

MIMI: Tansion, kikenn pe vini. Nou sove.

ZANN: Vini dime mem ler. [Zot disparet deryer touf. … Ton Jonn rantre.]

TON JONN: Ki ariv twa? To koz tousel?

ZANN: Ki ariv ou? Ou ‘si ou tann bann lavwa envizib? Ou bien bizen get enn longanis.

TON JONN: Samem to ti al get Mahalonganis.

ZANN: Ou pe badine, mo sir.

TON JONN: To trouv anvi badine lor mo figir?

ZANN: Se vre! Ou paret ankoler. Ena problem?

TON JONN: To pa kone? Aret fer lenteresan Zann! Kifer to finn al kot Blob?

ZANN: Mwa mo finn al kot Blob?

TON JONN: To bien kone. To ti mem koz ar mwa. … Ki to ti dir li dan so zorey?

ZANN: Mo pa konpran nanye. Depi boner gramaten mo isi.

TON JONN: Kikenn ‘inn trouv twa?

ZANN: Wi! … Mo’le dir non.

TON JONN: Peyna okenn mazisien ki konn fer kloning isi. Pourtan mo ti trouv twa kot Blob. To pe pran tro gran risk … Blob pe anvi rod sikann ar twa. To konpran?

ZANN: Sa lagli la!

TON JONN: Pa get sa. Li ena pouvwar. Li pou servi so pouvwar pou may twa dan so lak. Bizen fer bien atansion mo tifi. Mo kwar meyer to vinn res kot mwa. Va dir dimoun to malad, akoz samem …

ZANN: Non Ton Jonn, mo pa pou donn ou ek tantinn traka. Mo sir mo pou kapav defann mo lekor kont agresion Blob.

TON JONN: Kouma to’le! Me si to bizen led, kriye!

ZANN: Avan mo kriye ou pou fini kone. … Ton Jonn! Bann Zangous, kouma zot ete vreman? Pa zistwar Satan versis Bondie. Kifer zot pa ena mem stati ki nou? Kifer pa konsider zot kouma dimoun?

TON JONN: To kontan zwe ar dinamit twa. Enn problem politik sa. Pa zis zot pli nombre ki tou leres met ansam … enn detay … mo kwar zot kiltirelman pli avanse. Akoz samem pe servi fos-fos enterpretasion Labib pou tay zot palto.

ZANN: Ou konn zot bien, Ton Jonn?

TON JONN: Bien? Mo pa sir. Mo konn zot enpe … ase pou rezet propagann. To kone Zann, plis mo gagn laz mwens mo konpran sa ras ki nou apel limanite. Dimoun ki paret kouma dimoun anverite plis bebet ki bebet.

ZANN: Kouma fer pou zwenn zot?

TON JONN: Bien difisil aster.

ZANN: Difisil me pa enposib?

TON JONN: Preske enposib. … Kifer to’le zwenn zot? To pa trouve to pe rod lagratel. … Gramaten to al zwenn Blob, tanto to’le zwenn bann Zangous.

ZANN: Zame mo ti al kot Blob! Mo dir ou sa me ou pa’le kwar mwa.

TON JONN: To pa ti kot Blob zordi? Ayo Zann! To pou fer mwa vinn fou. Koumadir ena de Zann. Seki enn fer lot pa kone. … Swa to pe koz manti, swa mo pe vinn pagla. Me kouma mo kone zame to pa koz manti, mo prefer kwar mo pe vinn pagla.

ZANN: Pa sanz koze Ton Jonn! [ Tann enn tapaz dan kote presipis. Zann galoupe al gete. ]

TON JONN: Ki ete sa?

ZANN: Mo kwar enn gro ros finn grene … lor lapant … kikfwa …

TON JONN: Kan ros ti fer sa kalite tapaz la. Plito enn …

ZANN: [ Enn ti-sourir mesanste.] Zangous?

TON JONN: To latet ki pa bon! To koumans trouv Zangous partou.

ZANN: Parey kouma ou. Trouv Zann partou!

TON JONN: Kikfwa Zann pe vinn Zangous.

ZANN: Kikfwa! … Kan ou pou dir mwa kouma pou zwenn bann Zangous?

TON JONN: Kan mongous aret manz poul! … Bon! Nou al lakaz. Nou’ale mo dir twa. Pa bon to res tousel koumsa dan enn landrwa retire. Maler peyna loder.

ZANN: Ou pa pou dir mwa, Ton Jonn?

TON JONN: Ki zafer?

ZANN: Kouma zwenn bann Zangous.

TON JONN: Dir mwa avan kouma to kapav isi ek laba anmemtan. Mo kone mo pa fou. Mo kone to pa koz manti. Me mo sir mo ti trouv twa kot Blob.

ZANN: Mo pa konpran nanye dan tousa. Kikfwa mwa ki fol.

TON JONN: Si twa to fol, lemonn antie latet pa bon. Bizar! Bizar! Bizar!

AK 1 SENN 5

[Komite Kordinasion Zangous. Bann mam ankomite. Ena enn latmosfer bien korek. Zom ek fam an-nom egal; zot langaz semi-formel, poli ek dou. Ena mem enn mam-madam ki pe donn so baba tete.]

BEGONIA: Sak fwa nou zwenn nou dir mem zafer. Bizen pran kontak, bizen diskite, bizen amenn armoni, bizen, bizen, bizen … Me nou tourn anron. Sa manier la mo baba pou gagn letan vinn granmer e nanye pa pou sanze.

SAPONER: Begonia, to konn bien bann difikilte. Fasil koze. Difisil azir.

FOUSIA: Begonia ena rezon Saponer. Popilasion Zangous ole rezilta konkre. Zot finn plen ar bla-bla-bla.

RODERDELER: Mo foul dakor!

LAKASIA: Twa Roderdeler res trankil. To pe zis mazinn to re-eleksion.

BEGONIA: Pa britaliz li Lakasia. Li anvi koze. Se so drwa. … E vouzot! Zot pa kwar ki nou pa pe trouv solision parski nou pa finn bien konpran problem la?

FOUZER: Ki to’le dir?

BEGONIA: Eski tou bann Petrousmok parey? Eski zot tou ena mem mantalite, mem reflex? Mo pa kwar. Pa posib sa! Tou dimoun pans parey? Difisil!

FOLIGRANDER: Ena bann Petrousmok, ena bann Zangous. Zangous kot lipie montagn. Petrousmok lor zepol montagn. Pou enn monte lotla bizen desann. Peyna plas pou toulede.

BEGONIA: [Li poz so baba lor so zepol pou tir gaz.] Foligrander, ou manier parey kouma bann Chotalonganis ek zot sef. Si ekout zot zame pou ena lavi lor latet montagn.

RODERDELER: Lor latet montagn lavi enposib!

FOUSIA: Kifer?

FOLIGRANDER: Li koumsa, li pou toultan koumsa.

LAKASIA: Zot fer koumadir lavi enn masinn anpann. Begonia ena rezon. Bizen rod enn lot sime. Mo sir li ekziste.

BEGONIA: Si li pa ekziste bizen envant li. [Foligrander ek Roderdeler proteste, zot pa dakor.]

FOUZER: Les Begonia devlop so lide. Ou’le mo pran ou baba pou ou pli lib?

BEGONIA: Non, korek! Lolo ek Mimi finn reysi rant ankontak ar kikenn. Ena bon ek move lao. Bon dimoun, move dimoun; bon lide, move lide. Kapav dapre zot gradi lespas koperasion, dialog ek konpreansion. Mo kwar bizen seye. Pa kapav kontinie viv kouma sat ek lisien. Montagn Petrousmok depi so lipie ziska so latet kapav donn lavi, lespas ek lespri tou kreatir Bondie. Eski pou kontinie viv dan kazot sakenn so kote?

FOLIGRANDER ek RODERDELER: [Ansam.] Enposib!

BEGONIA: [Gard so kalm.] Si mo amenn prev? … Fouzer, trap mo baba enn kou. [Li met so baba dan lebra Fouzer, al ver laport, revini ar Lolo, Mimi ek Mamzel Zann.] Mo prezant zot Mamzel Zann, enn abitan dan vilaz Petrousmok. Mamzel Zann panse … li kone ki li dir … li panse ki li posib, bien posib kas bann klwazon.

MIMI: Pa zis posib! Neseser!

FOUZER: Kifer?

LOLO: Blob … Zot apel li Mahalonganis. Koko finn pike net!

RODERDELER: Kouma kapav sir? Li ki pe dir sa.

ZANN: Roderdeler …

RODERDELER: Ou konn mo nom?

ZANN: Roderdeler … Foligrander … Tou dimoun finn fini konn zot.

FOLIGRANDER: [Li pran sa kouma enn konpliman.] Vremen?

ZANN: Vremem!

BEGONIA: Zann, ti’a bon to dir zot tou seki to’nn dir mwa.

ZANN: Blob so latet finn fini gate ar pouvwar. Zwisans pouvwar pou li vedir sex, sex, sex. Pandan enn bon bout letan so bann midoulmenn ti pe fourni li fam San-nom pou konble so dezir. Aster li pe rod variete ek exitasion extra. Zenn vierz sorti dan lezot group. Li dir for-for ki Bondie finn donn li enn mision pou sem lagren lavi. Pli grav! Li’nn koumans devlop gou pou ti-zanfan. So lespri malad nepli rekonet limit. Mo kone li ena plan pou fer kidnap bann tifi ek ti-garson Zangous pou so banke devergonde.

RODERDELER: Mo ti ena rezon. Bizen prepar nou pou lager. Pa kapav fer lape ar bann mons.

BEGONIA: Roderdeler, aprann ekoute!

ZANN: Pa met tou dan mem pagne. So prop dimoun pe koumans plengne. Madam Blob premie. … Bizen enn proze kler pou kapav mobiliz lenerzi progre.

FOLIGRANDER: Proze kler? Nou proze li pa kler li?

ZANN: Proze la kler li. Me bizen explik li klerman ar dimoun ki tarde pou konpran.

FOLIGRANDER: Aaaan!

FOUSIA: Zann, bann fam lao, zot zoli?

ZANN: Kouma nenport ki kote ena toutsort kalite. Zenn, vie, meg, gro, sexi, maf, … Me sa pa enportan. Seki enportan se ki bann fam premie finn koumans plen ar rezim Blob. Pou enn zom Petrousmok enn fam li pa enn imen; li enn … kouma zot apel sa? …wey! Enn bwat maja!

LAKASIA: Zot bien aryere!

FOUZER: Mamzel Zann, koriz mwa si mo antor, … mo kwar ou ena enn ti plan dan ou latet.

ZANN: Si gagn enn senbol ki chombo limazinasion …

FOUZER: Par egzanp?

ZANN: Pa kone … enn fam kouma Begonia alatet!

FOLIGRANDER: Enn fam alatet?

ZANN: Enn fam ar so baba. … Madona ek Bebe.

FOUZER: Pa bet sa!

BEGONIA: Zot pa pe rod servi feminite ek maternite pou sipa ki magouy politik?

FOUZER: Non Begonia. Ditou! Ditou! Ditou! Nou pe gagn enn sans donn lavi enn nouvo direksion pli progresis. Apre Holokos, olie nou pran enn nouvo direksion net, nou finn kontinie touk-touke ant sime ansien ek nouvo sime. Bann Petrousmok pir. Zot finn tas dan enn lozik paseis. Get rezilta!

FOLIGRANDER: Ki pa bon?

FOUZER: Tou korek! Bizen ferm lizie pou viv.

RODERDELER: Pa bizen koz foutan!

FOUSIA: Get nou isi. Nou kone ena diferans ant nou me nou’nn aprann travay ek viv ansam. Sa nou leritaz sa. Nou gete aster si li posib partaz sa leritaz la ar bann ki pli dan pens ki nou.

FOLIGRANDER: Kisannla?

FOUSIA: Dabor bann fam Petrousmok …

RODERDELER: Bann zom alor?

LAKASIA: Si nou gagn bann fam, bann zom pou swiv.

FOUSIA: Izol Blob ek so klik e lerla pou kapav devlop Montagn Petrousmok depi lipie ziska latet.

BEGONIA: Kifer to pa pran komannman twa, Zann? To zenn, to peyna zanfan.

ZANN: Non Begonia. Bizen konstrir Nouvo Petrousmok lor lamour, lor pran swen, lor partaz, lor pran kont … lexperyans enn mama li vital.

RODERDELER: Hen! Bel-bel koze me kan ena pou trap lamans pwalon, lor vites koze sanze.

FOUSIA: Pa bon koz koumsa!

ZANN: Non, li ena rezon. Difisil pou explike. … Mo isi pou enn ti-bout letan. Kan mo ler vini mo oblize reponn prezan.

BEGONIA: Parey kouma nou tou.

ZANN: Non, pa parey. Mo pa gagn drwa dir plis. Pardonn mwa.

AK 2 SENN 1

[Mem seting ki dan Ak 1 Senn 1. Divan lakaz Zann. Zann pe zwe so lagitar, pe sante. Bann fam Ble, Rouz, Zonn, Ver rantre. Zot arete pou ekoute. Zann, ki finn abitie ar zot sikane, fer koumadir li pa’nn remark zot prezans. Li kontinie sante.]

ZANN: Annyo Blan, lizie dou
Ek tig an-nor anflame
Ansam zot pe patine
Lor ledo larkansiel.

Annyo Blan kotone
Ar so kolie set diaman
Pe apel tou bann zanfan
Pou patinn lor larkansiel.

[Zann realize ki finn ena enn sanzman.] Ale, vinn sant ar mwa. Mo sir zot kapav.

FAM ROUZ: Non do Mamzel Zann! Zame pa finn montre nou. Bannla dir, sante sa enn zafer bisagn. … Koumadir zis move dimoun.

ZANN: Kisannla dir sa?

FAM VER: Tou bann zom dir sa! Zis tralala ki sante, danse.

FAM ROUZ: Bizen fer vit! Zot pre pou retourne. Zot tou finn al dan karo filao deryer vilaz. Mo per. Zot lentansion pa bon. … Mo mari , depi enn tan, koz bann koze bizar. Bizen laser tann pou gard so lespri vif. … Reprodiksion kontrole? … Bien bizar! Pa kone kouma pou anpes zot fer zot komeraz.

FAM BLE: Mo bonom ki dan Lasanble Longanis pe rod fer mwa kwar ki Mahalonganis ena pouvwar fer enpir vinn pir. Mem enn tifi Zangous. Lot zour Madam Blob ‘si ti dir mwa mem zafer. Li panse ki pouvwar pe fer li tourdi. … Bizen aret zot lelan.

FAM ZONN: Kouma pou fer?

FAM ROUZ: Si bann fam Avek-nom refiz … ou konpran? Si Mamzel Zann koz ar so dimoun, nou bann zom zot rol pou mike.

ZANN: Si zot servi violans?

FAM ROUZ: Violans?

ZANN: Si zot kidnap bann tifi?

FAM ZONN: Kidnap?

ZANN: Koken!

FAM ZONN: Aaan!

FAM VER: Pa kapav fer nanye?

ZANN: Si nou anpes zot grimas isi, zot kapav al fann zot pikan ar zanfan Zangous.

FAM ZONN: Ayo chichi!

FAM ROUZ: Mamzel Zann, yer swar mo ti fer enn rev bien drol. Enn annyo blan ti pe vwayaz lor ledo enn tig. Talerla, ler nou ti pe pase, samem ou ti pe sante.

ZANN: Mo’si mo finn fer mem rev. Enpe plis konplike! … Kouma dan mo sante.

FAM ROUZ: Ou pa kwar ena lame Bondie ladan?

ZANN: Pa kone! Kikfwa.

FAM VER: Kisannla annyo, kisannla tig?

FAM ZONN: Kisannla loulou degize an-annyo?

ZANN: Pa kone. Me rev la zoli. Koumadir dife ek dilo finn tom dakor.

FAM ROUZ: Dife ek dilo? … Kifer nou’si nou pa tom dakor?

ZANN: Pa ase. Bizen Zangous ‘si.

FAM ROUZ: Kifer?

ZANN: Pa kone me bizen. Mo santi ki sa neseser.

FAM ROUZ: Kouma pou zwenn zot?

ZANN: Pa kone me bizen seye.

FAM VER: Nou ale. Tansion bannla vinn enn kou antret, may nou pe koz ar Mamzel Zann.

FAM ROUZ: Vremem. Kouma pou fer?

ZANN: Anou zwenn dime dan ti-bwa kote soley leve … dan bor presipis.

FAM ROUZ: Rayt! [Zot ale vit-vit. Zann tousel. Li rekoumans sante.]

ZANN: Petrousgous-Zangousmok
Trap lame, fer laronn,
Tourn otour Annyo Blan.
Annyo Blan, Annyo Blan,
Diaman ki koup diaman,
Koup miray transparan. [Ton Jonn rantre.]
Bonzour Tonton bouder!

TON JONN: Kan to pou aret fer to mofinn?

ZANN: Ki mo finn fer?

TON JONN: Mo’nn dir twa fer atansion.

ZANN: Me ki mo finn fer Ton Jonn?

TON JONN: Blob finn fek dir mwa … Ki sa bann fam la ti pe fer isi?

ZANN: Ki Blob finn dir?

TON JONN: To finn desann dan vilaz Zangous?

ZANN: Mwa?

TON JONN: Pa koz manti! Koz laverite. Dir mwa tou.

ZANN: Kot bizen pase?

TON JONN: Aret zwe lakomedi!

ZANN: Ki pe arive Ton Jonn? Lot fwa la ou ti trouv mwa kot Blob. Sannfwala mo tann dir mo ti al kot bann Zangous. Bizar!

TON JONN: Mo dakor. Bien bizar. Dir mwa laverite. Ki sinema to pe zwe?

ZANN: Sinema?

TON JONN: Mo pa ti dir twa vinn res kot mwa? To’nn refize. Get rezilta aster.

ZANN: Ki rezilta?

TON JONN: Blob finn donn lord amenn twa dan so biro. Si mo refiz amenn twa, si to refiz swiv mwa li pou servi violans. So bann zom pare pou pas alatak. Peyna okenn sime sorti.

ZANN: Kan? … Kan bizen al kot … li?

TON JONN: Seswar! To kone kifer?

ZANN: Mo devine.

TON JONN: Ki pou fer?

ZANN: Dir li mo endispoze … mo pe segne boukou … dir li sa. Koumsa nou gagn enn tipe letan …

TON JONN: Pou fer kwa?

ZANN: Pa kone.

AK 2 SENN 2

[Kouma dan ak 1 senn 2. Anba lavarang laboutik.]

MOMO: Mimi, kifer to tris?

MIMI: Nou pa ti bien ansam, lontan? Tou pe sanze.

MOMO: Lavi sa! Nanye pa bouz fix. Kontan pa kontan, sanzman fer so sime, rantre, sakouy-sakouy lavi, sorti, rerantre … Kot ena lavi ena sanzman, ena tansion, ena … To kone!

MIMI: Avan tou ti senp. Fasil pou konpran. Ti’ena nou, ti’ena bannla, sakenn so kote. Ti’ena konfli me ti fasil pou manej. Get aster! Bann nouvo kanal kominikasion pe ouver, nouvo kontak pe fer, nouvo lalians pe pran form … Soubasman pe sanze.

MOMO: Komite kordinasion ena rezon, mo kwar. Bann klwazon aparteid finn blok devlopman Montagn Petrousmok. Si nou’le avanse bann miray bizen grene.

MIMI: To koz parey kouma Mamzel Zann. To rapel premie fwa nou ti trouv li? To ti panse sa zour la ki enn senp ti ensidan ti pou amenn otan boulversman dan lavi tou dimoun? … Lolo desid pou monte, Mamzel Zann desid pou desann. Aster ena mem renion sekre ant isi ek laba, … mo tann dir.

MOMO: Neseser!

MIMI: Momo, mo pou dir twa enn zafer … Pa mal konpran mwa … Mamzel Zann lao ek Mamzel Zann ki anrenion dan komite kordinasion, mem dimoun sa?

MOMO: Ki to pe dir? Kifer?

MIMI: Pa kone! Koumadir pa mem dimoun. Enn kontan sante, lotla toultan pe koz koze serye. Mo dakor zot bien resanble … Koumadir enn sel lekor abite par de nam, de lespri, de personalite. … Mo sagren pou Lolo. So latet finn gate.

MOMO: To zalou pa pe fermal twa?

MIMI: To latet pa bon! Lolo zis enn bon kopen.

MOMO: Mwa?

MIMI: Twa to espesial.

MOMO: Vremem!

MIMI: To pran letan pou konpran.

MOMO: Mo pa ti sir. [Li trap so lame.]

MIMI: Ala Lolo ek lezot pe vini.

AK 2 SENN 3

[Parey kouma Ak 1 Senn 3. Dan lasal Konsey Petrousmok.]

TON JONN: Mo asir ou Mahalonganis, si li pa ti endispoze li ti pou vinn isi ar mwa zordi. Li pa enn move size. Mo kwar li enpe tok-tok, samem tou.

BLOB: Tok-tok?

TON JONN: Ou pa ti kone? So mama ek so papa ti bann dimoun bizar … koumadir pa normal. Toulede fami bien avan Holokos ti gagn lord ar bann dokter pou evit reprodiksion. Zot sarye enn zenn fouka-fouka. Eratik net. Depi Holokos zafer la finn vinn pli grav. Mamzel Zann enn pov viktim. Mo sagren li. Parfwa li fer kiksoz san ki li kone. Rapel lot zour? Li pa rapel nanye. Koumadir …

BLOB: Li posede par movezer?

TON JONN: Non, so latet pa bon. Akoz samem … kouma ou kone … kouma grandimoun kontan dir …
” Kan rod kari ar pagli
Tarrtarri touy zinndagi.”
Mo kwar ou bizen pas enn regleman pou dir tou dimoun bat karte ar li. Tansion bavant deranze.

BLOB: Bizen ranplasan.

TON JONN: Pa traka, mo pe okip sa personelman.

BLOB: Ena enn lot zafer. Bien pli grav. Mo’nn aprann ki dan ou bann ena ki pe konplote ar bann Zangous. Zann parmi.

TON JONN: Mo kwar rimer sa. Tou manier Zann so latet pa bon. Li enkapab konplote.

BLOB: Pa rimer ditou. Niouz sir. … Konspirasion, nou pa pou tolere isi. Nou pou kraz zot latet. Konpran?

TON JONN: Ou pa trouve adverser pe rod diviz nou, met dezord, fann lapipi.

BLOB: Pa kwar mo tiyo perse. Pa kwar ki zis konsey longanis ki trouble par seki pe pase. Parmi bann Zangous ‘si ena malez. Pa kwar mo sourd, aveg, pagla. Mem ar nou lennmi, nou pli pir lennmi, nou gard enn ti-lafnet ouver pou koze dan nwar. Mo bien konn zot grimas. … Mo sir ki ou pe kasiet laverite pou protez Zann. … Zistwar sa! Sanse Avek-nom Zann enn pagli! Pe zwe pagli pou fer dibri! Mo pa per siperstision mwa. Mo’nn deside. Fer li vinn get mwa. Enn lord sa! Kan mo donn enn lord, bizen ekzekite. Sinon! … Pa fer mwa dir!

TON JONN: Kouma ou ole. Mo dir li vini. Si’ena zavari, si koumadir poul sante, kok ponn dizef pa vinn plengn ar mwa. Mo finn warning ou. Aster desizion net dan ou lame.

BLOB: Dakor! Si seswar li pa vinn get mwa, isi dan mo biro, tousel … dime mo fer ekzekit enn zanfan Avek-nom. Sa pou kontinie toulezour ziska mo gagn foul satisfaksion. Ala mo dir! Samem! Bizen dimann istoryen ekrir sa dan zot liv.

AK 2 SENN 4

[Parey kouma Ak 1 Senn 4. Vilaz Petrousmok, kote presipis. Ena Zann, Begonia, Fam Ble, Fam Rouz, Fam Zonn, Fam Ver.]

FAM BLE: Bann zom finn vinn koson.

BEGONIA: Pa tou ki koumsa.

FAM VER: Zot tou parey. Isi zot tou parey. Kikfwa kot ou, anba, diferan. Isi enn lot.

BEGONIA: Kot nou’si ti pou parey si apre Holokos nou pa ti sanz sime enpe. Me nou ti mank kouraz pou al pli lwen. Nou finn gagn enpe pli sans. Nou ti ena enn lider … sa lepok la ti apel zot feminis. Bann lide feminis finn sanz figir nou kiltir enpe. Me pa kwar ki tou korek, ki danze retourn anaryer pa ekziste. Viris longanis pa finn mor net. Kot nou ena bann foligrander, bann roderdeler. Si donn zot porte zot pou fer parey kouma isi.

FAM ROUZ: Mo dakor ar Begonia. Kapav sanz sitiasion la. Pa tou zom ki dakor ar lespri kabose. Bizen gagn zot soutien … mem si pou lemoman zot an minorite. Isi ‘si ena … kouma apel sa? … Fam… minis …

ZANN: Feminis.

FAM ROUZ: Samem.

BEGONIA: Zann, to pa ti dir mwa Ton Jonn ‘si pou prezan zordi.

ZANN: Mo finn dir li … Mo pe dir li la.

BEGONIA: To pe dir li la?

ZANN: Nou kapav kominike san servi lavwa, dan silans, mem nou separe.

FAM ZONN: Zot fer oja?

ZANN: Non. Apel sa telepati.

FAM ZONN: Aaan!

FAM ROUZ: Kifer nou pa servi sa nou tou?

FAM VER: Fode kapav!

ZANN: Si fer zefor, kapav.

BEGONIA: Me tansion. Bizen konn servi li san rant dan lavi prive, sirtou panse prive lezot. Si mal servi telepati sa kapav vinn enn danze pou liberte. Tansion servi telepati pou ranvers enn kalite dominer e lerla ranplas li par enn lot dominer.

[Ton Jonn rantre. Tou dimoun aret koze. Li fixe so lizie lor Zann.]

TON JONN: Zann, kot to lagitar?

ZANN: Hen!

TON JONN: To lagitar?

ZANN: Lakaz.

TON JONN: Mo fek kit twa kot mwa. To ti pe sant “Orfelia finn mor”. To ti pe zwe lagitar. Mo dimann twa: kot to lagitar?

ENN LAVWA: Li ar mwa. [Zot tou tourne. Enn lot Zann ar so lagitar pe dibout divan zot.]

FAM ZONN: Ayo Mama! Zot fer oja!

AK 2 SENN 5

[Parey kouma ak 2 senn 2. Momo, Mimi, Lolo, Kiki, Zozo, Fifi pe koze.]

LOLO: Get sa! Nou finn bien diskite. Finn ler pou azir. Foligrander pa pou atan nou fini nou pannchait. Li finn fini koumans fer so mouv.

MOMO: Be Roderdeler?

LOLO: Li ankor pe vey tonbaz.

ZOZO: Ankor bon!

FIFI: Ankor bon? Kifer Zozo?

ZOZO: Be wi Fifi. Bannla pa sir. Sinon, kouma nou konn Roderdeler, lor vites li ti pou fini rant dan lasos.

LOLO: Pa bet sa, Zozo.

ZOZO: Mo kapav Zozo me mo pa enn zozo.

LOLO: Get kisannla pe vini laba! E bann tifi, al rod enn ti kwen, kasiet pou ekout grimas Foligrander. Me prepar zot pou ranz so kari. [Bann tifi sorti. Lolo fer sanblan pe koz ar so bann kamwad garson e pa pran kont Foligrander ki pe vinn ver zot.]

FOLIGRANDER: Bonzour! Bonzour! Bonzour! Ah les jeunes! Comme je vous envie! Si seulement vieillese savait et jeunese pouvait! … L’avenir c’est la jeunese. Moi je le dis, je le redis, je le reredis, je le rereredis … faut me croire … Vive la jeunesse! [ Personn pa pran li kont.] … Hahum! … Salut les copains! … Hahum! … Koze larme. Personn pale enn ti-drink? Gout sa tilanbik la. Tu goutte le gout mem se tenne lot. … Mangez, buvez, quand le verre se salera je le lavera. …[ Personn pa pran li kont] …

LOLO: Ou bizen kiksoz sef? Ou pe gagn malez? Diare, vomisman?

FOLIGRANDER: Sitiasion grav zanfan. Bizen fer kiksoz.

ZOZO: Bien bizen get longanis.

MOMO: Chota ousa Maha?

FOLIGRANDER: Zot konpran vit zot.

ZOZO: Mwa Zozo mo’nn konpran kiksoz? Malediksion! Mwa ki ti kwar mo pou gagn pri Nobel Kouyon.

MOMO: Zozo choup-chap! To pa trouve misie la pe sey reflesi?

FOLIGRANDER: Pa misie.

MOMO: Madam?

FOLIGRANDER: Apel mwa Dalon.

ZOZO: Koze Misie Dalon.

FOLIGRANDER: Bann madam pe depas kad.

LOLO: Kan ti ankadre zot?

FOLIGRANDER: Pa sa. Nou ti dakor lor egalite. Vre pa vre?

ZOT TOU: Vre.

FOLIGRANDER: Falokrasi pa bon. Vre pa vre?

ZOT TOU: Vre.

FOLIGRANDER: Vazinokrasi pa bon. Vre pa vre?

ZOT TOU: Vre.

FOLIGRANDER: Pourtan Begonia pe konplote ar lennmi pou ranvers nou sivilizasion, pou ranplas li par ideolozi sovinis, enperyalis, anti-zomis, profamis. Zot ole obliz zom gagn ti-baba; zot ole ferm nou dan lakwizinn.

ZOT TOU: Pa vre.

FOLIGRANDER: Zot’le pran pouvwar partou; servi zom pou zot prop plezir; viol bann ti-garson.

ZOT TOU: Pa vre.

FOLIGRANDER: Bizen regroup tou bann zom. Pe rod viol nou dinite; fer mwa gagn latet; fer mwa pas pou boufon. Seki bizen se enn gran mouvman liberasion zom. Wi! Wi! Mo kone ki nou bizen. Men of Petrusmok unite! Zom Petrousmok, Zom Zangousmok, même combat!

ZOT TOU: Pa vre.

FOLIGRANDER: Mo ena rezon. Vre pa vre?

ZOT TOU: Pa vre.

FOLIGRANDER: Hen!

ZOT TOU: Nou’le dir vre.

FOLIGRANDER: Donk zot dakor ar mwa?

ZOT TOU: Foul dakor! Me ki bizen fer?

FOLIGRANDER: Premie dabor: bizen fer enn referandom; fer kas eleksion Begonia kouma mam ek prezidan Komite Kordinasion Mangousmok …

ZOT TOU: Mangousmok?

FOLIGRANDER: Samem, Zangous.

ZOT TOU: Aaan!

FOLIGRANDER: Deziem dabor: Bizen lans enn Mouvman Restorasion Bann Valer Ansestral – RBVA! Enn trouvay zenial! Dakor pa dakor?

ZOT TOU: Foul dakor! Me ki bizen fer?

FOLIGRANDER: Trwaziem dabor: bizen gagn soutien ek expertiz Blob Mahalonganis ki enn exper konstitisionel lor relasion sexiel ekilibre, privilezie ek armonize. Sel fason pou aret bann kafouyaz, bann derapaz, bann magouyaz ek bann maryaz kont sezon. Dakor pa dakor?

ZOT TOU: Foul dakor! Me ki bizen fer?

FOLIGRANDER: Samem tou.

ZOT TOU: Samem tou? Amenn!

FOLIGRANDER: Mars ar mwa. Zot pa pou regrete. Mo fer zot vinn mam dan Konsey Siprem Bann Valer Ansestral – KSBVA. Kan nou’nn fini devir boul mo fer zot rant dan Konsey Absoli Komannman Anonim – …

ZOT TOU: K…A…K…A.!

AK 2 SENN 6

[Divan lakaz Zann. Zann ek Ton Jonn rantre.]

TON JONN: Depi kan tousa pe arive?

ZANN: Ou rapel enn zour ou ti pe pase isi divan mo lakaz? Ou ti trouv mwa pe dibout red, koumadir mo ti finn aval enn lapens? Mo lagitar ti tonbe, mo mem pa ti bese pou ramas li? Mo kwar sa zour la lespri Mamzel Zann ti rant dan lekor Zann Lagitar. Rapel sa zekler ki ti travers lesiel? Li ti vwayaz ladan.

TON JONN: Be kan to’nn koumans konpran ki …

ZANN: Dabor mo ti koumans fer bann rev bizar. Koumadir mo dan enn bwat ki flote dan enn lamer nwar garni ar zetwal. Andan ena enn ta ti-lalimier tou kouler ki alime-tengn. Parfwa mo reve mo dan dife e kikenn pe donn mwa enn ti-lakrwa dibwa. Parfwa mo tann tapaz pli for ki loraz e disan fane. Bizar non? Parfwa mo santi koulou pe pers mo lame-lipie. Parfwa mo gagn anvi kraz mo lagitar lor latet bann Blob, Brik, Krik, Trik. … Lerla enn zour ou ti vinn dir mwa ki ou ti trouv mwa kot Blob. … Rapel? Sa zour la, mo ti koumans kwar ki mo latet ti pe savire. Tro boukou zafer drol ti pe ariv mwa.

TON JONN: Mo’si mo ti pe koumans kwar ki to ti pe vinn fol … Me kan mo ti’nn tande ki to ti finn desann dan vilaz Zangous, la mo ti finn koumans gagn bien per pou twa.

ZANN: Kisannla ti dir ou sa?

TON JONN: Blob. … Li ena so espion partou. Lavi pa fasil, Zann. … Me mo bizen rekonet enn zafer enportan. Tousa finn obliz mwa realize ki kantite nou pran lavi pou lamone kontan. Lontan mo ti sir ki mo ti kone tou seki bizen kone. Aster mo sir enn sel kiksoz: aprann zame fini. Sok lor sok mo tifi!

ZANN: Pa zis ou Ton Jonn. Mwa, kot ou pou met mwa? Enn lespri sorti sipa ki kote ti pe viv dan mo lekor; partaz so lavi ar mwa; san mo kone mo ti pe partaz mo lavi ar li. De vinn enn; enn vinn de.

TON JONN: Problem zame fini…. Blob pe vinn bien enpasian. Mo nepli kone kouma pou tini li. Li pe pran sime violans.

ZANN: Ton Jonn, Zann-Zann finn pare pou li. Amenn mwa asterlamem.

TON JONN: To sir?

ZANN: Pa per ou!

TON JONN: To pe amenn to lagitar ar twa?

ZANN: Lamizik kalme lespri, amenn armoni, met lord dan dezord.

TON JONN: Kouma to’le.

AK 2 SENN 7

[Dan vilaz Zangous. Mem seting ki Ak 2 senn 5.]

LOLO: Ou’le dir mwa ki ou ek Prezidan Petrousmok zot de bon cham?

FOLIGRANDER: Plis ki sa. Nou kouma de dan enn, kouma simiz ek kalson, kouma lamores ek tonken.

MOMO: Baprebap!

FOLIGRANDER: Se mo frer Blob ki finn dir mwa ki bizen sanz nom nou vilaz, … apel li Mangousmok pou fer li rime ar Petrousmok.

ZOZO: Baprebap!

FOLIGRANDER: Enn gran dimoun sa! Li finn reysi fer mwa konpran ki Gran Kreater Petrousmokri, kreater lesiel, later, montagn, ti fer fam enferyer, pou ki zot soumet divan zom. G.K.P ti kre zot pou nou plezir.

LOLO: G.K.P?

FOLIGRANDER: Gran Kreater Petrousmokri.

MOMO: Baprebap!

FOLIGRANDER: Zot bann zenn, nek swiv mwa. Mo garanti bel zwisans pou bann vre zom.

LOLO: Nou bizen sir avan nou bouze. Tansion tas dan karo vavang!

FOLIGRANDER: Mazorite ar mwa. Laverite ar mwa. Lavenir ar mwa. Bann pa ar mwa ki tas dan vavang. Zot ole prev? Get Roderdeler laba. Mo apel li. Dimann li zotmem. … E Roderdeler! Vinn get sa enn kou. [Roderdeler rantre.]

RODERDELER: To pe apel mwa?

FOLIGRANDER: Wi mo partner egal dan distribision zwisans, pouvwar ek privilez. Dir sa bann zenn sitwayen eklere, ki pe deroule dan Liniver Petrousmokri.

RODERDELER: Ki bizen dir zot?

FOLIGRANDER: Roderdeler, dir zot laverite, laverite ki tou dimoun kone, ki tou dimoun bizen kone. Senp! La-ve-ri-te!

RODERDELER: Dir zot tomem. To telman konn dir laverite twa.

FOLIGRANDER: Aaa Roderdeler, mo frer, mo lanfer, mo partner! Kifer to per, to timid, to gos, to krentif. Dir zot kimanier nou red, nou jam, nou defons partou. Dir zot kimanier Begonia ek so baba pou fini dan bwa; kimanier Lakasia, Fousia ek Fouzer pou manz lapousier; kimanier Zann pou tas dan karo kann …

LOLO: Zann?

FOLIGRANDER: Be wi! To pa konn Zann twa! Se enn kreatir ki pe sey sem dezord ant Petrousmok ek fitir Mangousmok. Li posede par enn demon ki pous li dan lebra pese. Li enn sorsier ki ena foligrander. Me nou pe ranz so kari.

LOLO: Kisannla? Ou ek Roderdeler?

FOLIGRANDER: Ek Blob ‘si. Nou fer li manze ziska li rans, li toufe. Fode to get li. Enn bay femel. Si zot mars ar nou, nou permet zot gout so siro zanana.

LOLO: Foligrander ou enn mons ou! [Li kriye for.] E larme, anou fer sa de la gout nou siro zanana. [ Mimi, Fifi ek Kiki galoupe rantre ar lakord. Ar led bann garson zot ligot Foligrander ek Roderdeler, met zot alonze lor zot ledo.] Premie dabor: operasion plim-poul. Fer zot mor ar riye. [Bann zenn la lev zot lipie anler ek gidi-gidi zot plat lipie ar plim-poul.]

RODERDELER: Pardon papa, pardon mama! Mo enn inosan. Ase! Foligrander sa, pa mwa sa. Ayooooooo!

AK 2 SENN 8

[Dan lasal Konsey Petrousmok. Setaki dan enn kwen pe dormi. Sak fwa ena enn ti-tapaz li ouver lizie, get otour li, ferm lizie, redormi. Ton Jonn ek Zann (lagitar dan lame) rantre. Setaki ouver lizie, kas pares, baye, leve, al ver zot. Li finn santi loder enn ti-benefis, enn ti baksis, enn ti-biznes kouma li kontan apel so manigans. Li enn ti-debrouyar ki konn navige dan tout sort kalite dilo. Parfwa vantar, parfwa kapon e parfwa li kapav montre enn santiman nob. Li enn parazit ar enn ti-tous imanite. Setaki se enpe ou, enpe mwa. Li bezer, li bon, li bon-bezer, li bezer-bon.]

SETAKI: [Brit-brit] Ki bizen?

TON JONN: Nou finn vinn zwenn Blob.

SETAKI: Blooob?

TON JONN: Pardon. Mahalonganis.

SETAKI: Zats butter! … Li pa la. Ena randevou?

TON JONN: Li’nn dir nou vini.

SETAKI: Li pa’nn dir mwa nanye, savedir pa kapav fer nanye. Me si koumadir ou konn kalme deranzman …

TON JONN: Si ou gagn deranzman manz goyav.

SETAKI: Gagn li par gous?

TON JONN: Goyav par gous? Non.

SETAKI: Isi nou aksepte zis seki gagn par gous. [ Li retourn dan so kwen, rekoumans dormi. ]

TON JONN: Zann, to sir to pa pe fer erer?

ZANN: Pa per ou. Ale Ton Jonn. Pa traka. [Ton Jonn sorti. Zann pran so lagitar, koumans sante.]

Ofelia finn mor, do mama,
Ofelia finn mor.
So lipie ti amare,
So lame ti menote,
So leker ti desire,
Desireeeeeeeeeeee!
So papa ti’ena bann drwa,
So frer pa ti’ena traka,
So pwenter kas so leker,
Kas so lekerrrrrrrrrrrrrr.
Ofelia finn ………….
[Letan li pe sante, Setaki ouver lizie, leve, vinn pre, diboute, get li an-admirasion. Ler Zann realiz sa, li aret sante.]

ZANN: Ou’le sant ar mwa?

SETAKI: Kisannla? Mwa? Non! Kouma ou fer sa? Mo lagitar zame donn zoli son koumsa. … Kisannla sa, Ofelia?

ZANN: Mo gran ser dan enn lot nesans.

SETAKI: Enn lot nesans? Ki ti ariv li?

ZANN: Li ti glise, tom dan larivier, nwaye.

SETAKI: Ki larivier?

ZANN: Larivier Tanie.

SETAKI: Aaan! Drol! Mo ser ‘si parey. … Li ti pou ena mem laz ki ou.

ZANN: Al dir misie la mo pe atann li. Kouma ou apele?

SETAKI: Zot apel mwa Setaki, pa kone kifer. Depi mo zanfan.

ZANN: Setaki, rann mwa enn servis, al dir misie la mo pe atann.

SETAKI: Misie la bien kone ou la. Li pou fer ou atann. Li kontan fer dimoun atann. Normal, limem sef. … Kifer ou pa resant sante la?

ZANN: Enn lot fwa. La, bizen anpes lezot Ofelia mor.

SETAKI: Aaan! [Li retournn dan so kwen pou dormi. Blob rantre.]

BLOB: Zann!

ZANN: Mamzel Zann!

BLOB: [ Li sante lor mem ler ki “Ofelia finn mor”.]
Mamzel Zann rantre, do mama,
Li sorti madam.
Mamzel Zann, korek? To nepli endispoze?

ZANN: Mo fit.

BLOB: [ Li mars ver li, avoy lame pou trap li. Zann avanse.] Anbon, to’le fit mo lapeti. [Li resey may li. Zann tik agos, tourn adrwat. Blob trap nanye ditou. Zot pe tourn anron. Blob tap ar latab, ar sez, ar miray ets. Li perdi lekilib, tonbe.] To pou dormi mem twa? Vinn donn mwa enn koudme blok sa laryaz la!

ZANN: Ki to dir? Mo enn laryaz?

BLOB: Enn laryaz mem! [Lot Zann paret.]

ZANN 2: De laryaz!

BLOB: Hen! De kont enn mo pa per. Mo enn zom! Kreasion Bondie! Pa nenport ki kreatir. Vini! Mo montre zot mwa ki mwa. Setaki, to pa’nn tande? Trap enn twa. Mo donn lotla enn rakle. Apre sa sakenn pran enn nou amize.

SETAKI: [ezitan] Si ou dir sa, sef. [Li al ver Zann Lagitar.]

ZANN 1: Setaki, to kontan lamizik twa? Ala to sawal. [Li flank li enn kout lagitar lor so latet ki rant dan kes.] Mo ti dir Ton Jonn lamizik kalme lespri! [Zann 1 ek 2 koumans zwe boul ar Blob, koumadir sat ar lera.]

AK 2 SENN 9

[Kot presipis kote soley leve. Ena bel mouvman . Enn lafoul dimoun: zom, fam, zenes, gran-dimoun Petrousmok ek Zangous.]

FAM ROUZ: Tansion finn ariv bann Zann enn maler. Mo ti dir zot pa al tousel.

TON JONN: Kan Zann ek Zann ansam zot enbatab. Pa per! Bann gran debrouyar sa. Zot fer nou dekouver lafors ki dormi dan nou.

BEGONIA: [So baba dan so lebra.] Mank kikenn. Kot Madam Blob? Mo ti dir zot dir li vinn zwenn nou.

FAM BLE: Mwa mo’nn dir li.

FOUSIA: Li pou vini. Li’nn fer dir ki li ena enn louvraz serye pou okipe avan.

[Enn gran tapaz deryer touf. Lolo ek so bann kamwad, trenn Foligrander ek Roderdeler deryer zot, rantre.]

LOLO: Kot Zann?

BEGONIA: Lakel?

LOLO: Ki lakel?

MIMI: Mo ti kone!

LOLO: Begonia, ena gran danze lor latet Zann.

BEGONIA: Lakel Lolo?

LOLO: Aret badine vouzot!

TON JONN: Zennom! Enpe plis presizion dan ou langaz. Pa koz nenport! Kisannla ou’le dir? Mamzel Zann ousa Zann Lagitar?

LOLO: Hen!

ZANN 1 ek 2: [ rantre] Nou toulede!

[Tou dimoun galoupe al antour Zann 1 ek 2.]

MAMZEL ZANN: Tou sou kontrol. Madam Blob finn donn zot tou randevou lor Plas Konsey Petrousmok. Li ek Misie Blob anvi dir nou kiksoz.

AK 2 SENN 10

[Plas Konsey Petrousmok. Enn gran lafoul finn reyni. Divan laport Konsey, Madam Blob finn asiz lor enn sez, enn zanfan lor so zenou. Blob pe fer zenga.]

BLOB: Mo lipie pe fermal. Ase! Pardon!

MADAM BLOB: Pli for. Pa pe tann twa. Pli for. Zenga, lamalis napa bon. Pli for mo dir twa.

BLOB: Zenga, lamalis napa bon.
Zenga, lamalis napa bon.
Zenga, lamalis napa bon.
Zenga, lamalis napa bon.
Zenga, lamalis napa bon.
[So lazam fatige, li tonbe.]

MADAM BLOB: Mo ti kwar to lazam pli for ki sa. [Bann Zann ets. rantre.] Bon vinn asiz lor sa sez la. Hen! Trap sa piti la enn kou. Pa fasil ar twa monwar. To nek pans fer kat san kou. To’nn trouve kot sa finn amenn twa. Zot tou ekout mwa bien. Silans laba! Ekout mwa. E bann zenes laba! Trankil enpe!

ZOZO: E bann zozo! Zot pa’nn tande! Choup-chap! Koze Madam.

MADAM BLOB: Mersi zennom.

ZOZO: Zozo!

MADAM BLOB: Hen!

ZOZO: Mo apel Zozo.

MADAM BLOB: Anbon! Mersi Zozo. Mo bien sagren pou anons zot ki mo mari finn desid pou demisione depi Konsey Petrousmok. Li prefer okip so lakaz, so fam ek so zanfan. Pa vre mo trezor?

BLOB: Wi mami!

MADAM BLOB: Samem tou?

BLOB: Wi,wi! Mo’le dir non. Mo’le dir ki bizen aret fane. Dan rod gagn tro mo ti pou perdi tou. Rod enn lot lekip pou diriz nou vilaz.

MADAM BLOB: Nou vilaz?

BLOB: Bizen amenn linite Petrousmok … mo’le dir Montagn Petrousmok.

MADAM BLOB: Mo propoz ki nou nom Begonia Prensipal Kordinater pou amenn entegrasion konple lipie ek zepol Montagn Petrousmok. Ansam anou kre Repiblik Ini Zangousmok.
[aplodisman]

BEGONIA: Mo kwar Zann – Mamzel Zann kapav fer sa pli bien ki mwa. [aplodisman]

MAMZEL ZANN: Mersi. Zot bien zanti. Mo bien apresie. Me mo pa kapav aksepte.

LAFOUL: Kifer?

MAMZEL ZANN: Kouma mo pou dir zot sa! Mo pa seki zot kwar mo ete.

LAFOUL: Nou kontan twa kouma to ete.

MAMZEL ZANN: Ki mo ete? … Enn ti-reyon lalimier kan marenwar pe bwar lespwar. … enn entwision ki lavi kapav deroul enn lot manier. Mo pa ekziste san zot. Tank zot la mo pou la. Akoz samem fode zot anpes enn lot Holokos. Si zot fini mo pou fini ar zot. Mem mo pa la, tank zot la, mo la. Mo kontan zot! Mo bizen zot. … Ler finn arive pou mo kit zot. Enn Zekler Miltikolor pou vinn sers mwa. Ler mo pe ale mo ti’a kontan tann Zann ek zot tou sant enn sante.

ZANN LAGITAR: Mo’nn kraz mo lagitar lor latet Setaki.

SETAKI: Pran pou mwa. [Li donn li enn lagitar.]

MAMZEL ZANN: Mersi pou to ospitalite Zann. Bonnsans, twa ek Lolo!

ZANN LAGITAR: [sante]
Ofelia finn mor
Pou touy lamor Ofelia.
Ofelia finn mor
Pou ki nou tou kapav viv.
[Tou dimoun sant anker. Zekler Miltikolor travers lesiel. Blakout lor lasenn.]

ENN LAVWA KOSMIK: Lavi bien presie, pa gaspiy li. … (eko: pa gaspiy li …. pa gaspiy li …. pa gaspiy li …. pa gaspiy li …. pa gaspiy li …. pa gaspiy li….)
Lamour bien frazil, nouri li, protez li … (eko: nouri li, protez li … nouri li, protez li … nouri li, protez li … nouri li, protez li … nouri li, protez li …)

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.