MAHA-ARMAGEDONN par Dev Virahsawmy

(NOVELA TEATRAL AN ESEYAZ)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Pou selebre nou laniverser maryaz, mwa ek mo bieneme nou ti deside pou al teat. Nou lavi ti enn gran teat, parfwa ge, komik, parfwa tris, trazik me zame fad. Me tanzantan nou ti kontan al get seki pase dan teat lavi lezot. Sa swar la ti ena dan teat Plaza enn pies spesial me bizar. Bizar dan so form, bizar dan so konteni. Andire bann kreater ek akter ti pe anvi donn nou enn ti sok pou fer nou realize ki bizar finn fini may nou desten swa pou atas nou swa pou fors nou kas nou lasenn.

Kouma rido leve enn vie bonnfam seve jata – seve ki depi koumansman ziska lafen enn lekzistans refiz aksepte seki tou dimoun trouv normal; refiz pengn; seve ki gard lien sakre ar mister profon ki zis entwision kapav kapte – kabose ar pwa lavi ki apiy lor enn baton, rantre. Dan nwar teat so lizie sat chombo lagorz kouma mazik. Enn silans epe anvlop nou tou. Enn sel kou nou tou ti may dan profonder dous-amer lak bizar. Bonnfam la koumans so zistwar.

“Bien-bien lontan ti ena enn gran sivilizasion isi e la kot mo pe diboute ti ena enn maha-stati, stati enn lider ki ti gran, for, respekte me … Pli tar mo dir zot. Ki finn ariv stati la? Mem zafer ki ti ariv Ozimannjas. Zot rapel ki mo kouzen Shelley ti dir? …

De lipie imans anpier
Dibout tousel dan dezer … Pa tro lwen
Dan disab, enn fas kas-kase fezer,
So lalev traver ar pouvwar foutan
Montre artis la ti bien kapte tou
Bann foli, grav zot lor materyo mor
Ki ankor la, mem li li finn kit nou.
Lor so sokl kapav lir mesaz grave:
“Mwa Ozimannjas, mo pli for ki for;
Get mo pwisans, twa ki Gran, e tranble.”
Apart sa peyna nanye. Otour debri
Sa maha rwinn la, kot lizie bate
Disab touni tal partou so mepri.

Lipie anpier, lekor fel-fele, kas-kase ek sokl, tou finn fonn, finn vinn disab ar pasaz letan. … Anverite, li pa ti apel Ozimannjas me kouma mo kouzinn Ziliet pa ti gagn kouraz dir, ‘ferfout ar nom!’ Ayaya! La zot pou dir mo vilger. Pa kone kifer. Kan mo mazinn gonaz dan lavi mo pa kapav tini vilger. Li defons laport li sorti, koumadir garni finn fware. Me mo promet zot mo pou sey kontrol mo lalang mem si lalang peyna lezo. Kouma mo kouzinn Ziliet ti dir zis enn fwa me ki tou dimoun rapel, pa kone kifer, apel enn roz ‘belzaminn’ ki pous kot latrinn, ousa ‘bezsominn’, li pou kontinie santi parfen roz. Apel pouritir par enn zoli nom, … zasmen par egzanp, sa pa pou fer li santi bon. … Wi, ki mo ti pe dir? … Sa enn bwat sa! Kan laz rantre ena douk babou, boukou-boukou douk …”

Li pa ti gagn letan fini so fraz kan enn zenes, ki tou dimoun ti kone, kontan fer lenteresan, enteronp li.
– Eh chachi, nou finn pey enn tay pou vinn get sa natak la. Ou ou pe fer ler. Al lakaz, al okip chacha. Tann dir li pe gagn fre.

Bonnfam Jata pa ti perdi so sanfrwa.
– Trouve zenes peyna pasians! Enn timama beta. Pa prese, pran letan …

“Sa gran sivilizasion la ti pe fer mirak. Vwayaz dan lespas, fer kloning, kontrol later, lamer ek lezer. Dimoun ti ena boukou lentelizans me santiman ti bien mens. Kan latet grosi me leker retresi bel garrbarr dan douniya. Les nou gete ansam ki ti ekziste avan ki disab ti akapar partou. Nou koumans par koumansman.”

TABLO 1

Bien-bien lontan dan enn pei ki ti apel Gonndouana, ti ena enn montagn ki ti apel Armagedonn. Li ti telman ot ek gran ki bann diferan pep lor flan montagn la, bann diferan tribi Lingawala (bann diferan lespes zako me parmi ti ena bann Mouna ki ti bann zako siper evolie) ti panse ki li ti enn leskalie ki bann lespri dan lesiel, bann bondie, ti pe servi kan zot ti anvi desann lor later e ki bann abitan montagn la ti servi si apre lamor laport lesiel ti ouver pou zot. Montagn la so louk ti misterye. Akoz li ti extra ot so latet ti toultan kasiet dan niaz. Sekife personn pa ti konn kouler so seve, form so lizie, kontour so lalev. Mwens dimoun kone, mwens zot konpran, plis zot koze, envante, spekile. Alafen montagn la ti vinn plis misterye.

Bann diferan tribi Lingawala ti pe viv sakenn so manier me bann Mouna, ki ti sou direksion King Mouna ti pe pran enn lavans lor lezot. King Mouna ti ena enn gran anbision. Li ti ole kre enn gran lanpir lor Montagn Armagedonn, enn lanpir kot soley zame kouse. … Zot kone! Dimoun ki ti pou kapav rakont zot sa kouma bizen se Tata Iranah me li nepli ar nou. Enn tanto kalm, lesiel lor latet Armagedonn ti ouver pou less li rantre. … Lepok li ti malad, so lipie ti move fermal. Rematis. Li ti dimann bann zanfan pez-pez so lipie pandan ki li ti pe rakont zot zistwar.

– Eh beta laba. Vinn isi mo garson. To pez-pez mo lipie e mwa mo rakont zistwar Maha-Armagedonn … parey kouma Tata Iranah ti pou rakont zot sa zistwar la anba pie tamaren dan vilaz Goodlands, si li ti ankor la. … Ahhh! To ena bon lame. To soulaz mo soufrans. …

Personn pa bien kone kan ek kotsa King Mouna ti ne. So tinom ti Karrvaka. So foul nom ti Karrvaka Mouna. Bann ki ti mars ar li ti pe rakonte dan liv istwar, ki peye pou ekrir, ki enn swar ver minwi laport lesiel ti ouver e enn kortez anz abiye an kouler lalimier ti sarye enn baba ar enn kouronn lor ek diaman lor so latet e ti vinn poz li akote enn laprenses ki ti pe reve ki li ti pe gagn baba. Bann ki pa ti kontan li – pa ti ena boukou me ti ena enpe – ti pe dir kasiet-kasiet, parski fale pa mous tande, ki ti ramas li dan karo bred sonz. Akoz samem, dapre zot, li ti nwar kouma ferm lizie. Bann rasis move santiman sa! Fale pa pran zot kont.

Me tou dimoun ti dakor ki depi ki li ti zanfan li ti spesial. Li ti ena enn manier gete koumadir so lizie ti kapav skann ou profonder, met foul ekleraz lor ou sekre plis profon. Akoz sa bann zanfan so laz ti admir, per ek deteste li anmemtan. Ler li ti grandi li ti vinn enn gayar mari atiran. Tou bann mamzel dan pei Mouna ti pe rev li touleswar e, pa bizen dir, bann zenes so laz ti pe santi zalou touf zot sitan for ki zot ti pou avoy li manze si zot ti kapav fer li. Amizir li ti pe grandi li ti pe fer tou dimoun otour li gagn gos. Bien vit bann malen ti koumans kol ar li vadire lakol zak e sak fwa li ti tap enn gro kou bannla ti sir pou ena enpe restan pou plis ki plen zot vant. Bann malen koumsa ena plen partou. Ouver lizie e ou pou trouv zot. Bann ki ti zalou, zot ti pe dir ki bannla zot lalang ti pli long ki zot kravat. Me sa apel fer palab. Bann ki pa ti aksepte so sazes, ti pe rod tir lay, bondie protekter ti pe pini zot. Swa zot ti pe fini lopital, swa simitier. Bondie protekter pa ti les okenn obstak lor so larout. Pou Karrvaka Mouna pa ti ena plas pou santiman ousa emosion. Zis larezon ki ti konte. Dapre li so mision se servi larezon pou konstrir lanpir kot tou mars drwat-drwat, kare-kare, kouma revey. Lavi, li ti pe dir, bizen swiv enn sel sime: lozik-lozik-ek-ankor-lozik. Bizen rekonet li ti ena enn gran rev pou Lanpir Lingawala me kapav arive parfwa ki enn gran, zoli rev exitan touf nou san ki nou realize kifer. La mo pe al tro vit. Bizen tini-tini, koumans par koumansman.

Enn gramaten – sok samacharr – tribi Mouna ti gagn enn gran maler. Zot sef ki tou dimoun ti kontan – li ti enn bien bon dimoun – ti al dormi pou res dormi. Tou dimoun ti trouv sa bien drol parski zot sef pa ti tro vie e li ti zwir enn bon lasante. Me ki pou fer? Lamor ekziste. Tou dimoun ti plor lamor zot sef e zot tou ti rapel ki kantite larm ti koule depi lizie Karrvaka Mouna. Mem bann zanfan sef la ti pe koumans sagren soufrans ki ti pe desir leker zot konpatriyot. Kan so vre papa ti mor Karrvaka pa ti plore koumsa. Apre peryod dey, amizir dat eleksion nouvo sef aprose, enn lepidemi ti koumans devlope ki ti pe atak zis bann kandida potansiel pou plas Sef. Enn par enn zot ti koumans disparet, ousa mor dan zot somey. Sekife zour eleksion ti res enn sel kandida e normal li ti vinn sef pou ranplas sef. Ala kimanier enn bondie spesial ti fer Karrvaka Mouna vinn King Mouna. Tit King Mouna ti tro feb pou li. Li ti ole vinn Anperer Lanpir Lingawala.

King Mouna ti travay so proze dan tou so ti detay. Li ti dekouver enn vie lalwa ki ti fini efase dan memwar kolektif pa zis Armagedonn me osi memwar kolektif Gonndouana. Dapre sa lalwa la kan, apre enn katastrof, ena tro boukou vev ek orfelen, nenport ki zom, si li ena so mwayen, kapav marye ar otan fam ki li anvi pourvi ki li kapav tret zot tou parey e ki personn pa santi ki enn pe gagn plis preferans ki enn lot. Me problem Karrvaka se ki pa ti ena okenn katastrof pou zistifie nesesite marye ar plizier fam. Li ti konsilte tou bann sef spiritiel pou gagn zot konsey me personn pa ti trouv enn solision. Enn zour li ti zwenn enn ansien kamarad lekol – enn voryen, enn fatra me enn sef triyanger. Lor marday pa ti ena so segon. Li ti apel Hatha. Limem ti gos, limem ti drwat; limem ti soley, limem ti lalinn. Dan so kafe pa ti ena triyaz. Li ‘si li ti konn vize. Lor vites li ti konpran ki li ti enn pert-tan pas anmal ar King Mouna. Parkont si li tas ar li kouma so lonbraz, li ti pou kapav kas enn poz lor fotey nimero 2. So lentelizans politik ti dir li ki li meyer gagn tit nimero 2 dan lanpir Lingawala ki sey gagn tit nimero1 dan vilaz Mouna. Pandan enn long peryod li ti prefer al fann so pikan enpe partou, chombo zwisans par likou ziska so prop ler laglwar arive. Li ‘si li ti kwar ki ti ena enn bondie spesial ki ti pe okip so destine. Pandan so vwayaz nanye-fer parsi-parla lor Montagn Armagedonn, li ti dekouver enn tinel sekre ki amenn dan enn lakav-labirent kot eko ti miltipliye nenport ki tapaz san fwa, mil fwa. Souvan li ti servi so konesans pou fer bann diferan tribi per. Li ti for lor imit son, son ki bann zanimo feros fer. Li ti toultan swazir lanwit marenwar e zis minwi enn seri irlman ti kas somey tou dimoun, so gran kouma so piti. Ena dimounn ti pe pipi dan kalson. Ena mem ki … Non, tro malang. Normal, mazorite ti kwar ki bann bondie ti ankoler akoz dimoun ti pe fer tro boukou pese.

Vit-vit Hatha ti realize ki so ler ti finn arive. Si li ti tarde li ti pou perdi tou. Li propoz so plan ar King Mouna ki ekout li ar boukou latansion. King Mouna pa ti bet. Li ti kone ki roder-de-ler touletan fer letour pouvwar kouma mous ver.

KING MOUNA: Hatha, to pa pou fer marday ar mwa, twa?
HATHA: Mwa King Mouna? Mais jamais de la vie!
KING MOUNA: “Jamais de la vie!” To pa kapav koz kouma tou dimoun!
HATHA: Sef, bezwen prononché.
KING MOUNA: Reponn mwa.
HATHA: Ki zafer?
KING MOUNA: To pa pe rod met lak ar mwa kouma sa fatra brakonie dan nou liv istwar.
HATHA: Kisannla?
KING MOUNA: Samem sa voryen ki sak fwa aksepte vinn nimero de e kouma li vinn nimero de, li koumans so marday pou vinn nimero enn e ler li pa kapav li devier latab, li ale pou refer enn nouvo kontra kot li aksepte nimero de e lerla rekoumans so zokris. Kouma li apele?
HATHA: Iznogoud?
KING MOUNA: Non do bachara. To trouve! To prop istwar to pa kone. Aster to’le vinn nimero 2 dan mo gouvernman. Aswar olie to galoup deryer fam, al fer to omwerk, aprann istwar to pei. … Nou ena enn problem serye pou regle. Si to reysi sa, mo nom twa Number Two.
HATHA: Number Two? Ki vedir sa?
KING MOUNA: To ena rezon. Mo bizen aret koz sa dialek la. … Bon ekout mwa bien. Mo finn fer enn gran rev. Gran Anset Gonndouana finn vinn koz dan mo zorey … to pe ekout mwa ousa to pe pans marday?
HATHA: Mo pe mazinn groser ou zorey, kimannyer Gran Anset Gonndouana finn fer pou rant ladan …
KING MOUNA: Aret fer to zes. Ekout mwa.
HATHA: Je suis toute oreille.
KING MOUNA: Mo finn dir twa aret koz patwa.
HATHA: Pa twa sa, pa mwa sa, li sa.
KING MOUNA: To’le mo fer gard ramas twa?
HATHA: Kifer?
KING MOUNA: To pe zwe ar mo, kan li pa ler pou fer zedmo. To pa kone ki zis mwa ki gagn drwa fer sa?
HATHA: Fer kwa?
KING MOUNA: Fer! To pa konn fer? Fer zedmo, fer zedsenn, fer sanblan, fer kwar. Fer, samem so nisa.
HATHA: Han! Fer nisa? Sa mo kone.
KING MOUNA: Hatha tais twa!
HATHA: Yes King Mouna.
KING MOUNA: Pa fasil ar twa! Pe koze, pe koze, pa pe dir nanye.
HATHA: Pa bizen dir, bizen fer. Mem pa dir, sey fer.
KING MOUNA: Ki to kwar, rwayom porno sa?
HATHA: Eskize senier!
KING MOUNA: … Kouma mo ti pe dir twa, Gran Anset Gonndouana ti vinn dir mwa dan enn rev ki se so volonte ki mo bizen inir tou bann tribi pou kre enn maha-nasion sipranasional. Tou bann tribi Lingawala ansam pou vinn Etazini Lanpir Lingawala Gonndouana. Istorik! Mo lide Istorik.
HATHA: To lide? … Pa Gran An … Set …!
KING MOUNA: Mem zafer! Kan to pou koumans konpran?
HATHA: Maha lide pou enn maha-nasion, enn mahapatri, Mahabarat. Jay Ho! Fer li san tarde. Ki to pe atann?
KING MOUNA: Ena de fason pou reysi. Premie dabor fer lager. Anvair partou, kraz partou. Met zot tou azenou anba mo lipie.
HATHA: Deziem dabor?
KING MOUNA: Mo marye ar enn prenses dan sak tribi, fer tou lerwa ek prens abdike …
HATHA: Si zot pa’le?
KING MOUNA: Fer zot tou anvi, anvi pa anvi. Seki rezenbe … be li perdi lalang, perdi anvi rezenbe. Louvraz prop! Demokratik.
HATHA: Ena enn ti problem.
KING MOUNA: Ki problem? Kot problem? Mo sot so lalang.
HATHA: Poligami li ilegal e imoral lor Montagn Armagedonn.
KING MOUNA: Be anba montagn?
HATHA: Sa mo pa tro sir.
KING MOUNA: Pa tro sir ousa to pa konn enn ferfout.
HATHA: Pa tro sir enn ferfout.
KING MOUNA: Bizen fer ilegal ek imoral vinn legal ek moral. Mo kone ti ena enn koutim lontan ki ti permet bann zom marye ar plizier fam …
HATHA: … si apre enn kalamite peyna ase zom …
KING MOUNA: To kone?
HATHA: Me pa finn ena okenn kalamite.
KING MOUNA: Si nou kre kalamite?
HATHA: Kre kalamite?
KING MOUNA: Be wi pagla. … Nou kre lepidemi artifisiel ki afekte zis zom; nou ed lepidemi la fer ravaz ki bizen; lerla nou permet bann nouvo vev partaz lili ar seki pa vev. Zenial! To pa dakor?
HATHA: Foul dakor me si to permet mwa …
KING MOUNA: Permet twa! Permet twa!
HATHA: Kikfwa ena enn lot solision … pa neseserman meyer me ki kout pli bomarse.
KING MOUNA: Tansion bomarse kout ser.
HATHA: Si koumadir nou fer dimoun kwar ki Gran Anset Gonndouana pe ekzize ki zom bizen ena detrwa fam, plis ena plis li bon, e si nou pa ekout li li pou avoy so malediksion e lerla kalamite lor kalamite pou tom lor nou.
KING MOUNA: Posib sa?
HATHA: Mo kwar. Les sa dan mo lame.
KING MOUNA: Si to reysi, mo pou …
HATHA: King, mo pa bizen nanye. Mo enn patriyot ki gagn plezir dan donn plezir mo lerwa. The job well done. That’s my motto.
KING MOUNA: Depi kan to koz Bhojpuri?
HATHA: To prefer dalpouri?

TABLO 2

Detrwa zour pli tar. Zis minwi. Lesiel ti preske nwar net. Souden enn tapaz koumadir tranblemandeter ti sakouy tou, andire Gran Anset Gonndouana ti ankoler, maha-ankoler. Dan sa gran kafouyaz la enn lavwa ti leve, feb okoumansman me dousma-dousma li ti vinn pli for ek pli grav, telman for ek grav ki li ti kouver net tapaz tranblemandeter ek volkan virtiel ki ti pe pet dife virtiel. Pa bizen dir, tou dimoun – fam, zom, zanfan – ti pe tranble kouma feyaz ar lafreyer. Pou zot tou Maha-Armagedonn ti pe aprose. Dan zot liv sakre ti dir ki kan Gran Anset Gonndouana enn zour pou plen ar pese lor Montagn Armagedonn dan pei Gonndouana, later pou tranble, lafiev karant pou kras laflam, dilo pou anflame, ros pou anvole, zwazo pou tonbe kouma diplon zis minwi enn aswar marenwar total. Panik ti telman gran ki personn pa ti remarke ki ti ena enn ti lier feb-feb dan lesiel sirtou kot enn flan Armagedonn kot ti ena fame tinel ki amenn dan lakav-labirent ki Hatha ti batiz ‘Nik Satan’. Depi ki li ti fer so dekouvert, Hatha, gran malen, ti envant enn lezand ki so bann marten ti pe fane partou kouma lapipi. Dapre sa lezand la, Gran Anset Gonndouana, degoute par tilespri, betiz ek ipokrizi tou bann Lingawala, ti desid pou kre so prop kontrer pou pini bann zanfan malelve. Dan vant Montagn Armagedonn ti ena liniver Badalgaya kot solid vinn likid, kot glason bwar dife. Liniver Badalgaya ti pou pran partou si bann Lingawala pa aret zot komeraz. Bann dimoun ti telman abriti par propagann Hatha ki zame zot ti mem panse pou dimande ki komeraz zot ti pe fer. Lafreyer li enn bon zouti pou gouverne san traka. Plis labou brouye, plis zistwar vinn bizar, plis kornis depas larmwar, pli dimoun naz dan melas ar lapeti. Adolf Hitler ti kapav pran leson ar Hatha. E lorla bizen azoute ki Hatha ti ena dan so larme konseye, bann bon siyantis ek teknolozis ki ti parmi bann meyer lor flan Montagn Armagedonn. Sa ti permet li fer siyans apiy so program. Siyans, politik ek relizion ti vinn enn. Hatha ti apel sa ‘Trinite Sakre’. Aster zot konpran kifer King Mouna ti toultan ena enn ti doutans. Me nou kone ki stratezi politik ‘pez-nene-bwar-dilwil’ permet bann gran ero klasik manz zot prop vomi. Pa koz sa ar zot. Swa zot pou manga. Swa zot pou dir zot pa rapel. Gran Anset Gonndouana dan so gran sazes ti donn zot enn memwar selektif pou ki zot kapav okip kouma bizen bienet, konfor, lavenir ek ignorans zot troupo.

Donk sa swar la, zis minwi, ti ena enn gran garrbarr. Enn mari garrbarr manti-manti pou abriti lespri ti-dimoun e koumsa permet gran lespri gran dimounn pran nisa ar tou dimoun, ploy nou tou met dan zot pos. Tou dimoun lor tou kote Montagn Armagedonn ti fer serman ki zot ti tann lavwa Gran Anset Gonndouana dir tou bann zom ki si zot kontinie fane li pou kraz latet, koup lalang, lame, lipie ek lezot zafer ankor. Bann fam ti zis tande, kouma enn disk reye, ki zot devwar se fer bon zanfan, obeir Gran Anset Gonndouana, Sef tribi, King Mouna, so adzwen Hatha, papa, frer, mari, patron, tou seki dibout pou fer titour. Seki sarye lagren ti bizen fouy later pou sem lavi, seki ena dizef ti bizen ouver zot petal pou ki steril vinn fertil. Bann ki ti dibout pou fer titour, li ti zot mision sakre fouy trou, bous trou, sem lavi dan otan dizef ki posib, gramaten, midi, tanto, aswar. Dan kafe fale pa ti ena triyaz. Seki fer lipou poul, rod lay ti pou zwenn. Bann ki ti fer lare ar zot semans, refiz sem lavi dan dizef parski li pa ti mem jati, ki ti fer diskriminasion e rod zis zot bann, ti pou sibir pinision atros: organn zwisans ti pou retresi ziska li disparet net. Bann ki ti pou refiz ouver zot fler pou les semans fertiliz dizef ti pou soufer pli gran pinision: toulemwa zot pou akous enn mons dan douler atros.

Lelandimematen lor tou bann chanel televizion, lor enternet, dan radio lib ti ena enn sel mesaz: ouver to fler, pran mo semans.

TABLO 3

Hatha mem pa ti’le kwar ki so taktik ti kapav mars rekta koumsa. Kouma dife dan karo kann, kan lapay sek anbras laflam, Hathamania fane partou lor Montagn Armagedonn. “Ouver to fler, pran mo semans” vinn sante nimero 1 lor itparad. Vadire laport prizon ti ouver apre enn siek. Liberte ti gagn so drwa alexe. Dan sivilizasion Lingawala prodiktivite ek reprodiktivite nepli ti enn problem. Prodiksion ti fini robotize e reprodiksion ti fini depase parski kloning ti fini vinn enn zafer kouran. Ti ena enn sel ti derapaz: dan lagam ouver fler pou sem semans ki ti fini sterilize par solision dan manze ek dilo, disan ti pe tro raprose. King Mouna ti oblize konvok enn renion extraordiner tou bann sef tribi pou pas bann lalwa kont enses.

Apart sa tou ti dan lord dape levanzil King Mouna. So arem ti vinn imans. Ladan ti ena prenses bann diferan tribi par grap. Tou bann sef tribi ti vinn so boper e li li ti vinn zann inik tou bann sef tribi. Pa bliye, ti ena enn bondie spesial ki okip so lentere. Enn lepidemi-mirak netway karo lor flan Montagn Armagedonn. Tou bann Prens eritie dan tou tribi ti degout zot lavi; bann sef tribi ti rant dan vieyes akselere; tou bann prenses eritier ti ena mem mari. King Mouna biensir! San vers enn gout disan Anvwaye Spesial Gran Anset Gonndouana ti pran labar partou e dan so lonbraz an-nor, Hatha, ti pe fer tamasa.

KING MOUNA: Parol done, parol sakre! Mo pe nom twa mo Pradann Mantri. Me tansion! Pa fer kanay ar mwa!
HATHA: Twamem tu peux kapav kwar.
KING MOUNA: Finn ler pou selebre mo grander.
HATHA: Master Plann ek Aksionn Plann finn fini pare. Ki to, … pardon! … ou, ki ou … ou panse enn stati an-nor ek diaman dan sant kapital Lanpir Lingawala?
KING MOUNA: Ki oter?
HATHA: Oter ki ou anvi.
KING MOUNA: Kisannla pou diriz travay la, pou skilpte stati la … fer louvraz la?
HATHA: Anbon! Ou anvi donn kontra la kikenn?
KING MOUNA: Kifer pa donn sa enn kontrakter ki sorti dan tribi Kaka Poul. Bann Kaka Poul pe plengne. Zot dir ki malgre ki zot nimero 1 dan kantite, pos nimero 1 dan lame enn lot. Zot pe rekoz majoriti roul. Bizen fer zot labous dou, kouyonn zot lizie, fer zot glis lor mo diber.
HATHA: Peyna problem!
KING MOUNA: Ki oter?
HATHA: Mo pa fek dir ou?
KING MOUNA: Mo pe koz oter stati la.
HATHA: Haaan! Be ou oter. Respekte dimansion.
KING MOUNA: …
HATHA: Ou pa dakor?
KING MOUNA: …
HATHA: Be ki ou ti’a kontan?
KING MOUNA: Mo pou kouma enn ti toutouk dan enn lafore grat siel e lorla tou bann zwazo pou swazir pou vinn kaka zis lor mo latet.
HATHA: Peyna problem! Nou fer ou pli ot ki gratsiel pli ot e pas regleman ki pli ot ki ou li ilegal, anti-konstitisionel ek imoral. Lor kestion kaka zozo, de minit kat mo dres sa. Konstipasion zeneralize pou lespes ‘ornen’.
KING MOUNA: Ki ete sa?
HATHA: Samem sa bann salte zwazo la.
KING MOUNA: Be zot pou mor!
HATHA: Les zot mor! Tou manier bann lare kaka sa.
KING MOUNA: …
HATHA: Ou pa dakor?
KING MOUNA: …
HATHA: Si koumadir …
KING HATHA: Wi, wi …
HATHA: Wi!
KING MOUNA: Ki wi?
HATHA: Kiwi pa anvole.
KING MOUNA: Aret fer lespri ar mwa. Taler mo koup to lezel. … Reflesi babou! Ki pli gran, montagn ousa mesaze Gran Anset Gonndouana?
HATHA: Mon … senier, ou … pli gran ki … Montagn Armagedonn.
KING MOUNA: Be kifer to’le ki mo stati pli piti?
HATHA: Peyna problem! … Me selman pou fer sa boulo la pou bizen fer vinn expertiz depi Galaxi Toutoukmarya. Peyna problem! Mo okip sa personelman. Samem tou?
KING MOUNA: Wi! … Non! Ena enn ti problem. Samem sa salte fam … kouma li apele? Java? … Non pa sa! Makarena? Non! Li koumans par J … J …
HATHA: Jata!
KING MOUNA: Wi, samem. Bonnfam Jata. Bonnfam Jata pe fann so tata.
HATHA: Pa pran li kont, so latet pa bon. Enn sorsier, enn dainn sa.
KING MOUNA: So latet pa bon me sa bann bourrbak Lingawala ekout tou seki pa bon. Kontan rimer, kontan palab, kontan nouvel sansasionel. Zot pe fann koze ki dan mo arem ena mo prop tifi.
HATHA: Mem si li vre ki sa kapav fer zot?
KING MOUMA: To kone li pa vre … mo kwar!
HATHA: Peyna problem. Les sa dan mo lame. Mo koup so lames, tengn so bobes.

TABLO 4

BONNFAM JATA: Pa bizen zot per pou mwa. Zot pa kapav tous mwa parski mo ekziste dan zot enkonsian. Momem zot konsians vre, pa fos konsians ki zot kiltive pou fer zes touy konesans. Dan lemonn yap-yap, mwa mo Granmer choup-chap me kan mo koze bann Hatha, Karrvaka pet dan kalson parski zot rapel ki se mwa ki ti protez Podann. Mo pa enn dainn. Mo enn day. Avan lepok kloning se ar mo de lame ki mo ti pe ed zanfan sorti dan nwar pou rant dan lalimier. Enn ti kalot lor zot tonken fer oksizenn ranpli poumon e lamizik lavi plen nou zorey. Aster pa parey. … Les mo sant enn ti sante pou zot:

Mo granper Yap-Yap ti kontan zistwar
Ti-garson malen ki fer mons boure,
Fer zean kosto roul dan lapousier.
Dan so repertwar pa ti’ena Blansnez
Ousa Sandriyon. Kifer? Pa kone.
Nou bann ti-garson, avan ler dine,
Nou ti kontan zwe kot pie tamaren
Pandan ki tifi ti dan lakouzinn
Pou donn enn koudme, okip ti-baba.
Malsans pou tifi! Mo granmer Tchouptchap
Ti swazir silans. Dan so sourir tris
Ti’ena vie sekre prefer pa koze.
Li pa’nn gagn kouraz apel bann tifi
Pou rakont zot zistwar Podann.

Zot kone kifer? Pou bous so labous ti dir li enn fol, so latet pa bon, ena movezer dan li, li posede par Satan. Me mwa Bonnfam Jata, mo pa per koze. Res ar mwa, nou get tamasa. …

TABLO 5

Letan pase san gran sekous. Yer ti kouma lavey, dime kouma zordi, zordi kouma yer. Bann Lingawala ti pe flote zantiman dan routinn kloroforme. Bann klonn zenerasion ‘ouver to fler, pran mo semans’ ti finn vinn mazer e kompiouter santral ti pe fer maching. Sok! Ti ena enn klonn ki ti enkonpatib ar program Lapir Lingawala. Pir! Pa kapav detrir li. Limem garson gate-pouri King Mouna.

King Mouna ti ena plis ki mil garson. Zot tou ti resanble li koumadir kolkamani. Zot tou ti bann bon saser, bann bon tirer, fierte zot papa. Me Bhakti, samem ti so nom, ti diferan. Kan bann zenes ti pe fer zot kat san kou, li li ti prefer al dan paraz ‘Nik Satan’ ki ti pe atir li kouma nektar atir mous dimiel. Enn zour ler li ti pe fouraye, deryer enn touf li ti dekouver enn ouvertir par aksidan ler li ti pe apiy lor enn parwa pou fer titour. Enn pano bazalt avanse. Sok la fer so pipi aret koule. Liniver Badalgaya? Ki bizen fer? Rantre pa rantre? So leker ti pe bate for-for. Li ti anvi sove me anmemtan enn lema ki li pa ti konpran, ti pe ris li andan. So lipie ti amenn li andan. Ouvertir mazik ti ferme. Li ti dan nwar total. Enn kou san atann enn lafors douser-violan ti blok li, ti atas so lame-lipie san fer li okenn dimal. Ler lalimier ti alime li ti trouv enn kreatir … koumadir enn fam me diferan ar bann kreatir Lingawala ki ti plito kote zako. Sannlala li ti plito kote fourmi.
– Pa per Bhakti, mo pa pou fer ou ditor.
– Ou konn mo nom?

Pandan ki Hatha ti pe fer so sinema, li pa ti kone ki ti ena temwen ki ti pe get so makanbo. Bann Saraswati ti enn lespes entelizan diferan ar bann Lingawala, pa zis diferan fizikman me sirtou kiltirelman. Zot ti viv anba later, andan montagn. Zot sivilizasion ti feminen. Zot’si zot ti bann exper dan kloning e donk zot ti ena tou pou reprodiksion: dizef fam ek selil fam. Dan liniver Saraswati pa ti ena plas pou zom. Zot ti ena enn plan pou aneatir Lanpir Lingawala e efas prezans zom pou toultan.

– Badalgaya?
– Ki ete?
– Nik Satan?
– Nik Satan? … Han ou’le dir trik Hatha?
– Trik Hatha?
– Hatha pe servi lakav-labirent pou konstrir baz so pouvwar.
– Lakav-labirent?
– Par laba ena enn lakav-labirent ki nou ti pe servi lontan pou devlop sans direksion nou bann zanfan. Aster nou servi realite virtiel pou fer sa. Hatha enn zour dan pe trenn-trene ti’nn dekouver sa. Li finn fer enstal tou so laparey ladan. Depi laba mem li ti fer so dernie sinema. Avan ou ne.
– Ki laz ou’ena?
– San senkant an. Kifer?
– Koumsamem.

TABLO 6

BONNFAM JATA

Stati zean dekole foutan,
Ekrir so vantar ar let arogan;
Expertiz entergalaktik donn bal;
Zwisans gous entragalaktik fermal
Telman fatige kont biye milion
Pou gres langrenaz nouvo tranzaksion.
So leren beton finn ariv oter
Leren Montagn Armagedonn kler-kler;
Skelet lasie amar so lapang;
Lasie tini so leren kouma’nn sang.
Kadriye partou par lesafodaz
Sanblan natirel pe rod fer ravaz
Dan lespas ble-pal kan soley riye,
Fix lor sokl beton miskle par lasie.
Arsitek ek enzenier, kontrakter
Ek fourniser pe get roupi tap pil
Pli ot ki gratsiel dan poumon lavil.
King Mouna, pardon, Lanperer Mouna
Get so anbision monte, monte mem
Kouma enn lafiev touse plen ar flem.

Zis enn ti traka minn boyo Mouna:
Pa kone kifer Bhakti enn fatra.

TABLO 7

BHAKTI: Kouma ou apele?
SHANNTI: Shannti. Les mo larg ou. Promet ou pa pou sove.
BHAKTI: Parol! … Akomie zot ete?
SHANNTI: Plizier milion.
BHAKTI: Plizier milion! Zis anba montagn?
SHANNTI: Partou dan vant Gonndouana. Akoz samem nou konn tou seki pe pase.
BHAKTI: Ki pe pase?
SHANNTI: Boukou zafer. Seki bon, seki mwen bon, seki bien move. Pli boukou seki move malerezman.
BHAKTI: Partou parey alors. Ki ou ti pe fer la ler enn kout tret, parwa ouver e mo tom andan?
SHANNTI: Depi enpe letan mo pe swiv ou demars. Andire ou ena kiksoz pe manz ou krann, koumadir kiksoz pe kal ou lelan, pe fer ou tike …
BHAKTI: Kouma ou kone?
SHANNTI: Mo pa kone me mo santi.
BHAKTI: Be ou ki ou pe fer isi, tousel.
SHANNTI: Mo’si ena kiksoz ki pe kal mo lelan.
BHAKTI: Nou pa parey me nou parey.
SHANNTI: Mo kwar. Enn lema finn rapros nou ziska nou’nn zwenn. Drol non!
BHAKTI: Lor Montagn Armagedonn, tou pe vinn bien drol.
SHANNTI: Isi ‘si parey. Nou larenn ek so konsey ki reprezant tou bann tribi Saraswati, zot finn retir zot dan enn landrwa sekre pou reflesi anpe lor bann aksion fitir. Sa ariv rarman me kan li arive se ki pou ena gran boulversman … Nou dan enn tournan. Ena tourman divan.
BHAKTI: Be ou, ki ou pe fer tousel isi?
SHANNTI: Mo’si mo an retret. Mo nepli sir momem. Difisil aksepte nouvo responsabilite kan ena dout dan latet.
BHAKTI: Mo konpran. Mo kone ki ete sa dilem la.
SHANNTI: To’si? … O pardon! Ou’si …
BHAKTI: : ‘To’ pli bon ki ‘ou’. … Mo papa, King Mouna …
SHANNTI: To papa?
BHAKTI: Hunhun! Li ole enn moniman mons, pli ot ki Armagedonn. Li kwar li kapav pran plas Gran Anset.
SHANNTI: Gran Anset?
BHAKTI: Gonndouana. Li finn gagn pouvwar absoli lor Montagn, aster li ole pouvwar absoli lao Montagn.
SHANNTI: Anba Montagn?
BHAKTI: Li pa kone ki ena anba Montagn. Si li ti kone …
SHANNTI: Hatha? Eski li li kone?
BHAKTI: Pa kone.
SHANNTI: Li pa sir me li soupsonn kiksoz. Mo pe vey li depi enn bon bout letan. Li pir ki to papa.
BHAKTI: Li per mo papa.
SHANNTI: Tanki ena konfli ant diferan group, Hatha pou kasiet dan lonbraz to papa. Me kan King Mouna finn reysi dres partou, li pou oblize zet so mask e manz ar to papa fran-fran. Sa pa pou tarde.
BHAKTI: Non, pa pou tarde. Ena enn tribi ki ankor rekalsitran. Papa pe negosie ar zot pou trouv enn konpromi. Zot finn tom dakor lor maryaz enn prens Mouna ar prenses tribi la. … Zot finn swazir mwa. … me mo pa enterese … Sak fwa ki mo deprime, enn lavwa atir mwa par isi, … mo’le dir lot kote parwa.
SHANNTI: Drol! Mo’si parey … Sa kote parwa. … To kwar ena pli gran ki Gran Anset ousa Maha Saraswati … ki pe gid nou pa?
BHAKTI: Kikfwa! … Pa kone. Ki nouvo responsabilite to ti pe koze talerla?
SHANNTI: Kan ena gran desizion pou pran ki kapav ena konsekans trazik, tou bann Saraswati nou eli enn gouvernman rezerv ki, si neseser, kapav pran larelev. Finn ena enn propozision ki mo diriz enn lalis, lalis favori. … Si kiksoz ariv nou larenn, mo vinn larenn. To konpran, mo pa kwar mo anvi sa. Depi enn tan sak fwa mo dan tourman enn lema atir mwa isi. Parfwa mo sorti andeor. Koumsamem mo finn reysi dekouver sinema Hatha. Koumsamem nou finn zwenn …
BHAKTI: Zwenn?
SHANNTI: Enn fason koze. Dan lalimier soley nou vinn envizib. Mo swiv twa partou san ki to kone.
BHAKTI: Enn fwa … Non! Mo pou dir enn betiz la.
SHANNTI: Non, koze.
BHAKTI: Enn fwa, enpe lontan, mo ti santi koumadir enn labous ti pe anbras mo labous. Enpe akoz samem mo fer letour par isi. Eski to …?
SHANNTI: Koumsa? (li anbras li.)

TABLO 8

King Mouna pa ti kapav konpran kimanier so garson ti kapav disparet e ki so prop servis sekirite, pli efisian ek ekipe dan Gonndouana, pa ti pe kapav retras li. Li pa ti finn al dan lesiel, ni rant anba later. Parfwa li ti pe mem panse ki Hatha ti kapav kidnap so piti pou fer santaz. Me pa ti finn ena santaz. Okontrer! Hatha ti pe fer tou pou retrouv garson la. Gran malen la ti kone ki si maryaz pa fer ant Bhakti ek prenses tribi rebel, zame pa ti pou ena lape total e dan labsans lape total, Hatha pa ti pou kapav mont pli ot.

Lot kote bann Saraswati ti rant dan enn faz kritik zot sivilizasion. Pandan plizier milener, depi ki zenn mal ti vinn ridenndent dan prosesis reprodiksion, tou ti pe mars korek-korek apart ti problem parsi-parla. Depi enn pase resan, sirtou ar zenerasion Shannti, nouvo dezir ti pe koumans manifeste li, sirtou dan domenn art. Enn expozision tablo ti provok enn reaksion ki pa ti atann. Ti ena plizier tablo ki montre lekor bann kreatir maskilen touni. Ti mem ena enn kot de kreatir, enn mal ek enn femel, ti kole enn kont lot. Bann zenn ti bien eksite e bann vie bien trakase. Enn nouvo mo ti pe vinn popiler parmi bann zenn: romans.

Akoz samem, bann dirizan Saraswati ti desid pou al an retret pou reflesi lor problem la. Deza zot ti pe soupsone ki bann zenn ki ti dekouver lekzistans bann Lingawala, envizib ti pe apros zot. Sitiasion la pa ti tro grav me si tarde, ki kone ki ti kapav arive. Mazorite ti pou enn lalign modere. Zot ti panse ki enn bon kanpagn konsiatizasion ti ase pou kapav kal lelan bann zenn e fer zot trouv kler. Me ti ena detrwa ki ti panse ki ti bizen azir vit ar boukou fermte. Si ti ena pou eliminn bann Lingawala prop, fale pa ezite.

Larenn Damyannti ki ziska ler ti bien konn regle bann konfli, ti pe koumans perdi pasians ar langaz ek konportman extremis. Me seki ti fer li tris se ki bann zenn ki ti bann prodwi preske parfe expertiz zenetik ti pe montre enn serten defayas, enn reflex paseis. Emosion dan lepase ti fer boukou ditor. Ti finn reysi blok li. Aster li ti pe refer sirfas. Bizen dimann bann siyantis rod boubou la e trouv so meksinn. Apre zefor pandan plizier milener ti finn ena progre vizib ek mizirab. Bann Saraswati zotmem ti pli zoli kreatir dan nou sistem soler; bizen ki nou bote ek nou evolision kontinie dan bon direksion. Direksion lozik, siyans ek obzektivite. Si lager neseser, va fer li … me si kapav evite … bizen sey evite. Kapav sey negosie? Negosie? De kontrer kapav negosie? Non, enposib. Zot pa kone nou ekziste. Les zot res pa kone. King Mouna ek so adzwen, Hatha, zot de mons. Si zot kone nou ekziste zot pou kraz Montagn Armagedonn pou detrir nou. Nou pou kontinie res anba later? Kifer nou pa al lao pou enstal nou pouvwar partou e efas lezot danze pli divan?

King Mouna ek bann dirizan Lingawala pa ti kone ditou ki ti pe pase anba zot lipie telman zot latet ti dan niaz; telman zot ti pe pans pou kontrol lesiel pou enstal zot pouvwar laba.

TABLO 9

BONNFAM JATA

Stati monte dousma-dousma
Depi leren ziska lestoma.
Parfwa travay arete
Parski letan tro move;
Travayer tourdi ar oter
Enn par enn tom pouf lor later;
Fourniser finn fer razwar
Ar materyo, ar avalwar;
Parfwa bizen kase, refer
Akoz erer enzenier.

King Mouna pa dekouraze
Parski pa zordi, pa dime
So latet pou rant dan lesiel.
Lerla li pou get zot lagel!

TABLO 10

SHANNTI: Ti’a bon to ale, to pa kwar?
BHAKTI: Wi, me mo pa anvi. Mo telman bien isi.
SHANNTI: Ena zis enn parwa bazalt ki separ to lemonn ar mo lemonn me plizier ane limier separ bann Saraswati ek bann Lingawala e nou nou’nn trouv manier tom amoure.
BHAKTI: Mem enn mikron pa kapav pas ant nou de. Seki finn arive ti neseser arive.
SHANNTI: Fasil kraz enn blok bazalt. Kimanier fer de galaxi zwenn?
BHAKTI: Swa nou amenn zot ansam, swa nou fini ansam ar zot. Kan to la koste ar mwa, mo pa per nanye. Difisil pou viv san twa aster. Vinn ar mwa. Zot pa pou kone parski dan lalimier to vinn envizib.
SHANNTI: Enn lamour ki bizen kasiet parski li per regar lezot li pa tini lontan. Tou manier mo ena mo responsabilite isi. Mo peryod retret pre pou fini. Mo pou bizen donn mo siperyer enn repons final.
BHAKTI: To pa pou dir mwa.
SHANNTI: Si mo aksepte nouvo responsabilite enn zour kikfwa mo pou bizen konbat twa.
BHAKTI: Konbat mwa?
SHANNTI: Pa twa direkteman me twa par personn enterpoze. Eski Larenn Damyannti pou reysi anpes lager pou efas prezans maskilen net lor sirfas Gonndouana?
BHAKTI: Efas maskilen?
SHANNTI: Detrwa dirizan Saraswati soupsone ki ena parmi nou ki pe santi zot atire par sex opoze … kouma … mwa. Zot dir ki li enn danze pou pirte ras Saraswati. Donk pou zot sel solision se eliminn zom, efass tou tras maskilen. Dan zot lozik fam pa bizen zom pou reprodwir me zom bizen fam.
BHAKTI: Fam pa bizen zom?
SHANNTI: Enn dizef fam + enn selil fam, se tou seki bizen pou klonn enn fam. Me zom peyna dizef. Li depann lor dizef fam.
BHAKTI: Shannti, to fer mwa gagn per. Lavi kapav vinn mekanik koumsa? Peyna poezi, peyna extaz?
SHANNTI: …
BHAKTI: Shannti, mo pe koz ar twa, koz ar mwa gate.
SHANNTI: To’nn debalans mwa enn kou … net.
BHAKTI: Kan mo anbras twa, to zis santi enn selil pe fertiliz enn dizef. Kot nou’si fer kloning. Ti pran enn selil ar mo papa pou fertiliz enn dizef mo mama, … dan mo ka mo tann dir ti fer enn erer selil. Pa bien kone kisannla mo papa. Me sa pa vedir ki mo pa ena okenn santiman. Mo kontan twa Shannti. Kan mo dir twa mo kontan twa, mo kontan twa. Mo pa pou kapav viv san twa. Mo pou bizen twa pou partaz mo rev, mo kosmar, mo lespwar. Mo bizen to lizie pou sond profonder mo nam. Shannti, to pe tann mwa? … Shannti, to pe plore, mo gate?
SHANNTI: Bhakti, mo nepli kone ki mo bizen fer. Vomie to ale. Donn mwa letan retrouv mo lekilib.
BHAKTI: Kan nou rezwenn?
SHANNTI: Mo pou fer twa kone. Enn mesaz telepatik. … Kapavet mo vinn vizib.
BHAKTI: Vizib?
SHANNTI: Kouma twa. Mirak lamour! … Ale koko! Sorti. Ale monwar! Pa tourn deryer pou get mwa. Get drwat divan.
BHAKTI: Salam mo lamour. (Li sorti)
SHANNTI: … Salam! (ar limem) Kikfwa adie! … Mo ti kone sa pou arive. Nou pouvwar lozik fer nou envizib pou lizie lezot me kan enn santiman for debalans nou …

TABLO 11

BONNFAM JATA

Masinnri pe lok-loke,
Stati tranble-tranble,
Pe kile pa avanse.
King Mouna pe araze
Rod Hatha pou li bate.
Malen la realize
Bizen detourn latansion
Sinon so nat dan koutvan.
Li dir lerwa li kone
Ki pe ariv gran proze;
Dan montagn ena dousmann
Pe fer soubasman tranble.
Tansion-tansion bizen bare
Vit-vit, vit-vit bel boulversman.

TABLO 12

King Mouna ti bien kontan aprann ki so garson ki li ti kwar zame li pa ti pou retrouve, ti finn retourn dan sato. Me seki fer li res tris seki garson la ti touzour ena enn drol manier. Li pa ti ena enn konportman prensie. Li ti plis kouma sa bann entelektiel ilimine ki viv dan zot liv. Li ti bien anvi konn profon so garson me li pa ti kone ki li ti bizen fer. Kisannla ti kapav ed li? Li pa ti mem kone ki fam ti donn so dizef pou fabrik so garson. Apre tou enn fam ki ti zis donn enn dizef dan lanonima pa neseser ena santiman maternel pou kreatir ki ti konsevwar, devlope ek ne andeor so lekor. Posib ki fam la peyna okenn experyans lor okip zanfan. Kikfwa li ti zis enn poul ki ponn dizef. Eski enn poul ena afeksion pou so dizef?

King Mouna ti dan enn gran dilem. Fale pa ki Hatha konn sa. Gro malen la pou sey itiliz sa pou so lavansman personel. Me Hatha ti kone. Li ti mem kone ki se pa selil King Mouna ki ti fertiliz dizef la. Zanfan prefere King Mouna pa ti so vre zanfan.

KING MOUNA

Mo ena tou. Pouvwar, fortinn, repitasion.
Kan mo grense enn lanpir gagn dibilision.
Mo klik ledwa, enn larme galoupe vini,
Bros mo soulie, dres mo palto, ranz mo lili.
Zot mem dir mwa ki mo pete li santi bon.
Paser siro! Par grap, lapen manz mo lastron!
Me zepol senser pou plor mo sagren
Dan lanpir miliar mo pa trouv enn bren.

Mo ena tou. Arem kot pa ena karem.
Mo klik ledwa. Enn larme fam ‘Je t’aime- Je t’aime’
Envant zwisans, zot re-ekrir Kamasoutra.
Mo ena tou. Enn stati pli gran ki Maha
Pe fer lesiel ek Gonndouana gagn tarrtarri.
Mo ena tou. Mwa ki mari, mari mari.
Me zepol senser pou plor mo sagren
Dan lanpir miliar mo pa trouv enn bren.

TABLO 13

LARENN DAMYANNTI: Shannti, aster ki to peryod retret finn fini eski to finn pran to desizion?
SHANNTI: Pa vreman.
LARENN DAMYANNTI: Ki to’le dir?
SHANNTI: Kouma mo pou dir ou sa? … Mo pa kwar mo ena potansiel pou vinn dirizan.
LARENN DAMYANNTI: Kisasa? Explike!
SHANNTI: Mazeste, mo pa prop, mo lespri anbrouye. Mo atire par sex opoze.
LARENN DAMYANNTI: Twa! Pa dir mwa. To finn … ?
SHANNTI: (Sakouy latet pou dir wi.)
LARENN DAMYANNTI: Kan? Kotsa?
SHANNTI: Pandan retret.
LARENN DAMYANNTI: Pandan retret? Ayo Larezon! Emosion pou fer twa perdi pouvwar … Ti dir twa ki arive kan santiman debalans …
SHANNTI: lekilib lozik. Mo kone. … Mo’nn fini diskalifie pou okip pozision responsabilite. Mo aksepte ou desizion.
LARENN DAMYANNTI: Mo desizion? Sa pa konte. Konsey Disipliner Siprem ki pou deside. Enn fot grav, to kone?
SHANNTI: Mo kone.
LARENN DAMYANNTI: Kifer to pa donn enn lot rezon? To prefer rant dan lekip siyantifik pou perfeksionn manipilasion zenetik e eliminn tou bann restan lepase dan nou program zenetik. Kiksoz koumsa.
SHANNTI: Mo pa kapav koz manti lor sa isyou la.
LARENN DAMYANNTI: Shannti, to koumadir mo zanfan. Ar mo dizef ek mo selil finn fabrik twa. To enn parti mo trip, mo prop profon.
SHANNTI: Non, Mazeste! Mo zis enn kopi, mo pa enn kreatir. Parfwa mo santi koumadir mo enn refle ou zimaz dan enn laglas. Eksepte tou lanver. Gos vinn drwat, drwat vinn gos.
LARENN DAMYANNTI: Reflesi Shannti. Mo pa’le perdi twa. Kouma sa kapav arive?
SHANNTI: Mo pa kone me mo sipoze …
LARENN DAMYANNTI: Ki zafer?
SHANNTI: Ou rapel sa kosmolozis ki ti swiside resaman parski so konviksion ti telman for ki li ti refiz repidie so lide malgre presion gouvernman ek legliz? Li pa ti ena rezon ou kwar?
LARENN DAMYANNTI: Pa dir sa Shannti. Ena traizon ladan.
SHANNTI: Si dan Big Beng, Kreater ti fini enprim so lentansion ek so program, dan lapousier kreasion ki ankor pe vwayaze dan lespas anplen expansion ena bann direksion ek karakteristik ki diferan form lavi pou oblize swiv natirelman. Dan so blouprint ti ena bann per kontrer: matier, anti-matier; lamour, laenn; negatif, pozitif; mal, femel; kreasion, destriksion. Eski nou pa finn rod sanz lentansion ek program Kreater? Eski nou pa pe zwe Kreater? Eski …
LARENN DAMYANNTI: Me nou bann kreater. Nou pe fer kreasion avanse. Matier finn touy antimatier. Femel bizen touy mal.
SHANNTI: Be lamour?
LARENN DAMYANNTI: To pe retom dan fatalism paseis. Ale Shannti! Peyna desten. Nou lib pou tras nou prop sime. Mo tifi, pa fer leker enn mama fermal.
SHANNTI: Mazeste, pa zwe ar santiman. Mo konn ou tro bien. … Ala laverite! Mo kontan enn kreatir mal ki sorti dan enn lot lemonn. Ki pou ariv nou, mo pa kone. Me enn kiksoz mo sir. Mo pou fer tou pou viv ou mor ar li.
LARENN DAMYANNTI: Mazinn ki kalite lavenir mo finn prepare pou twa.
SHANNTI: Pou mwa pa ena lavenir san lamour.
LARENN DAMYANNTI: To kone ki dan Konsey Siprem ena ki panse ki bizen deklans enn aksion violan kont tou lezot kreatir, sirtou kot mal predomine. Bann Lingawala premie lor lalis.
SHANNTI: Bhakti!
LARENN DAMYANNTI: Ki to pe dir?
SHANNTI: Nanye!

TABLO 14

Hatha ti koumans soupsone ki kiksoz ti pe devlope anba so lipie e si li pa fer atansion, later pou ouver e li pou disparet. Dan lakav-labirent ki li ti apel Nik Satan, li ti dekouver bann tipti zafer ki ti kapav pas inapersi si li pa ti bizen trouv enn tez pou detourn latansion King Mouna ki ti koumans vinn tro enpasian. Stati la pa ti pe progrese ditou. Souvan ti pe bizen kas enn bout pou refer parski enzenier ti trouv enn felir ousa enn bout disproporsione. Li ti dimann so bann spesialis fer enn letid aprofondi lor lakav-labirent e zot ti dir dan zot rapor ki li paret koumadir enn lentelizans siperyer ti ranz sa pou enn rezon spesifik me zot pa pe kapav deside sir-sir. Koumadir ti servi li pou donn treining me ki treining zot pa kone. Ler lanket kontinie zot ti pe detekte bann vibrasion ek iltrason bizar ki paret ti pe sorti dan profonder later. Bann zeolog ti dir ki tousa pa ti ena nanye ankomen ar mouvman bann plak tektonik. Li plis koumadir ti ena bann aktivite ki ti neseser kan enn popilasion pe prodir pou satisfer bann bezwen normal. Si gagn prev ki ena lavi anba later, andan montagn, dan vant Armagedonn? Bizen prev. Kouma pou gagn sa?

Vadire ena enn bondie pou Hatha ‘si. Enn zour ler li ti pe vakarn-vakarne dan paraz Nik Satan enn zafer drol may so lizie. Enn kreatir femel ki resanble enn fourmi grander enn Lingawala lor de-pat me ki semi-transparan ek ande dimansion ti sorti par enn laport sekre, enn parwa ki avanse deryer enn touf. Li pa perdi letan. Li sot lor li e zot koumans lite. Hatha ti sir ki li ti pou imobiliz kreatir la san difikilte. Me pa ti fasil. Kreatir la ti soup, for ek azil kouma enn gazel. Finalman li ti bizen koudme so bann bodigard. Ler zot ti finn fini blok li, enn zafer extra ti arive. Kreatir semi-transparan ti vinn opak e antrwa dimansion.

TABLO 15

HATHA: Mazeste, mo’nn dekouver rasinn nou problem. Lennmi ti anba nou lipie, pe minn teren san ki nou kone. Akoz sa stati pa pe avanse. Me ena osi move nouvel.
KING MOUNA: Move nouvel?
HATHA: Move nouvel. Bhakti.
KING MOUNA: Bhakti?
HATHA: Bhakti mars ar zot. Ar lennmi Lanpir Lingawala.
KING MOUNA: Aret radote! Taler mo fer sot to likou pou traizon.
HATHA: Mo ena prev Mazeste.
KING MOUNA: Ki prev?
HATHA: Fer vinn ou garson, Bhakti. Mwa mo al sers mo prev.

TABLO 16

BONNFAM JATA

Dal pa pe kwi pou Shannti ek Bhakti!
Hatha, gran malen, kart joker dan so lame,
Kapav fer lerwa dans kouma toupi.
Bhakti dan so lak. Shannti mem parey,
Li finn vinn vizib akoz so lamour.
Me seki pli douk, Hatha finn kone
Ki Saraswati pa konn koz manti.
Ala bon manier vinn move defo!
Hatha konn tou depi a ziska z.
Aster ki pou fer? Dir mwa ki pou fer?

Si stati pa pe grandi dan lamanier
Aster ena boukemiser pou pey lepokase.
Hatha pa konn kile; bes latet li fonse.
Lager sel solision pou ouver laport-lafnet,
Permet li mont lor tronn.
Li fer met Bhakti anrezidans sirveye;
Shannti dan prizon ot-sekirite;
Li li lib triyange, mardaye.

Pa neseser mo rakont zot
Ki ti arive. Parey kouma avan.
Lager Mahabharat, deziem ger-mondial,
Hiroshima.
Pran tousa miltipliye par san:
Lanpir Lingawala, Sivilizasion Saraswati,
Toulede plat anmemtan.
Pa ti ena reskape?
Ena dir non.
Ena dir wi.
Zot dir ki enn soukoup-volant
Ti detekte enn ti rado lor enn losean anfoli.
Lor rado la ti ena de kreatir diferan
– enn kouma zako, lot kouma fourmi
Me sakenn ti pe tini so kamwad dan toufann.
Aspirater zean ti aspir zot.
Kikfwa dan enn zou
Dan galaxi lwanten
Zot pe amiz ti zanfan.
… Me mwa mo pa kwar.
Mo pli sir
Zot ti fini
Kouma Ziliet
Ek so Romeo…

Bon, beta! Bizen ale! Tansion dimoun dan lasal koumans fer zot senn. To kone kouma zot ete?
ZENES: Nepli ena personn dan lasal. Depi lontan zot tou finn fini tir … apart sa de la. Mo kwar zot pe dormi. … Tansion zot finn mor!
BONNFAM JATA: Al gete beta.

EPILOG

Non, nou pa ti finn mor. Mo lagorz ti amare. Mo bieneme ti pe plor soufrans zenes ki pa pou konn lamour. … Pourtan dan Big Beng ti ena program lamour. Ki finn arive?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.