MAGNIFIKAT – tradiksion-adaptasion par Dev Virahsawmy

MAGNIFIKAT

Mo nam selebre grander mo Senier,
E mo lespri ranpli ar boner grasa Bondie mo Sover.
Li finn poz so regar lor enn fam san valer
E aster pou toultan mo pou res Bienere.
Bondie Toupwisan finn donn mwa gran kiksoz;
So nom beni li sakre;
Li pardonn tou ki konsian so grander.
Ar lafors so lebra
Li’nn fer vantar fane;
Li’nn fer dominer perdi zot pouvwar;
Bann ki anba net pe gagn dinite;
Bann ki pe gagn fen zot vant pe ranpli
E bann risar aster pe bat lamok.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.