LOR DRWA IMEN

Drwa imen ek responsabilite imen bizen mars lame dan lame. Sa de la ansam bizen repoz lor konesans ki dir nou ki nou ete vrevremem.

NOU KI NOU?

1. Nou viv lor enn lil kreol dapre definision ki Profeser Megan Vaughan finn donn nou dan so liv, “https://www.dukeupress.edu/Creating-the-Creole-Island/“;

 
 

2. Nou planet pe mor parski zardinie finn vinn marsan dibwa; nou finn fer lavi vinn marsandiz pou plen kofor detrwa ‘gourman-egois’;

3. Nou finn detrir lafore ebenn ek lafore mangliye POU PRIYE MAMON, bondie lamone;

4. Nou koz 2 lang kreol (Morisien ek Angle); nou lakwizinn kreol bien bon pou lespri ek lekor; nou pei peple par Afrokreol, Erokreol, Endokreol, Sinokreol, Islamokreol me nou refiz aksepte. Nou kwar nou viv dan Tilafrans ousa Tilenn.

Trazedi deryer laport me nou prefer organiz fennsifer.

08.04.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.