LOR DEV

NARENDRAJ DEV VIRAH SAWMY MA (Edinburgh), FRSA (London),
Diploma in Applied Linguistics (Edinburgh), MQA registered
5, Edwin Ythier Street, Rose Hill, Mauritius.
(230)454 2327; (230)5423 5040
limemsa@gmail.com


Dev ti ne le 16 Mars 1942 dan vilaz Quartier Militaire e li ti grandi dan Goodlands avan li al viv ar so granparan dan Beau-Bassin. Apre so H.S.C li ti al etidie dan Liniversite Edinburgh dan Scotland. Laba li ti etidie literatir Franse ek Angle e li ti spesialize dan lengwistik aplike. Pou so diplom li ti ekrir enn disertasion (Towards a Re-evaluation of Mauritian Creole) lor Kreol Morisien ki depi sa lepok la li dir bizen apel ‘Morisien’.
Kan li ti retourn dan pei Moris li ti koumans travay profeser e an 1968 ansam ar Paul Berenger, Jooneed Jeeroburkhan ek lezot kamarad li ti kre MMM. An 1970 li ti eli depite dan enn eleksion parsiel. An 1972 Dev ek plizier kamarad MMM ti pas preske enn an dan prizon politik.
An 1964 Dev ek Loga ti marye. Zordi zot ena de zanfan (Saskia ek Anushka) e trwa tizanfan (Anastasia, Yann ek Rachel).
Dev finn ekrir boukou lor Kreol Morisien (Morisien) e an Kreol Morisien. Parmi so bann pies teat ena Li, Linconsing Finalay, Zeneral Makbef, Dokter Nipat, Galileo Gonaz, Toufann, Sir Toby, Mamzel Zann, Ziliet ek So Romeo, Ti-Marie, Prezidan Otelo, Tabisman Lir, Bistop, Dernie Vol etc.
Dev finn ekrir plis ki 20 rekey poem. Parmi ena Disik Sale, Les Lapo Kabri Gazouye, Lalang Peyna Lezo, Kayse Ba?, Zozo Mayok, Lonbraz Lavi, Petal ek Pikan, Zwazo Samarel, Koza pa Zaza, Latizann Pou Letan Lapli, Fetdemor, Dan Danbwa Ena Dibwa, Ler Ek Lagam Mazik, Nou kwar nou kone, Viv enn lot manier, 100 Sonet etc.
Apart bann tizistwar, Dev finn ekrir 5 novela ek enn roman, Souiv Larout Ziska … Li finn osi tradir bann klasik kouma Julius Caesar, Much Ado About Nothing, Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello par Shakespeare, Tartuffe par Molière e Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Li finn osi rekree Twelfth Night (Lerwa Bwar) ek Romeo and Juliet (Ramdeo ek Ziliet). Aster Dev pe travay lor detay enn program literesi bileng bazik ek fonksionel pou ki Repiblik Maritim Moris gagn enn bon zouti pou so devlopman dirab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.