LITERESI AN MORISIEN EK ANGLE

(Enn Program Bazik Pou Profeser)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

(Pou Bann Profeser Prevokbek Pou Dir Zot Mo Apresiasion)

ENTRODIKSION
Ar lexperyans ki nou ena aster atraver PREVOKBEK nou kapav dir ki Kreol Morisien (KM), ki nou pou apel MORISIEN dan sa ese la, limem meyer mediom pou fer dimoun aprann  lir ek ekrir dan Repiblik Moris e anmemtan montre dimoun lir ek ekrir Angle atraver metod GRAMER-TRADIKSION.
Amizir dimoun aprann plis lor program Prevokbek zot vinn dimann nou si kapav itiliz li dan lezot domenn pou al dan direksion literesi iniversel. Dan prizon mazorite  prizonie pa konn lir ek ekrir. Akoz sa li bien difisil fer travay reabilitasion ek formasion profesionel. Li preske enposib donn formasion profesionel bann travayer ki  pe perdi plas parski mazorite, sirtou bann fam, pa konn lir ek ekrir. Program prevokasionel gouvernman dan lekol segonder, li enn gran fiasko. Sel solision se enn program kouma nou pe servi dan bann klas PREVOKBEK. Dan bann lekol ZEP bizen entrodir literesi dan lang maternel ek literesi an Angle atraver metod GRAMER-TRADIKSION, kouma nou fer avek boukou sikse dan bann klas PREVOKBEK. Kominote AfroKreol pe dimann ki rekonet zot lang (KM) kouma lang ansestral dan lekol primer. Sa li enn demann
lezitim e okenn demokrak pa kapav refiz zot sa drwa la. Bann AfroKreol zot reprezant 25% popilasion Repiblik Moris me zot lang maternel ek ansestral pa rekonet e pa ansegne dan lekol primer. Parkont pou bann Marati (2%), Telegou (3%), EroKreol (4%), Tamil (6%), Mizilman (16%) zot lang ansestral direk ou endirek e/ou maternel li rekonet ek ansegne. Eski li zis sa? Eski li demokratik sa? Tou sa bann devlopman la motiv nou pou prepar enn program pou form bann profeser pou ed zot reponn lapel. Koumsa zot pou kapav ed zanfan ek adilt pou gagn enn nivo literesi rezonab an Morisien ek Angle pou fer fas bann problem dan enn peryod ki pou vinn deplizanpli difisil akoz kriz serye dan sistem kapitalis ek global warming.

Sa ese la li divize an 5 parti. Dabor ena enn sapit lor grafi (bann sign/grafem), lor dekoupaz bann mo dan enn fraz ek lor ponktiasion. Answit ena enn sapit lor gramer ek striktir bann fraz. Trwaziem sapit li lor devlopman enn Basic Mauritian English e lenformasion bazik lor metod Gramer-Tradiksion. Katriyem sapit li lor tradiksion (depi Morisien ziska Angle; depi Angle ziska Morisien). Senkiem sapit li donn posibilite pou devlop enn gou pou literatir Morisien.

D.V
Avril 2009

Sapit 1
FIT KREYON MO DALON

Pou kapav ekrir nou lang, nou bizen konn bann grafem ki nou servi.

LALIS GRAFEM

SIGN         LEKZANP
a           avion, akter, valer, laba,
an        anler, antere, ban, batan,
ann     bann, kann, vann, banndouk, kannwa, ravann,
ar         bar, kar, par, laplipar, lapartaz,
b          bom, labarb, sab, krab,
ch       chombo, chal, cholo, mach,
d         dal, model, malad,
e         ede, lede, fouke,
en      enbesil, enkrwayab, kenke, sen, fen, … N.B ‘en’ pli bon ki ‘in’
enn    enn, benn, kenn, grenn, fennsifer, lapenn, latrenn
er       ler, per, perse, lider, fezer,
f         fam, zafer, laf, maf,
g        gra, gou, lagam, bag,
gn     gagn, lakagn, pagn, pengn,
h        harr, haj, horl, horni, halim
i          isi, lizie, kri, kari,
in       drink. link, sink
inn    finn, lalinn, latrinn,
ir        irzan, lir, mir, pirte,
j          jam, maja, baj, baja,
k        kalot, kolos, lakol, lak, tike,
l         lam, malen, lamal,
m      mo, kime, krim, bom,
n       non, nam, lane, dimoun,
ng     vangvang, lavarang, bang, miting
o        oval, oter, tolere, loto,
on      bon, onte, lontan, boulon,
onn   konn, konntou, kolonn, bonbonn, ponn, reponn
or       orfelen, lor, morso, antor,
ou      ouver, oubien, boutey, labou,
oun   dimoun, tountoun, voun
our    four, lakour, lizour, letour
p         pa, pous, lapat, koup, lakoup
r          rabote, rido, tirwar, bare, laraz,
rr        harr, garrbarr, barrtann, sourr
s         salte, sote, lasas, kas, pistas,
t          tonn, tann, tous, patol, patat,
v         vann, voun, lavarang, lakav, lalev,
w        waya, wi, wiski, tawa, sew, pwal, sawal,
x         tax, taxi, tex, boxe, … N.B ‘x’ ranplas ‘ks’
y         yapyap, yer, yoyo, travay, travayer … N.B servi ‘y’ dan koumansman ou lafen enn mo ousa enn silab. Sinon ‘i’ li preferab. Ekzanp: ‘Morisien’; ‘ledikasion’;
‘bien’ ets.
z         zape, zozo, tapaz, lapoz, … N.B pa konfonn li ar ‘s’. Ekzanp: ‘pwason’ ek ‘pwazon’

DEKOUPAZ MO DAN FRAZ
Kan nou finn konn bien bann son ek bann sign/grafem ki mars ar zot, lerla enn lot zoli travay koumanse. Kouma desinn frontier enn mo? Ki reg bizen swiv pou met lespas blan ant bann mo dan enn group mo ousa enn fraz?
Kifer mo ekrir ‘dimoun la‘ me pa ‘dimounla’? Mo lexperyans dir mwa ki ‘la’ li kapav enn silab, enn artik defini, enn adverb ousa enn mo ki form parti determinan demonstratif.
latab la (artik defini)
Met li la (adverb)
Sa bann latab la (sa … la form demonstratif)
Donk toumanier la li enn mo separe. Me dan ka latab kifer mo pa ekrir la tab? Mo kone kapav dir enn latab, de latab, trwa latab ets. Donk la li enn silab dan mo latab.
Mo osi konn enn mo tab (pou fer miltiplikasion). Sa konfirm mo intwision ki tab ek latab de mo diferan.
Amizir mo ekrir, mo pran bann desizion lor form ki bizen donn bann mo. Sak dimoun ki ekrir enn nouvo lang li amenn so blok, detay bann kontour ar sizo frwa e dousma-dousma skilptir la pran form. Lekritir li enn travay kreasion. Lepep konstrir lang parle, intelektiel konstrir lang ekri e kan ena enn relasion intim ant sa de group la, sivilizasion avanse. Ena enn lozik deryer manier mo ekrir sa bann mo la: amizir, asterla, baprrebap, koumadir, detoutfason, fodepa, lelandime, sannfwala, savedir, setadir, toulezour, toumanier, vadire, zedsenn ets.
Nou pran mo detoutfason . Kifer pa ekrir li detout fason sirtou ki fason li enn mo par limem dan Morisien? Parski detout li pa tini par limem. Li fonksionn kouma enn prefix, parey kouma toule dan toulezour.
Tiabon letan ou lir sa, ou’si ou fer enn travay lor manier ekrir bann mo. Sa demars la zame li arete parski enn lang li dinamik.
Peyna zis dekoupaz bann mo. Ena osi kestion ponktiasion. Kan met pwen, pwen-vigil, virgil, pwen exklamasion, tredinion, braket, gilme, apostrof, let kapital ets.? Eski li neseser servi apostrof dan pa’le, nou’ale ousa ekrir pale, nouale  (nwale)? Kan nou koze nou retresi bann mo. Olie dir mo finn fini, nou dir mo’nn fini. Kouma pou ekrir li: mo’nn? monn? … Travay lor enn lang zame fini. Nou konesans ponktiasion pou Angle ek Franse ed nou me parfwa realite lang Morisien dimann ki nou fer plis atansion ar itilizasion virgil.

GET SA 2 LEKZANP LA:
1. Mo papa so frer li li al travay pli boner.
2. Mo papa so frer, li, li al travay pli boner.
Lekel ou trouv meyer?

Sapit 2
VERB, NOM, AZEKTIF PE KAS POZ LOR PIE LAFOURS

Enn profeser ki montre zanfan ou adilt lir ek ekrir Morisien, li bizen ena enn konesans bazik lor gramer sa lang la.
Enn fraz senp dan Morisien li posed 2 seksion: 1 seksion nom + 1 seksion verb. Dan fraz “Kwizinie kwi dalpouri” ena 1 seksion nom “Kwizinie” ek 1 seksion verb “kwi dalpouri”. Dan enn seksion nom kapav ena enn ou plizier mo: Sa bien-bien gran kwizinie la; seksion verb osi kapav vinn pli long: ti finn fini kwi dalpouri fondan.
Fraz la finn vinn: “Sa bien-bien gran kwizinie la ti finn fini kwi dalpouri fondan.”
Aster les nou get bann diferan klas mo ki gagn drwa pran enn plas dan enn seksion nom.
EKZANP
enn kwizinie (artik endefini + nom) [a cook]
kwizinie la (nom + artik defini) [the cook]
sa kwizinie la (demonstratif + nom) [this/that cook]
bann kwizinie (marker pliryel + nom) [cooks]
detrwa kwizinie (endikater kantite + nom) [a few cooks]
boukou kwizinie (endikater kantite + nom) [many cooks]
gran kwizinie (azektif + nom) [great cook]
bien gran kwizinie (adverb + azektif + nom) [very great cook]

Nou kapav fer mem ekzersis ar seksion verb.

EKZANP
pe kwi dalpouri (endikater aksion kontinie + verb tranzitif + obze direk) [is cooking …]
ti kwi dalpouri (endikater pase + verb tranzitif + obze direk) [cooked …]
ti pe kwi dalpouri (endikater pase + endikater aksion kontinie + verb tranzitif + obze direk) [was cooking …]
finn kwi dalpouri (endikater aksion konplete + verb tranzitif + obze direk) [has cooked …]
ti finn kwi dalpouri (endikater pase + endikater aksion konplete + verb tranzitif + obze direk) [had cooked …]
pou kwi dalpouri (endikater fitir + verb tranzitif + obze direk) [will cook …]
ti pou kwi dalpouri (endikater kondisionel + verb tranzitif + obze direk) [would cook …]
kwi dalpouri extra fondan ( verb tranzitif + obze direk + adverb + adzektif)

Enn fraz senp kapav vinn bien-bien long.

EKZANP
Yer swar enn larme mari gran kwizinie Morisien ti pe kwi dalpouri extra fondan ar boukou jos dan lakwizinn enn lotel delix lor lakot Rivier Nwar.
Dan fraz ki lao nou finn azout 1 adverbial letan (yer swar), 1 adverbial manier (ar boukou jos) ek 2 adverbial landrwa (dan lakwizinn enn lotel delix; lor laplaz
Rivier Nwar).

Finn ariv ler pou get bann klas mo enpe plis andetay.

Ena 2 kalite klas mo: klas dinamik ek klas statik. Klas dinamik li grandi amizir enn lang devlope e konkerir nouvo domenn. Klas statik li res plizoumwen parey e si ena sanzman li bien minim. Dan klas dinamik ena: nom, verb, azektif ek adverb. Dan klas statik ena determinan, oxilier verbal, pronom, prepozision ek konzonksion. Ena osi enn klas mo ki apel enterzeksion kouma ‘ayo’, ‘alala’. Sa bann mo la nou pa servi zot pou konstrir enn fraz me zot bien neseser dan kominikasion.

NOM
Ena tes pou kone si enn mo li enn nom ousa non. Anzeneral, si enn mo pran enn determinan li enn nom. Taler nou pou analiz determinan kouma enn klas mo me isi nou pou servi detrwa item dan sa klas la pou dekouver natir bann nom. Dan sa kat expresion ki swiv:

 • enn latab
 • latab la
 • sa latab la
 • bann latab
  ‘ enn ‘ li enn artik endefini; ‘la’ li enn artik defini; ‘ sa … la’ li enn demonstratif; ‘bann’ li enn marker pliryel.
  Bann mo ki aksepte sa bann determinan la zot normalman bann nom. Me ena nom ki pa aksepte tou determinan.
  ‘dilo la / sa dilo la’ aksetab me
  ‘*enn dilo / *bann dilo’ zot pa normalman/literalman akseptab. Kifer? Ena nom ki kontab ek lezot pa kontab.

NOM PROP, NOM KOMEN
Pou deside si enn nom li prop ousa komen, laplipar letan nou servi kriter sans. Eski nom la li endik enn idantite bien presi ki pa kapav ranplase par enn lot.

 • Normalman nou asosie nom prop ar enn dimoun: Zak, Devi, Tatat
 • enn pei: Moris, Rodrig, Madagaskar
 • enn lavil: Porlwi, Rozil, Katborn
 • enn vilaz: Goudlenns, Kanjab, Souyak
 • enn zour lasemenn: Lendi, Mardi, Merkredi
 • enn mwa dan lane: Zanvie, Fevriye, Mars
 • enn fet: Noel, Divali, Id

Dan bann ka spesial nom prop aksepte laplipar determinan:

 • Ena de Devi dan mo fami.
 • Bann Rodrig (bann abitan Rodrig)
 • Senk Dimans li finn telefone.
 • Sa Divali la mo ti travay.

DETERMINAN
Enn determinan se enn item gramatikal (enn mo dan klas statik) ki nou plase avan enn nom pou donn plis lenformasion lor li.

Ena plizier kategori determinan.

1.Artik endefini: enn
Amenn enn sez.
2.Artik defini: ……. la
Amenn sez la.
3.Demonstratif: sa ……. la
Amenn sa sez la.
4.Posesif: mo, to, so, nou, zot, bannla zot, ou
Amenn mo sez.
Amenn bannla zot sez.
5.Marker kantite: boukou, enpe , detrwa , dis etc
Amenn boukou sez.
Amenn detrwa sez.
6.Marker pliryel: bann
Amenn bann sez prop.

PRONOM
Pronom se enn klas mo ki ranplas nom dan serten fraz.
Fraz ar nom                                            Fraz ar pronom
Devi kontan zwe boul                   Li kontan zwe boul
Devi, Zak ek Tatat malad            Bannla (zot) malad

Anzeneral pronom ranplas nom ki liye ar dimoun. Akoz sa gramer tradisionel apel zot pronom personel. Nou pou gard term pronom personel mem si zot osi ranplas nom ki liye ar zanimo ek obze.
Pronom personel zot sengilie ousa pliryel.
Sengilie                       Pliryel

mo                                 nou

to / ou                          zot
li                                    bannla (zot)

N.B ‘ Ou ‘ montre respe ousa absans familiarite/entimite.

Kapav servi enn pronom personel kouma size ousa obze dan enn fraz.
Mo (size) finn donn twa ( obze) lamour.
Pronom size        Pronom obze
mo                             mwa
to / ou                      twa / ou
li/ li                             nou nou
zot zot                      bannla (zot) bannla

LEZOT PRONOM

 • Pronom reflexif: momem, tomem, limem, noumem, zotmem, bannlamem. Ekzanp: To pou bles tomem.
 • Pronom endefini: kikenn, kiksoz, personn, nanye.
 • Pronom anfatik: momem, tomem, limem, noumem, zotmem, bannlamem. Ekzanp: Momem mo ti dir twa sa.

AZEKTIF
Enn azektif li kalifie enn nom; li donn nou plis detay lor natir enn dimoun, obze, zanimo ets. Serten paret avan nom la, lezot paret apre nom.

 • Enn zoli tifi
 • Enn tifi entelizan

Kan pran enn azektif ki normalman paret avan enn nom e met li apre nom la, sinifikasion kapav sanze.

 • Enn long lame
 • Enn lame long (voler)
  Pou endik diferan degre kapav plas bien, mari, terib, extra, maha ets. avan azektif la.
 • sime la li bien long
 • sime la li bien-bien long
 • sime la li mari long

KONPARATIF, SIPERLATIF
Pou fer konparezon an Morisien nou servi pli + azektif .
Mo pli for ki twa.
Pou exprim siperlatif nou servi pli + azektif + ki tou .
Li pli for ki tou .

REPETISION
Repetision dan Morisien li ena enn fonksion semantik (li azout kiksoz dan sans enn mo).
Enn lokiter natif rekonet diferans ant bien long ek bien-bien long ; long pikan ek long-long pikan ; rouz ek rouz-rouz .
N.B Repetision verb ‘si sanz so sans.
‘mo pe marse’ ek ‘mo pe mars-marse’ dekrir de realite diferan.

KALIFIKATIF EK PREDIKATIF
Talerla nou ti dir ki enn azektif li kalifie enn nom. Me azektif li osi ena enn fonksion predikatif (fonksionn kouma enn verb).

 • Li ena seve blan.
 • So seve blan.
  Ki sa pou done an Angle ek an Franse?
 • He has white hair.
 • His hair is white.
 • Il a des cheveux blancs.
 • Ses cheveux sont blancs.

Angle servi kopil is/are ; Franse servi est/ sont . Me Morisien pa servi kopil. Dan sapit lor verb nou pou etidie sa aspe nou lang la dan plis detay.

AZEKTIF NOMINAL
Dan serten konstriksion enn nom kapav fonksionn kouma enn azektif: enn miray ros ; enn lakaz dibwa ets.
ros ek dibwa zot ant enn azektif ek enn nom. Zot pa enn foul azektif parski pa kapav modifie zot ar bien, extra, mari ets. Anplis pa kapav fer transformasion
konparatif ek siperlatif ar zot.
Pa kapav dir:

 • *enn miray bien ros
 • *enn lakaz mari dibwa
 • *enn miray pli ros ki tou
  N.B Bann klas mo zot pa ekziste dan bann box sele. Frontier ant bann klas mo zot ase flou. Nou’nn trouve kouma azektif ek verb parfwa rant dan teritwar zot vwazen; mem zafer pou azektif ek nom.

VERB
Nou get sa fraz la: ‘Lina dans sega.’
Pou enn lokiter natif Morisien li fasil pou idantifie natir ‘ dans ‘. Li pa parey kouma ‘ Lina ‘ ousa ‘ sega ‘. So fonksion diferan. Li endik enn aksion. Me sa pa ase parski ena lezot mo ki tom dan mem klas me ki pa endik aksion. Par ekzanp: paret .
Nou apel sa klas mo la verb.
Olie sey definir li par seki li fer, li pli korek get li atraver bann mo ki kapav akonpagn li. Enn verb li bizen kapav pran marker tan-pase ‘ ti ‘.

 1. Lina ti dans sega.
 2. Zak ti ekrir enn let.
 3. Devi ti dormi kot li.
 4. Tatat ti isi yer.
 5. Lina ti zoli.
 6. Zak ti enn akter.

Nou pran verb dan 1, 2 ek 3: dans, ekrir, dormi. Mem si zot tom dan mem klas mo zot pa net parey.
‘ dans ‘ ena 2 form: dans/danse. Kan li swiv par enn obze direk li perdi e final. Me si li swiv par enn adverb ou adverbial li gard e final.

 • Lina danse.
 • Lina dans sega.
 • Lina danse ziska tar.

‘ekrir’ ena enn sel form.

 • Zak ekrir.
 • Zak ekrir liv.
 • Zak ekrir aswar.
  Me ekrir ek danse zot toulede tom dan mem group verb (verb tranzitif) parski zot pran obze direk.
  Lot kote ‘ dormi ‘ pa aksepte obze direk. Li enn verb entranzitif.
  Aster nou get 4, 5, ek 6.
  ‘isi’, ‘zoli’ ek ‘enn akter’.
  ‘ isi ‘ li enn adverb landrwa.
  ‘ zoli ‘ li enn azektif.
  ‘ enn akter ‘ li enn expresion nominal (artik endefini + nom).
  Me dan sa bann fraz la zot ena enn fonksion predikatif (fonksionn kouma verb). Zot pran marker pase ti :’ ti isi ‘, ‘ ti zoli ‘, ‘ ti enn akter ‘. Zot osi pran marker
  fitir pou : ‘ pou isi ‘, ‘ pou zoli ‘, ‘ pou enn akter ‘; marker kondisionel ‘ ti pou ‘: ‘ ti pou isi ‘, ‘ ti pou zoli ‘, ‘ ti pou enn akter ‘. Me zot pa pran marker
  aspe ‘ pe ‘ ek ‘ finn ‘. Anplis zot pa aksepte transformasion pasif.
  Nou apel zot verb statif; ‘danse’, ‘ekrir’ ek ‘dormi’ zot bann verb dinamik.
  Ena osi verb ki nou kapav apel kopilatif.
  Li paret tris.
  Mo gagn fre.
  Manze la santi bon.
  Verb kopilatif pran marker tan ek aspe me li pa aksepte transformasion pasif.

TAN EK ASPE
Dan Morisien nou servi marker tan ek aspe.
‘ ti ‘ li marker pase; ‘ pou ‘ li marker fitir; ‘ pe ‘ li marker aspe progresif (aksion kontinie) ek ‘ finn ‘ li marker aspe perfektif (aksion konplete).

  TAN EK ASPE
prezan      Lina dans sega.
prezan progresif      Lina pe dans sega.
prezan perfektif      Lina finn dans sega.
pase      Lina ti dans sega.
pase progresif      Lina ti pe dans sega.
pase perfektif      Lina ti finn dans sega.
fitir      Lina pou dans sega.
fitir progresif      Lina pou pe dans sega.
fitir perfektif     Lina pou finn dans sega.
kondisionel     Lina ti pou dans sega si …

MODAL
Verb modal exprim kapasite/sertitid, nesesite, posibilite ets. Zot pran marker tan ek aspe.

 • Mo kapav fer sa.
 • Mo bizen fer sa.
 • Mo kapav dan erer.

FORM PASIF
Form pasif ekziste dan Morisien.
‘Mo pe kwi diri’ → ‘Diri pe kwi par mwa’

ADVERB
Enn adverb se enn klas mo. Bann item ladan zot modifie verb, azektif ek enn lot adverb.

 • Li extra koz manti. (adv. + verb)
 • Li mars bien vit . (adv. + adv.)
 • Li mari malen . (adv. + azektif)

KONPARATIF, SIPERLATIF
Kapav servi adverb pou fer konparezon.
Li galoup vit.
Li galoup pli vit ki twa.
Li galoup pli vit ki tou.

DIFERAN ADVERB
Ena 3 prensipal group adverb.

 • adverb manier – Li koz dousman.
 • adverb letan – Li ti vini yer.
 • adverb landrwa – Li travay isi.

ADVERBIAL
Adverbial se enn group mo ki fonksionn kouma enn adverb.

 • Li koze kouma pagla ( adv. manier).
 • Li vini ler soley leve (adv. letan).
 • Mo dormi lor mo lili (adv. landrwa).

PREPOZISION
Enn prepozision se enn mot endispansab pou konstrir enn blok-prepozisionel/adverbial. Se bann mo kouma ‘dan’, ‘ depi ‘, ‘ ar ‘, ‘ par ‘ ets. Kapav diviz zot an plizier group.

 • Prepozision landrwa: ‘dan’, ‘lor’, ‘kot’, ‘divan’, ‘anba’, ets.
 • Prepozision letan: ‘depi, ‘ziska’, ‘dan’ ets.
 • Prepozision enstrimantal: ‘par’, ‘ar’, ‘akout’ ets.
 • Prepozision destinasion: ‘pou’, ‘kont’, ‘parmi’ ets.

KONZONKSION
Enn konzonksion se enn item dan enn klas ferme/statik ki nou servi pou konekte bann mo, group mo, kloz ek fraz. Nou pou etidie zot dan pli detay ler nou analiz bann diferan fraz. ‘ ek/e’, ‘ek’, ‘me’ zot de konzonksion plis itilize.

 • twa ek mwa
 • li kontan sante e li kontan danse
 • li kontan sante me li pa kontan danse

FRAZ
Enn fraz senp li ena de seksion: 1 seksion nom ek 1 seksion verb.
Lina (seksion nom) + dans sega (seksion verb).
Enn fraz senp li normalman tom dan enn sa kat kategori la: deklarasion, kestion, donn lord ek exklamasion.

 • Lina dans sega. [deklarasion]
 • Eski Lina dans sega? [kestion]
 • Lina dans sega! [exklamasion]
 • Lina, dans sa sega la! [donn lord]

NEGASION
Pou exprim negasion nou servi negatif ‘ pa ‘.
Lina pa dans sega. [deklarasion]
Eski Lina pa dans sega? [kestion]
Lina pa dans sega! [exklamasion]
Lina, pa dans sa sega la! [donn lord]

N.B Dan Morisien li posib servi de negatif.
Mo pa ena nanye pou dir.

POZ KESTION
Pou poz kestion kapav servi enn intonasion spesial.
Lina dans sega. → Lina dans sega?
Apart sa ena de kalite kestion: kestion wi/non ek kestion K.
Pou kre enn kestion wi/non bizin met interogatif eski dan koumansman fraz.

 • Eski Lina dans sega?
 • Eski Zak ekrir liv?
 • Eski Devi pe dormi?

Pou kre kestion K servi plizier interogatif: kifer, kot, kan, kisannla, ar kisannla, ki, kimanier, komie, kouma.

 • Kifer to ti ale?
 • Kot to ti ale?
 • Kan to ti ale?
 • Kisannla ti ale?
 • Ar kisannla to ti ale?
 • Ki to ti fer?
 • Kouma to ti ale?
 • Komie to ti peye?

DONN LORD
Pa kapav modifie enn lord ar marker tan ousa aspe. Me kapav adousi li par marker polites.

 • Ferm sa laport la!
 • Ferm sa laport la enn kou!
 • Ferm sa laport la, do!

VERB MODAL POU DONN KOMANN
Kapav servi ‘ anou ‘ ek ‘ les ‘ kouma dan:

 • Anou manz ar li!
 • Les li ale!

EXKLAMASION
Souvan servi ‘ ala ‘ pou prodir enn exklamasion.
Ala li zoli la!

FRAZ KONPOZE
Nou pou apel fraz konpoze enn fraz kot plizier fraz finn kol ansam ar led konzonksion ‘ ek/e ‘, ‘ me ‘, ‘ ni …ni ‘, ‘ olie ‘, ‘ ousa ‘, ‘ selma ‘, ‘ swa … swa ‘.

 • Mo kontan sante, mo kontan danse e mo kontan bwar.
 • Mo pa kontan sante, danse me mo kontan bwar.
 • Mo ni kontan sante ni danse.
 • Swa to sante, swa to danse me to pa kapav fer toulede.
 • Olie to plegne, fer kiksoz.

FRAZ KONPLEX
Fraz konplex servi konekter kloz : ‘ ki ‘, ‘ kifer ‘, ‘ kan ‘, ‘ kot ‘, ‘ malgre ‘, ‘ akoz ‘, ‘ si ‘, ets.

 • Sa fer mwa ere ki to ere. [ kloz ar fonksion nom]
 • Legim ki mo finn aste fre. [ kloz ar fonksion azektif ]
 • Li rantre kan mo sorti. [ kloz ar fonksion adverb letan ]
 • Si to fer zefor to pou reysi. [ kloz ar fonksion adverb kondision ]
 • Malgre li malad li al travay. [ kloz ar fonksion adverb konsesion ]
 • Mo ti zwenn li kot li reste. [ kloz ar fonksion adverb landrwa ]
 • Li fer koumadir limem sef. [ kloz ar fonksion adverb manier ]
 • Li’nn grene akoz li ti bangole. [ kloz ar fonksion adverb lakoz ]

Sapit 3
LALINN DIMOUN, ZANANA PAGNEPOUL …

Dimoun ti toultan rod fer nou kwar ki Angle li enn lang difisil pou aprann. Fos. Si konn fer louvraz la, bann zanfan Morisien kapav aprann Angle lor vites. Kifer?
Angle li enn lang Kreol e so gramer bien resanble gramer Morisien. Deziemman nou kapav devlop enn vokabiler pou fer “Basic Mauritian English” evolie. Dabor les nou get ansam resanblans gramer Angle ek Morisien.
Nou pran premie fraz ki nou ti servi dan sapit 2: Kwizinie kwi dalpouri. Sa li enn fraz zeneral ek ekonomik ki donn enn lenformasion zeneral, san rant dan detay parey kouma Sovsouri manz fri ou Biznesmenn rod profi.
Nou sey tradir li an Angle pou gete ki arive.
Ena 2 fason dir li: ‘Cooks cook dalpouri’ e ‘A cook cooks dalpouri.’ Parey kouma fraz an Morisien, sa 2 fraz an Angle zot dir enn laverite zeneral ki akseptab pou
mazorite dimoun. Ler nou get so striktir nou note ki parey kouma fraz an Morisien li forme par 2 seksion: seksion nom + seksion verb. Si nou explik sa bann zonfan ek adilt, lor vites zot pou konpran ek aprann. Nou pe servi seki zot kone pou montre zot nouvote ki bizen aprann.

Aster les nou azout bann diferan mo ki form enn seksion nom e fer so tradiksion an Angle.

 • enn kwizinie →a cook
 • enn bon kwizinie→a good cook
 • bon kwizinie la →the good cook
 • sa bon kwizinie la →this/that good cook
 • sa bann bon kwizinie la→these/those good cooks
 • sa bann bien bon kwizinie la→ these/those very good cooks
 • sa bann ase bon kwizinie la →these/those quite good cooks

Ena enn similarite frapan dan striktir seksion nom dan sa 2 lang la.
Anou fer mem ekzersis ar seksion verb.
kwi dalpouri →cook/cooks dalpouri
ti kwi dalpouri→ cooked dalpouri
pe kwi dalpouri→ is/are cooking dalpouri
ti pe kwi dalpouri →was/were cooking dalpouri
finn kwi dalpouri →has/have cooked dalpouri
ti finn kwi dalpouri →had cooked dalpouri
pou kwi dalpouri →will cook dalpouri
ti pou kwi dalpouri →would cook dalpouri

Eski bizen explikasion siplemanter? Ousa li kler?

Aster anou pran sa long fraz ki nou ti konstrir dan sapit 2.
“Yer swar enn larme mari gran kwizinie Morisien ti pe kwi dalpouri extra fondan ar boukou jos dan lakwizinn enn lotel delix lor lakot Rivier Nwar.”

An Angle ki sa done?
“Last night a batallion of very great Mauritian cooks/chefs were cooking extra succulent dalpouris with great enthusiasm in the kitchen of a luxurious hotel on the Black River coast.”

Mem striktir bann long fraz ena boukou similarite. Bien sir, ler fer tradiksion, resanblans dan striktir pa ase. Bizen ki nou konn lizaz bann mo ek expresion.
Metod Gramer-Tradiksion li permet nou aprann Angle ar boukou fasilite me sa konesans la li pa ase si nou’le vinn enn bon tradikter. Sa metod la li bon pou montre zanfan ek adilt Basic Mauritian English me pou devlop literesi avanse an Angle bizen adapte ek adopte lezot metod. Me pa bliye osi ki Gramer-Tradiksion, ki res metod prensipal, li bizen konplemante par metod direk pou nou montre zanfan ek adilt kouma koz Angle parski ena diferans fonem ek aksan ant Morisien ek Angle.

Metod Gramer-Tradiksion li bon osi pou ansegn form aktif ek pasif; diskour direk ek endirek; fraz konpoze ek konplex; negasion, kestion; analiz bann kloz ets.

VOKABILER
Basic English ki ti devlope par Charles K. Ogden ena 850 mo. Eski sa li sifizan pou Basic Mauritian English? Kapav debrouye ar mwens? Eski bizen plis? Sa zis lexperyans ki kapav dir. Les nou sipoze ki enn adolesan 15-16 an, ki servi Morisien regilierman kouma so lang maternel, itiliz anviron 2,500-3,000 mo. Eski li posib konsider sa kouma Morisien Bazik? Eski kapav servi sa Morisien Bazik la kouma baz pou devlop enn Basic Mauritian English atraver tradiksion? Si wi, sa pou enn gran led pou ansegn Angle par metod Gramer-Tradiksion. Dan travay ki nou pe fer isi, nou finn adopte ipotez ki Morisien Bazik ek Basic Mauritian English zot konplemanter ek enterdepandan. Me nou konsian ki seki nou pe propoze li zis enn travay pionie e ki dan tou travay pionie oblize servi metod “Seye-Korize”. Nou kone ki letan pou dir kot nou finn fane, kot travay la pozitif. Kouma nou pa ena okenn presedan pou gid nou, nou oblize ekout nou entwision. Si neseser, pli tar va propoz bann azisteman ek ameliorasion. Nou kone osi ki dimoun diferan rezion ou kategori sosial dan Repiblik Moris pou bizen enn vokabiler enpe plis spesial, spesifik ou spesialize. Bann
dimoun ar bann lentere bien presi zot ‘si zot pou bizen bann mo bien spesifik. Si nou’le ansegn literesi an Morisien ek an Angle enn plonbie ousa enn planter legim, bann azisteman dan Morisien Bazik ek Basic Mauritian English pou neseser. Peyna reset; peyna solision paspartou. Enn bon profeser pou kapav fer retous ki neseser. Nou espere ki bann lengwis diferan spesializasion enn zour pou donn nou enpe lekleraz.
Ar led “Diksioner Morisien” (Arnaud Carpooran) nou finn selekte enn lalis mo ki dapre nou kapav apel Morisien Bazik e nou met zot tradiksion Angle ant braket.
Otankiposib nou evit sinonim ousa bann mo ki ena itilizasion limite. Par ekzanp azektif ‘kontrasetif’ li servi rarman. Nou gagn li dan expresion ‘pilil kontraseptif’ ousa ‘metod kontraseptif’. Dimoun normalman servi ‘pilil kontrol nesans’ ousa ‘metod familiplaning’.
Nou pa pe dir ki lezot apros pa ekziste. Nou zis estime ki ar tigit lexperyans ki nou ena dan sa domenn la, nou pe sey konstrir enn version Basic Mauritian English ki kapav ed profeser fer travay la marse. Nou lapros li eklektik ek pragmatik. Si prouve ki li pa bon, tou seki nou kapav dir se “sori matlo”.

N.B Profeser bizen fer atansion. Bann mo dan nenport ki lang zot souvan polisemik (savedir zot ena plizier sinifikasion). Nou pran verb ‘santi’. Li ena de lizaz e desans: tranzitif ek entranzitif.

Ekzanp: “Mo santi parfen enn roz.” (verb tranzitif ki pran enn obze direk). An Angle nou pou dir: “I smell the perfume of a rose.”
Aster nou get “Mo santi akoz mo pa ankor bengne.” “Santi” li enn verb entranzitif (li pa pran obze direk). Li kapav pran enn adverb kouma ‘pi’ kouma dan expresion ‘santi pi’.
Mem zafer pou verb ‘rande/rann’. Dapre Diksioner Morisien li ena 6 sans ki an Angle vedir: to pay back, to return, to give, to vomit, to complete.
Bizen pran bien swen ar sa, ler nou montre tradiksion ki pa enn ekzersis mekanik me ki dimann ki nou konn bann diferans delika dan itilizasion bann mo Morisien ek Angle.

NOM

A. abazour (lampshade); abesede (alphabets); abitan (inhabitant); abolision (abolition); abonnman (subscription); abriti (idiot); abse (abcess); abstansion
(abstention); adilt (adult); adision (addition); administrater (administrator); admirasion (admiration); admision (admission); adorasion (adoration); adverser
(opponent); afeksion (affection); agreser (aggressor); agrikiltir (agriculture); agriment (agreement); agwa (go-between); akizasion (accusation); akize (accused); akonpagnment (accompaniment); akrobat (acrobat); akselerater (accelerator); aksidan (accident); aksion (action); akter (actor); aktivis (militant); aktris (actress); albom (album); aliminiom (aluminium); alkolik (alcoholic); alouda (alouda); alwa (halwa); amater (amateur); analiz (analysis); anbasader (ambassador); anbouteyaz (traffic jam); andikape (disabled person); anestezi (anaesthesia); anex (annex); anfle (lorry helper); angi (eel); Angle (English); anons (announcement); anpesman (hindrance); anplifikater (amplifier); anplwaye (employee); ansegnan (teacher); anset (ancestor); antivol (burglar proof bars); antrekoup (intercrop); anvi (desire);anz (angel); apartman (flat); apranti (apprentice); arpan (acre); arsitek (architect); arsiv (archives); artis (artist); artizan (craftsman); arwi (arrow root); asasen (murderer); asistan (assistant); aterisaz (landing); atlas (atlas); atlet (athlete); aveg (blind); avion (airplane); avoka (barrister); avortman (abortion); Avril(April); avwe (sollicitor); azan (agent); azann (azann – Muslim call to prayer);

B. ba (kiss); baba (baby); bachara (stupid person); badinaz (joke); baj (badge); bafoul (speaker); bag (ring); bagar (fight); bagas (bagasse); bagaz (luggage); baget (stick); baja (bhaji); bak (back); bake (bucket); baking (baking); baksis (baksheesh); bal (gunnysack); bal (bullet); baladez (portable lamp); balans (scales); balye (broom); balon (baloon); ban (bench); banane (year); banann (banana); banbou (bamboo); bandaz (bandage); bandi (ruffian); bandrol (banner); bang (soma); banndari (cook); bar (bar); baraswa (fish farm); baraz (fence); baret (hair-clip); barik (barrel); barket (food tray); barmenn (barman); barsketborl (basketball); basen (pool); batat (sweet potato); batem (christening); batiman (building); bato (boat); baton (stick); batri (battery); baitka (Indian club); baz (base); bazar (market); bebet (bug); bef (ox); beki (crutch); benefis (profi); ber (cradle); bersez (lullaby); betiz (vulgar word); beton (concrete); bibron (baby’s bottle); bife (cupboard); biret (oil can); biro (desk); bis (bus); bisiklet (bicycle); biskwi (biscuit); bistop (bus stop); biye (bank note); biznes (business); bizou (jewel); blok (concrete block); bobinn (spool); bofor (bumper); bol (bowl); bolom (old man); bom (bomb); bonbon (sweet); bonbonn (gas cylinder); Bondie (God); bonis (bonus); bonnfam (old woman); bot
(boot); boufon (fool); bouk (male goat); boul (ball); boulon (bolt); bourik (ass); bourzwa (boss); bouson (cork); bouster (booster); boutey (bottle); bouton (button); bouyon (thin soup); box (boot); brans (branch); brasle (bracelet); braib (bribe); bred (edible greenery); brenzel (brinjal); briyani (biryani); brizan (coral reefs); bros (brush); brouyar (fog); brouyon (draft); bwat (box);

Ch. chacha (uncle); chamkay (punishment); chapati (chapatti); ches (chest); chips (chips); chouk-chouk (dummy);

D. dal (dahl); dantifris (toothpaste); danze (danger); dat (date); dayri (diary); debarkader (wharf); debordman (flooding); debrouyar (resourceful person); defans (defence); defet (failure); defi (challenge); defile (parade); definision (definition); defisit (deficit); defo (defect); dega (damage); degizman (disguise); degou (disgust); degre (degree); dek (cauldron; large cooking pot); deklarasion (statement; registration); dekor (scenery); dekouvert (discovery); deksi (cooking pot); dele (extra time); delegasion (delegation); delenkan (delinquent); delivrans (deliverance); delo/dilo (water); delwil (oil); demann (marriage request); demaraz (start); demars (attempt); demision (dismissal); demokrasi (democracy); demolision (demolition); demon (devil); departman (department); depo (deposit); depouyman (counting of votes); depozision (complaint); depresiasion (depreciation); derik (crane); des (desk); Desam (December); desandan (descendant); desbinn (dustbin); deser (dessert);
desen (drawing); deskripsion (description); desten (fate); destinasion (destination); destriksion (destruction); det (debt); detay (detail); detektiv (detective); detour (detour); devaliasion (devaluation); deviz (foreign currency); devlopman (development); devwar (homework); dezagreman (trouble); dezas (disaster); dezavantaz (disadvantage); dezene (lunch); dezer (desert); dezir (desire); dezord (disorder); dezorder (troublemaker); diab (devil); diabet (diabetes); diadem (diadem); diagram (diagram); dialog (conversation); diaman (diamond); diamet (diameter); diber (butter); dibien (wealth); dible (wheat); dibri (dispute); dibwa (wood); diezel (diesel oil); difamasion (libel); dife (fire); difikilte (difficulty); diksioner (dictionary); diktater (dictator); dile (milk); dilo (water); dimal (hurt); Dimans (Sunday); dimansion (dimension); dimoun (people); dinamit (dynamite); dinamo (dynamo); dine (dinner); dinite (dignity); dinwar (soot); dipi (pus); dipin (bread); diplom (diploma); diplon (lead); direksion (direction); diri (rice); dirouz (lipstick); disab (sand); disan (blood); disel (salt); disip (disiple); disiplinn (discipline); diskawnt (discount); disket (disket); diskision (discussion); diskriminasion (discrimination); dispanser (dispensary); distans (distance); distilri (distillery); distribision (distribution); distrik (district); dite (tea); diten (thyme); ditor (harm); Divali (Divali); divan (wind); diven (wine); divizion (division); divors (divorce); dizef (egg); dodo (dodo); dokiman (document); dokter (doctor); domaz (damage); dominer (bully); domino (domino); douk (difficult situation); douri (rice); dous (shower); dout (doubt); doz (dose); dra (bed sheet); drenaz (WC); dren (drain); droger (drug addict);

E. ebenis (cabinetmaker); ebenn (ebony); egalite (equality); ekrito (sign); ekriven (writer); eleksion (election); elekter (voter); elektrisien (electrician);
elektrisite (electricity); elikopter (helicopter); elmet (helmet); enbesil (idiot); Endou (Hindu); enfirmie (male nurse); enportasion (import); enspekter (inspector); entelektiel (intellectual); enterpret (interpreter); entrodiksion (introduction); erer (error); esantiyon (sample); ese (essay); eseyaz (fitting); eskabo (step ladder); esklav (slave); esklavaz (slavery); espion (spy); etidian (student); etranze (stranger); evolision (evolution); exkirsion (outing); exkiz (apology); exper (expert); explikasion (explanation); explozion (explosion); expozision (exhibition); exsepsion (exception);

F. fakter (postman); fam (woman); fami (relative); faner (troublemaker); fantom (ghost); fardo (burden); fars (joke); fasilite (facility); faver (favour); fawl (foul);
fayl (file); fedartifis (fire works); federasion (federation); fennsifer (fun fair); feray (iron bar); fermtirekler (zip); festival (festival); fet (celebration);
Fevriye (February); fey (leaf); fezer (proud person); figir (face); filao (filao); filwar (chain); fim (film); fimie (manure); finans (money); fiol (vial); fit (puncture); fitnes (fitness); fitwar (sharpener); fizi (gun); flanbo (torch); flater (flatterer); fortinn (fortune); foser (unreliable person); fotey (armchair); foto (picture); fourset (fork); foutborl (football); fraka (disorder); fraz (sentence); freser (cold); fri (fruit); fren (brake); friyapen (breadfruit); frod (fraud); fromaz (cheese); fwet (whip);

G. gabzi (muddle); gaf (boat hook; blunder); gajak (nibbles); galimacha (mess); gamat (gamat – event on the eve of a wedding); ganja (gandia; Indian hemp); garanti (guarantee); garaz (garage); gard (policeman); gardien (watchman); gaspiyaz (wastage); gato (cake); gaz (gas); gazon (lawn); gid (guide); gidon (handlebar); glob (light bulb); goble (mug); gom (rubber); gonaz (rubbish); gopia (idiot); gou (taste); gout (drop); gouvernay (rudder); gouvernman (government); goyav (guava); grad (grade); graden (row of seats); gramer (grammar); grap (bunch); grif (claw); grog (drink); group (group);

H. halwa (halwa); harftaym (half time); hom (home); horl (hall);

I. Id (Eid- Muslim festival); idantite (identity); iliminasion (illumination); ilistrasion (illustration); imigran (immigrant); imen (human); imitasion (imitation); Indou (Hindu); ipokrit (hypocrite); irigasion (irrigation); Islam (Islam); istwar (history);

J. jal (cymbal); jam (jam); jaz (jazz); jim (gym); job (job); joker (joker);

K. kaba (handbag); kabine (toilet); kabri (goat); kadna (padlock); kado (gift); kaka (shit); kal (wedge); kalkil (arithmetic); kalot (slap); kamarad (friend); kamion (lorry); kanal (canal); kanar (duck); kanel (cinnamon); kanet (marble); kanif (pocket knife); kankrela (cockroach); kann (sugar-cane); kanpman (bungalow); kanser (cancer); kantik (hymn); kapital (capital); kapitenn (captain); kapot (condom); kapsilater (bottle opener); karanbol (starfruit); karant (buttocks); karay (saucepan); kardinal (cardinal); karo (field); karo (iron); karot (carot); kart (card); karya (termite); kaskad (waterfall); kasket (cap); kaso (prison); kastrol (pan); katalog (catalogue); katastrof (disaster); katedral (cathedral); Katolik (Catholic); kavern (cave); kaye (copybook); kazie (fish trap); kazot (chicken house); kikenn (someone); kiksoz (something); kivet (basin); koko (coconut); kol (collar); kolie (necklace); koloni (colony); kolonn (post); koltar (coal tar); komannman (commandment); komedi (comedy); komeraz (gossip); komi (shopkeeper); kominote (community); komite (committee); kompyouter (computer); kondision (condition); koneksion (connection); konfeti (confetti); konfor (comfort); konkour (contest); konpagni (company); konpleman (complement); konplikasion (complication); konplis (accomplice);
konplo (plot); konprime (pill); konsekans (consequence); konsey (advice); konsol (console); konsomater (consumer); konsonn (consonant); konstipasion (constipation); kont (account); kontak (contact); konteni (contents); kontra (contract); kontribision (contribution); kontrol (control); kontwar (counter); konversasion (conversation); konze (holiday); kopi (copy); koray (coral); kordonie (shoemaker); korn (horn); kosmar (nightmare); koson (pig); kostim (suit); koton (cotton); kouler (colour); koulou (nail); koumansman (beginning); kourpa (snail); koutim (custom); koutpie (kick); kouvertir (cover); kouyer (spoon); kouyon (idiot); kouzen (cousin); krab (crab); krapo (toad); kredi (on credit); Kreol Morisien (Mauritian Creole); krepisaz (plaster); kreson (water-cress); Kretien (Christian); krim (crime); krok (hook); krose (hook); krwayan (believer); kwafer (hairdresser); kwin (corner);

L. labank (bank); labatwar (slaughterhouse); Labib (Bible); labier (beer); labitid (habit); labiyman (clothing); laboratwar (laboratory); labours (scholarship); labous (mouth); labouzi (candle); labraget (fly); labrez (embers); labrim (mist); ladans (dance); ladig (dam); ladob (stew); ladrog (drug); laenn (hatred); lafami (family); lafaminn (famine); lafarinn (flour); lafiev (fever); lafen (hunger); laflam (flame); lafnet (window); lafore (forest); lafreyer (fear); lafwa (faith); lagar (station); lagazet (newspaper); lagign (bad luck); lagitar (guitar); laglas (mirror); lagon (lagoon); lagratel (itch); lagren (seed); lagres (fat); lagrev (strike); lak (snare); lakav (cave); lake (tail); lakle (key); laklos (bell); lakol (glue); lakoler (anger); lalang (tongue); lalanp (lamp); lalev (lip); laliann (creeper); lalimier (light);
lalinn (moon); lalis (list); lalit (struggle); lalwa (law); lam (blade); lamann (fine); lamans (handle); lamans (sleeve); lamar (marsh); lamaswar (jaw); lame (hand);
lamer (sea); lames (wick); lames (mass); lamitie (friendship); lamizer (poverty); lamizik (music); lamod (fashion); lamok (tin); lamone (money); lamor (death); lamour (love); lanatir (nature); landrwa (place); lane (year); lanez (snow); lanfer (hell); lang (language); lank (ink); lanpoul (bulb); lanterman (funeral); lanti (lentils); lantonwar (funnel); lanvlop (envelope); lanwit (night); laont (shame); laparey (apparatus); lapay (straw); lape (peace); lapeti (appetite); lapen (rabbit); laplaz (beach); lapli (rain); lapo (skin); lapolis (police); laport (door); lapoud(powder); lapriyer (prayer); larad (harbour); lardwar (slate); lareg (ruler); larenn (queen); lari (street); larivier (river); larkansiel (rainbow); larm (tear); larmwar (wardrobe); larou (wheel); larouy (rust); laroze (dew); larazwar (watering can); lars (axe); larzan (money); lasal (hall); lasam (room); lasann (ash); lasante (health); lasapel (chapel); lasas (hunting); lasel (saddle); lasemine (chimney); lasenn (chain); laser (meat); laserp (billhook); lasesres (drought); lasiet (plate); lasos (gravy); lasoup (soup); lasours (spring); laswa (silk); laswaf (thirst); laswer (sweat); latab (table); latant (tent); later (earth); latet (head); latrap (trap); latrinn (lavatory); latwal (cloth); lavabo (sink); lavantaz (advantage); lavaper (steam); lavarang (verandah); lavenir (future); lavenn (vein); laviann (meat); lavwa (voice); laz (age); lazam (leg); lazistis (justice); lazwa (joy); lider (leader); lebra (arm); ledan (tooth); ledikasion (education); ledo (back); ledwa (finger); legim (vegetable); legliz (church); lekip (team); lekol (school); lekor (body); lekran (screen); lemer (mayor); lendepandans (independence); Lendi (Monday); lendistri (industry); lenpas (impasse); lenprimri (press); lentere (interest); lenz (clothes); lepep (people); ler (air); lera (rat); lerb (grass); lesans (fuel); lesiel (sky); leskalie (staircase); leson (private tuition); lespas (space); lespri (mind); lespwar (hope); let (letter); leta (state); letan (time); letan (weather); letaz (storey); levantay (fan); lezar (gecko); lezel (wing); lezo (bone); liberte (freedom); libreri (library/bookshop); lide (idea); likou (neck); lili (bed); limon (lemon); linet (glasses); lipie (foot); lisien (dog); literatir (literature); liv (book); lizie (eye); lizinn (factory); lonbraz (shadow); lopinion (opinion); lopital (hospital); lopozision (opposition); lor (gold); loraz (thunder); lord (order); lorizon (horizon); lorye (pillow); lotelri (hotel business); loto (car); lotorite (authority); lotri (lottery); louvraz (work); loxizenn (oxygen);

M. madam (woman/wife); maja (delight); makaroni (macaroni); maladi (disease); malediksion (curse); maler (misfortune); malsans (bad luck); mama (mother); mandian (beggar); manev (apprentice); mang (mango); maniok (cassava); manteg (ghee); manter (liar); manton (chin); manze (food); map (map); margoz (bittergourd); Mardi (Tuesday); mari (husband); marmit (cooking-pot); Mars (March); marsandiz (goods); marto (hammer); maryaz (wedding); maser (sister); mason (mason); matant (aunt); mach (match); matematik (mathematics); matla (mattress); Me (May); meb (furniture); meday (medal); melanz (mixture); memwar (memory); menas (threat); menot (handcuffs); Merkredi (Wednesday); mesaz (message); metal (metal); metie (occupation); mexinn (medicine); mikro (microphone); miltiplikasion (multiplication); minn (noodle); minit (minute); mirak (miracle); miting (meeting); mize (museum); Mizilman (Muslim); mofinn (misfortune); moniman (monument); mons (monster); mont (watch); montagn
(mountain); moulen (mill); moustas (moustache); moustik (mosquito); mwano (sparrow);

N. nam (soul/ghost); narinn (nostril); nasion (nation); nat (mat); navir (ship); nene (nose); ners (nurse); neve (nephew); niaz (cloud); nik (nest); nilon (nylon);
nimero (number); nen (dwarf); niouz (news); nivo (level); nom (name); nom (noun); noter (notary); notis (notice); nouritir (food); Novam (November); Nwel (Christmas);

O. obligasion (obligation); obskirite (darkness); obstak (obstacle); ofans (offence); ogmantasion (rise); okilis (eye doctor); Oktob (October); omlet (omelette); oparler (loudspeaker); operasion (operation); orfelen (orphan); organizasion (organisation); otaz (hostage); ourit (octopus); oursen (urchin); Out (August); overtaym (overtime); ozonn (ozone);

P. pa (footstep); pagla (madman); Pak (Easter); palab (gossip); panik (panic); pann (breakdown); panndit (Hindu priest); pansion (pension); pansman (dressing); pantalon (trousers); papay (papaya); papie (paper); papiyon (butterfly); par (share); parad (parade); paradi (paradise); paragraf (paragraph); paralel (parallel); paran (parents); parasol (umbrella); pardon (mercy); parfen (perfume)parking (car park); parlman (parliament); parol (words); parti (party); partner (partner); pasaze (passenger); paspor (passport); pastan (hobby); patron (boss); paz (page); pelerinaz (pilgrimage); penalti (penalty); pegn (comb); perl (pearl); peron (doorstep); persez (drill); peryod (period); pese (sin); peser (fisherman); petal (petal); petar (firecracker); petrol (kerosene); piano (piano); piaw (fool); pies (girlfriend); piez (snare); pikan (thorn); piknik (picnic); pil (battery); pilil (pill); pilot (pilot); pima (chilly); pinso (brush); pion (messenger); pirat (pirate); pirog (pirogue); pis (flea); pisinn (swimming pool); pistas (peanut); pitay (money); plan (plan); plans (plank); plas (place); pleg (plug); plim (pen); plim (feather); poem (poem); polision (pollution); pom (apple); pon (bridge); portre (picture); pos (pocket); poto (post); poudinn (pudding); poul (hen); poule (chicken); poupet (doll); pous (thumb); prenom (first name); presion (pressure); prenses (princess); prezans (presence); prezidan (president); pri (price); profeser (teacher); profet (prophet); profi (profit); program (program); progre (progress); proverb (proverb); pwa (weight); pwason (fish); pwazon (poison);

R. rabo (plane); radar (radar); radio (radio); rafal (gust); ralonz (extension); ram (oar); randevou (appointment); rapor (report); rato (rake); ravann (ravann); ravaz
(devastation); reaksion (reaction); realite (reality); rebel (rebel); rediksion (reduction); refri (referee); rekolt (harvest); relasion (relation); relizion
(religion); remor (remorse); repa (meal); reparasion (repair); repetision (rehearsal); repiblik (republic); repitasion (reputation); repo (rest); repons (answer); repros (reproach); resepsion (reception); reset (receipts); resi (receipt); resor (spring); respirasion (breathing); restoran (restaurant); retour (return); retret (retirement); rev (dream); revans (revenge); reveni (income); revey (alarm clock); revi (magazine); revizion (revision); reyon (ray); rezen (grape); rezime (summary); rezon (reason); rido (curtain); rifil (refill); rimer (rumour); risk (risk); rob (dress); robo (robot); rol (role); rom (rum); ronpwen (roundabout); ros (stone); roten (rod); roupi (rupee); roz (rose); rozet (bow); rwayom (kingdom);

S. sab (machete); sagou (sago); sagren (sadness); sak (bag); sakrifis (sacrifice); sakristen (sexton); salad (salad); saler (heat); sali (floor); salon (sitting room);
Samdi (Saturday); samousa (samosa); sang (belt); sanpignon (mushroom); sante (song); sapen (Christmas tree); sapit (chapter); sapo (hat); saret (cart); sari (saree); saser (hunter); satini (chutney); savon (soap); sega (sega); sekre (sekret); seleksion (selection); semiz (shirt); sendika (trade union); Septam (September); serir (lock); sermon (sermon); sertifika (certificate); servant (servant); serviet (towel); servolan (kite); seval (horse); sex (sex); sez (chair); sezon (season); sibsid (subsidy); SIDA (AIDS); siek (century); sif (number); sign (sign); signal (signal); siklonn (cyclone); sikse (success); silab (syllable); silans (silence); sime (road); sinema (cinema); sirnom (surname); siro (syrup); sistem (system); site (working class housing estate); sitronel (lemon grass); skandal (scandal); skelet (skeleton); sofa (sofa); solda (soldier); soley (sun); somey (sleep); son (sound); sorbe (ice-cream); soset (sock); sosis (sausage); soufrans (suffering); soukoup (saucer); soulie (shoe); soursi (eyebrow); souvenir (souvenir); spor (sport); stasion (station); stati (statue); stepne (spare tyre);

T. tab (multiplication table); taba (tobacco); tabla (tabla); tablet (shelf); tablo (painting); tabisman (sugar estate); talan (talent); talon(heel); ramaren
(tamarind); tami (sieve); tanbour (drum); tang (kind of hedgehog); tanpann (dandruff); tant (shopping bag); tantinn (aunt); tanto (late afternoon); tapaz (noise); tawa (tawa – metal plate for cooking farata); tax (tax); tayer (tailor); teat (theatre); teknik (technique); telefonn (telephone); televizion (television); tem (stamp); temwen (witness); teren (plot of land); term (term); tes (test); tib (tube); tifi (girl); taymteboul (timetable); tinel (tunnel); tipwa (pea); tiraz (draw); tirwar
(drawer); tiyo (pipe); tok (turban); tomat (tomato); touf (bush); tourel (trowel); touris (tourist); tournavis (screw driver); trankilite (quietness); trans (slice);
tras (trace); travay (work); triko (jumper); triyang (triangle); trou (hole); troupo (herd); twalet (toilet);

V. vag (wave); vakabon (vagabond); valiz (suitcase); Vandredi (Friday); vantilater (fan); vanzans (revenge); vazlinn (vaseline); vef (widower); veren (jack); vesel
(crockery); vev (widow); vila (villa); vilaz (village); vineg (vinegar); vis (screw); vizit (visit); vokabiler (vocabulary); vol (theft); volan (steering wheel); volim
(volume); volkan (volcano); volonte (will ); vot (vote); vwayel (vowel); vwazen (neighbour);

W. weyter (waiter); ward (ward); waya (hip, buttocks); werksop (workshop); wi (yes); wikenn (weekend); wiski (whisky);

Y. yam (spy); yenn (craving); yev (hare); yoga (yoga); yoyo (yoyo);

Z. zafer (thing); zagraf (fastener); zak (jackfruit); zako (monkey); zanana (pineapple); zanbon (ham); zanfan (child); zanimo (animal); zansiv (gum); Zanvie (January); zarden (garden); zariko (bean); zarm (weapon); zeb (zebra); Zedi (Thursday); zegwi (needle); zekler (lightning); zelev (pupil); Zen (June); zenou (knee); zepeng (pin); zepis (spice); zepol (shoulder); zetwal (star); ziromon (pumpkin); Ziyet (July); zoke (jockey); zom (man); zoranz (orange); zorey (ear); zour (day); zouti (tool); zouzou (toy); zwazo (bird);

VERB

A. abandone (to abandon); abime (to damage); abite (to live in); abiye (to get dressed); abize (to abuse); aboli (to abolish); abriti (to confuse); absorbe (to
absorb); admet (to accept); admire (to admire); adopte (to adopt); adore (to adore); afebli (to weaken); afekte (to affect); agase (to annoy); agrandi (to enlarge); akeyir (to welcome); akimile (to pile up); akize (to accuse); akouse (to deliver); akrose (to hang); akselere (accelerate); aksepte (accept); ale (to go); alime (to light up); alonze (to lie down); amalgame (to amalgamate); amare (to tie); ameliore (to improve); amene (to bring); amize (to amuse); analize (to analyse); anbete (to deceive); anbome (embalm); anbrase (to kiss); anbrouye (to confuse); andirsi (to harden); andormi (to put to sleep); anexe (to annex); anfile (to thread a needle); anflame (to set on fire); angele (to scold); angrese (to fatten); anile (to cancel); ankadre (to frame); ankastre (to fit in); anonse (to announce); anpese (to prevent); anpwazone (to poison); anrezistre (to register); antere (to bury); antone (to stuff oneself); antoure (to circle); anvi (to wish); anvlope (to wrap); anvole (to fly); apele (to call); apiye (to support); aprann (to learn); apre (to chase); apresie (to appreciate); aprouve (to approve); aranze (to repair); arete (to stop); arive (to reach); arme (to arm); aroze (to water); asire (to insure); asiste (to attend); asize (to sit); aste (to buy); atake (to attack); atann (to wait); aterir (to land); atire (to attract); atrape (to catch); avale (to swallow); avanse (to move forward); averti (to inform); azir (to act); azoute (to add);

B. ba (to kiss); bakle (to scamp); balanse (to swing); balie (to sweep); balote (to lurch); bangole (to squander); bare (to stop); bate (to beat); bave (to slobber);
bayante (to sell at a low price); baye (to yawn); begeye (to stammer); beke (to peck); belo (to roll out); benefisie (to benefit); beni (to bless); bese (to lower);
bine (to hoe); bive (to absorb); bizen (must); blage (to chatter); blame (to blame); blese (to wound); bliye(to forget); bloke (to block); boude (to sulk); boure (to
run away); bouze (to move); boxe (to box); boykote (to boycott); brile (to burn); briye (to shine); brose (to brush); bwar (to drink); bwate (to limp); bwi (to boil);

Ch. chake (to go for a walk); chalenj (to challenge); cheke (to check); chocho (to fuck);

D. danse (to dance); debale (to unpack); debarase (to grt rid of); debarke (to unload); deborde (to overflow); debouse (to clean out); debranse (to prune); debrouye (to find one’s way); dedomaze (to compensate); defann (to defend); defer (to undo); defonse (to burst open); degaze (to hurry); dekaste (to unseal); deklare (to declare); dekole (to detach); dekonpoze (to decompose); dekouver (to discover); dekrir (to describe); delivre (to deliver); demare (to start); demaye (to unravel); demenaze (to move out); demisione (to resign); demoli (to demolish); demonte (to dismantle); denonse (to denounce); depane (to repair); depanse (to spend); depiste (to detect); deplase (to move); depler (to displease); deranze (to disturb); desine (to draw ); desire (to tear); detere (to unearth); deteste (to hate); devalie (to devalue); devaste (to devastate); devide (to empty); devine (to guess); devise (to unscrew); devlope (to develop); devore (to devour); dezabiye (to undress); dezarme (to disarm); dezele (to unfreeze); difame (to slander); dimande (to ask); diminie (to diminish); dir (to say); dirize (to rule); disoud (to dissolve); disparet (to disappear); divorse (to divorce); dizere (to digest); domine (to dominate, bully); done (to give); drese (to iron); droge (to take drugs);

E. edike (to educate); efase (to erase); eklate (to burst); eklere (to light); ekoute (to listen); elimine (to eliminate); ena (to have); ena (there is/are); enfekte
(to infect); enfize (to infuse); enflianse (to influence); enforme (to inform); ennjoy (to enjoy); enporte (to import); enpoze (to impose); enprime (to print); ensiste (to insist); enspire (to inspire); enstale (to install); enterese (to be interested); entrodir (to introduce); envante (to invent); envite (to invite); eple (to spell); eskize (to excuse); espere (to hope); estime (to estimate); exazere (to exaggerate); existe (to exist); explike (to explain); exporte (to export); expoze
(exhibit); exite (to excite); ezite (to hesitate);

F. fabrike (to make); fane (to do it wrong); farous (to scare away); fel (to fail); felisite (to congratulate); fer (to make, to do); fermal (to ache); ferme (to shut
); fete (to celebrate); fimle (to film); fite (to sharpen); flate (to flatter); fleri (to flower); flite (to flit); fonn (to melt); forse (to force); fouye (to dig);
frekante (to court); frir (to fry); frode (to do something illegal); frote (to rub); fwete (to whip);

G. gagne (to get); galoupe (to run); garanti (to guarantee); garde (to keep); gargarize (to gargle); gaspiye (to waste ); gate (to spoil); gazouye (to babble); gele (to weep); geri (to cure); gete (to look); gide (to guide); gidigidi (to tickle); glise (to slip); gobe (to catch); gonfle (to inflate); gore (to cheat); goute (to
taste); grandi (to grow up); grate (to scratch); grene (to fall); grense (to creak); griye (to grill); grogne (to groan); groupe (to gather);

I. imite (to imitate); inisiale (to initial); inogire (to inaugurate); inonde (to flood); ipnotize (to hypnotise); irite (to irritate); irle (to howl); itilize (to
utilise); ize (to wear out);

K. kabose (to bend); kadnase (to lock); kaka (to shit); kalkile (to think); kalme (to calm down); kalote (to slap); kanpe (to camp); kapav (can); kape (to skip class
or school or work); karese (to caress); karote (to misfire); kase (to break); kasiet (to hide); kogne (to bump into); kole (to stick); koltare (to asphalt); komante
(to comment); kominie (to confirm); konbine (to combine); konble (to fill up); kondane (to condemn); kondire (to drive); kone (to know); konekte (to connect); konfese (to confess); konplete (to complete); konpoze (to compose); konpran (to understand); koseye (to advise); konsilte (to consult); konsole (to comfort); konsome (to consume); kontakte (to contact); konte (to count); kontrole (to control); konzele (to freeze); kopie (to copy); korde (to twist); koresponn (to correspond); korize (to correct); koronp (to corrupt); koste (to come near); koud (to sew); kouloute (to nail down); koumanse (to start); koupe (to cut); kourbe (to bend); kourtize (to court); kouse (to set); koute (to cost); kouve (to hatch); kouyone (to fool); koze (to speak); krase (to spit); kraze (to destroy); krepi (to plaster); krisifie (to crucify); kritike (to criticise); kriye (to shout); kwi (to cook);

L. lapes (to fish); large (to free); lasas (to hunt); lastik (to hassle); lave (to wash); legalize (to legalise); lese (to allow); leve (to get up); libere (to free);
lime (to file); limite (to limit); lite (to struggle); livre (to deliver); loue (to glorify); lwe (to rent);

M. makiye (to make up); malfer (to blunder); maltrete (to illtreat); mandaye (to cheat); mandie (to beg); manga (to be angry); manifeste (to demonstrate); maniganse (to plot); manke (to miss); mansione (to mention); manze (to eat); maron (to move off); marsande (to haggle); marye (to marry); masakre (to massacre); maske (to mask); masone (to put a new layer); mastike (to putty); matrake (to club); maye (to catch); meble (to furnish); megri (to lose weight); menase (to threaten); meprize (to despise); merite (to deserve); mete (to put); mizire (to measure); modernize (to modernise); moke (to mock); monte (to rise); montre (to show); mor (to die); morde (to bite); mouse (to blow one’s nose); mouye (to wet);

N. nate (to plait); navige (to navigate); naze (to swim); neglize (to neglect); netwaye (to clean); nivle (to level); nome (to nominate); note (to note); nouri (to
feed);

O. obeir (to obey); oblize (to force); obzerve (to observe); ofanse (to offend); ogmante (to increase); okipe (to look after); ole (to want); opoze (to oppose);
organize (to organise); orne (to decorate); otorize (to authorise); ouver (to open); oze (to dare);

P. pandi (to hang); panike (to panic); panse (to think); pardone (to forgive); paret (to appear); partaze (to share); parti (to go abroad); partisipe (to participate);
parye (to bet); pedale (to pedal); pense (to pinch); penn (to paint); piose (to dig); permet (to permit); perse (to pierce); peye (to pay); peze (to weigh); pibliye
(to publish); pike (to inject); pini (to punish); pipe (to heckle); plane (to glide); plante (to plant); plengne (to moan); plonze (to dive); plore (to weep); ponn (to
lay); pouri (to rot); pourswiv (to sue); pouse (to grow); poze (to put); pran (to take); prepare (to prepare); prete (to lend); prezante (to introduce); prezerve (to
preserve); priye (to pray); prodir (to produce); profite (to take advantage of); promet (to promise); proteste (to protest); proteze (to protect); provoke (to
provoke);

R. rabote (to plane); rafresi (to refresh); rakomode (to mend); rakonte (to tell); ralanti (to slow down); ramase (to pick up); rame (to row); rande (to give back);
ranpe (to crawl); ranplase (to replace); ranpli (to fill); rantre (to enter); ranze (to repair); rase (to snatch); rate (to miss); ravaze (to ravage); raze (to shave);
reazir (to react); redi (to tighten); refer (to do again); regrete (to regret); rekolte (to harvest); rekonpanse (to reward); remarke (to notice); remersie (to thank);
rense (to rinse); rente (to work very hard); repare (to repair); repete (to repeat); repoze (to rest); resite (to recite); reste (to stay); retire (to withdraw);
retourne (to return); reve (to dream); revize (to revise); reziste (to resist); rime (to rhyme); rode (to search); rote (to burp); roule (to move);

S. sakouye (to shake); sante (to sing); santi (to smell); sanze (to change); sarze (to load); satisfer (to satisfy); segne (to bleed); sele (to seal up); selebre (to
celebrate); seme (to sow); senbolize (to symbolise); separe (to separate); sere (to tighten); servi (to serve); seye (to try); sifle (to whistle); signe (to sign);
signale (to signal); sikane (to tease); sinifie (to mean); sipliye (to beg); sorti (to go out); sote (to jump); soufer (to suffer); soufle (blow); soulaze (to
relieve); souleve (to lift); souligne (to underline); soupire (to sigh); souse (to suck); souye (to wipe); sove (to run away); swagne (to take care of); swazire (to
choose); swete (to wish); swiv (to follow);

T. tande (to hear); tape (to knock); tase (to get caught); tate (to feel); taye (to cut); tengn (to switch); telefone (to phone); temwagne (to witness); terne (to
sneeze); teste (to test); tini (to hold); tipe (to type); tire (to remove); tolere (to tolerate); tonbe (to fall); tortire (to torture); toufe (to smother); tourne (to
turn); touse (to touch); tradir (to translate); trakase (to worry); trangle (to choke); tranpe (to soak); transe (to slice); transpire (to sweat); travay (to work);
traverse (to cross); trene (to drag); trike (to trick); triyange (to find a way out); tronpe (to err); trouve (to find);

V. vakarne (to go for a walk); vaksine (to vaccinate); vanze (to avenge); venere (to worship); veye (to watch); vide (to pour); vini (to come); vise (to screw); viv
(to live); vize (to aim); vizite (to visit); vo (to be worth); vomi (to vomit); vwayaze (to travel);

W – Z. warning (to warn); yam (to look without being seen); yapyap (to talk endlessly); zaze (to talk nonsense); zerme (to germinate); zete (to throw); zigzage (to zigzag); zize (to judge); zongle (to juggle); zoure (to swear); zwe (to play); zwir (to enjoy);

AZEKTIF

A. abime (damaged); abordab (not too expensive); absan (absent); absird (absurd); abstre (abstract); adikte (addicted); adoptif (adopted); adorab (adorable); adrwat (rightwing); afame (famished); afler (flowery); agasan (annoying); agos (leftwing); agreab (pleasant); agresif (aggressive); ak (acrid); akademik (academic); akaro (checked); akeyan (welcoming); akseptab (acceptable); aksesib (accessible); aktif (active); akwatik (aquatic); alal (halal); alert (flirtatious); alerzik (allergic); alite (bedridden); alkolik (alcoholic); alo (water-based); alwil (oil-based); anmani (fussy); amer (bitter); amikal (friendly); amizan (funny); amoure (in love); anbilan (itenerant); anbisie (ambitious); anbrouye (confused); andete (in debt); andikape (handicapped); anemi (anaemic); anfanten (childish); anfle (swollen); angaze (committed); ankoler (angry); annord (tidy); anpann (brokan down); anpoud (powdered); anrwe (hoarse); ansestral (ancestral); ansien (old); ante (haunted); antie
(whole); antisosial (antisocial); anvog (fashionable); apetisan (delicious); apwa (spotted); artistik (artistic); artizanal (handmade); aryere (ignorant); avangard
(avantgard); avanse (advanced); avarye (damaged);

B. ba (cheap; low); bankal (unsound); barbar (cruel); bavar (talkative); bet (silly); bileng (bilingual); bisagn (non-veg); blan (white); ble (blue); blon (blond);
bomarse (cheap); bon (good); boufi (swollen); boukle (curly); bouyant (boiling); brav (brave); bren (brown-skinned); brit (brutal);

D. daplon (upright); defansif (defensive); degoutan (disgusting); dekolte (low-necked); dekonserte (disappointed); dekoratif (ornamental); delave (stone-washed); delika (delicate); delix (luxury); demokratik (democratic); deplase (unbecoming); deryer (rear); devwe (devoted); diabetik (diabetic); diferan (different); difisil (difficult); dir (hard); dirab (durable); direk (direct); diskalifie (disqualified); distile (distilled); distre (absent-minded); dominer (domineering); dosil (submissive); dou (sweet); doub (double); drwat (straight);

E. edikatif (educational); efikas (efficient); efreyan (frightening); egal (equal); egri (bitter); ekzizan (demanding); ekzotik (exotic); elegan (elegant); elektrik
(electric); enorm (huge); epe (thick); ere (happy); eroik (heroic); esansiel (essential); exitan (exciting);

F. fad (tasteless); fanatik (fanatical); fasil (easy); fatal (fatal); fatigan (tiring); fay (ill); feb (weak); fen (hungry); fen (fine); feros (ferocious); fertil (fertile); filant (shooting); fizik (physical); fletri (withered); flexib (flexible); fou (mad); fran (frank); frazil (fragile); fre (cold; fresh); frel (weak);

G. gate (not fresh); glisan (slippery); global (global); golmal (wrong); gos (left); gourman (greedy); gra (fat); gran (big); grav (serious); gri (grey); gro (big);
grosie (rude);

I. ilegal (illegal); endesan (indecent); enfekte (infected); engra (ungrateful); enpasian (impatient); enpir (impure); enposib (impossible); ensinifian
(insignificant); entelizan (intelligent); envizib (invisible); imans (huge); imid (humid); ini (plain); initil (useless); inosan (innocent); ipokrit (hypocritical);
iresponsab (irresponsible); isterik (hysterical); itil (useful); ize (worn out);

K. kabose (dented); kalm (kalm); kapitone (quilted); kara (square); kler (fair-skinned); kolonial (colonial); komik (comic); konkre (concrete); konplike (complicated); konvenab (convenient); korek (fine); koryas (tough); kourt (short); kreatif (creative); krem (cream); kristal (crystal);

L. lare (mean); larz (big); las (loose); laswa (silk); legal (legal); leze (light); lis (smooth); lokal (local); long (long); lour (heavy); lous (odd);

M. maf (not slim); mal (male); malad (sick); malang (dirty); malelve (misbehaved); malen (intelligent, cunning); malere (poor); malfer (badly done); malonet (dishonest); malsans (unlucky); malsen (unhealthy); maro (brown); maske (masked); mat (mat, not glossy); maternel (motherly); meg (thin); metalik (metallic); mie (dumb); minant (annoying); mins (flimsy); mir (ripe); miskle (muscled); mizer (poor); modern (modern); monotonn (monotonous); Morisien (Mauritian); mortel (mortal); mosad (sad); mou (soft); mouste (spotted);

N. natirel (natural); nef (new); nerve (nervous); neseser (necessary); nin (dwarf); nouvo (new); nwar (black);

O. obeisan (obedient); obsenn (obscene); obskir (dark); ofisiel (official); onet (honest); oral (oral); oranz (orange); oriantal (oriental); orizinal (original);
orizontal (horizontal); ot (tall; high); oval (oval);

P. pal (pale); parfime (perfumed); pasab (not bad); plat (flat); plen (full); poli (polite); popiler (popular); pouri (rotten); prefere (favourite); prop (clean);
pwisan (powerful);

R. rapid (quick); rar (rare); realis (realist); red (hard); rekor (record); rezonab (reasonable); ridikil (ridiculous); ron (round); rouye (rusty); rouz (red); roz
(pink); rwayal (royal);

S. sal (dirty); sale (salted); salisan (gets easily dirty); sanzenn (impudent); segonder (secondary); sek (dry); sekre (secret); senp (simple); senser (sincere); ser (expensive); sere (tight); serye (serious); so (hot); som (dim); sourd (deaf); steril (sterile); swaf (thirsty);

T. tann (not mature); tantan (tempting); teti (stubborn); tied (lukewarm); tipti (small); tradisionel (traditional); trankil (quiet); trazik (tragic); tris (sad);
tropikal (tropical);

V. valab (valid); vantar (proud); ver (green); vie (old); vif (quick); vilen (ugly); violan (violent); visie (vicious);

Z. zalou (jealous); zanfout (selfish); zenn (young); zoli (beautiful); zonn (yellow);

ADVERB
Adverb ki modifie azektif ek adverb: bien (very); extra (extra); mari (very); move (terribly);
Adverb ki modifie verb: vit (quickly); dousman (slowly);
Adverb letan: yer (yesterday); zordi (today); dime (tomorrow); asterla (now); fek (just); aler (on time); anretar (late); lontan (long ago);
Morisien kouma Angle servi boukou adverbial. Get sapit 2.
Get dan sapit 2 pou lalis pronom, prepozision ek konzonksion e rod zot ekivalan an Angle.

FORMASION MO
Morisie ek Angle servi boukou mo-konpoze (compound word): pie-mang (mango-tree); pie-longann (longan-tree); gato-fromaz (cheesecake); kari-pwason (fish-curry); manze-lisien (dog food); lakaz-poupe (dollhouse); tes-disan (blood-test); pwagne-laport (doorknob) ets. Profeser kapav fer enn lalis pou ed zelev devlop enn pli gran vokabiler.

Sapit 4
BABEL NESESER KOUMA EVOLISION

Ena 2 lapros ki nou servi kan nou pe tradir bann tex: lapros semantik ek lapros kominikatif. Kan nou servi lapros semantik nou bizen res 100% fidel ar tex orizinal; lapros kominikatif donn nou enn pli gran liberte ki neseser kan pe tradir enn tex literer. Me si pe tradir enn tex lalwa ousa enn brosir ki montre kouma servi enn zouti ou kouma pran enn medikaman, lerla bizen servi lapros semantik.

1. TRADIKSION ENN EXTRE KONSTITISION REPIBLIK MORIS

Tex sours:
… “It is hereby recognised and declared that in Mauritiusthere have existed and shall continue to exist without discrimination by reaso of race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, each and all of the following human rights and fundamental freedoms –
(a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and the protection of the law;
(b) freedom of conscience, of expression, of assembly and association and freedom to establish schools; and
(c) the right of the individual to protection for the privacy of his home and other property and from deprivation of property without compensation …”

Tex target:
“Nou rekonet ek deklare san ekivok ki dan Moris sakenn e tou sa bann drwa imen ek liberte fondamantal finn ekziste e pou kontinie ekziste san okenn diskriminasion ki li dapre ras, landrwa kot dimoun sorti, lopinion politik, kouler lapo, krwayans ousa sex akondision ki pe respe bann drwa ek liberte lezot e ki lentere piblik pa menase:
(a) pou sak endividi drwa lavi, liberte, sekirite personel ek proteksion lalwa;
(b) liberte konsians, expresion, asanble ek asosiasion e drwa pou ouver e roul lekol; ek
(c ) pou sak endividi drwa proteksion pou so lavi prive dan so lakaz ek lezot propriyete e kont deposesion san konpansasion …”

Bann profeser bizen gete kouma pou amelior sa tex target la. Eski ena anbigwite? Eski li posib amelior so stil, fer li vinn plis aksesib, plis fliid san perdi nanye onivo semantik?

2. ASTER ANOU GET ENN SONET P.B. SHELLEY.

OZYMANDIAS
I met a traveller from an antique land
Who said: “Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown
And wrinkled lip and sneer of cold command
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed.
And on the pedestal these words appear:
`My name is Ozymandias, King of Kings:
Look on my works, ye mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.

OZIMANNJAS
Mo ti zwenn enn lom sort pei lontan
Ki ti dir : De lipie imans anpier
Dibout tousel dan dezer … Pa tro lwen
Dan disab, enn fas kas-kase fezer,
So lalev traver ar pouvwar foutan
Montre artis la ti bien kapte tou
Bann foli, grav zot lor materyo mor
Ki ankor la, mem li li finn kit nou.
Lor so sokl kapav lir mesaz grave:
“Mwa Ozimannjas, mo pli for ki for;
Get mo pwisans, twa ki Gran, e tranble.”
Apart sa peyna nanye. Otour debri
Sa maha rwinn la, kot lizie bate
Disab touni tal partou so mepri.

Nou get ansam bann liberte ki mo finn pran pou fer sa tradiksion/adaptasion la.

3. KI ARIVE LER NOU TRADIR DEPI MORISIEN A ANGLE? ESKI PROBLEM LA PAREY OUSA LI DIFERAN? NOU GET ENNKOU?

LASOURS

Sime la li bien-bien long
Sime la li bien-bien dir
Komie finn pas lor la avan mwa
Zegwi dife dan lesiel
Lapousier dan mo labous
Mo lagorz pe amar-amare
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

Simitier ranpli ar fler
Kot bann frer finn depoz zarm
Sime la li pas kot simitier
Mo lavi kouma lapousier
Pou fini dan simitier
Mo lespwar zame li pa pou tengn
Pou sak flanbo ki pou tengn
Ena mil pou alime
Ziska ki sime tous lasours
Marenwar pe rod nway mwa
Marekaz pe rod bwar mwa
Ena kamrad ferm koste ar mwa
Me dime komie pou ena
Ler soley manz marenwar
Komie ki pa ankor vinn fler
Seki yer swar ti ar mwa
Zordi nek enn souvenir
Souvenir ki lour dan mo leker

Nou bizin met sime kler
Nou bizin konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

THE FOUNTAIN

This hard road is mighty long
This long road is mighty hard
How many are they who trod it’s dust
Fiery darts are in the sky
Choking dust is in my mouth
And my throat narrows down to gasp
The fresh fountain’s miles ahead
All so clear, all so cool
That’s where we’ll all drink our joy

Graveyard’s full of pretty flowers
Where pals lay down their arms
The road goes by the burial ground
My life’s just a speck of dust
Which seeks sleep in a graveyard
But hope will not blow out its light
For each light which does go out
Thousands will kindle new hope
Showing the way to the fountain

Darkness tries to gobble me
The swamp tries to swallow me
Some pals and I are huddling through
But tomorrow who’ll be there
When the sun sucks in the swamp
Who’s not buried in petals
Some are gone who once were here
Now only a memory
Memory heavy on my heart

We must all clear out a path
We must all build out bridges
Step by step towards the fresh fountain
Even if we don’t get there
Our children surely will
For dust will turn into light
The fresh fountain’s miles ahead
All so clear, all so cool
That’s where we’ll all drink our joy

Ki bann obzervasion ki nou kapav fer? Si ou konn ler ‘Lasours’ sey sant li an Angle.

4. ASTER SEY TRADIR SA TI PASAZ LA AN MORISIEN.

The term diabetes, without qualification, usually refers to diabetes mellitus, which is associated with excessive sweet urine but there are several rarer conditions also named diabetes. The most common of these is diabetes insipidus in which the urine is not sweet (insipidus meaning “without taste” in Latin); it can be caused by either kidney or pituitary gland damage. It is a noninfectious disease. Among the body systems affected are the nerve, digestive, circulatory, endocrine and urinary systems.
The World Health Organization projects that the number of diabetics will exceed 350 million by 2030. Governments and other healthcare providers around the world are investing in health education, diagnosis and treatments for this chronic, debilitating – but controllable – disorder.

5. ESKI OU GAGN KOURAZ SEY TRADIR ENN TI POEM ANGLE AN MORISIEN? PA PER! MANZ AR LI!

COME, MY CELIA

Come, my Celia, let us prove,
While we can, the sports of love;
Time will not be ours forever;
He at length our good will sever.
Spend not then his gifts in vain.
Suns that set may rise again;
But if once we lose this light,
‘Tis with us perpetual night.
Why should we defer our joys?
Fame and rumor are but toys.
Cannot we delude the eyes
Of a few poor household spies,
Or his easier ears beguile,
So removed by our wile?
‘Tis no sin love’s fruit to steal;
But the sweet thefts to reveal,
To be taken, to be seen,
These have crimes accounted been.

Ben Jonson

6. ASTER GET VERSION KI MO FINN FER. KONPAR LI AR OU VERSION.

POU SELIA

Vini Selia, anou vit-vit
Tank nou kapav fer koustik brit;
Zegwi letan pa pou chombo,
Okontrer li tay nou palto.
Napa gaspiy letan presie.
Soley kouse li releve
Me si nou far bril so bobes
Lalimier net ris so kales.
Kifer pa zwir maja bel-bel?
Repitasion enn bagatel.
Difisil sa kouyonn lizie,
Anbet gardien fidelite?
Pa fasil sa trik so zorey,
Fer dime vinn kouma lavey?
Pa pese sa, souk fri lamour,
Li vinn pese kan tap tanbour;
Les zot kone, les zot may nou,
Sa li enn krim pli pir ki tou.

Sapit 5

PAPA, RAKONT MWA ENN ZISTWAR

Ki rol literatir dan devlopman enn lang? Kifer bizen ankouraz dimoun lir? Mo ofer bann profeser enn ti antolozi mo kreasion literer pou zot prop plezir e osi pou ki, si zot anvi, zot gagn materyel pou inisie bann zelev dan apresiasion literatir dan lang nasional nou pei.

DETRWA TI POEM

1. MIRAK DIVALI

Bann zetwal lor later pe transpers tou bann vwal.
Gran freser marenwar pe fonn ar nou saler,
Lalimier dan leker pe ekler bann lapas,
Tras sime vwayazer, efas tas dan lespas.

Bann sante tou kouler pe chombo liniver,
Bann mitay kolorye ar parfen laroze
Kouma harr dan leker pe sikre santiman,
Fer disan bann imen bliye gran, bliye ran.

Lamizik Divali ar parfen kolorye
Pe aroz bann petal lor sime so zanfan.
Bann miray pe grene! Tou bann far alime!
A Bondie! Fer mirak Divali kontinie!

Nou tou bann vwayazer lor later efemer
Me nou ranz bann miray otour nou kont ser-frer,
Pas letan louk vwazen atraver trou miray.
Bann miray pe grene! Anou partaz mitay!

2. O DEK

O dek! Enn serendikap ek enn kardinal
Pe kourtize lor enn brans filao.
O dek! Trwa ti lapen blan ar zot lizie rouz
Pe zwe-zwe lor lerb ver dan bor dilo.
O dek! Kat tipti pousen blan, nwar, zonn, maron
Ansam pe fouy later pou rod lever.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Enn bengali pe sante lor enn fler,
Ki leze kouma enn papyon dore.
O dek! Fler kann velour pe danse dan lezer,
Li pe valse ar lamizik lesiel.
O dek! Zwazo kolorye gazouy-gazouye
Pe patine lor ledo larkansiel.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Niaz pe anvlop montagn ar so kares,
So lonbraz pe rafresi tou bann fler.
O dek! Enn boul dife lor pe al bwar dilo,
So kouler pe pentir nou liniver.
O dek! Lalinn kouler larzan pe zwe yoyo
Ar bann zetwal diaman lao-lao.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

3. POEM POU FET MAMA

Kouma to bien! Kouma to bien!
Dan so lebra kouma to bien!
Kan to gagn fen, kan to gagn fen
Se so lekor ki nouri twa.

Kouma to ge! Kouma to ge!
To ti lemonn bien proteze.
De lizie fier ki trakase
Pe vey twa fer to premie pa.

To rapel kan Claudette vini
Ar so divan ek so lapli
To ti lekor ti pe tranble,
To ti leker ti pe sote.
Kisannla dan so de lebra
Ti anvlop twa pou konsol twa?
Kisanla sa? Kisanla sa?

Enn fwa, aswar, to rapel bien,
Lafiev-kosmar kouma koltar
Ti pe bril twa ar marenwar
Dan tourbiyon enn lasesres.
To lekzistans ti menase.
Akote twa lor bor lili,
Lasours lavi ti pe veye.

Nou tou ti ge! Nou tou ti ge!
Lorkes ti pe fer nou danse,
Nou lespri ti pe voltize,
Nouvo lavi ki koumanse.
Laba dan kwen pre kot gato,
Leker sere deryer sourir,
Vit-vit li ti efas enn larm
Pou ki personn napa trouve.

Li for, li feb, li zenn, li vie,
Li krent, li smart, li kabose
Li ankor pe vey to sime.
Dan so lizie fier-trakase,
Nanye napa kapav sanz sa,
To res ankor so ti baba
Ki li’nn nouri ar so lekor.

Anou sante! Anou sante!
Zordi so fet, anou sante.
Me selma fale pa bliye
Enn ti panse pou malere.

4. BALAD TI-RAJOU

Enn papyon zonn lor enn fey ver
Pe kas poz dan soley liver.
Ti-Rajou tourn vit so ledo.
Ayo so lespri lor tablo!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Mo pe al lekol pou aprann abesede,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Pa tro lwen enn seren safran
Pe soufle so refren frengan.
Ti-Rajou ferm vit so zorey.
Ayo so lespri pa parey!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Mo pe al lekol pou aprann anglefranse,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Boukie banane rouz anfler,
So fler pe parfim liniver.
Ti-Rajou bes vit so lizie.
Ayo so lespri finn vinn vie!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Lefrayt-lefrayt mo bizen konn mo tab par ker,
Defwadekat, sinon mo pou pey sa bien ser.

5. ZISTWAR ENN FLER

Nek plonz to nam dan fon lamer
Si to’le konn zistwar enn fler
Ki finn ouver so bann petal
Dan enn gran tourbiyon rafal.
Si to’le konn zistwar mo fler
Tranp to lespri dan lamer kler.

Lontan-lontan enn gramaten
Dan koumansman so gran desten
Douler-douser dan vant later
Ti donn nesans enn bout later.
Dan bout later enn zwazo bren
Ti vinn depoz enn ti lagren.

Lerla bann flev lor nou later
Plonz zot lespri dan fon lamer
Pou tras ansam sime Listwar
Pou ranz lespwar ar dezespwar.
Dan profonder desten amer
Tou larivier zot rev mem fler.

Dilo Lasenn, Lalwar, Nizer
– Dan profonder desten amer –
Dilo Ganga ek Zambezi
Ponnaïyarr, Godavarri,
Flev Yangtze Kiang, tou larivier
Ar zot lespwar aroz mem fler.

Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie “.

6. ENN PESER-LABOURER

Enn peser-labourer dan vilaz Samarel,
Dan gri-gri gramaten kan bann fe dan lesiel
Finn kasiet zot palet, ramas kot son lafnet
Enn zwazo plim mouye ki pe mor lamor bet.

Vit-vit li souy li sek, anvlop li ar lenz so,
Ar kouyer fer li bwar detrwa gorze dilo
Pou sov lavi zwazo lesiel-later-lamer
Ki finn grandi lao lor montagn set kouler.

Ler tanto arive ar labrim ti lapli
Zwazo mengi-mengi pa tann lapo kabri;
Dan enn kwen so pagne li pe fixe dan vid,
Respire pa fasil kan lavi finn lasid.

Nou peser-labourer pas lanwit pou vey li,
Konsol li, soulaz li, redonn li gou lavi.
Ler gramaten vini so lizie ferm tousel,
Dan enn rev fantastik li pe bat so lezel.

Dan lesiel Samarel; dan lebra so zwazo
Lor enn vag Nirrvana zot pe bengn dan dilo
Kolorye ar penso bann zepis parfime…
Ler so somey kase zwazo finn anvole.

Dan so plas enn prenses lor enn tronn kler-de-linn,
Bote lebenn dan enn sari laswa-de-sinn
Pe sant lamour. Enn gran roulman lapo kabri
Anvlop so nam ar sawal nouvo melodi.

Bann zwazo Samarel dan lesiel set kouler
Finn aprann so sante; bann pwason dan lamer,
Tou bann pie lor montagn anker pe sant ansam.
Nouvo poem kram-kram aster pe donn lagam.

7. ENN OD POU NOU SEGA

Bann lipie elegan anmouvman ar later
Pe fouy kontak ritme dan enn kadans primer;
Bann vibrasion sonor dan lanbians san zefor
Pe balans bann laans, asoupli bann lekor;
Lapo bouk mor redi triyang nouvo nesans,
Dan enn jalsa lagam ladans ploy so lamans.
Mo vini!

Mo vini! Fraz mazik antik ki dres latet
Depi dan vant later avan let alfabet;
Depi dan profonder pli profon ki Lafrik
Fraz kominion primer napa konn lot lozik
Apart amenn ansam tou dimounn dan zwisans
Pou soud bann lien entim, garanti lesperans.
Ti-la-e!

Ti-la-e? Dan pagne? Dan kazot? Akot zot,
Mazisien kreater, Apsara, Pigmalion
Ki ti bizen poli diaman brit lor lakot,
Kas lasenn sediksion lasirenn ilizion?
Get sa zoli ti fam ki roule do baba!
Pran li dan to lebra! Samem Larenn Sega!
Mo vini!

8. MO PEI

Mo pei li pa zis enn tapi karo kann,
Zis kristal fangouren ek parfen tamaren;
Li pa zis enn choula pou sof roulman ravann,
Zis kadans souriyan bann trannsenk kas leren;

Mo pei li pa zis kokotie ekzotik,
Zis soley lor laplaz ek douser badinaz;
Li pa zis soulezon dan nisa rom tropik,
Paradi pou touris ek foulous-alanaz.

Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.
Li finn gout lavantir dous-amer ras imen,
Konstrikter-destrikter, bouldozer-mazisien.
Li enn gran larkansiel kot zepis tou kouler
Gard freser gramaten dan bourzon nouvo fler.
Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.

9. MO PIE MANG

Mo ti ena enn pie mang dan lakour
Ti donn mwa so lonbraz toulezour
Ti ranpli mo labous ar douser
Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler
Mo pie mang ti toultan zenere
Ti protez mo gazon kont soley
Ti nouri orkide lor so fre
Pa ti konn fer santaz ni ravaz.

Me pov mwa, bachara! Ki mo fer?
Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman
Li pli gran, li pli ot
Li li omniprezan
So lao, so anba melanze
Kot li tal so kadav
Kot li poz so deryer
Kot li bouz so bann pion
Nanye nepli pouse
Li pli gran, li pli for
Akoz sa mo priye pie lafours
Kot lotel gouvernman

Pie lafours finn tom plat
Ti koutvan ti ase
Pou fer li manz later

Mo pie mang ankor la
So lonbraz, so douser, so bonker
Kan mo ferm mo lizie
Mo sir li pou donn mwa
Detrwa ti bout dibwa
Pou fer mo samadi

10. TATA IRANAH

Anba pie tamaren kan peyna pou’al lekol
Mo Tata Iranah, enn ti-frer mo granper,
Atir tou bann zanfan – bann marmay fer laronn
Kouma grap mous dimiel otour fler roz vieyfi
Pou nouri rev sekre kot ti-bout manz gro-bout –
Pou fer nou viv ansam atraver lang Kreol
Zistwar bolom loulou, Tizan gran debrouyar,
Zistwar gato kanet, yev dan basen lerwa.
Mo Tata Iranah depi bien-bien lontan
Finn kit nou, finn ale. Enn gran lakaz beton
Dan plas pie tamaren pe sey efas memwar
Ti-garson Foukalend ki ti aprann reve,
Ki ti aprann koze, ki ti aprann panse
Anba pie tamaren. Peyna pli bon lekol.

11. GOUNA

Lavwa Gouna, mo mama,
Ankor sant dan mo disan
Kiltir Quartier Militaire
Kan Ti-frer alim dife
Pou sof sawal ravane,
Pou triyang so prop kadans,
Amenn kiltir popiler
Dan sato Samazeste.
Lavwa Gouna, mo mama,
Dan lapousier Foukalend
Kontinie fer mwa rapel
Lagam enn sante fezer
Ki ti ne dan lamizer
Pou pran plas dan diksioner.

12. FIT TO KREYON

Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.
Servi masinn pou dekouver
Limansite nou liniver;
Fer to serfing, pa per piti,
Me pa bliye ki to ete.

Naz dan lespas sibernetik,
Servi rezo, explor bann sayt,
Ramas otan lenformasion,
Fale pa rans bwar konesans.
Me atansion! Pa perdi gou
Ekout zwazo sant so sante.

Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.

DETRWA TIZISTWAR

1. SO BOY

Sa gramaten la lesiel ti kler mem si lwen laba dan lorizon enpe niaz gri ti pe sey bar soley. Lor enn ros dan bor larivier enn ti-garson, asize lor so talon, ti pe
vers divan pou get lavi kadanse par touf dan dilo kler.
Depi so lafnet ton China ti pe fixe li.
– “Li finn revini. Parey kouma yer.”

Li tourn ver so fam, Tantinn Janegi, ki ti enn madam maladi-maladi. Detrwa mwa apre zot maryaz li ti fer enn fos-kous. Depi sa zour la zame li ti finn re-ansent. Sagren kikfwa, lezot problem osi ti finn koumans minn so lasante. Depi so lili li ti pe get so bonom dibout kot lafnet. Kifer li ti exite koumsa? Gran Misie Grannkaz so boy ti abitie ale-vini me depi yer China ti koumans get zanfan la koumadir mirak.

Vremem ti ena enn zafer espesial ar sa piti la. Tou dimoun ti konn so mama, enn zoli fam dorizinn Afrikenn, elegant kouma enn estati me so papa ti enn mister ki ti donn garson la enn ten kler ek lizie gri. Ena ti pe dir ki Gran Misie Grannkaz ti ankor amoure ar so mama. Li ti pran ti garson la kouma so boy pou kapav zet enn koudey lor li san lev choula palab. Me kot kapav anpes palabrer fer palab!

Tou dimoun ti trouv drol vites ki Jesi ti pe aprann, mem bann zafer difisil. Enn zanfan mirak.

– ” Kifer to pa dir li vinn bwar enpe dite”, Janegi dir China.

Pa ti bizen dir sa de fwa. Ton China ti deza deor. Direksion bor dilo. Tantinn Janegi leve, al dan lakouzinn pou prepar dite ek dipen so bonom. San enn gro goble dite Ton Tina so moter refiz demare.
– ” Zordi Vandredi. Bizen netway lakaz, met sanbrani, kwi kari legim. Enpe jawa pou fer China plezir. Met bien rezen, bien disik, enpe koko. Ena enn bout.”
Ton China ek Tantinn Janegi ti fer zot ti revolision dan zot zenes. Enn zenn Korengi ti desid fer enn maryaz damour ar enn tifi Madras. Sa lepok la, mem sa ti kapav provok tansion ek konfli. Ton China toultan ti rapel reaksion so paran. Zot ti mem menas pou dezerit li… Dir ki apre zot pa ti kapav viv san Janegi ki ti vinn pli zoli fler dan zot zarden, parrsadi zot lekzistans …

Ton China paret lor laport lakouzinn, tousel. So figir drol, koumadir li ti finn trouv enn zafer pa normal.
– “Kot li?” Tantinn Janegi dimann li… “Ki ariv twa? To finn vinn gounga?”
– “To ti trouv li non … Par lafnet”
– “Non, me to ti dir mwa ki li ti finn revini”.
– “Mo dir twa, mo ti trouv li, wi, trouv li ar mo de lizie.”
– “Ki finn arive?”
– “Ler mo ariv laba, mo pa trouv personn”.
– “Ant to sorti ek to ariv laba, li ti finn fini ale”.
– “Enposib!”
– “Bon vinn bwar to dite… To’le enpe kari yer pou manz to dipen?”

Ton China re-al get deor. So leker koumans bat for-for. Li frot so lizie, tansion enn lapousier ti pe kouyonn so gete. Pa ena okenn dout. Garson la laba dan bor dilo. Misie Grannkaz so boy pe touzour asize lor so talon, pe touzour get dan dilo. Ton China galoup kouma fles pou pa donn Jesi letan al kasiet. Li fons drwat ver larivier, pas deryer enn touf brousay. Ler li ariv divan ros kot garson la ti ete li regagn so sok. Pa ti ena personn. Pa ti ena okenn tras prezans imen. Li avans lor ros la, asiz lor so talon kouma Gran Misie Grannkaz so boy ti verse pou get dan dilo. Ton China trouv so prop figir dan dilo kler kan enn kout sek dilo la brouye koumadir kikenn ti finn zet enn ti ros. Bann serk konsantrik grandi ziska zot fonn. Ton China kontinie gete. Ler dilo la revinn kler, kan tou bann ti-vag ti finn fonn, dan plas so figir ti ena enn ti-pwason rouz ar lekay lor ki ti pe balans so nazwar ar elegans enn dansez bale. Ton China sey may li me kouma so ledwa tous dilo, enn touf milion vinn bwet-bwet so lame. Ti-pwason rouz ti touzour la me kouma dan enn bwat fer ar laglas li ti pre ek lwen anmemtan.

Ler li ariv so lakaz, ton China larg so lekor lor enn sez; li fixe dan vid.

Tantinn Janegi donn li so goble dite, enn bol kari ek de trans dipen moul. Li kontinie get dan vid.
– “E China, ki pe ariv twa? To finn trouv enn mirak?”
Ton China pa reponn. Li zis get figir so madam, fer enn sourir. Samem sourir ki, Janegi kone, ti dir li ki lespri so bonom bien-bien lwen.

Sa Vandredi gramaten la Tantinn Janegi, kouma tou Vandredi ti pe fer gran netwayaz; Ton China, leker ge ek leze, ti pran so bisiklet pou al okip zarden Gran Misie Grannkaz; dan bor dilo enn ti-garson ti pe get enn pwason rouz ar lekay lor balans so nazwar ar elegans enn dansez bale; niaz gri dan lorizon ti al fonn dan lamer.

2. TANBAV

Mo vre non se Oktav; zot apel mwa Tanbav. Zot dir mo nesans ti extra. Mo mamam ki ti ena katorz-an lerla; pa ti kone kisannla mo papa. Mo sipoze ki mo latet oval, mo gro zorey ki sorti kouma zorey lelefan, mo figir mouste are bourbri permanan, mo lipie gos ki pli kourt ki mo lipie drwat, bos lor mo ledo tousa fer mwa, depi mo nesans, enn dimoun extra. Mo karakter osi extra. Kan mo sap lor kal mo kraz tou. Bizen dir mo’nn grandi dan enn landrwa extra. Labou enn sezon lapli souvan zwenn enn lot. Sekife, labou ek so eksetera finn nouri mo limazinasion depi koumansman mo memwar ziska … anfen vomie pa panse.

Pli gran lekol pou devlopman enn zanfan se lavi. Lavi kouma mo finn konn li pa finn kil parad. Depi bien zenn, lavi finn montre mwa bann trik pou sap dan dif; finn montre mwa pran san dimande kan mo fen, pa koz vre toultan tansion mo fer dimoun ditor; lari, ti mo laplenn foutborl, bor lari ti mo libreri, kwen lari ti mo kaybo; lari ti mo legliz, konfesional, klas e parfwa mo lili. Wey, pa koze. Mo lavi ti extra. Mo zenes ti extra. Sak fwa bann viziter ti vinn rann vizit mo mama, kouma enn bon zanfan ki pa ti kontan deranz gran dimoun dan zot tranzaksion, mo ti konn deklase. Komie fwa mo ti pas lanwit deor pou kont zetwal dan lesiel. Ti ena boukou. Konte fini… Seswar osi ena boukou zetwal dan lesiel e lalinn pe zwe lamarel ar zot.

– “E la! Pa’nn dir zot, ler dormi bizen dormi?”
– “Pa gagn somey sef! Eskize.”
– “Apre sa, dime pa deklar sik.”

Fouf! Ala zot plen mwa. Si mo ti deor, letan li pa ti pou gagne pou ouver so gran lagel. Isi: wi sef, non sef, eskize sef, pardon sef.

Ki finn ariv mo mama? Enn swar li ti ale, dan enn taxi, e zame li ti retourne. Lapolis ti vini. Zot ti fouy partou, poz mwa kestion me mo mama zame pa ti retourne. Bien boner, tousel mo ti bizen aprann trase.

Trase? Toutsort kalite trase mo’nn trase. Trase kan mo vant grogne, trase pou ris enn dam, trase pou kas enn yenn. Trase. Sak fwa eleksion vini, dir ou mo dan goun. Gro pitay pou kol lafis, gro pitay pou fer dibri dan miting advers, gro pitay pou trape-bate, gro pitay pou fer mor vote. Samem peryod lakoup. Tanka mwa ti bizen ena eleksion toulezour. Lerla kifwa mo pa ti pou la.

Bann larme, sakenn tir so kote kan ena taksion. Zame mo ti pou kwar ki kamwad ar ki ou viv kouma simiz-kalson kapav vande pou gagn so bout. Ki nou pe devini? Labou finn touf nou lespri? Kan mo sort isi li pou kone ar mwa. Bezsominn la!

Pourtan nou ti fer tranzaksion la ansam. Ti tom dakor lor tou. Ti enn louvraz extra. Akoz enn ti malen ki ti rod fer so gran-nwar, nou tou al tase. Ki li ti bizen al aste pake-pake lartik delix, roul dan taxi, soule… E ler li soule, li zaze. Bann mous ti al ponn dan zorey ki bizen. Kouma koutvan lapolis ti fer enn lennding kot li. Li ti krake… Bate ti fer li koze. Li ti vomi tou. Ala rezilta. Krawn witnes. Li tir so kanet dan zwe. Malsans pou mwa. Ena ki finn fer pir ki sa, finn sape. Depi
mo nesans, toultan soy swiv mwa partou. Sirman akoz sa bann lagratel lor mo figir. Samem zot apel mwa Tanbav.

Sa swar la pa ti dan plan fer disan koule. Ti pou fer enn travay sasi; vit-vit ti pou balye karo, netway prop ek defalke. Dabitid salerla zame pa ti ena personn dan
lakaz la. Sa vie bonnfam la ti koumans kriye. Ki mo ti kapav fer apart pike. Sa lepok la personn pa ti dir li pa korek. Zot ti pe mem dir ki mo ti finn dres papie la
korek-korek. Me ler troubouyon fer nou letour, vit-vit “pa mwa sa bourzwa, li sa, li tousel sa”. Salte la! Fer mo disan bwi… Extra sa!

Mo finn retase. Pa pe gagn somey. Ankor enn lanwit blans? Dime latet pou fermal, pou gagn vertiz. Bann gard pou kwar pe fer zes. Zoure, maltrete, bate. Pa ti bate. Bate bef.

Si mo mama ti konn mo papa; si li pa ti bez so sime ale, zordi kikfwa mo pa ti pou dan sa kalite treboul. Si mo ti al lekol olie grandi dan labou, kikfwa mo pa ti pou la. Si… Ferfout! Trou boukou si. Si lamer ti bwi tou pwason ti’a kwi.

Extra sa lavi la. Ale-vini mem zafer. Vire-tourne mem laryaz. Sort dan labou, bez dan labou. Sort dan gonaz, tom dan gonaz. Extra, extra, extra. Mo mama, pa kone kot li. Mo papa, pa kone ki li. Mo lagel plen ar bourbri, mo latet oval, mo zorey kouma zorey lelefan, mo enn lipie pli piti ki lot. Mo bosi, mo kas-pat, mo vilen, mo vilen. Pourtan nou tou zanfan Bondie, zot dir. Bondie get ar de lizie? Mo finn ne Tanbav, mo pou mor Tanbav. Pou bann zanfan labou peyna Bondie. Lever pli dan bien ki nou.

3. PALTO DIDEOR

Adam Noah pe rilax anba pie tamaren. Li kone ki taler bann zanfan pou revinn antour li pou ekout so bann zistwar. Pandan vakans Desam kan saler donn bal, bann zanfan so prop zanfan ek zanfan so bann vwazen vinn anba so pie tamaren ki finn pous lor enn montikil gro-gro ros e so rasinn aster pe tini tou bann ros ansam. La, dan lespri zanfan, bann ros la pran nouvo lavi. Sa ros la kouma enn bato, sannla kouma enn loto; get sa lotla la, vadire enn avion. Bann zanfan la zwe, envante, konpoze. Tanzantan zot antour Adam Noah pou ekout so bann ti zistwar, parfwa tris, parfwa komik me toultan enteresan.

“Drol!” Adam Noah panse, “Ki pe arive zordi. Kot bann zanfan?” Enn laklos bisiklet kas so reflexion. Fakter kot li? Sa enn zafer rar sa!

– Bonzour Patron. Ena enn parsel pou ou.
– Parsel? Kot sorti?
– Sorti deor.
– Amene mo gete. Maten va! Vremem.
– Sign la mo bourzwa.

Adam Noah, lame tranble-tranble grifonn detrwa sign, rann fakter la so plim ek resi la. Fakter pran so bisiklet, poz so lipie gos lor pedal, pran enn ti lelan, pas so
lipie drwat par deryer lasel e vit li disparet dan kontour.

Adam Noah get so parsel, tourn li agos, adrwat; vir li anbalao; sakouy li dousman. Li sey devine ki ena dan parsel la. Li pa pe kapav rapel kan dernie fwa li ti resevwar enn parsel par lapos. Bien-bien lontan. Li ti zenn, bien zenn sa lepok la e li ti pe gagn kado ar so bann pies. Me depi so maryaz, robine kado finn ferme. Li ouver so parsel dousma-dousma koumadir li per ki zafer ladan la kapav eklat lor so figir, ousa anvole.

Latwal briye-briye kouma tafta. Ki ete sa? Li larg latwal la e enn palto paret divan li. Enn palto ki so kouler sanz-sanze. Kisannla finn avoy li sa? Li met palto la e koumadir enn labriz mazik finn soufle lor li. Li nepli gagn so ditou. Enn palto klimatizer! Mari sa bann palto dideor la. Kot palto lokal kapav koste! Palto dideor fer li bliye bann zanfan, bann zistwar anba pie tamaren. Pandan enn ti segonn. Me enn segonn bien long.

Me ler li sey tir palto la, peyna sime. Bouton finn fixe ar boutonier. Adam Noah koumans panik. Transpirasion koumans koule. Palto la koumans sere lor so lekor vadire enn lapo artifisiel finn anvlop so lekor, anpes so lapo natirel respire.

So tayer seye me pa reysi defer li; li al get enn mekanisien, enn elektrisien, enn longanis. Abba! Touzour nanye. Palto la kol lor li kouma vantouz. Depi sa zour li
finn aret konn konfor. Koumadir par mesanste, an-ete li kol lor so lapo e sof li kouma dife lanfer. An-iver li grosi e vinn enn koulwar kourander glase, lanfer brouyar e lanez.

Koumsamem, enn gramaten liver, malere tranble-tranble li pe trenn so lipie lor bor sime kot pie tamaren. Divan li enn group zanfan pe zwe me ler li pase zot aret zwe, get li ar lizie mefians.

– Wey get li do, ar so palto dideor.

Bann zanfan la pa konpran so soufrans. Zot tro zenn pou konpran, li panse. Li pa ti rod palto dideor. Palto la ti tom lor li kouma enn malediksion. So lizie plen ar larm ler li rapel kouma, lontan, bann zanfan ti antour li pou tann so bann zistwar. Ayo! Kouma pou fer letan lontan revini?

Li arete, retourn ver bann zanfan la. Zot re-aret zwe, dibout fix, get li. Li al drwat ver enn gro ros anba pie tamaren, asize. Li apel bann zanfan la, dir zot vinn
otour li parski li ena enn zoli zistwar tris pou rakont zot. Bann zanfan la tike. Zot pa sir. Kifer Adam Noah pe rod sanz bataz? Ki so plan? Enn parmi zot ki ena enpe plis toupe dimann li:
– Ki ou’le ar nou?
– Mo bizen zot… Mo gagn tro fre.
– Ale do ta! Fonndos!
Lontan li ti disik pou sa bann zanfan la. Kifer li finn vinn lasid? So palto kouler lapo serpan repous saler soley liver, atir freser profonder lamer. So lekor tranble kouma seki finn gagn lakranp toutou. Enn gran vertiz anvlop li, sarye li. Li tonbe. Bann zanfan kit zot zwe, galoupe vinn gete ki li pe gagne. Zot antour Adam Noah, lev li, anvlop li ar zot inosans. Nou vie rakonter zistwar resanti saler imen. So largorz amare. Li pa kapav tini enn sanglo ki sorti depi profonder so nam. So plore sakouy so lekzistans net. Bann zanfan may li pou konsol li. Dousma-dousma so palto dideor koumans fonn e lizie Adam Noah ki ranpli ar larm-dezwa, briye ar kouler larkansiel. Lalians ant li ek zanfan Bondie finn resoude ek beni par larkansiel ki tal grander so dom lor latet bann zanfan anba pie tamaren.

4. SAKENN SO PROGRAM

Tatwann pe gagn lakranp-lafiev. Depi enn tan so lasante finn vinn bien-bien frazil. Enn ti lagrip vit-vit dezenere, vinn bronsit. Lor enn fotey roten so fam, Klekle, asiz kot lili e get so figir pal, ramas-ramase, marke par soufrans eklere par lalimier feb enn veyez. So respirasion lour ar tchwenk-tchwenk. So lekor pe tranble, so ledan klake, so fron kouver ar sier-frwad. Trwa gro kamli lor li e li pe gagn fre mem. Trwazer-dimaten! Kot pou gagn dokter salerla? Bizen atann soley leve pou fer dokter vini. Salerla, zot finn sirman dekros telefonn.

“Bondie pa pran li. Samem tou mo ena”. Klekle toultan per ki enn zour li pou bizen viv tousel. So bann zanfan finn vinn gran. Sakenn so kote pe debrouye, pe tir jab par lake. Fale pa fatig latet bann zanfan la. Zot ena zot prop lamerdman. Si les zot kone zot pou fer det, si bizen, pou pran avion vini. Tatwann zame pou aksepte sa. Toultan li finn dir ki paran pa bizen vinn fardo pou zanfan. Lexperyans lavi finn montre li ki zanfan kapav degout zot paran si bann paran la blok devlopman bann zanfan la. Me ena osi enn lot rezon. Tatwann enn dimounn fier ek endepandan. Li finn pran tou prekosion me li pa ti panse ki so lasante pou fer koustik sa vites la.

Nou trase, nou tir plan me toultan nou plan voltize. So garson, apre so letid dokter, finn swazir pou al viv dan enn vilaz dan Lafrik Nwar. Tanzantan gagn so nouvel. Li donn lenpresion ki li ere. Lenpresion. Kifer zis apre lamor so gerlfrenn dan enn axidan bet – tou axidan bet – ki li ti pran so desizion? Ler li ti anons so desizion, Tatwann ti chomtayt pou pa les so sagren paret. Me depi sa zour la li ti vinn enn lot. Li ti transfer tou so lafeksion lor Klekle. Telman, ki kan li ti aprann ki so tifi enn lesbienn li pa ti montre okenn reaksion. Koumadir nanye aster pa kapav donn li sok. Drol tou sa. Zot deziem garson pourtan ena enn bon job dan enn enstitision enternasional. Li finn marye, li ena de zanfan. Kan koz li, Tatwann fer vadire li pa santi okenn fierte. Lavi finn donn li detrwa kout matrak lor latet e akoz sa li prefer pa montre ni so boner ni so maler.

Li tourn so latet, ouver so lizie. So lagren lizie pa kapav kasiet so douler. Li fer enn sourir forse pou anbet so fam.

– “To’le bwar enpe dite pir. Mo pers enn limon ladan”.

Li sakouy so latet dousman pou dir non. Ar enn regar som-som, fatige li get Klekle, elegan dan so vie dezabiye rouz, ki pe vey so lavi kouma enn santinel. Dan lespri Tatwann, Klekle enn sitadel ki zordi pe protez so lavi. Li rapel kan zot ti fek zwenn. Kouma li ti zoli! Zoli? Non. Pa zoli. Enn lot zafer. Enn kiksoz espesial. Enn lenerzi ki pran form enn sourir, enn lafors ki donn lavi enn gou espesial, enn bon santiman profon ki sem lespwar dan so lantouraz. Zoli, sa zis enn konvansion. Klekle zame ti enn konvansion. Tou so demars se enn kadans kot form, mouvman ek traze an-armoni. Parfwa Klekle ek Tatwann ti kouma volkan ki pet fler-dife, parfwa zot ti kouma enn larivier dilo kler ki desann depi montagn ziska lamer, parfwa zot ti kouma ler parfime ar disel maren dan gramaten. Zot ti tou, ansam. Dife, dilo, ler, later, lamer, montagn. De bengali lor enn brans, de kouto ki desir lape, de gout dilo sale ki fer lizie brile, enn senfoni ki nouvo sak fwa. Klekle finn donn Tatwann so zenes, so nam. Samem pli gran kado enn zom kapav gagne. Tatwann kone. Dan zot vie zour li nek bizen fouy so souvenir pou regagn anvi viv.

– “To ankor kontan mwa?”
– “To konn bien. Kifer to dimande?”
– “Mo kontan tann twa rabas mem betiz”.

Li pe rekoumans ris so lakord. Li pe bien savedir. Klekle konn bien so bonom. Kan li dan so moud li enn manzer krann. Dimoun ki pa konn li kapav sap lor kal.
– “Eta vie kouyon! To pizama tranpe. Atann, mo al sers enn serviet ek enn lot resanz pizama.”
– “To tro kontan met mwa touni”.
– “Ki pou fer ar enn vie makatcha rasi kouma twa”.

Finn fer gard so lekor dan lamorg pou ki so bann zanfan kapav vinn asiste so lanterman. Apre lanterman so trwa zanfan dimann Klekle ki li pou fer. Klekle get zot ar enn sourir. Li dir zot pa bizen trakase pou li. Tatwann ek li finn fini pran tou prekosion. Pa pou ena problem. So gran garson propoz pou retourn dan pei, so tifi propoz pou vinn viv ar li, so deziem garson propoz pou amenn li lot pey. Li fer so bann zanfan konpran ki zot ena zot lavi pou viv. Sak sezon ena so fler. Fler ge, fler tris. Sakenn ena so program e fale pa enn program gat enn lot program. Li finn bien viv so lavi.

Li get so trwa zanfan, fri so lamour pou Tatwann, ar boukou fierte ek emosion. Zot zoli bann zanfan la. Wi, zot bann portre zot papa; zot pou gard so lespri ek so zimaz vivan pou toultan. So tifi vinn asiz kot so lipie, poz so latet lor so zenou kouma li ti abitche fer lontan sak fwa so leker ti gro. Klekle kares so seve. So de
garson get deor par lafnet. Zot lizie mouye. Pendan detrwa segonn ena dan salon Klekle ase lamour pou nouri liniver.

Klekle so lizie fixe lor foto Tatwann. Li ti enn zoli zom. Zoli me sirtou bon. Li sir aster ki taler li pou rezwenn sel zom ki finn fer li santi ki lavi enn gran kado,
ki lamor pa vedir separasion. Antoine ek Cleopâtre pa ti ne pou viv separe.

ENN TI PIES TEAT POU ZANFAN

KRISHNA

BANN PERSONAZ
Zozef (ebenis, anviron 40 an)
Marianz (fam Zozef)
Krishna (garson adoptif Zozef ek Marianz)
Salima (tifi bay kasam)
Bay Kasam (posmaster)
Tantinn Damyannti (vwazinn)
Bann zanfan

SENN 1

Dan latelie enn ebenis. Zozef Makabe, 40 an pe travay. So fam, Marianz rantre ar enn goble dite.
MARIANZ
Zozef fer vit. Bizen al magazen pou aste detrwa kiksoz pou Nwel ek lane.
ZOZEF
Mo ena enn travay prese pou rande zordi mem. Kifer to pa amenn Krishna magazen ar twa? Letansa mo fini travay la.
MARIANZ
Ki to gagne? Si mo amenn li, li pou kone ki nou pe aste pou li.
ZOZEF
Li ena 11 an. Mo sir li kone ki noumem Bolom Nwel. Si li pa kone, bizen fer li kone.
MARIANZ
Eta Zozef! Li ankor enn baba. Bizen donn li enn sirpriz. Koumsa ler li leve dime parey kouma bann lezot zanfan li pou gagn so sirpriz. Bizen fer leker zanfan kontan. …
Bwar to dite… Li pou fre.
ZOZEF
(pran so goble dite, li bwar enn gorze)
To finn bliye met disik!
MARIANZ
Mo pa finn bliye. Twa to finn bliye ki dokter finn dir twa? To ena jabet. Fale pa to bwar disik.
ZOZEF
Kouma pou bwar sa? Li kouma meksinn. Met enn tipe disik ladan.
MARIANZ
Pa fer kouma zanfan, Zozef. Bwar to dite. Degaz twa. Nou bizen al magazen.
ZOZEF
To pa konpran. Mo okipe. Mo ena louvraz pou rande. To konn bann kliyan. Zot tou prese. Tou dimoun ole mo livre zot zot travay lavey Nwel. … Person pale konpran ki bizen letan. Apre sa kifer zot tou pas komann zis sa lepok la? Nwel pou zanfan. Bann gran dimoun osi fer kouma zanfan.
MARIANZ
Parey kouma twa !
ZOZEF
Ki to dir?
MARIANZ
Nanye. … Samem lespri Nwel.
ZOZEF
Ki lespri Nwel? Nwel boutikie, Nwel komersan.
MARIANZ
Ki pou donn li ?
ZOZEF
Kisannla ?
MARIANZ
Krishna. Pa bliye, zour so laniverser sa.
ZOZEF
So laniverser!
MARIANZ
Toultan to bliye.
ZOZEF
Pa finn ariv ler pou aret sa simagre la. Nou kone li pa finn ne zour Nwel. Kifer…
MARIANZ
Pou mwa li finn ne zour Nwel. … Se enn zour Nwel ki nou ti ramas li lor peron nou lakaz. Rapel Zozef! Enn ti baba setif, abandone. Nou pa ti ena zanfan. Bolom Nwel ti donn nou li. Dis banane finn pase. Dis banane li finn amenn lalimier dan nou lakaz. (Enn gran tapaz dan lakouzinn)
ZOZEF
Ki ete sa?
MARIANZ
Mo’al get enn kou.
ZOZEF
Pa neseser! Mo kone limem sa. (Li kriye for) Krishnaaa!… (pli for) Krishnaaa, degaze vinn la.
MARIANZ
Pa kriye ar li. Zanfan sa. Bizen konpran.
ZOZEF
Marianz to pe gat sa piti la… Krishna pa’nn dir twa vinn la. … Bizen donn li enn bon koreksion. Lerla li va aprann… Krishnaa! (pli for) Krishnaaaa!
ENN LAVWA
Papa, mo vini la.
ZOZEF
To’nn trouve. Tou sa kriye li la, li pa’nkor vini.
(Krishna paret kot laport. Li esoufle)
KRISHNA
Papa, to pe apel mwa?
MARIANZ
Ki finn arive dan lakouzinn?
ZOZEF
Ki to finn kase ankor?
KRISHNA
Blaki sa.
ZOZEF
Ki Blaki vinn fer ladan?
KRISHNA
Blaki finn rant dan lakouzinn. Ler mo pous li, li tap ar latab. … Zis de ver finn kraze.
MARIANZ
Sa latab la so lipie bankal. Komie fwa mo finn dir twa repar li.
ZOZEF
Alala, momem antor! Bon pran sa sez la, al kit li kot Tantinn Babouram. Pa perdi letan lor sime. Vit retourne, vinn donn enn koudme dan latelie.
MARIANZ
To pa’nn gagn dimal Krishna?
KRISHNA
Non ‘ma.
ZOZEF
(ironik) To pa’nn gagn dimal… Olie to koriz li, to dimann li si li’nn gagn dimal. Enn gran bene kouma li, pa fouti met enn lisien deor san kraz de ver. … Zis de ver.
(Li pe zestikile. So lame tap lor so etabli, so lansar tonbe)
KRISHNA
Tansion to gagn dimal papa.
ZOZEF
E! Zot pe fer mwa perdi leta. Degaze al kit sa sez la. (Krishna pran sez la sorti)
MARIANZ
Zozef, to’nn manz mous zonn gramaten. Pou enn wi, pou enn non, to sap lor kal.
ZOZEF
To’nn trouv mwa finn sap lor kal la? (Ankoler)
MARIANZ
Non, to bien kalm! (foutan)
ZOZEF
Aret deranz mwa. Mo ena travay prese pou rande.
MARIANZ
Ale Zozef, bwar to dite.
ZOZEF
Bwar meksinn to’le dir.
MARIANZ
Pa bliye bwar to meksinn. Atann mo al sers li, mo vini.
ZOZEF
Pa neseser! Taler mo va pran vre meksinn.
MARIANZ
Vre meksinn. Dokter finn defann twa. …
ZOZEF
Dokter la pa konpran nanye. Limem li bien bizen al get dokter mantal.
MARIANZ
Yer to pa ti dakor ar li? …Yer to ti aksepte pou aret bwar.
ZOZEF
To trouv rezilta. Get mo lame kouma pe tranble.
MARIANZ
Bon, mo’si mo ena louvraz pou fer. … Pa bliye kado piti la. Li’nn dimann twa enn boul. Al aste boul la tomem… Bwar to dite avan li fre net. (Marianz sorti)
ZOZEF
(Get li sorti, bwar so dite, al alim enn ti tranzistor. Pe zwe “Petit papa Noel”. Li tengn rajo la)
Nek samem, gramaten-tanto. Nek manz krann pou fer enn pake depans. Kot pase Bonom Nwel, tou koze Bonom Nvel; Bonom Nwel; Bonom Nvel.
(Li sante ek travay)

Laba kot laboutik tou nene lor vitrinn;
Dan enn soukoup volant zot lespri lor lalinn;
Laba kot pie sapen zot lizie pa bate;
Enn poupe mars ar pil pe dir zot namaste.
Bonom Nwel, Bonom Nwel pa bliye mo kado;
Bonom Nwel , Bonom Nwel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili;
Bonom Nwel pa bliye mo’nn dimann enn fizi;
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Nwel pa bliye mo’nn dimann enn poupe;
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Nwel, Bonom Nwel pa bliye mo lakaz.

Bwat sa! Lane ale, lane vini mem zafer!

(Kikenn kriye depi deor. “Ton zozef, ena enn telegram pou ou”.)

ZOZEF
Salima sa? Rantre Salima.
SALIMA
Gete si pou oumem sa. Mr. Zozef Makabe.
ZOZEF
Wi pou momem sa. (Li ouver pou li lir) “Zozef Makabe. Bwatsab no.10891. Come to Central Post Office. Urgent”. Kifer zot bizen mwa? To papa pa kone?
SALIMA
Li pa finn dir mwa nanye. Li finn zis dir mwa dimann ou si ou nimero mem sa.
ZOZEF
Ki nimero?
SALIMA
Samem seki ena dan telegram la. Si pou oumem sa ou bizen vit al Anvil… Kot Krishna?
ZOZEF
Li finn al livre enn sez kot tantinn Babouram.
SALIMA
Ki kado Nwel ou pou donn li? Li finn sort premie dan klas.
ZOZEF
Sa Bonom Nwel tousel kone.
SALIMA
Bonom Nwel pa ekziste. Oumem Bonom Nwel.
ZOZEF
Salima to koz kouma enn vie bonfam. Bizen kwar dan Bonom Nwel, lerla li pou donn twa zoli kado.
SALIMA
Mwa mo kone ki mo pou gagne. Mo’nn fini dimande seki mo anvi: enn bwat zouzou menaz. Mo mama finn fini aste li, mo kone. Mo kone kot li finn kasiet li.
ZOZEF
To enn ti malinn twa, Salima.
SALIMA
Ton Zozef, kan ou pou fer mo latab biro. Lane prosenn mo pou al dan siziem, mo bizen mo latab biro.
ZOZEF
Pa pe gagn letan. Kouma mo gagn letan mo va fer li.
SALIMA
Savedir pa pou gagn li sa lane la.
ZOZEF
Non Salima. To trouve. To pa kwar dan Bonom Nwel, to pa gagn to latab biro.
SALIMA
Pa Bonon Nwel ki fer sa.
ZOZEF
Li ti kapav donn mwa enn koudme. … Al vit dir to papa mo pe al Anvil toutswit. (Salima sorti). Zanfan zordi grandi vit. Nou lepok nou ti bien-bien bet.
MARIANZ
(rantre) Pa Salima ki ti pe koz ar twa? Mo espere to pa finn dir li ki sirpriz Bay Kasam finn prepare pou li.
ZOZEF
Bien sir mo finn dir li. Detoutfason li bien kone. Enn ti malign sa… Vremem Krishna finn sorti premie dan so klas.
MARIANZ
Wi. Mo pa ti dir twa? … To pa pran kont nanye dan lakaz …Hen! Pran to meksinn.
ZOZEF
Non, pa gagn letan. Mo bizen al Anvil.
MARIANZ
Anvil! Kifer?
ZOZEF
Enn zafer ‘urgent’. Get sa telegram la.
MARIANZ
(Pran telegram la gete) Ki ena ladan?
ZOZEF
To’nn trouve? Si to ti konn lir to ti pou kone.
MARIANZ
Ki ena ladan ? Enn zafer serye? Kifer finn avoy twa enn telegram?
ZOZEF
Kitfwa pou met mwa antray.
MARIANZ
Kitfwa li pou enn bon kiksoz. Lerla to pa va bwar. Lape pou tou dimoun.
ZOZEF
Aster mo trouve ki kantite zot kontan mwa dan sa lakaz la.
MARIANZ
Pa bliye to meksinn. …Zozef kouma to pe al Anvil, pa bliye kado Krishna.
ZOZEF
Akor mem sante …Get sa, ena pou pas enn ti kout verni lor sa ti latab la. Fer sa pou mwa. Taler Papa Vadivel pou vinn sers li.
MARIANZ
Mo bizen al aste rasion, mo bizen kwi manze. Mo va dir Krishna fer sa pou twa.
ZOZEF
Tansion li rey sa meb la! … To ena rezon. Li ase gran; li bizen kapav fer sa. Pa bliye, tar Bay Kasam pou vinn sers latab biro la. Dir li so kont dan tirwar lao.
MARIANZ
Zozef!
ZOZEF
Hen!
MARIANZ
To meksinn, to pa pou bwar?
ZOZEF
Wil Wi! To pir ki ners dan lopital.

SENN 2

Dan lakaz Makabe. Marianz, asize lor enn fotey, pe brode.

MARIANZ
Zozef, pa bliye donn lisien manze.
ZOZEF
(dan lakouzinn) Mo’nn fini.
MARIANZ
Ki to pe fer dan lakouzinn? Vinn isi. To dile lor latab. Fer vit; li pou fre net.
ZOZEF
(dan lakouz1nn)
Mo vini la. To’nn trouve kouma lesiel zoli zordi. Enn sans ena plennlinn. Ler bann zanfan la sorti fet, zot pou trouv zot sime pou retourn lakaz (Li rant dan lasam la) Marianz, ki ler fet la pou fini sa lane la?
MARIANZ
Mo kwar ver dizer.
ZOZEF
Li korek sa profeser la. Depi ki li finn vinn travay dan nou vilaz li finn amenn boukou sanzman. Li fer travay sosial; li fer nou zanfan enterese ar travay sosial; li okip bann zelev bien. Nou finn gagn bien sans ar li.
MARIANZ
Pa kouma sa lot la. … kouma li ti apele? Lalmanan … Lalchanan … La…
ZOZEF
Lachmann.
MARIANZ
Samem. Lachmann. Li ti enn move bef. Pares, soular! Ayo! Enn sans pou nou Krishna, finn transfer li.
ZOZEF
Transfer! Non, mo tann dir ki finn obliz li pran so retret.
MARIANZ
Sa ti bizen met li deor.
ZOZEF
Si ti met li deor, tomem premie to ti pou pran so par. To ti pou sagren li, so madam, so zanfan. … Bay Kasam ti vinn sers so latab biro?
MARIANZ
Non. Person pa finn vini ziska ler. … Telegram la, ti serye?
ZOZEF
To tro kiryez. To pa donn mwa letan. …To rapel lane dernier mo ti met Rs.5OO dan lapos, samem Post Office Savings Bank?
MARIANZ
Wi. Ki finn arive? Parye zot finn finn perdi kas la?
ZOZEF
Non. Perdi kas! Non do betas. Mo nimero finn sorti. Ma finn gagn enn pri Rs.15,OOO.
MARIANZ
Rs.15,OOO
ZOZEF
Rs.15,OOO
MARIANZ
Kot kas la?
ZOZEF
Zot pa donn kas. …Zot donn enn chek.
MARIANZ
Kot chek la?
ZOZEF
Mo finn remet li dan lapos.
MARIANZ
Tou?
ZOZEF
Wey, tou. … Mo finn ouver enn kont lor nom Krishna. Samem so kado Nwel.
MARIANZ
Krishna finn vinn ris. Rs.15,OOO.
ZOZEF
Ar lentere ki li pou gagne, ler li gagn 18 an, li pou ena plis ki Rs.25,000. Bizen mazinn so lavenir.
MARIANZ
Twa, difisil pou kone ki ena dan to latet. Ler ekout twa koze, koumadir zanfan la pa konsern twa. Lergete to bien kontan li. … Li pou kontan ler li tann sa bon
nouvel la.
ZOZEF
To tro koze pou naye. Ki ena lor televizion zordi. Get sa; mo’nn bliye. Gaston enn kouyoner mem sa. Depi enn semenn li dir li pou vinn repar li. Pou Nwel, pou lane napa pou ena televizion. … Kifer to pa al kot bann Mousli? Mo va atann Krishna isi. Mo va lir-lir lagazet letansa.
MARIANZ
Mo pa anvi sorti. Detoutfason lavey Nwel zordi. Vomie nou res dan nou lakaz. …Pa kapav al deraz dimoun dan zot biennet.
ZOZEF
Kouma to’le. Kikenn pe marse lor gravie. Mo sir Bay Kasam sa. Li pe vinn sers so latab biro. Sa ki kontan fer sirpriz so bann zanfan pou Nwel.
MARIANZ
Li ena rezon. Bann zanfan kontan sirpriz pou Nwel. (Letansa Zozef al kot laport)
ZOZEF
Ratre Bay Kasam. Mo ti kone oumem sa. Rantre, asize.
BAY KASAM
Mo prese Zozef. Bonwar Madam Zozef. Kimanier Krishna.
MARIANZ
Li bien Bay Kasam. Li finn al dan fet zanfan.
BAY KASAM
Kot mo’si parey. Zot tou finn al dan fet. Mo pe profite pou prepar zot sirpriz. Zozef, to finn al Anvil. Tou korek?
ZOZEF
Mo nimero finn sorti.
BAY KASAM
Mo kone. Komie?
ZOZEF
Rs.l5,000.
BAY KASAM
Bien bon. … Mo ti ena rezon dir twa ouver enn kont. Mo bien kontan pou twa. …Latab biro la finn pare?
ZOZEF
Depi de zour.
BAY KASAM
Ki to finn desid pou donn Krishna? To kone li merit enn zoli kado. So profeser dir mwa ki li enn ti fwet dan so lekol. Bizen ankouraz li devlope.
MARIANZ
Zozef finn ouver enn kont pou li ar sa Rs.15,OOO la.
BAY KASAM
Sa to finn bien fer. …He! Zordi sa fer di-zan ki … Mo rapel sa swar la. Omilie lanwit to vinn lev mwa. To ti bien eksite. To ti anvi gard ti baba la me to ti per…
Ziska zordi personn pa kone kisanla ti poz li lor to peron .
MARIANZ
Bondie sa.
BAY KASAM
Lapolis finn fer lanket; pa finn dekouver nanye. Madam Zozef ena rezon. Lame Bondie mem sa. … Zanfan dan lakaz egey lavi.
ZOZEF
Samem li ena senk. Bondie done, ki pou fer?
BAY KASAM
To pa ti pou kontan enn lot… Enn tifi sannkoutla.
MARIANZ
Mo espere ou labous beni.
ZOZEF
Enn ase! Lavi tro ser.
MARIANZ
Ti pou bon. Krishna tro tousel. Toultan li dimann enn ti ser.
BAY KASAM
Anfen pa kapav gagn tou dan lavi. …Zozef mo bizen to servis, mo frer. Bizen sarye sa latab biro la. Eski to kapav?
ZOZEF
Peyna problem. Nou pas par deryer nou pran li. Li pa lour. Enn timama nou al kit li kot ou.
BAY KASAM
Komie ena pou twa.
ZOZEF
Pa prese. Mo finn met ou kont dan tirwar lao.
BAY KASAM
Orevwar Madam Zozef. Zwaye Nwel (Li sorti. )
ZOZEF
Marianz, mo pou tard enpe.
MARIANZ
Tansion to al bwar. Pa bliye ki dokter finn dir.
ZOZEF
Pa traka do bonfam. …Mo finn aste enn bisiklet pou Krishna. Li kot Misie Baldeo. Mo va revini zis dan ler pou donn li so sirpriz.
MARIANZ
Vremem. Ayo, ala li pou kontan la. Li nepli pou bizen pedal anba kad to gro bisiklet la. Mersi Zozef. Pou nanye mo finn al aste enn boul pou li. Mo ti kwar lamanier to ti pe koze gramaten ki to pa ti pou aste nanye pou li. Kan to’nn aste sa? Zordi?
ZOZEF
Non depi trwa zour. Mo ti donn larzan misie Baldeo. Ler li ti al aste komision pou so laboutik, li ti aste li, li ti amenn li dan so kamion. Mo finn dir li gard li kot
li. Get sa, ler Krishna vini, pa les li konn nanye. Donn li so boul pou li kwar ki samem tou li pou gagne. (Li sorti)
(Marianz tousel. So figir montre ki so leker ge. Li pran so travay pou rekoumans brode. Li pa kapav konsatre. Kikenn kriye deor “Madam Zozef, Madam Zozef, kapav ratre”)
MARIANZ
Tantinn Damyannti sa? Rantre tantinn.

(Enn vie bonnfam 60 an rantre)

TANTINN DAMYANNTI
Pe deranz ou Madam Zozef?
MARIANZ
Non do tantinn. Vini, asize. Mo tousel. Li bon, ou tini mwa konpagni.
TANTINN DAMYANNTI
Misie Zozef pa la?
MARIANZ
Non, li finn al kot Bay Kasam. Ou bizen li?
TANTINN DAMYANNTI
Non. Mo pe dimande koumsa. Krishna kote?
MARIANZ
Li finn al dan fet zanfan.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo, mo tande fet zoli sa lane la… Tou bann zanfan, apre fet pe marse dan vilaz, pe sante. Zot profeser divan-divan. Bon dimoun sa.
MARIANZ
Sante dan sime. Krishna pa finn dir mwa nanye.
TANTINN DAMYANNTI
Finn deside laba sa. Profeser la finn dimann bann zanfan si zot ole al sante partou dan vilaz. Tou zanfan finn dakor. Mo kwar zot pou vinn par isi taler. Zot finn al sante kot lakaz mo tifi. Mo zann ti la talerla. Limem finn dir mwa sa.
MARIANZ
Li bon zanfan devlope koumsa. Ou bonom kimanier?
TANTINN DAMYANNTI
Li finn al dormi. Napeyna zanfan aster non. Nou tousel. Nou zanfan finn marye, aster zot okip zot zanfan. Bonom malad-malad. Li finn al dormi. Mo tousel. Mo finn vinn kot ou moso. Nou koz-koze. Pe deranz ou non.
MARIANZ
Non do tantinn. Mo’si mo tousel. Mo pe al fer enpe dite. Ou bwar enpe?
TANTINN DAMYANNTI
Non beti. Kan mo bwar dite aswar, somey mo napa gagne. Ou kone mo garson lot pey li finn avoy enn kado pou mwa.
MARIANZ
Krishna?
TANTINN DAMYANNTI
Wi mo Krishna.
MARIANZ
Sape bonnfam. Ki li finn donn ou koumsa?
TANTINN DAMYANNTI
Enn revey tomatik. Midi ek minwi li zwe lamizik.
MARIANZ
Tonton ki dir?
TANTINN DAMYANNTI
Li dir sa kas so somey. Ou konn li non. Toultan li ena komanter pou tou kiksoz. Me mo kone li bien kontan. …Enn zour ou Krishna si pou donn ou zoli-zoli kado.
MARIANZ
Li ankor enn baba.
TANTINN DAMYANNTI
Baba vinn gran vit do beti.
MARIANZ
Vremem sa. Ou mazine li finn gagn di-zan.
TANTINN DAMYANNTI
Dis banane. Koumadir yer li ti vinn dan sa lakaz la. Madam Zozef, mo pou dimann ou enn kiksoz. Napa ankoler. Kifer ou finn apel li Krishna? Ou enn Kretien, non?
MARIANZ
Ou kone tantinn, ler nou ti gagn li, dan so lenz ti ena enn papie. Lor papie la ti ena sa non la. Dapre mwa so vre mama ti ole nou apel li koumsa. Mo bonom ek mwa nou finn aksepte.
TANTINN DAMYANNTI
Ou enn bon dimoun ou. Bondie pou beni ou, gard ou lame-lipie for. Zame finn kone mem kot li sorti.
MARIANZ
Pa neseser kone Tantinn. Zanfan li zanfan. Tou zanfan nou zanfan … Ki ete sa?
TANTINN DAMYANNTI
Bann zanfan la pe vinn par isi. Gete kouma zoli.
(sante zanfan raprose, bann zanfan rant lor lasenn)

         Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
I
Depi lontan bann flanbwayan pe larg zot fler lor nou later;
Nou bann zanfan, nou sant anker;
Nou lespwar gran, nou lespwar gran.
       Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
II
Lontan-lontan, bien-bien lontan
Enn ti zanfan ti pran nesans
Bann gran-gran sef ti rod nway li
Zot rans, zot rans, zot pa gagn sans.
      Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
III
Dan so leker ti ena grander,
Dan so lespri ti ena pardon
Pou selebre so lalimier
Nou respe ton, nou dans anron.
      Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
IV
Nou sat anker nou lespwar gran.
Nou respe ton, nou dans anron.
Fler vermiyon lor flabwayan
Pe dir zanfan fet Bonom Nwel.
      Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz

(Ler sante la fini Krishna avans ver so mama, enn bwat dan so lame)

KRISHNA
Ma, met enn ti zafer ladan. Nou pe ramas kas pou bann zanfan ki peyna sans.
MARIANZ
Komie?
KRISHNA
Seki to kapav. Tantinn, met enn ti zafer ou’si.
TANTINN DAMYANNTI
Mo pa finn amenn mo boursak beta. Madam Zozef met enn roupi pou mwa, dime mo rann ou.
MARIANZ
Kot zot profeser? Zot tousel?
KRISHNA
Non, li pe atann deor. Li zis akonpagn nou. Li les nou lib.
MARIANZ
Dir li rantre.
KRISHNA
Pa gagn letan. Nou bizen ale. Nou ena pou al ankor de plas. Anou. (Tou bann zanfan sorti)
TANTINN DAMYANNTI
Bann zanfan zordi debrouyar do. Get kouma zot fer. Bann bon zanfan. … Bon mo kwar mo’si mo bizen ale. Kitfwa ou avi al dormi.
MARIANZ
Non tantinn. Reste. Taler Krishna so papa, zot tou pou retourne. Ou bonom pe dormi. Ki ou pou al fer tousel. Res ar nou. Bonom Nwel ena enn zoli kado pou Krishna sa lane la. So papa finn al sers li.
TANTINN DAMYANNTI
Ki ete beti?
MARIANZ
Fode pa dir person. …Enn bisiklet.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo Bondie. Kouma li pou kontan. Andire mo trouv li lor so bisiklet. Li kone?
MARIANZ
Non. Momem mo pa ti kone. So papa finn gard sa sekre. Misie Baldeo finn amenn li depi Anvil. … Mo tann enn tapaz deor. Kitfwa li pe vini. Mo al get enn kou.
(Li get par laport)
Non peyna personn. Finn ase tar, li pre pou vini.
TANTINN DAMYANNTI
Ou kontan non?
MARIANZ
Kifer?
TANTINN DAMYANNTI
Ou garson pe vinn gran.
MARIANZ
Zot vinn gran tro vit do Tantinn.
TANTINN DAMYANNTI
Ou ena rezon. Get nou, mo bonom ek mwa nou kouma de zako. Tou zanfan finn ale. Aster ki pou fer. Nou get-get enpe nou tizanfan. Napli ena mem kouraz. Fatige vit. Mo zann, li’nn vini non, mo finn dir li pran bann kado la ale. Pa kapav marse pou ale momem. Akoz samem mo vinn kot ou. Isi li pre kot lakaz. Isi ena zanfan. Mo kontan get zot figir kan zot gagn kado. Bien zoli sa.
MARIANZ
Sannkoutla mo sir Zozef sa. (Li al gete) Wi limem. Li pe pous bisiklet la. Krishma pou kontan zordi. (Zozef rantre ar enn bisiklet nef). Li zoli Zozef … Kot nou al kasiet li?
ZOZEF
Pa bizen kasiet li. Li pre pou vini. Kan li vini nou va donn li so kado. Bonswar Tantinn, kot bonom?
TANTINN DAMYANNTI
Pe dormi. Li fatige. Ou kone li malad-malad.
ZOZEF
Ou trouve ki finn ariv li depi li finn aret bwar. Mo sir mank lakol dan so disan.
TANTINN DAMYANNTI
Ou move Misie Zozef. Ou soutir so kapris.
MARIANZ
Tantinn, pa ekout li. … Dokter finn defann li’si bwar.
TANTINN DAMYANNTI
Vremem do?
ZOZEF
Sa bann dokter la fos. Dime mo pe sanz dokter. Ki Bonom Nwel pou donn ou sa lane la?
TANTINN DAMYANNTI
Mwa mo tro vie. Ou ki ou pou donn madam Zozef?
ZOZEF
Enn poupet ki konn koze.
MARIANZ
Zozef, mo kwar li pe vini. Limem sa. So pa paret lour lor gravie. To kwar li finn kogne dan nwar. Mo ti dir twa met enn lalimier divan.
ZOZEF
Aret fatig to latet. Mo sir li pli konn debrouye ki twa.
(Lavwa Krishna: “Papa, ma, vinn get ki mo finn trouve.” )
ZOZEF
Aret deranz nou. Vinn andan. Tantinn Damyannti finn vinn get twa.
(Krishna rantre. Li pe sarye enn kiksoz anvlope dan enn lenz.)
MARIANZ
Ki to pe sarye koumsa?
KRISHNA
Mo finn trouv li kot lantre, lor lerb.
ZOZEF
Ki ete sa? Me…Me…enn ti baba.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo Bondie! Enn lot mirak.
MARIANZ
Kisannla finn donn twa sa?
KRISHNA
Personn. Ler mo pe vini, mo trouv sa pake la lor lerb, kot lantre. … Enn tifi, enn garson sa ma?
MARIANZ
Enn tifi .
KRISHNA
Dife.
ZOZEF
Pa kone si nou pou kapav gard zanfan la, Krishna.
KRISHNA
Kifer?
ZOZEF
So fami kapav rod li.
KRISHNA
Noumem so fami. Bonom Nwel finn donn nou sa. Kouma nou pou apel li?
MARIANZ
Pa kone. Ki to panse Zozef?
ZOZEF
Mo get enn kou. Peyna okenn papie? Non… Tantinn, ki ou dir?
TANTINN DAMYANNTI
Beta, anou apel li Lachimi. Lachimi, samem lalimier dan lakaz.
KRISHNA
We! Mo get li enn kou. Ma, get kouma li pe tet so lalev. Li fen ma.
MARIANZ
Bizen fer enpe dile pou li. Bizen bengn li, avan. Zozef al sers enn bibron kot Misie Baldeo.
ZOZEF
Krishna, get ki Bonom Nwel finn amenn pou twa.
KRISHNA
Enn bisiklet. … Enn bisiklet. … E Ma, mo kapav montre Lachimi monte. Mersi Bonom Nwel.
ZOZEF
Krishna, tomem pli gran Bonom Nwel.
(Ar lodians) Bon bann zanfan finn ler pou al dodo. Avan, nou sant enn ti sante ansam.

Pie flabwayan kouver ar fler;
Bann pie leksi ranpli ar fri;
Lalimier ble dan lesiel ge
Pe donn nesans nouvo lane.

Banane , banane
Ale zanfan nou trap lame
Banane , banane
Nou fer laronn pou nou danse
Banane , banane
Nou pas leponz lor lepase;
Ansam nou bwar enn lasante.
Banane , banane
Zordi lavi rekoumanse
Vini zanfan nou trap lame.

RIDO

ENN TI PIES TEAT POU ADILT

DERNIE VOL

Bann personaz dan lord ki zot paret
KLEOPATRA; KLINER-MADAM; ANTWANN

(Pies la pas dan saldatant depar dan enn ti erport lokal. Bann personaz pre kot laport nimero 4 ki zis omilie dan fon lasenn. Enn pandil lor laport indik minwi mwen enn me zegwi minit finn bloke lor mwen enn. Enn madam pe asiz dan bout adrwat ranze siez; li ena anviron swasann-di-zan; li pe fer ti kare kouler ar zegwi krose ek difil diferan kouler. Dan enn sak kot so lipie li gard so bann ti kare difil kouler diferan. Parfwa li plonz lame dan sak la, tir enn pogne ti kare kouler, get zot ar admirasion ek emosion, larg zot enn par enn dan sak la. Li apel Kleopatra. Li pe konsantre lor so travay krose koumadir nanye apart sa pa ekziste. Tanzantan enn kliner-madam pase, swa ar enn balye, swa enn sifon pou souy bann siez, swa enn seo dilo ek enn mop. Me sakenn dan so ti balon.)

KLEOPATRA
(Li sante pandan ki li pe fer krose.)
lavi apre lamor
li pa zis laba
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour
ki pa rod faver
lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal

(Pandan ki li pe konsantre dan fer krose ek sante, enn vwayazer-zom apepre swasant-an rantre. Li ena enn kann-blan dan so lame. Kliner-madam ed li depoz so sak, asiz dan enn siez dan lot bout ranze-siez la. Li apel Antwann. Li fixe drwat divan li koumadir li pa pe tann seki madam la pe sante. Apre ki sante la fini ena enn peryod silans. Kliner-madam ale-vini, personn pa pran li kont. Li tir enn liv anbray, li koumans lir.)

ANTWANN
Ki ler la? (Personn pa reponn) Peyna personn isi? Personn pa kapav dir mwa ki ler la?
KLEOPATRA
To pa’nn sanze Tonio!
ANTWANN
Hen! Kisannla sa?
KLEOPATRA
To move konsians.
ANTWANN
Klekle? Klekle twa sa?
KLEOPATRA
Dapre twa? … Mo ti dir twa to pa pou sape ar mwa. … Alor to mars ar baton blan. Pa drol. Zame to ti vremem trouv kler. Toultan pas akote.
ANTWANN
To pa’nn sanze Kleo. … Ar to koze lasid.
KLEOPATRA
Ni twa ar to Klekle, to Kleo ek to Patra. … Fatra! Eh! Nou ti kapav fer enn bon koup twa ek mwa: Patra ek Fatra. Patatipatatra!
ANTWANN
Ki to pe fer?
KLEOPATRA
Mo enn pansioner. Mo ena swasann-kenz-an pa bliye. Dan mo ansien metie, vites depresiasion li extra for. Aster ar SIDA plis pir. Sans nou lepok pa ti’ena sa! Bann pov jab!
ANTWANN
Pa sa ki mo pe dir. La, isi dan lasal depar erport, ki to pe fer?
KLEOPATRA
Fatra, dan lasal depar erport ki dimoun fer. Mo pe atann mo vol. Mo avion anretar.
ANTWANN
Ayo Senier! La ki to pe fer? Grate? Santi? Fouy nene?
KLEOPATRA
Gete tomem. To lizie dan to deryer?
ANTWANN
Mo nepli trouv kler. To bien kone.
KLEOPATRA
Zame to ti trouv kler tou manier.
ANTWANN
Ki to pe fer, dir mwa.
KLEOPATRA
Mo pe ekrir zistwar mo lavi.
ANTWANN
Vre?
KLEOPATRA
To kwar mo koz manti?
ANTWANN
Enn manier koze. … To pe koz lor mwa alor.
KLEOPATRA
Mo’ena letan!
ANTWANN
Pou ena boukou paz lor mwa mo sir.
KLEOPATRA
Si lor traizon wi. Mo zistwar li pa lor sa. Mo zistwar li lot. … Kikfwa enn paragraf … kikfwa enn foutnot ousa enn apenndix miniskil. Nanye enportan.
ANTWANN
To koz gra aster.
KLEOPATRA
Aster, taler, yer, dime, toultan. Bon lir to liv anbray e les mwa okip mo okipasion. … Antwann!
ANTWANN
Hen! To pe anpes mwa konsantre. … Ki ler la?
KLEOPATRA
To pe anpes mwa konsantre. … Kifer to pa aste enn mont anbray? Kan to laniverser?
ANTWANN
Kifer?
KLEOPATRA
Mo fer enn souskripsion pou aste enn mont pou twa.
ANTWANN
Komie to pou mete twa?
KLEOPATRA
Mwa? Mete? Non, plito komie profi mo pou fer ar sa tranzaksion la.
ANTWANN
To’nn les moutouk biznes rant dan to vant? Ki arive? Move derayman!
KLEOPATRA
Toultan to ti dir mo bet. Mo’nn sey vinn malinn, renar kouma zom.
ANTWANN
Fam bizen res kouma fam. Kifer to rod vinn kouma zom. Kont natir!
KLEOPATRA
Bravo Antwann! Koumsa to kapav kontinie kraz kor.
ANTWANN
Kraz kor? Ki kraz kor?
KLEOPATRA
Pa fer Sinwa nef ar mwa!
ANTWANN
To trouv to langaz kominalis?
KLEOPATRA
Pa sanz koze.
ANTWANN
Ki sanz koze? Taler to pou koumans dir koze blesan lor andikape.
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
To pa reponn?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Kleo!
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Kleo, to ena problem? ( Li fer demars pou leve.)
KLEOPATRA
Res anplas fatra. Taler to tonbe.
ANTWANN
To lamem?
KLEOPATRA
Kot to’le mo’ale? Mo vol anretar.
ANTWANN
To ti lamem, kifer to pa ti reponn?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Ala to rekoumanse!
KLEOPATRA
Kan to pou aret koz nenport? Kan to pou aret fane? Depi mo konn twa to koumsa. Mem kan to antor bizen donn twa gagne.
ANTWANN
Ki to pe dir?
KLEOPATRA
(koz enpe pli for) Pran gagne! … (li sante)
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour
ki pa rod faver

ANTWANN
Ki to pe radote?
KLEOPATRA
Nanye! Enn ti sante.
ANTWANN
Sant pli for koko. Mo enpe sourd.
KLEOPATRA
Koko! Taler to pou propoz maryaz. … Dir mwa Tonio, finalman to ti marye ar li?
ANTWANN
Kisannla?
KLEOPATRA
Sa tifi risar ki ti fer mwa vinn tro vie dan to lizie. … Kouma li ti apele? Foulvia? Porsia? Kalpernia? …
ANTWANN
To bien kone.
KLEOPATRA
Non, mo pa rapel. Dir mwa ar to labous.
ANTWANN
Aret manz krann.
KLEOPATRA
To per so nom klos to lalang? … To ankor per li hen! … Normal, so papa ti kapav fer twa degout to lavi. Li ti ris, li ti ena pouvwar. So zann ti dan mangann.
ANTWANN
Tourn paz Kleo, tourn paz.
KLEOPATRA
Ki tourn paz? Kan to anvi tourn paz bizen tourn paz; kan to anvi mem paz bizen donn twa. … Kouma to boper.
ANTWANN
To ti konn li?
KLEOPATRA
Tou dimoun konn li.
ANTWANN
Pa zwe lor mo. To ti konn li avan mwa?
KLEOPATRA
Mo finn ne kenz-an avan twa, normal mo finn konn li avan twa.
ANTWANN
Kone kouma zom konn fam?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Koze!
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Koze foutou!
KLEOPATRA
Eh! Trankil la. To ankor kwar to gran mari. Ki to ti kwar, mo ti atann twa gagn anvi pou koumans travay? To fer koumadir mo to posesion, to zouzou personel. Fatra!
(Antwann boulverse. Li pe gagn palpitasion. Li larg so kravat. So kann-blan tonbe. Li azenou pou rod li. Li andetres. Kleopatra poz so bann zafer e galoupe al ver li, donn li so kann-blan, ed li asize.)
ANTWANN
Mersi!
KLEOPATRA
To nepli zenn koko. Aret eksite! … Korek?
ANTWANN
… Li ti kit mwa.
KLEOPATRA
Foulvia?
ANTWANN
Oktavia.
KLEOPATRA
Ah wi. Lavi sa. Zwenn, kontan, nepli kontan, separe. To’le bwar kiksoz? Enpe dilo?
ANTWANN
Non. Mo korek. Sori. … Twa Kleo, ki to finn devini?
KLEOPATRA
Pe debat. … Oblize debat. Mo ti deza dir twa, mo kwar …
ANTWANN
Ki zafer?
KLEOPATRA
Mo metie.
ANTWANN
Annn!
KLEOPATRA
Mo ti met enn ti kas dekote. … Mo’nn al lor ban lekol.
ANTWANN
Lekol?
KLEOPATRA
Samem lekol-diswar. Aprann lir, aprann enn lot metie. Mo’nn pas sinior to kone. Mo’nn gagn gou aprann. Pa’nn arete.
ANTWANN
Mo ti dir twa to enn malinn.
KLEOPATRA
Ar mo bann koleg dan travay nou finn mont enn korperativ, enn lekol. …
ANTWANN
Mem dan travay to’nn mont latet fam kont zom.
KLEOPATRA
To pa kwar ti’nn ariv ler? Nou nou travay, nou nou pran risk, bayan tap plen. … Dir kliyan met kapot, zot refize. Obliz nou trap zot maladi. Bayan obliz nou. Nek
konn komision. … Bann kouma twa zot diferan. Twa to ti bien diferan. To ti fer mwa santi koumadir mo enn prenses. Dan to leker mo pa ti enn sifon marmit. Me enn zour

ANTWANN
Mo ti joukal. Olie okip mo sembou, mo ti al rod dimiel kot lipie larkansiel, dan bor presipis. Zordi mo regret mo sor. Mo pinision sa! Tousel dan saldatant depar enn ti erport lokal, atann avion ki vinn avan so ler.
KLEOPATRA
Pourtan, mo avion anretar.
ANTWANN
Sakenn so program. Rakont mwa apre …
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Ki garrbarr to’nn fane. To finn res enn felonn! Koumadir mo trouv twa pe fann ar zot. Matenva! To enn jak twa.
KLEOPATRA
Pa kwar sa. Li ti enn kestion anpes lamor trap nou tro vit. E anmemtan sey donn lekzistans enn form, enn direksion. Pa les desten kraz nou tro.
ANTWANN
Aster?
KLEOPATRA
Ki aster?
ANTWANN
Aster ki to fer?
KLEOPATRA
Bann mo laz okip bann zenn. Gid zot pou zot pa tom dan mem piez ki nou.
ANTWANN
To lavi ankor ena valer. Mwa mo’nn fini net.
KLEOPATRA
Kifer to dir sa?
ANTWANN
Mo’nn swiv mo boper dan biznes. Ti’ena gro lamone. Me ler lamod ek masinnri sanze pa kapav aziste. Mo ti fini rant dan roulman labitid. … Difisil pou sanz labitid. Mo fam ‘si.
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Labitid.
KLEOPATRA
Annn!
ANTWANN
Li’nn prefer al kot li pa bizen sanz labitid. Pou bliye mo malsans mo’nn tom dan lalkol – rom ek koka. … Jabet mont kouma fles. … Tanzantan bizen al twalet. To
kapav vey mo bann zafer? Mo’al fer titour.
KLEOPATRA
To’le mo vinn ar twa?
ANTWANN
Zot pa pou les twa rantre. Non, mo kapav debrouye. Kann-blan mazik. (Li leve, li ale. Kleopatra retourn dan so plas, rekoumans fer krose. Kliner-madam ale-vini pe okip so travay.)
KLEOPATRA
(Sante)
dan nou kiltir toulezour fetdemor
nou kiltir ansestral
mem si li dan leral
nou gard li permanan
fer li trangle prezan
asasinn lavenir
pourvi lemor res vivan touletan
dan desten mor-vivan
nou fet fetdemor
ador lepase
modi prezan ek fitir
re-ekrir istwar
envant ritiel, fabrik ero
fer piknik dan simitier
les gro zero manz ti zero
dan nou kiltir toulezour fetdemor

(Antwann retourne.)
Vinn asiz kot mwa, Antwann.
(Li vinn asiz kot Kleopatra.)
ANTWANN
Ki to pe fer?
KLEOPATRA
Pachwerk.
ANTWANN
Pachwerk?
KLEOPATRA
Tikare, tikare ar zegwi krose; atas zot ansam pou fer enn gran kare, enn rektang … Enn dra, enn kouvertir, enn nap, enn semenntab, souver, soupla.
Tikare, tikare mo donn twa
Tikare, tikare mo donn twa
To fer katakata dan mo lavi
ANTWANN
To bien mizikal zordi.
KLEOPATRA
Zordi? Mo ti toultan mizikal. To pa ti remarke?
ANTWANN
Non.
KLEOPATRA
To pa ti zis aveg, to ti sourd ‘si. Mo pov fatra!
ANTWANN
Tikare, tikare to donn mwa
Tikare, tikare to donn mwa
Mo fer katakata dan mo lavi

To kwar to finn pardonn mwa? … Difisil non?
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Pardone.
KLEOPATRA
Vant brile, leker fermal, me finalman oblize. … Kouma Zezi lor lakrwa. Sel fason efas egrer, anpes amer pran labar.
ANTWANN
Mo pa konn pardone.
KLEOPATRA
Kifer to dir sa? Tou dimoun konn pardone.
ANTWANN
Non, mo dir twa. Ena dimoun pa konn pardone. Mwa mo pa konn pardone. Si to ti fer mwa seki mo’nn fer twa, mo ti pou manz to lefwa mo garde.
KLEOPATRA
Mo’si dan koumansman mo ti anvi manz to lefwa. Me letan fer so travay. Blesir sikatrize. Ar letan res zis enn ti tras pou anpes nou bliye. Mo’si mo pa’nn bliye me mo pa finn gard twa dan zwen. Pa melanz bliye ek pardone koko.
ANTWANN
Sa mo la sonn zoli kan to dir li.
KLEOPATRA
Ki mo?
ANTWANN
Koko.
KLEOPATRA
To romantik ousa nostalzik?
ANTWANN
Enpe toulede. Nou ti gagn bann bon moman ansam …
KLEOPATRA
Ziska ki larezon vinn kas nou konte.
ANTWANN
To kwar larezon? Mo nepli kone. Tousa paret kouyon aster. Tank nou ti pe naz kontkouran, jalsa douniya. Kouma nou rod rant dan kazot …
KLEOPATRA
Nou?
ANTWANN
To kwar zis mwa?
KLEOPATRA
To’ena rezon. Nou. Nou toulede ti koumans fatige al kont kouran. Pa bon met tou tor lor twa. Seki finn arive, finn arive. Si kontinie get deryer kapav gagn tortikoli.
ANTWANN
Kot to gagn sa kalite kouraz la?
KLEOPATRA
Kikfwa ler mo ti koumans pans lezot … Pa kone. Kikfwa parski mo peyna problem malad kouma twa. Si mo ti malad-malad kouma twa lontan mo ti pou depoz zarm. Kikfwa mo finn gagn pli lasans ki twa mo Tonio. Senp! Zis enpe plis lasans…
ANTWANN
To kwar lasans ekziste. Mo pa sir… Parfwa koumadir ena lame lazistis ki distribie rekonpans ek pinision. Koumadir pese pey lor later. To pa kwar?
KLEOPATRA
Pa kone. Mo zis fer seki mo trouv korek. Samem tou.
ANTWANN
Fer ti kare ar zegwi krose.
KLEOPATRA
Samem.
ANTWANN
Mo sagren mo pa kapav get to travay.
KLEOPATRA
Tat li.
ANTWANN
Pa parey. … Talerla to ti dir to pe ekrir zistwar to lavi paz par paz. Aster to pe fer … kouma to apel sa? … we, pachwerk. To pe roul-roul mwa pa vre?
KLEOPATRA
Mem zafer. Sak ti kare enn paz. Mo pachwerk li kouma enn jigsor. Kan met tou bout ansam, nenport kisannla pou kapav lir mwa kouma enn liv ouver.
ANTWANN
Exsepte mwa.
KLEOPATRA
To kontan plengne twa?
ANTWANN
Mo kapav tous twa?
KLEOPATRA
Ki to gagne?
ANTWANN
Mo anvi kone kouma to figir ete aster. Mo kapav lir enpe ar mo ledwa. To les mwa?
KLEOPATRA
Ki dimoun pou dir?
ANTWANN
Peyna personn isi …
KLEOPATRA
Ena enn kliner-madam ki ale-vini.
ANTWANN
Enn madam sa. Li pou konpran.
(Kleopatra pran lame Antwann poz li lor so figir. Antwann lezerman pas bout so bann ledwa lor figir Kleopatra, lor so lalev, lor so lizie. Toulede emosione. Ena larm dan toulede zot lizie.)
To finn res fre ek zoli Kleo, to zoli. Mo kapav anbras twa?
KLEOPATRA
Taler to pou dimann mwa les twa fer enn ti gate.
ANTWANN
Mo nepli ena sa kalite dezir la. Mo zis anvi santi to parfen.
KLEOPATRA
To ankor enn zanfan gate mo ti Tonio. (Li ba li enn ti dou lor so lalev.)
ANTWANN
Enn kado Bondie sa!
KLEOPATRA
Enn ti kado fam. To paret bien fatige. Ferm to lizie, sey repoze.
ANTWANN
Komie ti kare to’nn fini fer?
KLEOPATRA
Ase pou fer enn gran kouvertir pou enn lili-bato.
ANTWANN
Mo ferm mo lizie, mo reve ki twa ek mwa, nou ansam lor nou lili bato, anba nou kouvertir pachwerk kouler leternite.
KLEOPATRA
Olie to al dan biznes to ti bizen ekrir poem. To toultan rat to sime mo koko. Zet enn koudey … fer sanblan … vey mo sak. Mo al fer enn ti pipi. (Li sorti.)
ANTWANN
(sante) dan nou kiltir toulezour fetdemor
si memwar fer defo
si pa kone kifer
ou pa konpran kifer
kouma bann gran ero …
nou envant simagre
nou fer manti vinn vre
dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor …

(Lalimier febli ziska fer nwar net lor lasenn. Apre detrwa segonn li revini dousma-dousma. Ler li’nn retourn normal nou trouv Kleopatra pe dibout kot siez Antwann. Siez la vid.)

KLEOPATRA
Antwann! Antwann! Kot twa? (Li rod enpe partou. Kliner-madam vinn ver li.)
KLINER-MADAM
Ou’nn perdi kiksoz madam?
KLEOPATRA
Pa ti ena enn misie la, enn misie pa trouv kler?
KLINER-MADAM
So avion fek dekole.
KLEOPATRA
Annnn!

(Kleopatra retourn dan so plas. Zegwi minit pandil lor laport nimero 4 avans enn minit. Li sonn douz fwa. Enn lavwa dan oparler fer enn lanons.)

LAVWA DAN OPARLER
Avion minwi anretar. Nouvo depar finn ranvwaye sine-die. Dapre regleman nou bizen ferm erport. Li pou reouver dime. Tou bann pasaze bizen kit erport ale. Zis travayer erport gagn drwa reste. Lotorite prezant exkiz pou tou lanouyman. Bonswar.

(Kleopatra pe sorti. Kliner-madam galoup ver li ar so sak.)

KLINER-MADAM
Madam, ou’nn bliye ou sak.
KLEOPATRA
Hen!
KLINER-MADAM
Ou sak madam.
KLEOPATRA
Annnn! … Gard li. Mo nepli pou bizen li. Salam!
KLINER-MADAM
Ki ete sa?
KLEOPATRA
Zistwar mo lavi. Tikare, tikare. Tikare, tikare ar zegwi krose; atas zot ansam pou fer enn gran kare, enn rektang … Enn dra, enn kouvertir, enn nap, enn semenntab, souver, soupla. Sak tikare enn paz; sak paz enn zistwar lamour …
(sante tris)Tikare, tikare mo donn twa
Tikare, tikare mo donn twa
Pa fer katakata dan mo lavi
KLINER-MADAM
Ti kare lamour? Ki lamour ena plis tikare, plis paz?
KLEOPATRA
Mo gran lamour finn ranpli tou paz. Vey bien mo bann tikare-tikare. Vey bien zistwar mo lamour.

(sante) lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
li dan enn lakrwa
anba pie pipal

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.