LIMEMSA! (libreto pou enn opera pop)

enspire par liv Ezai dan Ansien Testaman

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

(pou tou sitwayen Repiblik Moris)

OUVERTIR

Lorkes ek koregrafi prezant enn sitiasion apokaliptik. Global warming pe fer ravaz. Nivo lamer pe kontinie monte; siklonn finn vinn pli frekan e pli violan. Parfwa lasesres bril partou. Answit flashfled nway bann rezion. Ena boukou detres ek soufrans.

TABLO 1

Trwa sadou rantre. Sadou Paskal met enn soutann blan; Sadou Panndo met doti ek kourrta blan; Sadou Parrvez met joubba (enn gran rob blan).

SADOU PASKAL
Get ki nou finn fer dan zarden Bondie!
Kot ti ena tou dan balans parfe
Aster bann resor dan lorloz Gaya
Finn deklenke net, finn badal gaya.
DE SADOU
Ki pou fer Paskal? Ki pou fer mo frer?
E pourtan matlo, ena dan nou liv
Kimanier nou tou nou bizen konn viv
Me nisa plen pos fer leker vinn ros
E lespri traver aster finn vinn bos.
SADOU PARRVEZ
Get ki nou finn fer dan zarden Allah!
Kreater finn dir okip bann pie la,
Me nou nou koup pie pou fabrik papie
Pou ploy nou gonaz, ekrir radote.
DE SADOU
Ki pou fer Parrvez? Ki pou fer mo frer?
E pourtan matlo, ena dan nou liv
Kimanier nou tou nou bizen konn viv
Me nisa plen pos fer leker vinn ros
E lespri traver aster finn vinn bos.
SADOU PANNDO
Get ki nou finn fer dan zarden Shakti!
Shakti, Shaktimann finn donn nou lavi
Pou ki nou pran kont tou so bann zanfan.
Pou ti bout ivwar nou touy lelefan.
DE SADOU
Ki pou fer Panndo? Ki pou fer mo frer?
E pourtan matlo, ena dan nou liv
Kimanier nou tou nou bizen konn viv
Me nisa plen pos fer leker vinn ros
E lespri traver aster finn vinn bos.
TRWA SADOU
Get ki nou finn fer dan zarden Bondie!
Nou kiltiv beton dan verze goudron;
Nou fer laparans ranplas konesans;
Nou pe les dolar fer nou vinn soular.
TRWA SADOU
Ki pou fer mo frer? Dir ki bizen fer?
E pourtan matlo, ena dan nou liv
Kimanier nou tou nou bizen konn viv
Me nisa plen pos fer leker vinn ros
E lespri traver aster finn vinn bos.

Meteo lor televizion ek radio.

METEOROLOG FAM
Ki letan pou fer,
Ala ki letan pou fer.
METEOROLOG ZOM
Lete pou fer so,
Soley kas palto.
Saler natirel
Frir dizef lor nou latet.
METEOROLOG FAM
Liver pou fer fre,
Fer disan kaye.
Freser sort pol sid
Pou fer masak dan tropik.
METEOROLOG ZOM
Ki letan pou fer,
Ala ki letan pou fer.
ENN FAM
Sheri, kouma to trouv mo rob?
ENN ZOM
Nou pran avion pou al vakans.
ENN VIE MATANT
Eh, to’nn tande ki zot pe dir?
ENN VIE TONTON
Pa ekout zot, zot zalou nou.
ENN ZOURNALIS
Meteo pe rakont zistwar!
Pa ekout zot! Lir lagazet!
Dilo pol nor res dan pol nor;
Dilo pol sid res dan pol sid.
ENN BIZNESMENN
Saler donn bal? Aste erkonn!
Freser donn bal? Aste sofret!
Aret koz sanzman klimatik!
Nou koz krwasans ekonomik!
ENN POLITISIEN
Ki klimatik? Donn eleksion!
Ki resofman? Koz eleksion!
METEOROLOG FAM EK ZOM
Ki letan pou fer?
Ala ki letan pou fer!
Siklonn pli souvan;
Pli souvan ek pli violan.
ENN BIZNESMENN
Kouran koupe? Zenerater!
Siklonn tape? Mazinn bunker,
Lakaz delix anba later.
Pa bizen per! Nou ki exper!
ENN ZOM
Sheri, mo finn gagn promosion.
Ferm to lizie! Zoli sirpriz!
ENN FAM
Enn bag diaman pour ton amour?
Aster mo sir to kontan mwa.

Dan enn klas.

PROFESER
Nou tou responsab!
Enn deryer lot nou finn detrir
Enn masinnri ki ti regle
Ar presizion enn bizoutie.
Lenerzi fosil fer fraka
Me tou dimoun rod joutifri
Pou fer vroum-vroum lor gran sime;
Nou ponp karbonn dan latmosfer;
Nou touy lafore tropikal
Pou nou plen pos detrwa joukal,
Nouri gourmandiz egois.
Nou tou responsab!
BANN ZELEV
Ki li pe rabase? Ki li kone sa?
Zenes bizen zwisans, zwisans, zwisans.
Ki li pe rabase? Ki li kone sa?
Zenes bizen zwisans, zwisans, zwisans.
PROFESER
Nou tou responsab!
Lontan nou ti plant nouritir
Pou nouri lekor ek lespri;
Aster nou plant semans profi.
Kase-ranze, ranze-kase
Pa fer nanye pourvi paysa
Gonfle kofor bann seki for.
Servi zouti pou defons tou:
Defons later, defons lesiel;
Defons lanfans ek inosans;
Defons desans ek lesperans,
Nou tou responsab!
BANN ZELEV
Ekout li rabase! Ki li kone sa?
Zenes bizen teknolozi zwisans.
Nou bizen zwir, zwir; zwir majakarro.
Zwir, zwir, zwir ziska zwisans gagn gou rans.
Samem mesaz iniversel! Samem mesaz iniversel!

Trwa sadou revini.

SADOU PARRVEZ
Kifer nou pa finn konn aret atan?
Kifer fren perse pe fou nou dan trou?
SADOU PASKAL
Pou koumans konpran nou bizen koutpie;
Bizen dibwa pwent pou ouver lizie.
SADOU PANNDO
Tank so ler pa la pert-tan sey sanze;
Koutet lor miray, lepe dan dilo
Zame pou donn nou rezilta serye.
Ler finn arive pou dizef eklo.
TOULETRWA SADOU
Anou trap lame bann ki’nn deside
Pou konstrir ansam Site Lalimier;
Nou beni lespri solidarite
Ki pou kre isi Rwayom nou Senier.
SADOU PANNDO
So zour pou vini kan nou tou isi
Pou fonn nou lepe pou ranz lasari;
Servi nou sagay pou okip verze;
Aret priye ros ki nou finn taye.
TOULETRWA SADOU
Anou trap lame bann ki’nn deside
Pou konstrir ansam Site Lalimier;
Nou beni lespri solidarite
Ki pou kre isi Rwayom nou Senier.
SADOU PASKAL EK PANNDO
Lekours pou profi finn kabos moral:
Lor, larzan, bizou pe fer bakanal.
SADOU PARRVEZ
Idol finn ranplas Lespri Eternel;
Vantardiz lor tronn pe ranz sitadel.
TOULETRWA SADOU
Anou trap lame bann ki’nn deside
Pou konstrir ansam Site Lalimier;
Nou beni lespri solidarite
Ki pou kre isi Rwayom nou Senier.
SADOU PASKAL
Akoz nou’nn fane tou ambalao;
Pouritir partou, drwatir dan kaybo;
Dirizan kaylous, pagla ek gounga;
Sakenn so sakenn nek rod tamasa.
TOULETRWA SADOU
Anou trap lame bann ki’nn deside
Pou konstrir ansam Site Lalimier;
Nou beni lespri solidarite
Ki pou kre isi Rwayom nou Senier.

TABLO 2

Enn gran planter dan so karo.

GRAN PLANTER
Fode kapav fer seki mwa mo’nn fer.
Mo ti koumanse ar enn ti karo;
Karo ar karo finn fer ta piti.
Zordi ti karo finn vinn tabisman.
Ti planter avan aster rod lavi
Dan zot karo yer, mo karo zordi;
Respe mo drwatir, detrir pouritir,
Anpes rebelion samem regleman.
Pa kwar mo bezer! Mo fer lapriyer;
Mo donn sarite; mo konstrir kovil,
Sivala, legliz, moske, katedral
Me seki rode ar mwa gagn koutpie.

Samem regleman dan mo tabisman!

TRAVAYER ZOM EK FAM
Li met kann partou pou fer karbiran
Pou roul so loto, avion ek bato.
Nou peyna later pou nou plant manze;
Gramaten-tanto nou vant pe grogne;
Gramaten-tanto zanfan pe plore.
GRAN PLANTER
Enn ti tabisman finn vinn enn lanpir
Parski mo karo napa konn frontier;
Pa koz patriyot, sa se lepase;
Aster nou bizen koz iniversel.
Planet Ter finn vinn mo prop ti vilaz
Kot mo donn travay seki pa gourman;
Ki satisfe ar so bouse manze.
Fode pa manz tro, kapav gagn jabet!
Seki pa kontan lev pake ale;
Travayer partou rod benediksion
Pou gagn enn tibout dan mo karo kann.
Aster pa vinn dir mo pa Mahatma!

Dan mo tabisman samem regleman.

TRAVAYER ZOM EK FAM
Nou finn vinn alienn lor nou prop later;
Disik nepli dou, li finn vinn amer.
Pikan loulou pe fann so grif partou;
Zanfan nepli gout dimiel ek fenous.
Lisifer pe mont letaz dan lanfer.
GRAN PLANTER
Mwa mo fer lalians ar zans tou bataz
Lokal, dideor, mo pa fer triyaz
Pourvi ler fer kont, mwa ki vinn pli for:
Grandi teritwar ek ranpli kofor.
Pei morsele? Etranze mari?
Koze sekter pa mo vokabiler.
Kifer fer erer ar anvaiser?
Si konn fer marday nou gonfle profi.
Nou ranz Babilonn partou kot kapav;
Kraz tou rezistans, fons zot dan lakav;
Format tou lespri dapre mo templet;
Seki proteste? Mo kraz zot latet.

Samem regleman dan mo tabisman!

TRAVAYER ZOM EK FAM
Nou finn fer enn rev! Enn zenn ti tifi,
Pa ankor nibil pou gagn enn garson.
Li pou apel li Timaniel Beni,
Ki pou fer later ranpli ar bourzon
E donn tou zanfan dimiel ek fenous.

TABLO 3

Zournal TV.
SPIKRINN
Mersi ou pe resevwar nou kot ou
Pou zournal minwi. Sitiasion pa bon.
Enn kous niaz sarbon pe blok bann reyon
Soley ki kasiet telman li kaskou.
SPIKER
Aswar koltar pe fer lalinn, zetwal
Al rod refiz dan enn lot kalimay;
Lamer exite pe giji lavwal
Bato ki finn perdi so gouvernay.
BLOGER
Toultan mo dir zot, zot pa’le kwar mwa.
Gouvernman pa bon, bizen elexion.
SPIKRINN
Partou kot gete, lager fer laraz;
Vwazen touy vwazen; zanfan touy paran;
Larme etranzer partou fer piyaz,
Pe koken trezor, viol fam ek zanfan.
SPIKER
Tranblemandeter finn kraz Babilonn;
Lafaminn pe manz baba ki fek ne;
Moutouk sof soley, gagn lagam par tonn
E pianter lamor anpes respire.
BLOGER
Pa ekout nenport! Global warming fos!
Bann teroris pe fer manti vinn vre!
SPIKER
Dan enn lekiri enn baba finn ne.
Dimoun sort partou pe travers frontier;
Sakenn pe amenn seki neseser.
Solidarite ek partaz finn ne.
SPIKRINN
Bann lespri traver, gourman ek tok-tok
Pe dir atansion, pa ekout rimer.
Sakenn so sakenn, samem neseser
Pou redres labar lemonn ki finn piok.
BLOGER
Siperstision sa! Pwazon pou lespri!
Bliye relizion! Viv laisite!

Dan enn vilaz

ENN TIFI
Papa, papa pa bat mama;
Pa bles tibaba dan so vant.
ENN TIGARSON
Mama, mama kot to pe’ale?
Aswar fer nwar kan to pa la.
ENN ZENN FAM
Be si koumsa, nou divorse;
Lamour finn mor depi lontan.
ENN ZENNOM
Prefer kas bag; dife lamour
Finn vinn lasann. Bizen kas bag!
……………….
TI PLANTER
Kot ti’ena legim aster plen lastron;
Partou pikan pe pran plas plantasion;
GARDIEN ZANIMO
Toro kwar ki limem toreador;
Tibouk dir limem ravann medaydor.
ARTIZAN
Mwa mo enn dokter dan ranz marsandiz;
Idol dan bazar fer bann pret gagn kriz.
BAZARYE
Krwayan fer lake pou konsom idol;
Mwa ki mo ete pou dir tousa drol.
…………………….
SADOU PASKAL
Bondie pou desann pou detrir sagren
E apre li pou refer so zarden.
BLOGER
Ki bonje to pe rabase fatra?
Koz revolision, solision maha.
SADOU PARRVEZ
Dan liv Ezai profet finn predir
Lespri marenwar Bondie pou detrir.
BLOGER
Travayer ki pou detrir marenwar.
Peyna plas isi pou bann fos lespwar.
SADOU PANNDO
Enn youg pe fini; enn lot pou vini.
Anou tou ansam dir Bondie mersi.
BLOGER
Pa ekout gonaz; nou ki fer lalwa;
Pa get kat kote; get drwat divan twa.
TRWA SADOU
Konpran bann zanfan! Listwar avanse
Kan later-lesiel pe marye-pike.
Volonte lesiel ek kouraz later
Neseser pou detronn regn laterer.

TABLO 4

Dan lakaz enn ti fami. Enn ti garson pe koz ar so mama.

TIGARSON
Magema, mo finn fer enn rev.
MAMA
Mo’nn dir twa, falepa reve;
Aprann tab; pas to CPE.
Dan enn rev peyna lavenir;
Lir to liv; fer mama plezir.
TIGARSON
Magema, ala zoli rev.
MAMA
Zoli rev pa pou plen to vant!
Kontinie, to pou roul lor zant.
To papa fer travay dibwa;
Pa kas poz, pou li nouri twa.
TIGARSON
Magema, enn zoli rev sa.
MAMA
Ayoyo, ki pese mo’nn fer?
Gran promes avan to nesans
Finn tom plat, perdi konesans.
Paradi ar twa vinn lanfer.
TIGARSON
Magema, tann sa magema!
Dan lesiel soley pe riye;
Lor goudron fler pe bourzone;
Dan karo zenn pous bien gayar;
Get lao, zwazo bien bavar;
Lamizik pe sant dan feyaz;
Zanimo ge dan patiraz;
Larivier rekoumans koule.
Magema, mo rev pou vinn vre.
MAMA
Ayoyo, lor mwa ki maler?
Mo ti kwar mirak dan lapas,
Lergete pagla dan so plas.
O Bondie, ki pese mo’nn fer?

Dan vilaz.
ENN MISIE
Zordi Divali, nou partaz mitay
Ar tou nou vwazen e donn enn badou
Pou dimann lape. Anou kas miray
Ki pe separ nou, anou plant banbou.
ENN MADAM
Zordi gran fet Id. Nou envit vwazen
Pou partaz ar zot enn pla briyani.
Kan sover finn ne, peyna pou sagren;
Anou selebre nou nouvo lavi.
BANN ZANFAN
Zordi Bonom Nwel pou amenn kado;
Tou zanfan, anou trap lame, sante:
“Bondie kontan nou, li pran nou fardo;
Tras enn bon sime, fer lour vinn leze.”
BANN VILAZWA (ZOM EK FAM)
Anou ranz sime pou Bondie pase;
Bous trou, plat partou; plant fler de kote;
Lev pavyon lamour, lape ek lazwa
Pou dir nou zanfan profonder lafwa.
Nou nepli gagn per zean ek oustad
Parski Bondie so pwisans zame fel
E bann kalipa fanor vit vinn fad.
Nou mars lor sime Senier Eternel.
SADOU PASKAL
Akoz nou priye pwisans lamone
E lizie ferme nou swiv bann lagli
Nou finn may dan lak bann dezenere,
Lider ki aveg, sourd ek abriti.
SADOU PANNDO
Nou bizen aret met tou nou konfians
Dan lame foser ki servi febles
Ki nou’ena dan nou pou fer so rises.
Aster fos sover finn kas so laans.
SADOU PARRVEZ
Nou febles pou vinn veritab lafors
Parski nou devlop rasinn ek lekors;
Nou aprann dan bann liv laik serye,
Ek dan Liv Sakre kot laverite,
TOULETRWA SADOU
Ki ekler sime dimoun tou pei,
Dimoun tou kiltir Site Larkansiel.
Tou bann partisipan rant lor lasenn
TOU DIMOUN
Anou ranz sime pou Bondie pase;
Bous trou, plat partou; plant fler de kote;
Lev pavyon lamour, lape ek lazwa
Pou dir nou zanfan profonder lafwa.
Nou nepli gagn per zean ek oustad
Parski Bondie so pwisans zame fel
E bann kalipa fanor vit vinn fad.
Nou mars lor sime Senier Eternel.
Nou mars lor sime Senier Eternel.
Nou mars lor sime Senier Eternel.
Nou mars lor sime Senier Eternel.
BANN ZANFAN
Magema, tann sa magema!
Dan lesiel soley pe riye;
Lor goudron fler pe bourzone;
Dan karo zenn pous bien gayar;
Get lao, zwazo bien bavar;
Lamizik pe sant dan feyaz;
Zanimo ge dan patiraz;
Larivier rekoumans koule.
Magema, nou rev finn vinn vre.
Magema, nou rev finn vinn vre.
Magema, nou rev finn vinn vre.
Magema, nou rev finn vinn vre.

21.10.13

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.