LI

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

ARJOUNA : Zenn polisie
RAWANA: Serzan
ANGELA : Metres Rawana
PIERRE : Pion
MIKE : Vie Polisie

Dekor: Biro dan enn prizon politik. Laport agos amenn dan bann selil; laport adrwat se lantre prensipal. Adrwat ena enn bife. Pre kot laport agos ena enn kivet lor enn stenn ek enn potao anba. Ena enn latab ek trwa sez omilie lasam la. Lor latab la ena enn telefonn ek enn gro “Diary book” .

SENN 1

Ler rido leve, Mike (senkant-an) pe asiz atab fas ar lodians, li finn apiy enn ti laglas kont “Diary book ” la. Ar enn per sizo, li pe koriz so moustas. Rawana (karant-an), so simiz deboutone, pe souy so likou ar enn mouswar, so lizie fixe lor Mike.

RAWANA: Eta Mike, to pa fatige kares to moustas!

MIKE: Mon cher, besoin ki enn dumonde toujours smart.

RAWANA: Smart! Enn vie siko kouma twa. To bliye to seve blan.

MIKE: Mon cher. To finn deja get enn rav. So latet blan hen, me so la queue!

RAWANA: Goal! Ar twa, pa kapav koze. Alor to’le fer mwa kwar ki dan to vie zour la, to ankor ena dife?

MIKE: Cher ami, pa fer mwa dir twa des choses grossières. Mo kapav bliye ki to mo Serzan.

RAWANA: Ki Serzan Mike, to kone nou de kamrad.

MIKE: Bon, voilà, c’est fait. (Li poz sizo la lor latab, met so laglas dan pos). Serzan, finn midi. Mo bizen ale. Mo pa kapav rat mo randevou … Oh, la douce créature!

RAWANA: To pa kapav ale, to ranplasan pa ankor arive. Ki to prese! Enn vie renar kouma twa konn bie ki plis to fer enn fam atann plis li kontan twa.

MIKE: Saken sa teknik … Kifer li anretar ? Kisannla sa ?

RAWANA: Ki sa?

MIKE: Kisannla pou ranplas mwa.

RAWANA: Enn sa bann zenn joukal ki fek sorti Treyning.

MIKE: Li pa pou ser nou kwen?

RAWANA: Ser nou kwen! To kapav kwar. Enn kout kraking, mo fer li vinn enn bon toutou. Detoutfason, to bizen retourne dezer. Pa bliye tou plan finn drese pou dezer-edmi. Avan trwa-zer, tou bizen fini dan lord.

MIKE: Sa to kapav kont sur mwa. (Li get so mont). Kot li ete ce con la?

RAWANA: Asiz twa Mike. Senk minit anplis, senk minit anmwens, ki sa kapav fer?

MIKE: (Silans)

RAWANA: Tou finn fini fixe. To rapel bien ki to ena pou fer? Pa bliye dezer-edmi. Mike, ki to pe panse?

MIKE: Nanye. (Silans). To finn fer lager twa Rawena?

RAWANA: Wi, kifer?

MIKE: Ki to santi kan to bizen touy enn dimoun, enn imen parey kouma twa?

RAWANA: Ki to gagne? Parey kouma mwa! Li mo ennmi. Si mo pa touy li, li pou touy mwa … Premie fwa li difisil me kouma to pez gaset … Bawww! Li tonbe. So disan liber twa. Apre sa tou vinn fasil. Enn, de, trwa, dis.

MIKE: Komie to finn touye?

RAWANA: Boukou.

MIKE: Zame to finn pans zot? Bann zenn, bann perdfami?

RAWANA: Mo fer mo travay. Mo gagn lord touye, mo touye. Plis mo touye, plis mo sef kontan mwa. Meday, promosion, tou depann lor la.

MIKE: Zame mo finn touy personn dan mo lavi … (Enn ti riye bet). Mo prefer fer lamour.

RAWANA: Pou mwa touye, fer lamour, tousala parey.

MIKE: Lager finn fer twa vinn koumsa?

RAWANA: Lager finn fer mwa vinn enn zom. Zis fam ek zanfan ki fer enn pake letalaz. Mike, mazinn enn sel kiksoz. Pou gagn promosion, pou fer progre, bizen fer plezir bann sef.

MIKE: (Silans)

RAWANA: To konpran, bann sef kontan bann seki ekzekit lord, fer travay sasi.

MIKE: Kot li ete sa kouyon la?

RAWANA: To pa kapav aret pans to bougres. Kouma mo ti pe dir twa, enn sef ena lespri. Li tousel kone ki bon, ki move. Si li trouv kiksoz neseser, se parski li dan lentere tou dimoun. To lentere, mo lentere. (Rawana finn vinn asiz lor latab adrwat). Apre sa, enn sef ena gran pouvwar. Si li pa gagn satisfaksion, ena ki pou bizen pey ser.

MIKE : Kifer to dir mwa sa?

RAWANA: Mike! Mike! (Enn riye foutan ek vilger). (Li leve, li mars-marse ver laport adrwat. Enn kout sek li tourn ver Mike). To rapel sa ka viol, lane dernier? Pov fam!

MIKE : Sarzan!

RAWANA: Serzan? Ayaya! To finn bliye mo non? Rawana, to bon kamrad. (Kikenn tap laport adrwat). Kisannla sa? (Li boutonn so simiz, dres so lenz, al ouver laport). 

SENN 2

RAWANA : (Li ouver laport). To pa kapav reponn? To fer koumadir ki gran sef pe vini .

ARJOUNA: Mo finn reponn Serzan. (Tann zis so lavwa)

RAWANA: Bon, bon! Tomem ki finn avoye pou ranplas Mike?

ARJOUNA: Wi, Serzan.

RAWANA: Antre. (Arjouna, enn zenn anviron vennsenk-an, oter mwayen, lekor atletik, rantre timidman. Li dibout kot laport).

RAWANA: Kouma to apele?

ARJOUNA: (Dibout drwat). P.C. Arjouna

RAWANA: Bon Arjouna. Finn explik twa ki travay to bizen fer isi?

MIKE: Kifer to anretar? Pa ti finn dir twa ki to bizen ranplas mwa midi?

ARJOUNA : Exkize sef. Pa mo lafot. Mo pa finn gagn transpor pou ariv dan ler.

RAWANA: Pa finn gagn transpor! Ar tousa bis ek taxi-tren ki ena lor larout!

ARJOUNA: Ou pa kone ki tou bann travayer transpor finn zete depi di-zer?

RAWANA: Non, kifer?

ARJOUNA: Personn pa bien konpran kifer. Me mo finn tann dir ki zot pe dimann liberasion bann prizonie politik.

MIKE: Liberasion …. Liberasion! (Enn riye foutan). Rawana mo ale.

RAWANA : Fer enn lantre dan liv. Apre sa, pa bliye ki to bizen retourne de-zer.

MIKE : Mo kone Serzan.

RAWANA: Ki lor pla zordi? Sodomi?

MIKE: (Fer koumadir li pa tande, li met so kasket, li sorti).

RAWANA: (Enn gran riye rapli ar mesanste). Ar mwa, to pa pou sape kamrad Mike.

SENN 3

RAWANA: Asiz twa Arjouna. Mo kapav apel twa, twa?

ARJOUNA: (Li get li ar sirpriz). Wi Serzan.

RAWANA: To konn sitiasion isi?

ARJOUNA : Enpe Serzan.

RAWANA: Nou ena dan kaso No. 4 enn prizonie danzere. Toulekenz minit, to bizen al louk dan trou laport pou gete ki li pe fer. To pa gagn drwa rant dan so kaso. Get li par trou laport. To finn bien konpran? Lerla to fer enn lantre dan sa gro liv la. Touledemier tan to bizen telefonn “Headquarters”, to enform zot lor sitiasion isi. Non, lesli, sa mwa mo va fer.

ARJOUNA: Samem tou Serzan?

RAWANA: Samem tou. A, mo finn bliye. Dezer-edmi zis, kikfwa  telefonn pou sone. Si li sone, apel mwa, to tande. Me twa, fale pa to lev resepter. To finn bien konpran mwa?

ARJOUNA: Rayto Serzan.

(Rawana al asiz lor sez kot Mike ti pe asize, ouver liv la, zet enn koudey referm li, ris so sez deryer, avoy so de lipie lor latab).

RAWANA: Asize Arjouna. (Arjouna asize). We! Rakont mwa enpe sa lagrev la.

ARJOUNA: Bon Serzan. Kouma mo finn dir ou, tou bis finn aret roule enn kou. Bien organize. Enn sel kou tou bis! Zot for.

RAWANA: Zot for? Ki tole dir?

ARJOUNA: (Li realize ki li finn dir plis ki bizen). Non Serzan, mo’le dir zot bien organize. Enn sel lord finn marse.

RAWANA: Me kifer zot pe fer sa lagrev la?

ARJOUNA: Mo pa kone Serzan.

RAWANA: Taler la to ti pe dir ki …

ARJOUNA: Sa, seki mo finn tande. Me anverite, personn pa kone.

RAWANA: Ki finn ariv bann travayer la? Zot finn vinn tro gra. Zot koumans fer politik olie ki zot fer travay kouma bizen. Mo dir twa sa lemonn la pe “badal gaya”… Enn kote zot ena rezon, to pa kwar?

ARJOUNA: (Pa konpran kot li ole vini). Hen!

RAWANA: Zot ena rezon. Zot bien organize kouma to dir, zot servi zot lafors kont gouvernman. Fer larg prizonie, kriminel, fouter dezord. To pa dakor?

ARJOUNA: Serzan, mwa mo la pou obeyir lord. Mo lopinion pa konte.

RAWANA: Ar mwa, to pa bizen per, Arjouna.

ARJOUNA: Pa finn ler pou al get prizonie la?

RAWANA: Ki to prese? Mo ti al get li avan to vini. Tou korek. Mo sir li ankor pe dormi. Li dormi tout lazourne. Enn gran lavi.

ARJOUNA: Finn fini gagn kenz minit depi mo finn vini.

RAWANA: Ki to fatig twa. Nek met dan liv ki tou korek.

ARJOUNA: Vremem li pe fer lagrev lafen.

RAWANA: Wi, me kot mo pou kone si li finn gout-goute. Apre sa, ki to fatig to nam ar enn fouka. (Li alim enn sigaret).

ARJOUNA: Dakor Serzan. (Li fer enn lantre dan liv, lev so lizie, get Serzan la, ferm liv la, ouver so sak, tir enn liv e koumans lir).

RAWANA: To kone, to pou ena enn bel lavenir dan lafors parski to konn obeyir to siperyer. Ki liv to pe lir? Mo get enn kou. Mamma! “The Model Farm”! Me mo tir mo sapo. To enn entelektiel! To lir gran-gran liv! Ki to plan kan to pou vinn komiser? Donn enn pios tou bann polisie? (Riye).

ARJOUNA: (Dekonserte, me osi ankoler). (Silans).

RAWANA: Ki to fatig to latet. Manze, bwar, donn jaz. (Zet liv la lor latab). Enn zour, si nou rezwenn, mo va explik twa ki bizen fer pou arive dan lavi.

ARJOUNA: (Irite). Mo peyna lentansion arive. Mo bon kot mo ete.

RAWANA: Arjouna, enn zenn garson entelizan kouma twa san okenn anbision! Terib sa! (Li lev telefonn). Alo, Serzan Rawana from Detention Centre. All correct. Kisannla sa? Twa. Ki lapoz? … Pou lekours dime, to finn aste enn fon? … Get sa. Nou aste enn fon ade. (Poz telefonn vit). Enn bwat sa! Partou ena chek. Nou nou vey prizonie, ena lezot pe vey nou. (Li tourn ver Arjouna, ki pe lir so liv). Wey do, dir mwa ki to anvi fer si to pa anvi arive?

ARJOUNA: (Agase). Ramas enpe larzan, aste enn ti laferm.

RAWANA: Enn ti laferm, enn gran laferm. Enn zour to pou vinn bien ris. Kan mo pran mo retret, mo kapav vinn get twa pou enn ti job kas-kase.

ARJOUNA: Mo pa anvi vinn ris, mo zis anvi fer seki mo anvi. Mo’le mo lendepandans.

RAWANA: Lendepandans! To koz enpe kouma sa bann latet brile la. Be kifer to finn rant dan lapolis? Wey do, mo finn bliye. To bizen ramas enpe larzan. Gete, mo piti, lendepandans napa ekziste. Dan lavi, ena seki gran, ena seki piti. Seki gran donn lord, seki piti ekoute. Seki piti obeyir ar lespwar gagn proteksion. Depi koumansman lemonn li koumsa. Ferm to liv. Bril li. Ekout mwa. Momem pli gran liv. Mo apel lexperyans. Tou trouv mwa. Zordi mo serzan. Kikfwa dan enn semenn mo pou vinn enspekter. Kifer? Mo konn fer mo sef plezir. Mo sef pou rekonpans mwa. Kwar mwa, mo piti. Bann liv la pe gat to lespri. (Li riye ar satisfaksion, leve, ouver larmwar, tir enn revolver, zwe-zwe ar li). To trouv sa? Lavenir ladan.

ARJOUNA: (Pa bien konpran). Ki lavenir?

RAWANA: Enn zour mo va dir twa. (Li les revolver la lor latab, pran enn flask dan larmwar, vid de gorze dan so labous, dres so lagorz). Aaaa! samem pli bon meksinn. De gorze, aster mo santi mwa fit, koumadir enn tig finn rant dan mo lestoma. To’le enpe? Non. To bet. A wi, mo finn bliye. To pa bwar, to pa fime, to bizen ramas larzan pou aste to ti laferm.

ARJOUNA: Pa sa Serzan. Dapre lord pa gagn drwa bwar pandan travay.

RAWANA: (Pa kontan sa remark la). Pa gagn drwa! Mo garson, isi mwa ki donn lord. Mo donn twa lord bwar enn gorze.

ARJOUNA: Non Serzan. Mo pa anvi.

RAWANA: P.C. Arjouna, enn lord. (Ena enn tansion ant sa de la). (Silans)… (Li riye.) Mo finn krak twa la.

ARJOUNA: (Silans). (Li leve, al ver laport agos. Sorti.) 

SENN 4

(Rawana tousel. Li souy so figir ek so likou ar enn mouswar. Li pe transpire. Li bwar enpe depi dan flask la. Lefe labwason la koumans paret. Deplizanpli so lalang pou koumans amare. Deplizanpli li pou vinn brital, mem vilger. Detanzantan li pou bwar enpe ziska lafen pies la).

RAWANA: Pa gagn drwa bwar? Kisannla kapav anpes mwa. Mwa ki sef isi … Enn laferm! … Lapolis pa bon pou gran misie la …. Lendepandans! …. Gran-gran lide! ….. Koumadir li pli fezer ki so kamarad li. (Li pran liv Arjouna, zet li lor latab ar degou). Trouve sa bann zenn ki finn nouri dan bwat koton. Zot pa kone ki apel lamizer. Zot pa kone ki apel souse pou gagn enn travay. Lendepandans! Letan mwa mo ti pe fer lager pou defan so lendepandans, ki li ti pe fer? Li ti pe zwe, ansekirite. Aster li vinn koz lendepandans ar mwa. Mo finn riske mo lavi pou dimoun kouma li. Komie mo finn bizen touye …. liberasion … Nou tro mou ar zot. (Bwar enpe) … Arjouna, ki to pe fer? … Lendepandans!…Liberasion!… gran koze !… Tou sa bann sakrifis, tou sa bann travay malprop ki mo finn bizen fer ! Wi misie, non misie … Aster, ler mo finn ariv pre kot mo bit (Li trap revolver la, kares li), zot vinn ar mwa ar zot gran-gran koze. Personn pa pou dibout lor mo sime. (Li poz revolver la ar prekosion lor latab) … Arjouna! Arjouna!

SENN 5

ARJOUNA: Wi Serzan.

RAWANA: Ki to pe fer? To pa kone ki pa gagn drwa koz ar prizonie la? Si mo met enn rapor, to sote kouma enn bouson… Remersie lesiel, mo enn bon boug.

ARJOUNA: Li paret bie fay.

RAWANA: Bien fay! Mwa ki finn dir li pa manze. Apre tou so lasante pa regard twa. Ena dokter pou okip sa. Fer enn lantre dan liv ki tou korek.

ARJOUNA: Li pa korek Serzan. Bien bizen fer enn dokter vini.

RAWANA: P.C. Arjouna. Mo finn dir ou met enn lantre ki tou korek.

ARJOUNA: Wi sef. (Arjouna asiz kot latab, ouver liv la. Li get Rawana, lerla koumans ekrir).

RAWANA: Sori Arjouna. To kone, mo fatige. Mo finn sap lor kal. Pa gard dan leker. To kone, kan mo ti ena enn fam ek de zanfan pou swagne, travay mo pa ti ena, personn pa ti ole ed mwa. Mo fami ki ti obliz mwa marye zenn, ti refiz ed mwa. Zot dir ki mo pares. Kan lager ti deklare, mo ti bizen kit mo fam, mo zanfan pou enpe lamone. Bondie-mama ki lamone! … Pou nouri mo fami, mo finn bizen aprann touye, aprann tout sort kalite malpropte. Lerla mo finn met enn kiksoz dan mo latet. Zame ankor mo pou aksepte lamizer. Lavi kourt. Bizen konn viv li, bizen konn amize…. Mo finn swazir ar kisannla mo pou marse pou mo prop lentere. Kan mo ti dan pens, personn pa ti ed mwa. Aster sakenn so sakenn. Personn pa pou bar mo sime. To pe ekout mwa?

ARJOUNA: Wi Serzan. (Li finn fini ekrir dan “Diary book”)

RAWANA: Poz to liv. To pa finn konn lamizer twa Arjouna?

ARJOUNA: Mo pe mazinn li mazor. Si nou pa fer kiksoz vit, li pou mor.

RAWANA: Li pou mor! (Riye ironik). Bliye li. Nou ki enportan. Bien enportan. Nou finn vinn koumadir bann ti bondie. Lavi enn dimoun dan nou lame. To pa santi twa for? Koumadir dan lager. To lennmi divan twa, to fizi pwente lor li. To ledwa lor gaset. Enn ti mouvman. Bawwww! Li kaykounn.

ARJOUNA: Nou pa dan lager la Serzan.

RAWANA: Pa dan lager! Ki to kone, twa ki finn touzour viv dan enn bwat koton. Lager zame fini. Seki pli for regne. Sakenn bizen konn swazir kote pli for. Si to mars ar seki feb. Bawwww! To kaykounn. Ekout mwa, mo kone ki mo pe dir. Mo finn pas dan tousa. Apre sa, ki to fatig twa ar li. Li fami ar twa?

ARJOUNA: Non Serzan. Me li enn imen.

RAWANA: Imen! Imen! Gran-gran koze. (Li bwar enpe). To sir to pale enpe? Non. Enn kote to rann mwa enn servis, pa ena ase pou de dimoun. Li pe bar mo sime … li pa imen, li mo ennmi.

ARJOUNA: Li pe bar ou sime! Me Serzan li pa finn fer ou nanye.

RAWANA: To tro zenn pou konpran. Ekout mwa piti. Si to swiv mo konsey, si to fer seki mo dir twa, to ti laferm, dan enn semenn to kapav gagn li. Selman, mo pa ankor sir twa. To laferm, li dan mo lame. To nek ena pou dir wi.

ARJOUNA: Ki ete?

RAWANA: Leson nimero enn: pa poz kestion. Leson nimero de: konfians total dan to sef ki kone ki li pe fer. To paret enterese. To lizie dir mwa sa. To laferm dan mo lame. Mo lame.

ARJOUNA: Ki manier?

RAWANA: Ah, ah, pa poz kestion.

ARJOUNA: Mo pa kapav nek dir wi, san kone.

RAWANA: (Li riye ar satisfaksion). Leson nimero de: konfians.

ARJOUNA: Mo bizen panse.

RAWANA: Pa bizen panse. Leson nimero trwa: nek obeyir.

ARJOUNA: Mo pa dakor.

RAWANA: Adie laferm … Me to pou sanze … Mo garanti twa to pou sanze. Mo bien kontan twa. To entelizan. Mo sir to pou konpran kot to lentere ete.

ARJOUNA: (Ar kouraz). Pou lemoman mo lentere li dan mo travay.

RAWANA: Bravo. Bien koze.

ARJOUNA: Bien fer mo travay.

RAWANA: Fer seki mo dir twa fer.

ARJOUNA: Fer seki regleman dir mwa.

RAWANA: (Enn ti riye). To ena boukou pou aprann. Bon! Sipozon nou swiv tou seki regleman dir. Ki dapre twa nou bizen fer?

ARJOUNA: Fer lotorite kone ki li fay, ki li bizen avoy enn dokter pou konsilte li.

RAWANA : Eski to finn dimann li si li pou aksepte ki enn dokter konsilte li?

ARJOUNA: Non, me …

RAWANA: Ah! To trouve. Si nou deranz enn dokter, apre li refiz get li. Nou finn perdi nou letan.

ARJOUNA: Me…

RAWANA: Apre sa, mo kone ki mo pe fer. (Li bwar ankor enpe). Apre tou, li mor, li pa mor, ki sa kapav fer mwa. Li pa enn danze piblik?

ARJOUNA: Serzan?

RAWANA: Hen?

ARJOUNA: Nanye.

RAWANA: (Rot enn kou). Koze, ki to per?

ARJOUNA: Nou travay se vey li, me eski nou ena drwa ziz li?

RAWANA: Mwa mo finn ziz li. Li lor mo sime. Li koupab. Li kapav mor.

ARJOUNA: Lor ou sime?

RAWANA: Lor mo sime. Tou lanmerdman ki nou pe gagne, se akoz li. Mo zour konze zordi. Akoz li mo bizen travay … Me erezman, sak pikan ena so fler …. grasa li, mo kapav …

ARJOUNA: Kapav kwa?

RAWANA: To poz tro boukou kestion. (Li al ver telefonn, lev resepter). Alo. Alo. Alooo. Ki zot pe fer? Personn pa reponn. Alooo. Alo … Ki zot fer laba? Depi senk minit, mo pe telefone. Tou korek … Ki to dir? Renion espesial? Kifer?… Bon. Pa bliye les mwa kone. Eh! To dakor pou seki mo ti dir twa? … Mo dir twa dime li pou gagn lekours. Ki to’le dir, kikfwa pa pou ena lekours? Bon! Bon! Pa bliye telefone. (Li poz resepter. Rod relev li. Ezit enn minit. Sanz lide). (Ar Arjouna). Ena kik treboul deor.

ARJOUNA: Ankor kiksoz lor ou sime?

RAWANA: Hen! (Riye). Foutan mo garson! Foutan! (Kikenn tap laport. Rawana get so mont, fer enn sourir, tourn ver Arjouna). Bon, al get enn kou si li korek.
(Arjouna sorti par laport agos).

SENN 6

Rawana ouver laport adrwat. Angela, enn fam anviron trant-an, bien smart, rantre.

RAWANA: To sir personn pa finn trouv twa.

ANGELA: Kouma touzour. Mmmm …To santi pi larak. Gran lazourne koumsa to bwar.

RAWANA: Parski mo tro tris kan to pa la. Ale, anbras mwa. (Angela abras li lor so lazou). Ale mo gate, pli bien ki sa.

ANGELA: Taler. Ki to prese?

RAWANA: Lavi kourt.

ANGELA: Twa. Twa to pou viv omwen san-tan. Li ankor pe fer lagrev lafen?

RAWANA: To finn vinn get mwa ousa to finn vinn sers so nouvel?

ANGELA: Mo zis pe dimande. Si to pou ankoler, mo prefer ale. Mo pa anvi lager. Mo finn fatige diskite.

RAWANA: Si to finn fatige, ale. Kifer to vini. Ale.

ANGELA: (Dekonserte)

RAWANA: To’le al get li?

ANGELA: Non. Les tonbe.

RAWANA: Asiz twa la. To pran enn tipti?

ANGELA: Non mersi.

RAWANA: Madam boude. Madam finn vinn sosiab. Eta, ar mwa to pa fer sa. To fer to alert ar mwa, mo met tou to pese deor. (Angela asiz lor enn sez). Ki to gagne zordi?

ANGELA: (Silans)

RAWANA: Ki to gagne?

ANGELA : Nanye … Mo nepli kone.

RAWANA: To nepli konn kwa?

ANGELA: Tou paret drol zordi. Koumadir enn siklonn dan leparaz.

RAWANA: To rekoumanse ar to bann zistwar fam. Tou normal. Pa ena okenn problem. Okontrer. Zordi kapav enn gran zour pou mwa. Mo kapav vinn enn gran boug. Lerla to pou kapav viv kouma enn gran Madam. Bizou, zoli lenz, tou seki to’le. Fer mwa konfians, sa enn gran kiksoz.

ANGELA: Kot Mike?

RAWANA: Mike finn al zwenn so trwa-senk.

ANGELA: To tousel la?

RAWANA: Non, ena so ranplasan. Mo finn avoy li cheke si tou korek.

ANGELA: Kisannla sa?

RAWANA: Pa bizen trakase? Enn ti boug korek. Enn ti entelektiel ar bann gran lide, bann gran prensip. Li lir tro boukou.

ANGELA: To kone ena lagrev deor?

RAWANA: Wi. Mo tann dir bann travayer pe dimann so liberasion.

ANGELA: Mo’si mo finn tann dir sa. To pa kwar ki ti bizen larg li? Ki li finn fer?

RAWANA: Mwa mo la pou vey li, pa pou ziz li. Seki li finn fer pa regard mwa. Mo fer mo travay, mo swiv lord, samem tou.

ANGELA: Depi ven zour li pa pe manze. Li dwatet bien fay.

RAWANA: Li,li, li! Tou dimoun enterese ar li. Mem twa. Me mwa, mwa ki nouri twa ek to batar!

ANGELA: Rawa! Mo defann twa koz koumsa ar mwa.

RAWANA: Tst, tst, tst, to defann mwa? Twa enn fam ki mo nouri, ki mo abiye, to defann mwa. Me mo piti, to pe gagn foli grander. Pa bliye mo finn ramas twa dan labou; aster mo kapav rezet twa dan labou … To defann mwa. Mo kas ki pe koz ar twa … Kouma twa, mil mo kapav gagne. Fam ki to vo … Ar lamone nenport kisannla kapav aste enn femel. (Li al ver li, trap so leren). 

ANGELA: Pa tous mwa. (Li al ver laport).

RAWANA: (Swiv li). Pa tous twa. Si mo repran tou seki pou mwa, to sorti touni depi isi. Alor enn konsey, to kone mo posed twa, pa fer zes ar mwa. To finn bien konpran?

ANGELA: Pa tous mwa sinon mo kriye. Ouver sa laport la. Mo ale.

RAWANA: Mo piti, lakle dan mo lame … (Sey anbet li). Angela, to kone to zoli kan to ankoler, plis mo ensilte twa, plis mo dezir twa. Fini ar tousa. Ale nou bliye tou. (Arjouna kot laport agos depi ki Rawana finn koumans ensilte Angela. Bann la pa realiz so prezans. Angela so ledo tourne ar laport agos). 

SENN 7

(Arjouna touse pou atir zot latansion. Angela ek Rawana tourne anmemtan. Arjouna fixe Angela ki paret anbarase. Li bes latet. Arjouna al asiz kot latab, ouver liv la pou fer enn lantre. Li get Rawana, so lizie ranpli ar laenn, lerla li koumans ekrir).

RAWANA: Tou korek Arjouna. A! Mo finn bliye prezant twa. Angela, samem nou zenn entelektiel, fitir minis agrikiltir. (Riye foutan). (Angela pa get li). Ki arive zot de? Timid? To trouve Angela, to pe entimid nou zeni. Ki manier, li bien?

ARJOUNA: (Ironik). Tou korek. (Li pe ekrir.)

ANGELA: Bon, mo ale.

RAWANA: Ki to prese. Arjouna, Madam ole kone si li bien. Mo dir li ki li korek me li pa’le kwar.

ARJOUNA: Li bien feb, li bien fay, li bien bizen enn dokter. (Li lev latet pou get Rawana). 

RAWANA : Kifer to bizen ekzazere? (Angela ek Arjouna pe fixe li.) Bon, les mo al get li ar mo lizie. (Li sorti par laport agos).

SENN 8

ARJOUNA: Twa … Isi!…Ar li!

ANGELA: Kifer to koumans enterese ar mwa enn kou? Ki mirak?

ARJOUNA: Mirak! To mo belser Angela. Mo belser. Fam mo frer.

ANGELA: Veritab mirak. To finn dekouver sa tousel! Enpe anretar, to pa kwar?

ARJOUNA : Anretar! Angela, ki to’le dir ?

ANGELA: To konn bien. Dan to lizie, dan lizie to fami zame mo ti enn fam dign pou to frer. Pa mem jati.

ARJOUNA: Pa vre sa. To kone pa vre sa.

ANGELA: Seki mo kone, zot finn fer tou pou fer mo mari kit mwa. Mwa ek enn ti baba sis mwa.

ARJOUNA: Me …

ANGELA: Mo pa ole diskit sa ar twa, me si to ensiste, mo kapav dir twa detrwa laverite.

ARJOUNA: Angela, tansion li vinn enn kou.

ANGELA: Les li vini. Les li tande. Mo pa ena nanye pou kasiet … To kone ki to frer ti ena enn karakter feb. Li les so fami enflians li. Me si twa to ti pran pozision, si to ti sayde ar li, li ti pou ena kouraz reziste to papa ek to mama. Me to ti prefer res trankil. To silans ti vinn konplis to paran kont mwa. Trwa kont enn. To frer sede … Kan to ti kapav fer kiksoz to ti res trakil. Aster to rod fer mwa kwar ki to enterese ar mo lekzistans. Tro tar mo ti Jouna. Tro tar.

ARJOUNA: Me ar li, ar sa mons la!

ANGELA: Wi Jouna, sa mons la ti vinn prezat li kan manze mo pa ti ena. Sa mons la, li pe nouri to neve depi trwa mwa. Kan mo ti bizen led to pa ti la. Aster, to vinn pres sermon.

ARJOUNA: To ere koumsa?

ANGELA: Ere! To ankor enn zanfan mo ti Jouna. Li ena rezon.

ARJOUNA: Kisannla?

ANGELA: To prizonie danzere. Toultan li dir ki fale ena liberte pou kapav ena boner. Me pou enn fam, ki liberte kapav ena. Nou desten amare ar kapris bann zom. Me sa pa kapav kontinie. Li ena rezon. Kikfwa samem li dan prizon. E twa, to vey li kouma to ti vey mo prizon.

ARJOUNA: Shhhht! Li vini.

ANGELA: To patron!

ARJOUNA: (Ankoler). To galan, to karne rasion.

ANGELA: Pa pou lontan.

 SENN 9

RAWANA: (Depi kot laport). Mo pa ti dir twa to tro kontan ekzazere. Mo pa trouv li fay. Li zis enpe feb. Normal, depi ven zour li pa pe manze. Apart sa li korek … E mo finn dimann li si li ti’a kontan get enn dokter. Li finn dir mwa non.

ARJOUNA : (Silans. Tourn enpe, get li.)

RAWANA: Enn latet dir sa. Li finn met dan so latet pou fou nou lanmerdman. Mem dan prizon li pa pou les nou anpe. Arjouna, met enn lantre. Mo finn get li, li enpe feb, li finn refiz get dokter. Korek?

ARJOUNA: (Rod proteste.) Serzan!

RAWANA: Fer sa lantre la. Wi, ki to ena pou dir?

ARJOUNA: Nanye.

RAWANA: Bon aster, tou finn regle. Arjouna kontan, Angela kontan … Zot de paret bien kontan li … Mo pa konpran kifer? Mwa, personn pa kontan mwa. Pourtan mo enn bon boug. Pa vre Angela ? Pa vre mo enn bon boug Angela?

ANGELA: (Silans.)

RAWANA: Angela, kan mo koz ar twa, reponn. Pa bliye to enn fam. Divan enn Serzan enn fam ek enn sep gard parey. Okontrer enn sep gard ena plis lotorite. Li enn ZOM.

ARJOUNA: (Koze zis pou kas enn sitiasion anbarasan). Ki li finn dir ou ekzakteman?

RAWANA: Kisannla?

ARJOUNA: Li.

RAWANA: Li?

ARJOUNA: Wi, li. Ou prizonie danzere.

RAWANA: Nou prizonie Arjouna, nou prizonie. Mo pa finn dir twa? Komie fwa mo bizen repet mem zafer ?

ARJOUNA: Ar mwa, li pa ti dir mem zafer. Li ti aksepte pou get enn dokter.

RAWANA : Alor, to pran mwa pou enn manter… (Riye). Enn sans pou twa mo enn bon boug. Mo pa pou raport twa. Me samem to dernie sans… Non, kikfwa to pa antor. Li koumsa mem. Ar twa li dir enn kiksoz, ar mwa enn lot. To pa trouve li pe rod diviz nou. To mank lexperyans mo garson. Li finn konpran sa vit. Li finn ole gagn to senpati, fer mwa pas pou manter… Mo pardonn twa, to ankor zenn… To finn trouve, to pa ekout mwa… Apartir aster, personn apart mwa pa gagn drwa al get li… personn peyna drwa koz ar li. Li tro danzere.

ARJOUNA: Danzere!

RAWANA: Wi, danzere. Danzere pou twa, danzere pou Angela … Akoz li nou finn lager… danzere pou mwa… danzere pou nou pei. Bann dimoun koumsa pa ena drwa viv. Si dan larme sa, lontan mo ti pou finn avoy li maze… Bawww… Tro boukou demokrasi… Samem ki gat tou. Lepep pa’le ekout dirizan, gard pa’le ekout serzan, fam nepli ole ekout zom… Enn senp latet brile pe kapav amenn dezakor dan tou lespri … Pa vre Angela? (Angela pa reponn).

ARJOUNA: Erezman ki tou dimoun pa kouma ou, Serzan! Sinon…

RAWANA: Sinon?… Les mo dir twa enn ti kiksoz. Si tou dimoun ti kouma mwa, sa pei la ti pou mars kouma enn revey… Apre sa aret diskit ar to sef: leson nimero kat. (Letan Rawana ti pe koze, detanzaot Arjouna ti pe ekrir kiksoz dan liv la). 

ARJOUNA: Wi Serzan.

RAWANA: E kifer zot de ena figir lanterman? Li finn rod kourtiz twa letan mo pa ti la Angela?

ARJOUNA: Serzan?

ANGELA: Bon, mo ale.

RAWANA: (Riy foutan.) Me ki ena move ladan … sakenn rod so bout … Mo konpran, lavi sa … Ki ler la ? (Li get so mont.) Dezer! Letan pas vit.

ANGELA : Ouver laport la, mo ale.

RAWANA: Wi, Madam, ou dezir enn lord pou mwa. (Zot al ver laport). Kan mo pou rezwenn twa?

ANGELA: Pa kone.

RAWANA: To pa anbras mwa? (Sey anbras li).

ANGELA: (Repous li.) Les mwa. (Li sorti. Rawana get li ale koumadir li pa bien konpran ki pe pase.) 

SENN 10

RAWANA: Dezer! Bizen telefonn “Headquarters”. (Li lev resepter). Alo, alo … Wi Serzan Rawana, Detention Centre… Alo … Ou kapav koz enpe for, pa pe bien tann ou… Wi, pe okip li kouma bizen … enpe feb … ankor lagrev lafen … Apart sa tou korek … Yes Sir … Pardon? Non peyna traka. (Li poz resepter.) Ki pe arive ar bann sef? Zot reponn telefonn, zot dimann so nouvel. Kifer li finn vinn sitan enportan? … Mo sir bann grevis finn krak zot lalign…. Wi, zot pa sir kouma evennman pou devlope. Zot ole pran prekosion de kote. Me ar mwa sa pa marse … Mo veritab sef, li pli lao ki sa bann kapon la … Li, li kone ki bizen fer. Seki li dir, samem … Arjouna, mo kamrad. Nou lor bor enn evennman ki pou amenn swa laglwar ek pouvwar, swa lamor. … Wey Arjouna, to pou bizen swazir. To kapav swa vinn moter sa evennman la, swa so fren; swa to lor mo sime, swa to ar mwa … To nek ena pou dir wi, mo zenn Arjouna. To laferm, dime mo fer twa gagn li.

ARJOUNA: Sis pie par kat.

RAWANA: Hen! To tro entelizan. Mo sir to pou konn swazire. (Li pe balote enpe.) 

ARJOUNA: Asize, Serzan.

RAWANA: (Li get so mont). Dezer-dis. Me kot Mike? Mo ti dir li, li bizen retourne dezer. Tou finn drese pou dezer-edmi. “Wi, Serzan, kapav kont sur moi” A! Kot li foutou! Si dan larme sa, finn fini “kortmarsial” li. Mo tro bon ar li. Mo finn kasiet so pese, ala ki manier li remersie mwa. (Kikenn tap laport). A! anfen! (Li al vit pou ouver laport) … Twa sa! To pa finn trouv misie Mike lor sime?

SENN 11

(Pierre, anviron trann-senk an, pion lapolis, rantre ar enn goble dan so lame.)

PIERRE: Non Serzan.

RAWANA: Ki to vinn fer isi?

PIERRE: (Get li, realize ki li finn bwar). Kouma toulezour, mo pe amenn so dite.

RAWANA: To kone li pe fer lagrev lafen. Ki dite to amene?

PIERRE: Pa dir sa ar mwa sef. Mo finn gagn lord fer sa. Li bwar, li pa bwar, bizen amenn so dite ek so manze toulezour.

RAWANA: Bon, bon! donn li so dite. Apre sa, fout lekan … P.C. Arjouna, mo sorti enpe pou pran ler. Ou pran tou ansarz. Pa bliye mo bann lord. (Li sorti adrwat).

ARJOUNA: Yes Sir. (Li pous enn soupir).

SENN 12

ARJOUNA: Toultan li koumsa?

PIERRE : Premie fwa ou vinn travay isi?

ARJOUNA: Wi, mo espere dernie fwa.

PIERRE: (Get li). Mo al donn li so dite?

ARJOUNA: Kouma ou apele?

PIERRE: Pierre. Kifer?

ARJOUNA: Pou fer enn lantre dan sa liv la.

PIERRE: Anbon!

ARJOUNA: Vomie mo al donn li so dite. Gran boug la kapav ankoler. Li finn dir mwa ki personn pa gagn drwa al get li. So dernie lord sa.

PIERRE: (Ezite). Sef!

ARJOUNA: Wi, koze.

PIERRE: Li bien?

ARJOUNA: Non, li bien fay… Serzan la pale fer vinn enn dokter. Mo espere ki bann seki pou vinn relev nou trwa-zer plis imen.

PIERRE: Plis imen! Isi gard imen pa met lipie. Zis bann espesial.

ARJOUNA: Ou konn li?

PIERRE: Enpe. Kifer?

ARJOUNA: Koumsa mem … Zis enn sel fwa mo finn tann li dan enn miting … Mo pa ti bien konpran seki li ti pe dir. Zame mo finn enterese ar politik. Me lafoul, fam, zom, travayer, saritab, tou ti pe ekout li koumadir enn profet pe koze.

PIERRE: Enn profet?

ARJOUNA: Tou so parol koumadir ti pe tous sakenn dan so leker kouma enn laverite ki toultan zot ti kone, me ki personn zame ti finn dir zot ar otan klarte.

PIERRE: Wi, li ena bel enflians lor bann dimoun pov. Akoz sa li la. Mo ti kontan ekout so bann diskour.

ARJOUNA: Taler la, mo ti pe koz ar li. Malgre so febles, li finn gard enn sourir. Li konpran tou. Mem Serzan la. Andire li pa gard li rankinn ditou.

PIERRE: Ki pou gard li rankinn. Serzan la osi enn viktim, enn pov viktim. Li pa kone ki li pe fer.

ARJOUNA: Bann mo ekzak ki li ti servi.

PIERRE: Vremem … Mo sipoze, mo finn tro ekout so bann miting.

ARJOUNA: So dite pe fre.

PIERRE: Pa fer nanye. Li pa pou bwar sa toumanier.

ARJOUNA: Depi komie zour li pa pe ni manze, ni bwar?

PIERRE: Zordi fer ven zour. Zis enpe dilo, samem tou.

ARJOUNA: Kifer li fer sa?

PIERRE: So manier defann li kont so lennmi. Li pe servi so dernie zarm. So lavi.

ARJOUNA: Mo finn sey fer li aret so lagrev lafen. Me li res ferm.

PIERRE: Personn pa pou kapav fer sa. Mo’si mo finn seye.

ARJOUNA: Ou konn li bien. Pa bizen per, dir mwa. Mo pa espesial mwa. Mo ordiner. Mo degoute ar seki pe arive.

PIERRE: Sef! Miray ena zorey isi.

ARJOUNA: Mo pa pran par personn. Mo ole zis konpran seki pe pase.

PIERRE: Ou ena dan ou prizon, Sef, dimoun plis onet, plis senser, ar pli gran leker ki nou later finn prodir. Li finn swazir pou viv ar malere, pou lit pou malere. Pou bann gran misie, li danzere. Li finn montre bann esklav kouma kas zot lasenn, li finn fer dimoun konpran kifer zot soufer, ek ki manier bizen lite. Seki ti feb finn vinn for … Toultan li ti dir ki sakrisfis neseser pou ki lazistis kapav regne … Zordi li pe donn so lavi pou lalit.

ARJOUNA: Ou admir li boukou, non Pierre.

PIERRE: Wi, sef. Mo admir li, toultan mo pou swiv li.

ARJOUNA: Me ou travay Pierre. Ou pou perdi plas.

PIERRE: Sef, mo plas! Ou kone ki li ti dir mwa enn zour: “Bizen aret pans sakenn so sakenn”. Nou bizen panse ki nou kapav fer pou lezot. Si tou dimoun pans koumsa nou lemonn pou vinn enn paradi, kot dimoun pou viv kouma dimoun. Mo plas, sef, nepli enportan si ariv li kiksoz. Ziska ler mo finn kapav ed li, donn li nouvel, pran konsey ar li pou bann travayer. Akoz sa mo travay enportan.

ARJOUNA: Bann travayer transpor?

PIERRE: (Silans.)

ARJOUNA: Pierre, ou so lebra drwat.

PIERRE: (Silans.)

ARJOUNA: Kifer zot pa sey tir li la?

PIERRE: Samem mo finn vinn dir li, si mo gagn enn sans. Nou pe negosie so liberasion.

ARJOUNA: Vre? (Eksite).

PIERRE: Sef! Selman fale zame..

ARJOUNA: Pierre, mo donn ou mo parol … Apre seki mo finn trouve isi mo pa kwar mo pou res lontan dan lafors.

PIERRE: Non pa fer sa. Si tou seki bon ale, li pa bon ditou.

ARJOUNA: Seki bon! Non Pierre, mo pa bon, mo zis enn kapon. Mo pa kapav pran desizion. Mo pa kapav angaz mwa dan nanye. Angela ena rezon.

PIERRE: Angela!

ARJOUNA: Enn tro long zistwar!

PIERRE: Si ou kit sa travay la, ki ou pou fer?

ARJOUNA: Pa kone. Kikfwa mo va ouver enn ti laferm. Lwen ar tousa. Tousel. Indepandan. Lib.

PIERRE: Non sef. Li pa ekziste seki ou pe rode. Ou pe pans zis ou. Me pou ou gagn veritab liberte, veritab lendepandans, veritab boner, fale ki tou dimoun gagn zot asam. Eskiz mwa mo koz koumsa ar ou Sef.

ARJOUNA: Me ki manier pou reysi sa?

PIERRE: Ansam nou tou fer enn sel lafors. Tou bann baryer sote.

ARJOUNA: Ou ena gran lespwar Pierre.

PIERRE: Mo ena gran lafwa, Sef.

ARJOUNA: Ou’le zwenn li?

PIERRE: Tou dan ou lame, Sef.

ARJOUNA: (Al ver laport agos, ouver li). Degaze, mons la pre pou vini. (Pierre sorti.)

SENN 13

(Arjouna tousel. Li pas enn mouswar lor so fron. Li soupire, li al ouver laport adrwat, get deor, referm li. Li vinn kot latab, asiz lor la, pran so liv, ouver li, lev so latet, fixe divan li, sakouy so latet, ferm liv la, zet li lor latab. Enn ti riye sek, koumadir li pe boufonn limem, sirtou so pase. Li leve, al ver laport agos.)

ARJOUNA: Pierre, degaze. Tansion li vinn enn kou antret. (Li get so mont, get telefonn. Li avoy lame pou lev resepter la, ezite) … Angela ena rezon … zame mo pou gagn kouraz fer seki mo konsians dir mwa. (Li ris enn sez, asize, so latet dan so lame). Mo dimann mwa si Zezi revinn lor later, pa pou ena dimoun ki pou rod rekoulout li lor lakrwa.

 SENN 14

(Pierre rantre atout vites).

PIERRE: Sef, bizen fer kiksoz, sinon li pou mor. Andire respire li nepli kapav. Sef, fer kiksoz, Sef.

ARJOUNA: Ki mo kapav fer?

PIERRE: Telefonn “Headquarters”, dir zot avoy enn dokter vit. Sef, pa kapav tarde, so lavi andanze.

ARJOUNA: (Enpwisan). Me li kont regleman. Mo pa kapav Pierre. Mo bien anvi. Mo’si mo’le sov so lavi, me mo pa ena sa pouvwar la.

PIERRE: Ki ou pou perdi? … Les mo telefone …

ARJOUNA: Non. Ou pa sipoze konn nanye.

PIERRE: Me mo kone sef. Sa sanz tou …

ARJOUNA: (Ezite, dezespere). Me … (Son pa kot laport adrwat.) Tansion li vini (Li galoupe al ferm laport agos akle. Kikenn tap laport adrwat. Arjouna al ouver. Pierre diboute ar so goble dite dan so lame.)

SENN 15

RAWANA: (Rawana antre.) To ankor la twa?

PIERRE: Sef la dir mwa ki personn pa gagn drwa al andan apart ou. Samem mo finn bizen atann.

RAWANA: Li finn dir twa sa. Bravo Arjouna. To pe koumans vinn enn bon polisie. (Li get so mont). Kot Mike, li pa ankor vini?

ARJOUNA: Non Serzan.

RAWANA: Bon Pierre. To kapav ale. Mo va al donn li so dite. (Pierre al ver laport adrwat. Rawana ouver laport. Avan li sorti, li fixe Arjouna. Arjouna bes latet. Li sorti. Rawana ferm laport akle).

SENN 16

RAWANA: Ki li finn rakont twa?

ARJOUNA: Nanye.

RAWANA: Fer twa atansion ar li. Mo ena soupson ki li enn espion. Me mo pa ankor gagn ase prev pou fer pens li … Mike! Sa zame li pou sanze. So zafer ar li. Mo finn rod donn li enn dernie sans. Aster mo pou fini li.

ARJOUNA: (Donn lenpresion li pe fer enn jok.) Li osi lor ou sime Serzan?

RAWANA: (Fer koumadir li pa finn tande. Get so mont.) Trwazer-mwen-vennsek! Trwazer relev pou vini. Bizen fer vit …

ARJOUNA: Bizen fer vit ?

RAWANA: Hen!… Wi, bizen met tou korek avan nou … To sir telefonn la pa finn sone dezer-edmi?

ARJOUNA: Wi sef. Si li ti sone, mo ti pou tande.

RAWANA: (Koumadir dan enn rev.) Savedir lalimier ver finn alime. Koutkekout lalimier rouz bizen tengn.

ARJOUNA: Lalimier ver? Lalimier rouz?

RAWANA: Bon, chek enn kou si tou korek dan biro. Letan sa mo al donn li so dite … (Silans.) Donn mwa lakle kaso nimero kat. … (Arjouna ouver larmwar, tir enn lakle, donn li). Pa bliye enn polisie so travay bizen sasi. Si to konn donn to sef satisfaksion, tou pou korek, sinon … (Li sorti par laport agos). 

SENN 17

(Kouma laport ferme, Arjouna dousma al poz so zorey kont laport la, li res la enn bon moma. Li tann enn laport selil pe ouver. Enn son lavwa. Me li pa kapav disteng bann mo. Li vinn asiz kot latab, ouver gro liv la ek koumans ekrir. Li lev latet, pans enn timama, rekoumans ekrir. Trouve lor so figir ki kiksoz pe trakas li. Li remark revolver la lor latab. Trap li, panse. Repoz li ar enn sourir kouma kikenn ki finn realize ki li ti pe trakase pou nanye. Li leve, met so liv dan so sak, poz sak la lor sez. Rawana rantre, vers enpe dilo dan kivet la, koumans lav so lame, souy li ar so mouswar. So ledo tourne ar lodians. Li met so mouswar dan so pos, tourn ver Arjouna, pez enn ti lizie ar li. Li get so de lame. Arjouna realize ki so konportman pa normal. Li get so lame, get Arjouna.)

RAWANA: All the perfumes of Arabia will not sweeten these little hands. (Li koumans riy enn riye isterik.)

ARJOUNA: (Kouma enn dimoun ki finn gagn enn sok). Serzan, fale pa koz koumsa. Akoz ou finn donn li enpe dite ou bizen lav ou lame, koumadir ou finn tous enn dimoun ki finn gagn lalep?

RAWANA: Lalep! (Riy plis for. Kikenn tap laport adrwat). (Li tike). Kisannla sa to kwar? Ouver, get enn kou. (Arjouna ouver laport adrwat).

SENN 18

(Mike rantre, al drwat lor Rawana).

RAWANA: Aster la to vini? To atann lanterman ale, lerla to vinn ar meksinn … (Mike ris li kot laport agos, koz ar li pou Arjouna pa tande. Arjouna so lizie fixe lor zot.)… Non pa vre, to pe badine. (Mike kontinie mirmire ar li). Li ti pou telefone dezer-edmi. (Mike kontinie koz ar li. Rawana paret dekontrole.) Mo finn fini fer li.

MIKE: Kwa?

RAWANA: Wi, ar sa de lame la. Mo tousel … Mo pa bizen personn pou ed mwa.

MIKE: To realize dan ki petren to finn met nou.

RAWANA: Petren! Mwa mo finn met zot dan petren? Si to ti retourne dezer; si to ti vinn ar to lenformasion ler la… Si li ti telefone dezer-edmi, pa ti pou ena naye. Aster to dir mwa ki mo finn met zot dan petren… Zot ki finn met mwa dan petren. Mo finn ekzekit lord mo siperyer… Aster la mwa ki akize? (Arjouna paret finn realize ki finn pase. Li galoup ver laport agos, ouver li, sorti. Mike ek Rawana fixe dan so direksion. Li pa tarde pou retourne. Li dibout lor bor laport, fixe Rawana ar lakoler).

ARJOUNA: Salo! (Ar laraz). Saloooo!

MIKE: Zenom res andeor sa. Les mo regle kont dan mo manier.

RAWANA: Regle kont! Twa to pou vinn regle kont ar mwa! Pa bliye sa ka …

MIKE: Non Serzan Rawana, mo pa finn bliye, zame mo pou reysi bliye … Mo ti fer enn gran betiz, mo realize. Dormi, mo finn aret dormi, mo manze nepli ena gou depi sa zour la. Me mo pli gran erer se ki mo ti ole bliye sa, fer koumadir zame li ti arive … sa finn donn twa sans rant dan mo lavi, fer mwa vinn enn esklav dan to lame. Enn krim ti pe amenn mwa ver enn lot. Mo ti tas dan langrenaz. Me zordi, mo pou sorti kout-ke-kout.

RAWANA: Sorti! Nou tou finn tas dan langrenaz. Bizen lakorite; asam nou pou sorti, tousel nou tase.

MIKE: Non Rawana. Pa sa kalite sorti la ki mo pe panse. Nou ena pou pey nou erer isi.

RAWANA: To trouv li Arjouna, li pe koz kouma enn pret. Lane dernier li ti viol enn fam, so vwazinn. Mwa, mo finn dres so papie. Zordi li vinn pres sermon ar mwa.

MIKE: Kontinie. Dir li ki toulemwa, mo pe vers twa enn som pou aste to silans.

RAWANA: Ki prev?

MIKE: Personn peyna prev. …Dir li ki plan to ti finn prepare pou touy enn inosan; dir li kisannla finn donn twa lord fer li, pardon, finn konsey twa fer li, pou dibien limanite; dir li ki manier to finn fors mwa vinn to konplis; dir li ki plan nou ti finn aranze; kouma to ti pou ouver laport so kaso, ti pou dir li sorti, lerla mo ti pou manz li enn bal; dir li ki nou ti pou met enn lantre dan liv ki li ti pe rod sove; dir li Rawana; dir li. …

RAWANA: Nou tou pe perdi latet. (Li get Arjouna, li riy enn ti riye dekonserte.) Me nou kapav koriz nou erer. Nek bizen panse … Nou met nou latet ansam.

MIKE: Non Rawana. Tro tar pou twa, tro tar pou mwa. Enn sapit dan listwar finn fini zordi. Li, li finn mor, me so lespri ankor vivan. Li ki pou ekrir prosen sapit ar lame dimoun prop … Kouma Arjouna. Bizen aksepte Rawana, nou ti parye lor enn seval, li finn perdi lekours. Nou finn perdi. (Silans). (Telefonn sone. Rawana galoupe pou al pran li.)

MIKE: Non Rawana. Tro tar. Pa neseser. Si li ti sone dezer-edmi, tou ti pou diferan. Li ti pou ankor vivan. Ti pou ena enn ti sans pou twa, pou mwa. Aster finn tro tar. Arjouna, fer enn lantre. Pou enn fwa, ekrir laverite ladan. Met tou seki to finn tande. (Telefonn resone. Mike lev resepter.)

MIKE: Tro tar. (Li repoz li). (Li remark revolver la lor latab, trap li get Rawana, get Arjouna). Ar sa mo ti pou touy enn inosan. Bann evennman finn anpes mwa fer li … Wey Rawana, mo osi koupab ki twa. Dan enn timama, nou sor pou regle. Bann nouvo kapitenn pou vinn liber zot ero. Letan zot pou trouv enn martir dan plas zot ero, zot pa pou kontan ditou. Arjouna, to pa ena nanye pou fer ladan. Ale, ale vit.

ARJOUNA: Non Sef. Mo plas isi.

MIKE: Kifer?

ARJOUNA: Mo kwar mo kapav anpes enn masak.

MIKE: To kapav fini ansam ar nou.

ARJOUNA: Enn risk ki mo bizen pran.

MIKE: Kifer Arjouna? … To ankor zenn, to ena enn long lavi divan twa. Ale Arjouna. Ale monwar.

ARJOUNA: Ou ti bien dir talerla Sef. Ena enn nouvo sapit ki finn koumanse. Pou Serzan la, pou ou, pou mwa, pou nou tou. Fale ki enn lame prop ekrir li. (Li tourn zantiman ver Rawana). Asize Serzan. (Rawana les so lekor tom lor enn sez.)

RAWANA: Ki nou pou fer?

ARJOUNA: Atann Serzan. Nou nek ena pou atann.

RAWANA: Ki pou ariv nou?

ARJOUNA: (Reponn san get li). Nek ena pou espere ki li pa finn mor pou naye, ki lazistis pou ki li finn donn so lavi anfen pou koumans regne … Tou seki finn pase depi ki mo finn vinn isi, mo finn ekrir dan sa liv la. Tou bann lantre anreg. Bizen ki bann nouvo kapitenn pran lapenn lir li pou konn laverite, parski se ar laverite ki nou pou konstrir enn lemonn kot dimoun pou viv kouma dimoun. (Silans).

MIKE: Ki ler la?

ARJOUNA: (Get so mont.) Trwa-zer. Zot pa pou tarde. (Beng, beng, beng lor laport adrwat. Toule trwa vir zot latet adrwat anmemtan.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.