LI PA BIZEN SA!

KATEDRAL DAN LEKER / THE HEART’S CATHEDRAL/LA CATHÉDRALE DU COEUR

©Institut Cardinal Jean Margeot, 1 lari Celicourt Antelme, Rozil, Moris
POU TOU ARTIS KI ENTERESE
Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

Ayo mo atma, dir mwa vit do ta,
Avan to al dan enn lot shivala,
Eski Mahatma bizen tousala?
Katedral zean, minare gratsiel,
Pagoda anlor, manndirr larkansiel.

   Ar zis enn atom glase-silansie
   Li’nn eklat silans, alim far partou,
   Grandi net lespas, fer letan marse,
   Fer lavi vibre dan sek, dan labou.

Eski li bizen moniman zean
Kan so bann zanfan maye dan koutvan,
Kan so kreasion korde dan disan?
Ar lor, ar larzan, zot dekor kofor,
Ranz gran moniman pou zot prop konfor.

   Ar zis enn atom glase-silansie
   Li’nn eklat silans, alim far partou,
   Grandi net lespas, fer letan marse,
   Fer lavi vibre dan sek, dan labou.

Dan so kreasion napeyna exse;
Bote neseser dan senplisite
Fleri tou kouler, respir sentete.
Li pa neseser met kostim fezer,
Servi lager pou priye Lesenier.

   Ar zis enn atom glase-silansie
   Li’nn eklat silans, alim far partou,
   Grandi net lespas, fer letan marse,
   Fer lavi vibre dan sek, dan labou.

Anou ranz legliz dan fon nou leker;
Ranz enn bon lespas pou nou lapriyer;
Lor enn ti otel bengn dan lalimier
Alim sanbrani, partaz parrsadi,
Dir amenn, aminn; dir Bondie mersi.

   Ar zis enn atom glase-silansie
   Li’nn eklat silans, alim far partou,
   Grandi net lespas, fer letan marse,
   Fer lavi vibre dan sek, dan labou.

04.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.