LEVANZIL KRISHNA (enn mini-komedi mizikal)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Narater-fam
Krishna
Radha
Zournalis (Bek)
Fotograf (Bouton)
Dammarro
Kaspalto

PROLOG

NARATER-FAM
Kontradiksion mir lor pie kontsezon;
bann fri gagn gou rans farata rasi.
Li pa’le ouver, lizie kaytalon,
telman labitid angourdi lespri.

Lanez dan de pol dan lamer soule
chom likou pwason, kabos bann kouran;
kouma dibwa sek, koray dan brizan
pe kas bout par bout. Tou anpwazone!

Zwazo kouler pal, lezel fatige
tom kouma diplon lor later fele;
nik lor pie san fey napeyna lavi,
simitier ranpli ar tom pa fleri.

Zegwi merkir fou finn vinn toke net;
later rasazie vomi labou tret,
fer so degoutan; dan karo, dan dok
marmit ansomaz, barrtann bat lamok.

Lespri abriti pa konpran kifer
Mama-Lanatir pe gagn maloker;
Sakenn trouv erer dan desten vwazen
me pa trouv malang dan so prop tonken.

Me enn zour kikenn – sa enn gran lasans –
tap laport kot nou, rant dan nou desten,
montre nou sime sorti dan petren.
Lerla ki nou pran sime renesans!

Radha ek Krishna, Shakti-Shaktimann,
ti beni lavi; lasann sanbrani
anflam nou leker, ekler nou lespri,
fer nou dres latet pou konbat doushmann.

Om, Shannti, Shannti, Shannti, Om!

TABLO 1

(Bazar dan enn kartie popiler dan Porlwi. Partou vid; letazer letal bat lamok. Dan bann letal peyna marsan me epouvantay. Koumadir zot laba pou fer kliyan per. Enn zournalis ek enn fotograf rantre. Zournalis pran not, lotla tir foto, enn ta foto.)
ZOURNALIS
Pa neseser tousa foto la. Enn sel ase.
FOTOGRAF
Pa dakor! Boukou foto fer lagazet vande. Dimoun pa lir … pa konn lir … zot get foto … aster pa kone si zot konn get foto. Mo sipoze zot trouv seki zot anvi trouve.
ZOURNALIS
Bizen konn get foto? To pe vann to marsandiz!
FOTOGRAF
Lemonn enn bazar. … Nou tou marsan. Nou tou konsomater.
ZOURNALIS
To bien filozofik zordi!
FOTOGRAF
Mo fer filozofi ar enn kamera. Me personn pa konpran. Pa konpran … pa’le konpran … pa gagn li bonn pou konpran … pa gagn nisa dan konpran. Kifer konpran kan pa konpran enn nisa apar?
ZOURNALIS
To’nn manz bilenbi long? Sa kalite egrer! Fer kouma mwa, toutouk. Mo ekrir seki mo anvi. Zot lir, zot pa lir mo bien merd. Zot konpran, zot pa konpran mo foupamal. Tou manier piblisite ki fer lagazet marse. Lamone lavant? Sa li zis poketmoni nou patron sa.
FOTOGRAF
Kifer to ekrir?
ZOURNALIS
Bon kestion. Ena 3 kalite repons. Repons onet, pa tro onet, pa onet ditou. Lekel to’le?
FOTOGRAF
Touletrwa.
ZOURNALIS
To sir? Nou’al rod enn plas asize dan lonbraz. Bien bizen refrwadi to radiater.
(Zot al asiz lor enn ban dan enn letal kot ti abitie vann dite. Dammarro ek Kaspalto rantre. Dammarro so lespri dan lezer. Realite pou li pa ekziste. Seki pe pase dan so latet, samem plis enportan pou li. Kaspalto komdabitid sou. Li pe balote.)
KASPALTO
To’nn tttrouv sa de bez leur minn la? Kouma zot trouv nou, zot fo… fon …fonndos. To trouve konbien nou nou for nou. Plis for ke sa ti mmmer. Bann gran peto pppete kan zot vvvwar nou.
DAMMARRO
To lalang lour, Kaspalto. Plis to lalang lour, plis to foli grander lour lor to latet. Eski to pe rekoumans rev grander, pouvwar, fortinn?
KASPALTO
Aret fer bbbezer do ta. Kan to’nn trouv mwa rrrev tin … er … vwar … samem seki to’nn dir? Mwa ze swi enn tttidumonde e ze me swi bien kkkontan.
DAMMARRO
Bon, ki nou fer? To al dormi pou desoule ousa nou al kot …
KASPALTO
Dddesoule?… Mwa de… desouuule? To trouv mwa sou … ssssou twa? Pankor bbb… bwar. Ki sssou? Ti radot! Mas finn manz …. to latet. …vvventwit!
DAMMARRO
Oke! Mo kit twa kot twa lerla mo al kot …
KASPALTO
To tttrouve, to fffer bbbezer! Abandonn lllepep … ki … ki nou ti pppe kkkoze?
DAMMARRO
Pa zis lour, to lalang finn amare. Ale may mo zepol. Les mas sarye larak.
KASPALTO
Kkkkotttt tto ppppe ale aprrre?
DAMMARRO
Kot Krishna … kouma nou ti dir avan to bwar to lespri.
KASPALTO
Bwar to lespri … kiiii bbbwaaar! Laaafiiime. Tou finn vvinn lafimeee.
DAMMARRO
Oke babou! Chalo!
(Zot sorti. Zournalis ek fotograf rerantre.)
FOTOGRAF
Donk to ekrir pou gagn lape ar to patron?
ZOURNALIS
Parfwa oblize. Mo bizen nouri mo pie douri.
FOTOGRAF
Kot to met prensip dan tousa. … Twa ki kontan koz prensip …
ZOURNALIS
(silans) … Mo ena enn blog.
FOTOGRAF
Blog?
ZOURNALIS
Wi, blog. b, l, o, g blog!
FOTOGRAF
E alor?
ZOURNALIS
Lor mo blog, mo dir seki mo panse vre…mem.
FOTOGRAF
Vremem?
ZOURNALIS
To kwar mo enn manter?
FOTOGRAF
Non … me…
ZOURNALIS
Ki me?
FOTOGRAF
Ki kime?
ZOURNALIS
Pa kime me ki me.
FOTOGRAF
Aaaan! … Pa konpran.
ZOURNALIS
Dan mo blog, mo dir ki nou bizen pran kont seki li pe dir nou …
FOTOGRAF
Li?
ZOURNALIS
Limem do ta. Li pa pe dir nou ki nou tren finn deraye; ki tou pe degrengole; ki bizen tras nouvo larout? …
FOTOGRAF
To pe dir Krishshsh…
ZOURNALIS
Shouhouhout! Miray ena zorey.
FOTOGRAF
Kot miray la? Mo koup so zorey.
ZOURNALIS
Aret fer tapaz. Taler lapolis ramas nou. … Tansion! Sa de kouyon la pe revini.
(Dammarro rerantre; li pe sarye Kaspalto lor so zepol.)
DAMMARRO
Eh bourzwa, personn pa’le enn sak larak?
ZOURNALIS
Si li tro lour, zet li.
DAMMARRO
Impossible! Kan mo tris, kisannla pou fer mwa riye? Sak gonaz bizen so deleryom. Laverite vre.
FOTOGRAF
Sa enn vre filozof lepep sa! To kone matlo (li pe koz ar zournalis) nou lagazet ti bizen nom li filozof delane. Sel fason pou gard kiltir popiler vivan.
KASPALTO
(lor zepol Dammarro)
Aret bouzzze, mmmatlo, … to pe fffer … mwa gagn … mmmaloker. Taler … mo vvvomi lor twa. Weeerrrk! (li vomi lor li).
ZOURNALIS
Sak gonaz bizen so degoutan. Pran ou degoutan, maron depi la. Ou pa trouve ou pe deranz nou.
KASPALTO
(lor zepol Dammarro)
Nou ale dddo ta. To pa trouve bbbann salisssan ssa. Weeerrrk! (li vomi ankor)
DAMMARRO
Kan mas sarye larak fermante, fasil perdi sime. Dir mwa kot bizen pase pou al kot Kr ….
ZOURNALIS
Shouhouhout! Miray ena zorey.
DAMMARRO
Kot ena miray?
ZOURNALIS
Ayaya! Lizie bouse. Lafime dan lizie.
DAMMARRO
Koze pe vinn bizar.
KASPALTO
Mo’nn dir twa … weeerrk! (li vomi ankor) Salisssan!
FOTOGRAF
Kifer ou’le al kot li?
DAMMARRO
Kot kisannla?
ENN LAVWA
Kot mwa!
(Enn bel zom tipik Afriken rantre)
DAMMARRO
Misie Krishna.
KRISHNA
To ti pe rod mwa? … Ki finn ariv Kaspalto? Les mo pran li. (li met Kaspalto lor so zepol koumadir enn pwa nanye ditou) Swiv mwa.
ZOURNALIS EK FOTOGRAF
Nou’si?
KRISHNA
Si zot ‘le!
(Zot tou sorti)

TABLO 2

(Dan lakaz Radha ek Krishna)

SANTE RADHA

RADHA
(li klerma ansent)
Mo Shaktimann kot twa?
Retourn dan mo lebra!

Boner-boner e to pa la
parski devwar finn apel twa.
E mwa mo la, O gran gate,
san to prezans, O bienneme.
Mo Shaktimann kot twa?
Retourn dan mo lebra!

La dan mo vant, to tibaba
pe bouz-bouze, rod so papa;
papa Krishna souvan pa la;
nou tibaba pa konpran sa.
O Krishna Shaktimann,
Retourn dan mo lebra!

Baba Radha pe apel twa;
li’si li tris kan to pa la;
Radha, baba, ek so baba
pe apel twa. Vini papa!
Mo Shaktimann kot twa?
Retourn dan mo lebra!

To finn donn nou lamour beni
ki san limit, ki enfini;
lamour ki kas tou bann lasenn
fer tou dimoun partou vinn enn.
Ekout lapel Shakti
ki san twa li nahi.

(anmemtan Krishna ek lezot rantre)

KRISHNA
Ala mo la zoli Shakti!
Depi bien lwen mo tann lavwa
mo tibaba ek so mama
pe dir mwa pa tarde vini.
Pardonn mwa mo Shakti!
Mwa san twa ki nahi!

(Radha may Krishna. Dan presipitasion, Kaspalto sap lor zepol tonbe; Dammarro sey gob li; toulede tom plat.)

RADHA
Ki ariv zot de? Nisa pe deborde?
KRISHNA
Do not disturb! Monsieur Kaspalto ek Dommarro bezoin repo. … Bon! Mo met nou de konper dan sanmdami. Letansa blag-blag ar sa de kamwad la. Mo revini dan enn timama. (li lev toulede, met sakenn lor enn zepol, sorti)
ZOURNALIS
Mo prezant momem. Mo apel Bek Kabose. Mo travay zournalis pou Lagazet RagTag.
FOTOGRAF
Mwa mo Bouton Fotoye; fotograf RagTag.
RADHA
Mwa mo Radha, madam Krishna. … Zot pou bwar kiksoz? Dilo, zi fri, rom aranze ar fri zarden?
ZOURNALIS
Tro boner pou rom aranze; tro tar pou dilo; zi fri korek.
FOTOGRAF
Parey! … Dir mwa Madam, depi lontan ou konn li?
RADHA
Depi toultan.
ZOURNALIS
Toultan?
RADHA
Wi!
ZOURNALIS
Pa konpran.
RADHA
Peyna nanye pou konpran. Lamour li enfini ek eternel. Nou nam enfini ek eternel. Enfini ek eternel rod so lot enfini ek eternel. Shakti rod so Shaktimann e Shaktimann rod so Shakti.
FOTOGRAF
Li pa kouma nou. Li … diferan, enn lot nasion?
RADHA
Maya.
ZOURNALIS
Ki maya?
RADHA
Maya may lespri. Seki lizie trouve pa seki vremem ete.
FOTOGRAF
Mo koz fran. Li nwar kouma ferm lizie, kafe nwar kouma koltar; ou, ou plito kafeole … ou konpran?
RADHA
Pa enportan. Lamour enfini ek eternel pa get tousa.
ZOURNALIS
Personn pa kone kot li sorti; personn pa kone kan li finn vini. Dan biro leta sivil pa ena okenn tras so nesans. Legalman li pa ekziste.
RADHA
Li ekziste depi toultan; li pou ekziste ziska toultan.
FOTOGRAF
Romantik! Ou lespri romantik pe fer ou koz nenport.
ZOURNALIS
Ou, nou konn ou. Ou papa ti enn gardien zanimo; nou ti al mem lekol. Ou rapel non?
RADHA
Wi. Mo rapel bien Bek ek Bouton. Zot ti toultan kouma semiz ek kalson. Tou dimoun ti kwar zot ge.
FOTOGRAF
Vre?
RADHA
Ou paret kontan!
FOTOGRAF
Normal mo kontan parski depi bien lontan nou kontan.
RADHA
Vremem zot ge?
ZOURNALIS
Wi.
RADHA
Zot trouve? Zot lamour diferan, parey kouma lamour ant Krishna ek mwa. (Krishna retourne) Krish, to ti kone Bek ek Bouton ge?
KRISHNA
Wi. … Diversite neseser. … ( li sanz koze) Mo dir sa de kloun la aret soule. Zot dir mwa ki zot pa pou arete tanki Bondie kontinie bwar soma. Pa fasil ar zot!
RADHA
Krishna, to kwar zot …?
KRISHNA
Ge?
RADHA
Hen!
KRISHNA
Sa de la? Non! Zot mempa rapel ki ete sex. … Sakenn dan so sourr … Kouma zot res ansam, mo pa konpran. Mo kwar se de nam frer ki finn zwenn. Si zot kontinie soule difisil pou dir ki zot pou devini prosenn nesans.
ZOURNALIS
Krishna, depi lontan mo anvi fer swa ou portre, swa fer enn entervyou …
KRISHNA
Ou sef pa pou pibliye.
ZOURNALIS
Kouma ou kone?
KRISHNA
Tro kont so lentere. Aksioner pou tay so palto.
FOTOGRAF
Kapav seye.
KRISHNA
Atann so ler vini.
ZOURNALIS
Ou kwar dan desten?
KRISHNA
Desten ekziste. Tank fri la pa’nn mir net, li pa pou tonbe.
FOTOGRAF
Ou koz kouma Mao.
KRISHNA
Vishnu, Zezi, Mao, Gandhi, zot tou ena enpe rezon, sakenn so manier.
RADHA
E Krishna, ki li li panse?
KRISHNA
Li kontan twa; li kontan tibaba dan to vant; li okip so zarden …
RADHA
Samem tou?
KRISHNA
Kan so ler vini mo pou dir twa. Rapel! Lavi enn kontradiksion. Kouma nou ne, nou koumans mor. Fode mor pou re-ne; fode ferm lizie pou trouv kler; fode vinn fou pou koumans rezone. Dimann Lerwa Lir. Li li ti konpran sa bien.
ZOURNALIS
Letansa kabri manz salad.
KRISHNA
Kabri manz salad?
ZOURNALIS
Bazar vid; lapli finn aret tonbe; tibaba pe mor toufe … Ki ena pou konpran?
KRISHNA
Kifer? Kifer? Kifer?
FOTOGRAF
Kifer?
KRISHNA
Kifer gouvernman chomtayt? Kifer redakteransef sansir lartik ki Bek per pou ekrir? Kifer Bouton efas foto ki li tire? Kifer aksioner fer koumadir toukorek? Kifer dimoun angourdi kasiet dan larak, dan lapoud blan? … Radha, okip nou de tikomik. Mo bizen montre Bek ek Bouton enn zafer.
RADHA
Yes boss!
KRISHNA
To enn lamour twa. (Krishna, Bek ek Bouton sorti)
RADHA
Mo Shaktimann kot twa?
Retourn dan mo lebra!
To finn donn nou lamour beni
ki san limit, ki enfini;
lamour ki kas tou bann lasenn
fer tou dimoun partou vinn enn.
Ekout lapel Shakti
ki san twa li nahi.
(Dammarro rantre)
RADHA
Li korek?
DAMMARRO
Wi, mo kwar. … Depi enntan li nepli tini kouma avan.
RADHA
Lefwa pe vinn konpot!
DAMMARRO
Pa koz koumsa Madam Krishna.
RADHA
Apel mwa Radha.
DAMMARRO
Hen!
RADHA
Apel mwa Radha. Mo apel R, a, d, h, a. Radha. Mwa mo Shakti, li li Shaktimann. Li enn nanye ditou san mwa kouma mwa mo enn nanye ditou san li. Mo so lamwatie; li mo lamwatie. Radha ek Krishna fer enn kouma Krishna ek Radha fer enn. Oke! To’nn bien konpran?
DAMMARRO
Foul konpran Madam Krishna!
RADHA
Bon! Bon! … Mo ena enn zafer pou dimann twa ek to kamwad. Kifer zot pa al dan enn sant detox? Zot kapav, si zot ole, sorti dan lalkol ek ganja. Mo kapav vinn ar zot si zot ole. Ti pou extra si nou reysi sa. … Si zot sorti, zot kapav ed Krishna.
DAMMARRO
Nou, de deler, ed li? Ou pe badine.
RADHA
Non, mo serye. Krishna ena enn gran travay pou fer e li bizen koudme. Zot ki konn li bien, zot sirman kapav fer so travay marse.
DAMMARRO
Nou? Laraker ek droger? Aret sikann nou Madam Krishna.
RADHA
Radha!
DAMMARRO
Hen!
RADHA
R, a, d, h, a.
DAMMARRO
Oke! Les mo al gete ki pe ariv mo torsenn. (li sorti)

TABLO 3

(Dan bazar kouma dan tablo 1. Sel diferans se ki bann epouvantay finn fonn.)

ZOURNALIS
Mem epouvantay finn fonn! Bazar ankriz.
KRISHNA
Ena kriz partou me dimoun ankor kwar ki bazar eternel.
FOTOGRAF
Bazar pa eternel? Dimoun bizen aste; dimoun bizen vande. Dan bazar dimoun aste-vande. Depi koumansman ziska leternite. Swami kot mwa dir ki dan tou liv sakre samem mesaz prensipal.
Aste, vande do papa;
aste, vande.
Aste, vande do mama;
aste, vande.
Aste, vande mo fami;
aste, vande.
Lavi samem pli gran bazar;
marsandiz ki dikte lalwa.
Aste, vande mo fami;
aste, vande.
Aste, vande!
Aste, vande!
Aste, vande!
KRISHNA
He! To konn met dan lanbians.
ZOURNALIS
Dan liniversite finn dir nou ki aste, vande amenn devlopman ki amenn demokrasi ki amenn sivilizasion ki amenn lape ki amenn devlopman ki amenn …
KRISHNA
… aste, vande.
ZOURNALIS
Samem!
FOTOGRAF
Selman, parfwa mo trouv enn zafer bien drol. Levanzil dir partaze me monper kot mwa dir ki aste, vande enn pli gran laverite depi kreasion ziska revelasion. … Selman mo bizen aksepte parski monper finn lir dan gran-gran liv. Minis kot mwa so sante prefere se
Aste, vande! Aste, vande! Aste, vande!
Aste, vande! Aste, vande! Aste, vande!
ZOURNALIS
Mo patron parey. Lagazet enn marsandiz, bizen vande e fer dimoun aste; lespas piblisite enn marsandiz, bizen vande e fer marsan aste pou ki li kapav vann so marsandiz.
Lavi samem pli gran bazar;
marsandiz ki dikte lalwa.
Aste, vande mo fami;
aste, vande.
Aste, vande!
Aste, vande!
Aste, vande!
KRISHNA
Me bazar vid. Ki pou fer?
ZOURNALIS
Mwa mo enn zournalis. Mo la pou dir ki pe arive.
FOTOGRAF
Mwa mo tir foto pou montre ki pe arive.
KRISHNA
Kifer sa pe arive?
ZOURNALIS/ FOTOGRAF
Sa pa nou travay. Se travay …
KRISHNA
Politisien?
FOTOGRAF/ ZOURNALIS
Samem.
KRISHNA
Profeser?
ZOURNALIS/ FOTOGRAF
Samem.
KRISHNA
Pret, filozof, exper?
FOTOGRAF/ ZOURNALIS
Samem.
KRISHNA
Be zot de?
ZOURNALIS/ FOTOGRAF
Nou pas!
KRISHNA
Pa kapav seye?
FOTOGRAF/ ZOURNALIS
Sakenn so sakenn! Pa kapav melanz kalchoul.
KRISHNA
Planter, bazarye, konsomater?
ZOURNALIS
Planter plante, vande; bazarye aste, vande; konsomater aste, manze. Koumsa lavi marse kouma regleman bazar.
KRISHNA
Be kifer bazar vid?
FOTOGRAF
Kikenn pa pe aste. Kikenn finn bliye vande. Kikfwa kikenn tro pares. Li finn bliye ki so devwar se prodwir pou ki masinn aste-vande marse.
KRISHNA
Si pa pe kapav prodwir?
ZOURNALIS
Pa kapav prodwir! Ki ou pe dir Misie Krishna? Ou koz kouma sa bann kominis la. Fer atansion! Miray ena zorey. Tansion zot ramas ou!
KRISHNA
Ena pe dir akoz lamer pe monte, disel pe rant partou, touy later, touy bann plant …
FOTOGRAF
Zistwar sa! Pa ena enn sel foto ki montre sa! Manti. Zot pa’le plante, sa ki laverite veritabman vre.
ZOURNALIS
Pa ekout propagann bann kominis Misie Krishna. Zot pe rod met zot diktatir partou. Nou zournalis nou kone ki pe pase. Akoz samem nou ekrir …
FOTOGRAF
… e tir foto pou donn prev ki seki ete vremem ete.
KRISHNA
Sans mo’nn zwenn zot. Sinon mo ti pou al kwar sipa ki gonaz.
ZOURNALIS
Aster ou konpran kifer liberte lapres li vital pou devlopman lemonn?
KRISHNA
Wi, gran dimoun. Mersi.

(Letansa Bouton pe galoup agos, adrwat pou tir mem foto: stal vid, letazer vid, bazar vid.)

KRISHNA
Bann foto ki Bouton pe tire pou montre ki bazar pa pe marse; ki letazer vid; ki lekonomi ankriz?
ZOURNALIS
Non, Misie Krishna. Nou sef pou ekrir enn editoryal kont dimoun pares ki pe afam lepep e met nou pei azenou. Li pou ferm lagel bann ki pe dir ki bizen ogmant tax pou fer bann dimoun ris peye. Fer ris peye pou fer pares vinn plis pares? Lozik sa? Aster ena enn nouvo sega. Ena pe dir ki bann paradi fiskal ki pe fer bazar vinn vid. Zot koz nenport.
KRISHNA
Enn fwa mo ti vizit enn pei … bien-bien lontan, … laba zot ti ena enn lot manier.
Dan senplisite, san okenn flafla
Monol ek Radha okip zanimo,
plant pie friyapen, donn bann ki peyna
dipen kan gagn fen, kan gagn swaf dilo.

Enn bien ti pei me enn gran lavi.

Devlopman ti fer san fer letalaz
ki li dan lakaz, ki li dan vilaz;
pa ti met paryaz dan konkour plen pos,
kraz kor inosan ar enn leker ros.

Enn bien ti pei me enn gran lavi.

Dan partaz Monol ti konstrir dime;
Dan done, pa pran, grandi bann zanfan;
Monol ek Radha zame rasazie
retourn ar later seki zot finn pran.

Enn bien ti pei me enn gran lavi.

Monol ek Radha ek tou lezot ‘si
ansam ti konstrir enn lot lavenir.
… Kouma Kalibann mo’anvi redormi
pou anpes rev la fini dan mirmir.

Enn bien ti pei me enn gran lavi.

Eski enn rev sa ousa vre-vre sa?
Eski li posib vinn disip Monol,
vinn disip Radha; aret tralala.
Eski li posib fouy enn lot rigol?

Eski li posib fouy enn lot rigol?
Eski li posib fouy enn lot rigol?
Eski li posib fouy enn lot rigol?
Eski li posib fouy enn lot rigol?

ZOURNALIS
Tansion Misie Krishna! Sante kominis sa! Ena kees ladan!
FOTOGRAF
Ala ou sant bien la!
ZOURNALIS
Sant bien? To’le li al ferme?
FOTOGRAF
Samem mo pe dir. Zwazo sant pli bien kan ferm li dan so lakaz.
ZOURNALIS
Trap mwa avan mo bez sa kouyon la!
KRISHNA
Chombo, chombo, Bek! … Pa bliye! Nou ti pe rod kone kifer bazar vid.
ZOURNALIS
Senp Misie Krishna! Akoz bann toutouk kouma sa bachara la.
FOTOGRAF
Ki to dir? Mo toutouk, mo bachara? Tous mwa, mo gete si to enn vre zom. Twa ki toutouk, twa ki bachara! To’le mo klak twa?
ZOURNALIS
Seye si to enn vre zom!
KRISHNA
Ki pe ariv zot? Bazar kapav vid, latet bizen plen. Plen ar nouvo lide pou ranpli letazer ar manze.
FOTOGRAF
Weeh! Get so lagel do! So lalang longer so kravat. Li boykot mo bann foto pou fer so patron plezir. Wi misie; ou ena rezon misie; ou pete santi bon misie …
ZOURNALIS
Eta sovaz, to’le mo larg tou to pese? To’le? Pa provok mwa! Mo larg to pese.
FOTOGRAF
Larg mo pese? Mwa mo larg to lekours.
(li fons lor Bek ki al kasiet deryer Krishna)
ZOURNALIS
Pa bate! Pa bate!
(ankoler, Bouton al asiz dan enn kwen)
KRISHNA
To trouve Bek, nou pe zis tourn anron. E personn pa pe dir kifer bazar vid.
ZOURNALIS
Bazar vid? Bazar vid? … Pa kone ki bizen panse. … Kikfwa … Pa kone!
KRISHNA
Zournalis pa kone; prezidan pa kone. Ena pe dir pese pey lor later.
ZOURNALIS
Samem! Pese pey lor later.
KRISHNA
Kisannla finn fer pese?
ZOURNALIS
Dimoun. Dimoun ki al bazar pou fer zot bazar. Zot fer pese. Bondie ferm bazar pou pini zot. Wey! Wey! Ala kifer. Samem so yes!
KRISHNA
Be planter, elver, artizan?
ZOURNALIS
Zot dan pese.
KRISHNA
Kifer?
ZOURNALIS
Zot fer dominer. Nek ogmant pri. Pou enn wi, pou enn non pri monte. Bondie pa kontan. Li pini zot … ferm bazar.
KRISHNA
Arkanter? Bankie? Kaser?
ZOURNALIS
Sa bann ti bweter sa. Zot lame prop. Pa bon fer bezer ar zot Misie Krishna. Zot pa bann piner; zot fer enn travay onet pou enn bouse manze.
(Fotograf retourne. Li tris.)
FOTOGRAF
Sori Bek! Mo finn fane. Pardon. (zot maye, ambrase)
ZOURNALIS
Kaspa latet koko!
KRISHNA
Nou problem pa’nkor regle.
FOTOGRAF
Ki problem ankor?
KRISHNA
Kifer bazar vid?
ZOURNALIS
Mo pa fek dir ou.
FOTOGRAF
Bek, nou bizen aret zwe kouk kasiet ar laverite. Ki to dir?
ZOURNALIS
(silans)

TABLO 4

(Kot Radha ek Krishna. 1 an pli tar. Dammarro pe okip enn tibaba; Kaspalto pe kwi manze dan lakwizinn; Radha pe okip bann plant.)

RADHA
Bwat sa! Dilo larivier pe koul mens, vadire lasours pe sek. Bann brans ek fey lor pie pe brile ar saler. Saler donn bal. Ki pe ariv douniya?
Depi enn tan tou finn toke:
Lete fer fre, fer so liver;
siklonn pe mont ver lekwater;
pol nor, pol sid pe transpire.

(Dammarro pe tir gaz ar tibaba)
DAMMARRO
Ti bien dir zot enn mofinn sa
fer Dammmarro pran tibaba.
(Kaspalto pe sarye enn pwalon)
KASPALTO
Pli grav ki sa. Zot dimann mwa
kwi farata, kari gropwa.
DAMMARRO EK KASPALTO
Aster zot trouv drol
garrbarr dan kasrol!
RADHA
Lor la depi lontan Krishna
finn al okip enn gran louvraz
e li dir mwa depi laba
dife partou pe fer ravaz.
KASPALTO
Normal lesiel li ankoler!
Zot fer mwa aret gout liker.
DAMMARRO
Adding insult to injury
ala zot dir mwa triy diri.
DAMMARRO EK KASPALTO
Aster zot gagn sok
toufann dan lamok.
RADHA
Enn sans mo’ena de konpagnon;
Bon garson, pa kapav dir non.
Zot ed mwa okip mo baba
parski so papa li pa la.
KASPALTO EK DAMMARRO
Ki pou dir la, ki pou dir la?
Radha enn kou kas nou konte!
Bizen dir wi, bizen dir wi,
Radha finn donn nouvo lavi.

(Krishna, Zournalis ek Fotograf rantre. Radha ek lezot galope al akeyir zot. Krishna pran tibaba dan so lebra.)

KRISHNA
Tifi? Garson?
RADHA
Tifi.
KRISHNA
Enn nouvo Shakti! … Zot konn Bek ek Bouton? Sa de la finn bien ed mwa.
BEK
Pa finn reysi tegn dife.
BOUTON
Seye me abba!
BEK
Li bon li’nn brile. Aster kapav … enn lot …
RADHA
Enn lot bazar?
BOUTON
Pa bien kone. Ki to dir Bek?
BEK
Devlopman ki fer san fer letalaz
ki li dan lakaz, ki li dan vilaz;
ki pa met paryaz dan konkour plen pos,
kraz kor inosan ar enn leker ros.
KRISHNA
Senplisite! Senplisite!
Dan partaze, dan korpere
Anou tras enn nouvo sime
senplisite, senplisite.

(Bizen tradir dernie parol Krishna dan tou bann lang koze ek ansegne dan Moris e sant li lor lagam sega.)

(Fevriye 2009)

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.