LES LESPRI FLANE ANTOUTLIBERTE

©Dev Virahsawmy and ICJM

1. ENVOKASION

Aster ki mo pe galoup dernie tour
Mo kwar, si posib, li pou neseser
Antoutliberte ki mo kapav dir
Seki mo santi, seki mo panse
Kan enn papiyon poz lor enn fey ver,
Kan enn etensel briye dan fernwar,
Kan enn bor larzan dekor niaz maron,
Kan enn petal rouz apel banane;
Kan sourir zanfan pe egey fami,
Kan zenes-anfler pe tras zot sime,
Kan lamour partou pe ranplas laenn.

O Saraswati, gid ledwa feb-feb
Lor klavie laptop pou anrezistre
Emosion larme telman mo kontan,
Telman mo gagn per pa reysi fini.

Mersi Bondie!
Mersi tou dimoun ki finn trap mo lame
Pou ed mwa sot sime, travers larivier.
Ar mo poem mo pe dir rekonesans.
09.04.2014

2. KRWASANS

Bann dan gouvernman, bann lopozision
Pe dimann krwasans, pe propoz krwasans
Parski elekter bien kontan krwasans.
Tou dimoun reve roul dan limouzinn;
Fer letour lemonn; depans enn fortinn
Dan bann shoping-marl; aste marsandiz
Pa parski bizen me parski gagn bon
Dan akizision ek konsomasion,
Dan posesion ek dan fer letalaz.
Obsesion kantite touf kalite!
Samem lakle devlopman?
Pa fasil!

Letansa partou, tou anbalao:
Propagann finn vinn lasours konesans;
Siperkonpagni aval liberte;
Pitay ki kontrol lavi politik;
Petrol ek sarbon pli for ki Bondie;
Relasion imen finn vinn marsandiz
E kiltir aste-vande mont lor tronn
Pou fouy trou partou, anter nou vivan.

Tou dimoun anbras relizion krwasans;
Touy zot vwazen pou ranpli tenk zwisans.

Mamonnmiliarder pe zwir so pwisans.
10.04.2014

3. KAN ANSESTRAL TOUF NASIONAL

Lepase amer ar so barlizour
Li kouma kazie ki blok nou andan
Me ki ena ‘si enn sime sorti
Ki ouver laport ver nouvo dime.

Nou lang nasional pa ti ne isi
Lor later Moris me abor bato
Miltinasional Mediterane
Ki pas par Lafrik, al dan Maskaregn.

Kouma pikan raket ki ena fler,
Krim kont limanite finn donn nesans
So prop kontrer:
Enn nouvo kiltir ki zordi pe fann
So bote parfen dan karo zepis
Kouler larkansiel.

Falepa ki nou bliye lepase
Me napa les yer ar so gou amer
Bar-bar nou gete e anpes nou trouv
Nouvo lalimier ki aroz lamer.
Imigran Lerop, Lafrik ek Lazi
Ansam pe ranz enn zoli ti pei.

10.04.2014

4. ARET GRENP LESAFODAZ

Dan pei gran lespri ki exper alfabet
Toulezour nou envant solision depanaz;
Kan aprann tom anpann parski pa konn bazik
Nou servo ki finn may dan lak teknolozik,
Avoy bann profeser fer piknik lor laplaz,
Les zelev pa konn lir amize ar tablet.

Tou nou bann gran servo, disip teknolozik,
Finn efas Adam Smith, Marx, Mao ek Gramsci
Pou priye Dizital ek So Rezo Sosial.
Mesaz piblisiter fer zoke lor seval
Nimerik e ranplas konesans bann zeni
Ki ti aprann servi experyans ek lozik.

Mem dan Lakaz Bondie sinema fer ravaz;
Olie zot rant andan, zot grenp lesafodaz.

10.04.2014

5. ROD SO VRE DAWAY

Kan pos finn ranplas neronn dan servo;
Linet lentere kasiet seki vre;
Liniversite portmone epe
Pe fer malis ar piten gro palto;
Kan filozofi dan poban vineg
Pe ramas mwazi; poezi finn vinn
Enn girlann flatri pou lespri latrinn;
Reflexion lozik vinn extra aveg;
Kan seki trap plim finn vinn portparol
Voler-koripter, violer-triyanger,
Granmet-kazino, Granbankie-gengster,
Finn ariv ler pou ki nou devier bol.
Kan zanfan pe fen, zenes san travay,
Vieyes andetres, rod so vre daway.

11.04.2014

6. SAMEM VRE SANZMAN?

1

Kat tifi dan Gid lor enn ti santie
Enn akote lot zot ti pe marse.
Vizavi zot enn vie tonton dan laz
Ti pe trenn lipie pou retourn lakaz.
Kat tifi dan Gid fons drwat lor tonton
Ki ti oblize evit kolizion;
Mont lor enn oter; les mamzel pase
Pou ki li kapav kontinie sime.

Lontan, mo tann dir, bann tifi dan Gid
Ti pou avanse, les tonton pase
But the times they are a-changin.

2

Enn group kolezien koste kot lekol
Trouv enn vie bonnfam gro tant lor zepol
Pe trenn so lipe, dimann sarite
Pou so tizanfan kapav gagn manze.
Enn zenes akter koumans sikann li,
Imit so marse e zot tou riy li.
Bonnfam fer sanblan li pa’nn trouv nanye;
Mazinn so zanfan; kontinie sime.

Lontan, mo tann dir, zanfan al lekol
Ti pou ed bonnfam sarye so gro tant
But the times they are a-changin.

3

Enn fwa enn garson lor enn miray ros
Gonfle ar lapli ti pe deklar bos.
Enn tonton pase, dir ti kouyon la
Sorti lor miray, tansion gagn traka.
Garson sap lor kal; ensilte tonton;
Al parl so papa ki dir so garson:
Tonton anrezon! Al dir li mersi!
San ki to kone, li’nn sov to lavi.

Lontan ti koumsa; aster lot manier.
Papa al tir sab, detrip profeser.
For the times they are a-changin.

11.04.2014

7. KILTIR DISAN, DISAN KILTIR

1

Fetis feminen pa gagn drwa grandi;
So plas dan latrinn ou anba later.
Fetis maskilen, ala li zoli;
Li donn so fami grander ek loner.

Kiltir disan amenn lamor;
Disan kiltir amenn lamour.

2

Laba dan tribi e kot monarsi
Garson premie lo, tifi enn lake.
Dan lanpir pitay peyna lot lespri;
Malgre laparans Kounouk ki premie.

Kiltir disan amenn lamor;
Disan kiltir amenn lamour.

3

San egalite ant tifi-garson
Zame pa pou’ena bonte-dinite
Ki endispansab pou evolision
Ver armoni dan kreasion Bondie.

Kiltir disan amenn lamor;
Disan kiltir amenn lamour.

12.04.2014

8. LAVI SAN PRIZON

1

Enn swar mo ti rev rev telman zoli
Ki ler mo leve, kouma Kalibann,
Mo larm ti koule telman mo ere;
Lerla mo ti’le real lor lili
Pou rerev mem rev. Me lespri anpann.

Taslima Nasrin, to ena rezon!
Anou konstrir enn lemonn san prizon!

2

Prezidan baitka dan mo gawn lwenten
Pe refiz konpran garrbarr dan vilaz
Ki ranpli prizon, fer disan koule,
Apel jabaljas – enn bien fay ensten
Ki partou kote pe plant gran ravaz.

Taslima Nasrin, to ena rezon!
Anou konstrir enn lemonn san prizon!

3

Mem nou pa parfe, si dan nou vilaz
Ti ena respe ek egalite
Dimoun ti pou viv enn lot kalite.
Pa ti pou ena ti lagren sovaz
Ki viv dan lonbraz enn ta malpropte.

Taslima Nasrin, to ena rezon!
Anou konstrir enn lemonn san prizon!

12.04.2014

9. SOLIDARITE TRAS NOUVO SIME

1

Prezidan baitka dan vilaz Toutouk
Anvi vinn kouma Lerwa Louis Katorz
Me malsans pou li, so katorz ventwit.
Prezidan Toutouk dan pei mamlouk
Kwar ki koup likou krak kouper lagorz;
Lespri mwayennaz ankor bien-bien fit.
Initil dir li:
Fwet, travo-forse pa enn solision;
Vre sime li reabilitasion.
Ar bonte, fermte, zenerozite,
Solidarite tras nouvo sime.

2

Kapitenn Toutouk ek so Iznogoud
Pa kwar dan tousa parski zot kalkil
Finn dir zot rekta peyna vot ladan.
Elekter farsfoud met dirouz, lapoud
Pou kasiet so moud, rod slogan fasil.
Donn li ki li’le enn formil gagnan.
Initil dir zot:
Fwet, travo-forse pa enn solision;
Vre sime li reabilitasion.
Ar bonte, fermte, zenerozite,
Solidarite tras nouvo sime.

3

Anperer Toutouk kontan gou disan
– al dimann Gaetan si zot pa kwar mwa –
Ek loder larzan e plis li gagne
Plis so lapeti rod enn remontan;
Tizanfan bouse gagn so vre nisa
Dan koupe-transe; dan taye-raze.
Initil dir li:
Fwet, travo-forse pa enn solision;
Vre sime li reabilitasion.
Ar bonte, fermte, zenerozite,
Solidarite tras nouvo sime.

4

Ena enn pei, pa nou ansestral,
Ki finn reysi bes kriminalite
Pa par sot likou, laparey tortir
Me par enn program lazistis sosial
Ki ed deteni sanz mantalite,
Anpes zot retom dan ansien kiltir.
Zot finn bien konpran:
Fwet, travo-forse pa enn solision;
Vre sime li reabilitasion.
Ar bonte, fermte, zenerozite,
Solidarite tras nouvo sime.
12.04.2014

10. NOU FER VADIRE

1

Depi bien lontan santiman finn mor
Me divan dimoun zot fer vadire
Lamour ankor for; trap lame marse.
Zes touy konesans fer so matamor.

Dan mo vilaz borlamer kot montagn
Nou pa bien kone kot nou pe ale:
Kiltiv nou later; al poz nou kazie;
Ousa rod dimiel lao lor montagn.

2

Depi bien lontan li’nn perdi reper
Me li kontinie anbet so chokrra
Ar nouvo slogan vid kouma tekwa.
Zes touy konesans ankor fer akter.

Dan mo vilaz borlamer kot montagn
Nou pa bien kone kot nou pe ale:
Kiltiv nou later; al poz nou kazie;
Ousa rod dimiel lao lor montagn.

3

Depi bien lontan lekol finn vinn bet;
Zanfan rapel ler san rapel parol
Me Vadire pa aret zwe so rol.
Zes touy konesans ranplas alfabet.

Dan mo vilaz borlamer kot montagn
Nou pa bien kone kot nou pe ale:
Kiltiv nou later; al poz nou kazie;
Ousa rod dimiel lao lor montagn.

4

Depi bien lontan nou tou nou santi
Mofinn pe vini akoz nou gabzi
Me nou fer sanblan peyna zavari.
Zes touy konesans fer nou abriti.

Dan mo vilaz borlamer kot montagn
Nou pa bien kone kot nou pe ale:
Kiltiv nou later; al poz nou kazie;
Ousa rod dimiel lao lor montagn.

13.04.2014

11. LERWA GOURMAN

1

Mo telman gourman, zame mo ase;
Mo nek pran, pran, pran; zame arete.
Amizir boure, lapeti voras
Aval dinite. Mo’apel Jabaljas!
Obezite, tansion, jabet?
Les sa pou bann pa konn fer fet.

2

Mo telman gourman, zame mo vant plen;
Mo trik mo ser-frer, kouzinn ek kouzen,
Vilaz ek pei; mo koken zot kas
San ezitasion. Mo’apel jabaljas!
Osterite, somaz, siplis?
Mo pa konn sa, mo vinn pli ris.

3

Mo telman gourman, zame mo dir non;
Mo priye Mamon; servi koripsion,
Lamone ladrog; mo mars ar rachas
Pou gagn eleksion. Mo’apel Jabaljas
Moralite, ferple, prensip?
Tousa zame pa ranpli trip.

4

Mo telman gourman, mo’aval gourmandiz;
Lerla bez lor mwa, mo koumans gagn kriz;
Tou koumans kraze. Mo sey tour paspas,
Nanye pa marse. Kot twa Jabaljas?
Kipidite ek dominer
Finn donn nesans mo prop kontrer.

13.04.2014

12. KANTITE TOUY KALITE

1

Tro boukou lagren lor enn ti platbann;
Tro boukou plantil dan enn ti fose;
Tro boukou pie fri dan enn ti verze
Rannman kas lagel, devlopman anpann.
Nisa kantite pe touy kalite
E pe anpes lekilib devlope
Ant zwisans fizik ek lazwa sakre.

2

Tro boukou zanfan lor enn ti lili;
Tro boukou zelev dan enn ti lasal;
Tro boukou aprann fer latet fermal,
Blok lelan zanfan, anpes zot grandi.
Nisa kantite pe touy kalite
E pe anpes lekilib devlope
Ant zwisans fizik ek lazwa sakre.

3

Tro boukou lespri ki rod mem zafer;
Tro boukou anvi pou mem marsandiz;
Tro boukou gourman nouri fitir kriz,
Akous diktatir, soufrans ek maler.
Nisa kantite pe touy kalite
E pe anpes lekilib devlope
Ant zwisans fizik ek lazwa sakre.

14.04.2014

13. KIRYOZITE MALSEN

Kan mo gourrou dir mo bizen kirye;
Mo bizen ouver lafnet mo lespri;
Les kouran ler fre soufle dan tou kwen;
Pous loder toufe; irig mo servo;
Kan mo gourrou dir mo bizen kirye
Sinon mo pou vinn enn pov abriti
Parski dan routinn, labitid malsen
Peyna kreasion ekleraz nouvo
Mwa, pov bachara, ki mo finn konpran?
Mo bizen vey zafer pa regard mwa;
Konn tou detay lor lavi mo vwazen;
Fer palab, fann rimer ar jos malsen;
Angourdi lespri, koz manti lor twa
E detrir tou seki mo pa kontan.

14.04.2014

14. PARSKI LI ENN ZOM

Dan renion sendika travayer transpor
Li menas fer lagrev
Parski patron la pe fer dominer
Me dan so bis li maltret
Vie bonom, vie bonnfam;
Arsel madam ek mamzel
Parski so pouvwar mont dan so latet.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Ar so bann kamarad polisie
Li plengne parski li pa finn gagn seki li anvi
Mem li pa merite.
Me dan travay, iniform lor ledo
Get kouma li maltret seki pli feb ki li;
Get kouma li abiz madam ek tifi.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Pou gagn promosion li’nn desann kalson.
Aster dan biro, sibaltern regret zot nesans;
Enn zennfi finn swiside.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Li kriye for-for kont tou enzistis
Me ar so pouvwar li fer ankor plis;
Kan pe kraz so kor li denons lemal
Me kan li ki for lezot gagn dimal;
Pou li tousa normal
Parski li enn zom.

14.04.2014

15. ZE KONN, ZE DEBROUY

Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Poliglot natirel, otomatik
Dan pei extra kot san fer zefor
Nom, verb, azektif desann dan dalo
Mo lalang fleri – mo pa’nn dir fletri –
Roul kouma kanet, pa per alfabet.
Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Ki san vinegret prepar so salad.
Aster mo’nn konpran mo pa poliglot,
Ni trileng, ni bileng, ni literet
Me enn semileng, semiliteret
Ki pe nwaye dan pa konn alfabet.
Larouy dan lespri finn reysi anbrouy
Tou bann konpetans. Ze debrouy-debrouy.

15.04.2014

16. MO PA EDIKE, MWA?

Mo pa bet, mo konn trwa let alfabet;
Pa kwar mo kouyon, mo konn tab par ker;
? Mo bliye parol me mo konn so ler.
Mo dir mo zezer, “Maseri ze tem”;
Kan mo zwenn touris, mo dir “Goudmorning”.
Aster to dir mwa mo pa edike?

De fwa mo’nn vote! Prosenn eleksion
Mo poz kandida. Bengker mo eli
Parski mo jati pou apiy mwa plans.
Mo gagn difisil swazir minister.
Mo les sa dan lame Premie Minis.
Aster to dir mwa mo pa kalifie?

Zame to finn tann enn proverb sakre:
“Lafortinn souri zis ozodasie?”

15.04.2014

17. BALAD ENN MORISIEN

1

Enn fwa enn touris ti dir mwa komie
Li apresie mo pei paradi
Kot tou dimoun koz omwen trwa lang bien;
Kot lir-ekrir li kiltir nasional;
Kot kovil, mandil, moske ek pagod
Giji-giji vant tanp ek katedral.

Nou Morisien nou koz Angle-Franse,
Inndi, Mandaren ek Madam-Sere,
Ourdou, Telegou, Tamil, Marathi,
Sanskrit, Laten, Arab ek Bojpouri.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

2

Get bann liv tourism! Zot tou axepte
Ki nou souriyan, nou kiltiv lape,
Nou pran kont lezot, nou demokratik,
Nou pa amater, nou pa dogmatik,
Nou enn bon model pou limanite
Parski nou ansengn lamour ek bonte.

Nou swiv lansengnman nou sover Zezi,
Martin Luther King, Mahatma Gandhi,
Bann poet Soufi, Sathya Sai Baba,
Nelson Mandela ek Che Guevara.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

3

Tou bann etranze zot enpresione
Par nou konesans ek nou experyans;
Partou dan karo kouma dan biro
Travayer travay enn liv dan lame;
Dan bis bann zanfan pa perdi letan,
Zot lizie lakol lor zot liv lekol.

Dan nou ti pei parfen paradi
Nou tou konn Sexpir, Molier ek Tagor;
Nou konn Raspoutinn ek Dostoyevski,
Dilebi, Makaroni, Doudpiti.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

15.04.2014

18. SALAM

Yer swar dan enn rev, enn lavwa lamour
Ti dir mwa, “Beta, to pa leker sal;
Me seki to dir kapav fer dimal
Enn leker sansib ki rod senpati.”
Lavwa Damyannti ou Saraswati?
Lasours mo lavi? Lasours mo lamour?

Finn ariv ler pou ferm mo ti zournal
Ki finn sey konpran lagal nasional.
Eski mo’nn reysi gagn enn ti lizour?
Eski sa pou ed sem lagren lamour?
Mersi Damyannti ek Saraswati
Ki finn plant dan mwa lagren poezi.
OM!

16.04.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.