LERWA BWAR – W. SHAKESPEARE

(TWELFTH NIGHT)

©DEV VIRAHSAWMY and ICJM

TEX SOURS: CAMBRIDGE SCHOOL SHAKESPEARE, EDITE PAR REX GIBSON

LALIS PERSONAZ

LAKOUR DIK ORSINO
Orsino
Valanten – enn nob
Kouryo – enn nob
Mizisien
Bann nob
Bann ofisie larme

LAKAZ KONTES OLIVIA
Olivia
Sir Toby Larak
Malvolio
Mangann – boufon Olivia
Mariya – servant Olivia
Fabien – serviter

Enn pret
Enn kapitenn bato

BANN VIZITER
Viola – pli tar li degize kouma Sezario
Sebastien, frer zimo Viola
Sir Anndrou Lagelak – pe rod kourtiz Olivia
Antonio – kamwad Sebastien
Bann maren

Zistwar la pase dan Ilirya

AK 1 SENN 1

DAN PALE ORSINO
LAMIZIK PE ZWE. ORSINO, KOURYO EK BANN NOB RANTRE

ORSINO
Si lamizik nouri lamour, tap plen;
Donn mwa plen tenk ziska li deborde;
Lerla swa lapeti tengn, swa li mor.
Bis sa sawal la, so lafen ti feb;
Li kares zorey kouma ti labriz
Ki travers enn zarden fler tou kouler,
Koken, partaz parfen. Ase! Mo’nn plen!
Li’nn perdi kara; pa kouma avan.
Ah leker lamour! Malgre to tipti
To anglouti tou kouma losean.
Li rantre gayar; enn minit pli tar
Li mou, li tonbe. Emosion telman
Mazik, li fer nanyeditou vinn tou.
KOURYO
Exelans, finn ler.
ORSINO
Ki zafer Kouryo?
KOURYO
Okip zafer la.
ORSINO
Samem mo pe fer.
Depi premie fwa nou regar krwaze,
Olivia okip zafer la okler;
Tou lezot zafer nepli neseser
E mwa mo leker zis enn ti zafer;
Viktim gran dezir fer mwa pov martir.
Mo finn fouti net.

VALANTEN RANTRE

Ki Olivia dir?
VALANTEN
Senier Orsino, mo nouvel pa bon.
Madam la pa finn axepte zwenn mwa.
Servant finn dir mwa Madam Olivia
Finn pran desizion fer enn dey set an,
Enn dey strik pou plor lamor so frer.
Pa ena plas pou lezot santiman.
ORSINO
Admirab Olivia! Si pou enn frer
Li kapav fer sa, ki li pa pou fer
Ler emosion for fles aveg Kipid
Touy tou afeksion andeor lamour
E ki so servo, lefwa ek leker
Konn enn sel lerwa ki pran kontrol tou!
Anou repoze dan lanbians parfen;
Santiman lamour dan lonbraz floral
Bourzone, fleri, larg tou so petal.
ZOT SORTI

AK 1 SENN 2

LOR LAPLAZ ILIRYA
VIOLA, KAPITENN BATO EK MAREN RANTRE

VIOLA
Kapitenn, ki sa pei la?
KAPITENN
Mamzel, apel li Ilirya.
VIOLA
Mwa mo la dan Ilirya,
Mo frer li dan nirvana.
Eski li’nn nwaye? Ki zot tou panse?
KAPITENN
Veritab mirak ki ou lavi sov.
VIOLA
Ayo mo pov frer! Kikfwa li’nn sape.
KAPITENN
Mo kwar ena sans. Apre nou nofraz,
Ler nou ti group ti dan kano-sovtaz,
Mo ti trouv ou frer arme ar kouraz
Pe fer fas danze. Lor lema bato
Ki ti pe flote, koumadir Aryon
Lor ledo dofen ou frer ti pe trik
Menas vag fatal.
VIOLA
Mersi Kapitenn. Ou’nn sov mo lavi
E seki ou’nn dir pe donn mwa lespwar
Ki mo frer osi parey kouma mwa.
Ou konn Ilirya?
KAPITENN
Ase bien Mamzel.
Mo’nn ne ek grandi pa tro lwen isi.
VIOLA
Kisannla pe diriz sa pei la?
KAPITENN
Enn dimoun bien nob e bien respektab.
VIOLA
Dir mwa ki so nom.
KAPITENN
Li’apel Orsino.
VIOLA
Ou’nn dir Orsino? Souvan mo papa
Ti koz so koze. Li selibater?
KAPITENN
Seki mo kone li pa finn marye
Me ena rimer – kouma ou kone
Zournal sifon ble fer rimer marse –
Latet finn gate ar sarm Olivia.
VIOLA
Kisannla sa?
KAPITENN
Gran dimoun dan landrwa.
Enn zoli tifi, tifi enn gran Kont,
Ki finn desede. Mamzel la so frer
Ti pe okip tou me malsans swiv zot:
So frer ‘si fek mor. Ayo gran maler!
Lapenn sitan gran ki zenn Kontes la
Finn pran desizion zame pou marye.
VIOLA
Kikfwa mo kapav al travay kot li?
Mo viv ankasiet ziska mo kapav
Les lemonn kone ki vremem mo’ete.
KAPITENN
Difisil Mamzel! Li refiz koze
Ousa zwenn dimoun. Mem Dik Orsino
Bat lamok ar li.
VIOLA
Ou ena enn bon figir kapitenn.
Souvan zoli bataz kasiet malang
Me dan ou ka, mo sir, zoli bataz
Pa kasiet pouritir dan marekaz.
Rann mwa enn servis: ed mwa degize
Kouma ti garson ar lavwa fifi;
Mo rod enn travay kot Dik Orsino.
Pa traka pou mwa. Mo kapav sante,
Zwe bann enstriman, fer patron plezir.
Ki pou arive, zis Bondie kone!
Gard sa sekre la e pa kas lakle.
KAPITENN
Mo labous sele, sa mo promet ou.
VIOLA
Mersi Kapitenn.
ZOT SORTI

AK 1 SENN 3

ENN LASAM DAN LAKAZ OLIVIA
SIR TOBY LARAK EK MARIYA RANTRE

SIR TOBY
Ki pe ariv mo nies? Tou sa larm la pou lamor enn frer? Mo sir ki sa manier la li pa bon pou lasante.
MARIYA
Les mo dir ou Sir Toby, ou bizen rant lakaz pli boner. Ou nies, mo patronn, bien mekontan ar tapaz aswar ki ou fer ler ou rant dan tar.
SIR TOBY
Mekontan? Les li mekontan. Je me suis bien content.
MARIYA
Me ou bizen regle ou lavi dapre regleman.
SIR TOBY
Reg, lareg, regle, regleman! Mwa ki bien regle. Mo regle topet ek boutey, lit ek sopinn. Regle? Tro boukou regleman kas nisa, fer lavi vinn rann.
MARIYA
Larak pou fini ou. Aret bwar! Yer Madam ti pe plengne. Apre, ki sa bachara ki ou finn amenn isi ki pe pous bor ar Kontes Olivia?
SIR TOBY
Ki to ena kont Sir Lagelak?
MARIYA
Nanye, me…
SIR TOBY
Li osi meritan, konpetan ki nenport ki dan Ilirya…
MARIYA
Meritan?
SIR TOBY
Li enn milioner, kikfwa miliarder!
MARIYA
Bangoler, wi. Fatra bien vit vinn grener.
SIR TOBY
Bien vilen sa koze la. Li enn dimoun extra. Li zwe jal, dolok; li bat so ravann; li koz Madam Sere; enn veritab diksioner-gramer-vokabiler sirpat.
MARIYA
Foul dakor! Kat pat. Li deklar bay; kontan lager; me limem premie lor galoup touni lame dan pos. Dimoun saz panse ki biento li pou gagn kado … enn zoli tom fleri.
SIR TOBY
Palab! Rimer! Koze nenport! Donn mwa zot nom.
MARIYA
Anplis, tou dimoun kone ki touleswar ou ek li zot devid boutey ziska zot net anba lamer.
SIR TOBY
Nou lev nou ver alasante de ma nies. Mo pou kontinie bwar alasante de ma nies tanki ena plas dan mo vant ek larak dan Ilirya. Li enn fatra bachara seki refiz bwar alasante de ma nies ziska ki so latet tourne kouma toupi lor nay. (Li sante) Tourn-tourn ma toupi, ma toupi se bien tourne. Eh fam! Debous enn boutey. Sir Anndrou pe vien!

SIR ANNDROU LAGELAK RANTRE

SIR ANNDROU
Sir Toby Larak, kimannyer Sir Toby Larak?
SIR TOBY
Mo bon Sir Anndrou Lagelak!
SIR ANNDROU
Bondie beni, zoli mamzel!
MARIYA
Ou’si Misie!
SIR TOBY
Koste Sir Anndrou, koste.
SIR ANNDROU
Kisannla sa?
SIR TOBY
Servant mo nies.
SIR ANNDROU
Mamzel Koste, enn plezir fer ou konesans.
MARIYA
Mo’apel Mariya.
SIR ANNDROU
Mamzel Mariya Koste …
SIR TOBY
Koste vedir trape, drage, karese, koutize …
SIR ANNDROU
Pa kapav fer sa divan dimoun. ‘Koste’ vedir sa?
MARIYA
Eh, mo’ale mwa! (Li koumans sorti)
SIR TOBY
Si to les li ale savedir to enn kapon; to lepe finn tonbe.
SIR ANNDROU
Si ou’ale Madam, mo lepe tobe. Zoli Madam, ou kwar ou tini piaw dan ou lame?
MARIYA
Mo lame vid, Misie. Piaw nayba!
SIR ANNDROU
Trap mo lame. Aster ou’ena piaw.
MARIYA
Servi lame pou trap ver ek boutey.
SIR ANNDROU
Ki ou pe rod dir? Kel e le sinonim?
MARIYA
Sinonim vinn antonim. To sek net.
SIR ANNDROU
Pa kwar mo joukal. Mo souy li sek. Me vat iz ze mining?
MARIYA
Zes touy konesans. Bon mo’ale! Mo larg ou lame, mo donn piaw liberte.
LI SORTI

SIR TOBY
O Senier sans peur et sans reproche, mank enpe disan dan to lalkol. (Li donn li enn ver bien plen) To kouma enn makacha san so koko. To malad?
SIR ANNDROU
Zame de la vi! Mo fit kouma enn boutey plen. Mo lespri osi vif ki enn los. Mo tro manz tang. Sa, dapre mo konseye spiritiel, pe kabos mo zeni enpe.
SIR TOBY
Pa dakor! To fit kouma … samem.
SIR ANNDROU
Sir Toby, mo kwar ze pe chal, chalon, chale.
SIR TOBY
Quefer O Senier sans peur et sans reproche, quefer?
SIR ANNDROU
‘Kefer’? Ke ve dir kefer? Fer ou pa fer. Aster mo regrete! Olie aprann Eskimo, Esperannto, Volapuk, Madam Sere, mo finn perdi letan aprann aring-bouring, gouli-dannta, kobod-kabodi. Ze regret boukou-boukou. Mo santi mo enn artis.
SIR TOBY
Foul dakor! Sa ti pou donn to latet enn bon touf.
SIR ANNDROU
Lar fer seve pouse?
SIR TOBY
Non, li amelior louk.
SIR ANNDROU
Mo seve vilen?
SIR TOBY
Non, zouli, zouli. Beautiful foul-foul. Zoli kouma mop lor baton. Mo kapav mazinn enn fam pe tini to latet dan so lawis pou pers to seve. Enn nisa apar!
SIR ANNDROU
Adieu, salam, namaste! Ze man ve. Isi mo fann lapipi, pwason refiz mo labwet. Lot kote Kont Orsino pe apiy plans. Sanepepasekontinie!
SIR TOBY
Ayaya! Fos net. Mo nies zame pou axepte marye ar Orsino. To pa konn li. Zame li pou axepte enn zom ki so siperyer ki li dan ran sosial, ki li dan laz ousa lespri. Limem finn dir mwa sa. Matlo, kot ena lavi ena lespwar.
SIR ANNDROU
Bon, mo va reste ankor enn mwa. To kone, mo enn dimoun extra … ordiner. Mo kontan natak, fatak … larak. Mo extra ak. Wi. Extra.
SIR TOBY
Akoz samem apel twa lagel ak. To konn bann teknik bagatel nenport?
SIR ANNDROU
E sertennman osi, keske ti krwa? Ze swi enbarab. Plis meyer ke pli feb ke mwa. Zis tibaba pli for.
SIR TOBY
Lor gonaz? Ki to bataz lor gonaz?
SIR ANNDROU
Bat jaz kouma sovaz; fer laraz kouma ravaz; fer maraz dan maryaz.
SIR TOBY
Fouf! Sir Anndrou, ar laryaz?
SIR ANNDROU
Ar laryaz? Mo tourne, mo vire, mo pike, mo tire.
SIR TOBY
Sir Anndrou, bondie pou ankoler. Kifer to kasiet tou sa talan la. Il faut savoir et faire savoir. Pa gard dan poban, li pou gagn mwazi. Si mo ti ena to talan mo ti pou leve jaldi-jaldi, marse bougiwougi, galoupe ferpipi, dormi santipi. Me get sa bataz la! Vadire tempête dans un bol de bouillon.
SIR ANNDROU
To dir mwa kouyon?
SIR TOBY
Ditou, ditou, ditou Sir Anndrou. Bouillon de culture. To bataz akter, to zimaz katalog, to zestaz pafoutikone. Mars ennkou kouma mannken dan defile.

SIR ANNDROU KOUMANS MARS KOUMA MANNKEN, SO LIPIE MAYE, LI TONBE

SIR TOBY
What a fall? Ti bizen filme sa pou posterite.
SIR ANNDROU
Prosperite?
ZOT SORTI

AK 1 SENN 4

DAN PALE ORSINO
VALANTEN EK VIOLA (DEGIZE ANGARSON) RANTRE
VALANTEN
Si Dik Orsino kontinie prefer twa Sezario, to pou al lwen. Dan trwa zour to finn fini konn grander lakour.
VIOLA
To pe rod dir mwa ki li sanz-sanze? Zordi enn, dime lot?
VALANTEN
Non pa sa.
VIOLA
Ala li pe vini

DIK ORSINO, KOURYO EK SERVITER RANTRE

ORSINO
Kot Sezario?
VIOLA
Mo la Senier.
ORSINO
(ar Kouryo ek serviter) Al dibout laba. Sezario vinn la.
Mo finn dir twa tou sekre mo leker;
Aster al kot li, kol ar so laport
Ziska ki li axepte koz ar twa.
VIOLA
Dapre mo’nn tande so sagren tro gran
Pou li axepte koz ar mesaze.
ORSINO
Bliye bon manier. Fors sa madam la
Ekout to mesaz.
VIOLA
Si li ekout mwa,
Ki mo pou dir li.
ORSINO
Servi to talan
Pou fer li konpran pirte mo pasion,
Lafors santiman. Li pou ekout twa,
Enn zoli garson, plito ki enn vie
Mesaze rasi.
VIOLA
Pa tro sir, Senier.
ORSINO
Ekout mwa garson. To’ena enn zafer
Ki bien spesial. Mem to enn garson,
Douser to lalev, to lavwa fifi
Pou fer madam la ekout to mesaz.
Peyna lot ki twa pou fer louvraz la.
Kat-senk serviter, al ar Sezario –
Pran tou si to’le, mwa mo pli dan bien
Dan trou solitid. Fer sa travay la
E si to reysi to pou refer net.
VIOLA
Senier, mo pou fer seki dwatet fer.
(ar limem) Lavi difisil. Fer seki mo fer,
Me mo leker dir limem mo senier.
LI SORTI

AK 1 SENN 5

DAN LAKAZ OLIVIA
MARIYA EK MANGANN RANTRE
MARIYA
Si to pa dir mwa kot to ti ete, mo labous pou sele, mem ler pa pou rantre, ler bizen trouv enn exkiz pou defann twa. Mo patronn mari manga. Si li may twa, li trangle twa.
MANGANN
Li li manga, mwa mo Mangann. Nou mem fami. Enteresan si li trangle mwa: mo pa pou bizen kravat.
MARIYA
Explike!
MANGANN
So lame otour mo likou ranplas kravat.
MARIYA
Jok la fad.
MANGANN
Poz to lalev lor li e li vinn dou. Zoli koze. Enn badou fer vinndou.
MARIYA
To kap travay. Mo patronn pou swa touy twa, swa fou twa deor. To merite.
MANGANN
Mo prefer lamor.
MARIYA
Kifer?
MANGANN
Lamor anpes enn move maryaz.
MARIYA
To pran zouzou pou badinaz, twa!
MANGANN
Mo ena de pwen for.
MARIYA
Kouma bretel. To de pwen kase, to kalson tonbe.
MANGANN
To lespri bien fite zordi. Kontinie trase. Eh! Si Sir Toby aret bwar, to merit enn meday. Kot bizen atas meday la?
MARIYA
Bous to labous, sovaz! Ala Madam pe vini. Fer to lespri travay pou to defans. Salam!

LI SORTI
OLIVIA, SERVITER EK MALVOLIO RANTRE

MANGANN
Zot dir mo gopia, lerwa bachara. Me mwa mo kone mo boufon lerwa. Meyer enn boufon malen ki enn malen boufon. Ki mo pe radote koumsa? – Bien le bonjour Madame!
OLIVIA
Tir sa boufon la divan mwa.
MANGANN
Zot pa finn tande? Tir Madam la divan mwa!
OLIVIA
Ase! To lespri malad. Mo rod enn lot. Anplis, to finn vinn malonet.
MANGANN
Fasil koriz sa de defo la. Get Dokter Ramann pou okip mo lespri; get Per Soulivann pou okip mo malonet. Enn defo korize li nepli enn defo. Sa’ousi zot pa kone. Mo’nn dir zot Tir Madam la divan mwa!
OLIVIA
Non! Mo’nn dir tir li divan mwa.
MANGANN
Erer Madam! Erer! L’habit ne fait pas le moine. Mask kloun li lor mo figir, pa dan mo servo. Madam, ou’le mo prouv ou ki se ou latet ki pa bon?
OLIVIA
To kapav?
MANGANN
Fasil
OLIVIA
Ale, koze!
MANGANN
Madam kifer ou andey?
OLIVIA
Pou plor lamor mo frer.
MANGANN
Akoz so nam dan lanfer?
OLIVIA
Non, so nam dan paradi.
MANGANN
Ou latet pa bon Madam. Ou pe plore parski ou frer dan paradi? Amenn Madam la lopital fou.
OLIVIA
(ar Malvolio) Ki ou panse? Mangann so latet bon?
MALVOLIO
Amizir li vieyi so fouka grosi.
MANGANN
Amizir li grosi so fouka vieyi. Dimann Sir Toby.
MALVOLIO
Tou bachara deklar boufon. Lot zour enn apranti kloun ti fer li sap lor kal. Si ou pa riye, boufon bachara perdi fas, perdi pie. Get li ganase! Bann nob soutir zot. Riye for-for. Fer zot kwar zot komik. Bann nob ki soutir zot, pli bachara ki bachara.
OLIVIA
Ayo Malvolio, ou kwar oumem pli bon, pli gran, pli zoli. Ou tro kontan ou prop ego. Akoz sa ou pran pipi sat pou sounami. Mangann li enn kloun profesionel ki la pou fer komanter pou fer nou riye. Peyna ofans ladan.
MANGANN
Madam, mo donn ou enn sertifika boufon. Oumem nou pli bon avoka.

MARIYA RANTRE

MARIYA
Madam, ena enn zenn misie kot laport ki dir li bien bizen koz ar ou.
OLIVIA
Parye emiser Dik Orsino.
MARIYA
Pa kone. Zoli garso. Bien ankadre.
OLIVIA
Kisannla pe tini-tini li kot laport?
MARIYA
Ou tonton, Sir Toby.
OLIVIA
Al apel li. Li koz nenport. Pa fasil ar li!
MARIYA SORTI
Malvolio, al koz ar zennom la ou. Si li mesaze Dik Orsino, dir ki mo bien malad … ousa ki mo pa la … ousa … gete oumem; pourvi li ale.

MALVOLIO SORTI

Mangann, to’nn trouve. To lespri finn vinn vie. Dimoun nepli riye.
MANGANN
Madam, ou finn defann bann boufon vadire ou prop garson li enn boufon; vadire bondie finn plen so krann ar lespri komik – ala li la –

SIR TOBY RANTRE, LI PE BALOTE

Sannla mo kwar so matier griz bien mens.
OLIVIA
Tonton, gran lazourne, ou finn fini sou? Kisannla kot laport?
SIR TOBY
Enn misie.
OLIVIA
Enn misie? Ki misie?
SIR TOBY
Samem! Enn mmmmisie – (li rote) enn bbbbez sa vinnday ouououourit la! Eh koko, kkkkimanier?
MANGANN
Bien mersi Sir Toby.
OLIVIA
Tonton, tonton, boner koumsa ou’nn fini rant dan soulezon?
SIR TOBY
Ki ssssezon? Tou sezon bon pou amize. Li kot lapppport.
OLIVIA
Wi. Kisannla?
SIR TOBY
Pa kone. Kikfwa ssssaytann. Kikfwa rrrachassss. Mo bien promne. Toussssa parey. Vire-tourne, mem pppparey.

LI SORTI

OLIVIA
Mangann, dapre twa ki ete enn soular?
MANGANN
Kikenn ki pe nwaye, enn toke, enn fou. Enn grog plis ki bizen li vinn toke; de grog plis ki bizen li vinn fou; trwa grog plis ki bizen … li anba lamer.
OLIVIA
Al get dokter lapolis pou fer otopsi. Mo bien kwar mo tonton finn nwaye. Net anba lamer. Al okip li Mangann.
MANGANN
Mo pli kwar li zis fou. Les toke okip fou.

LI SORTI
MALVOLIO RANTRE

MALVOLIO
Madam, zenn grengale la extra teti. Li dir li pa pou bouze tank li pa finn koz ar ou. Mo dir li ou malad. Li dir li kone me li pou koz ar ou. Mo dir li ou pe dormi. Li dir li kone me li pou koz ar ou. Mo nepli kone ki pou fer. Li pli teti ki bourik.
OLIVIA
Dir li mo pa pou koz ar li.
MALVOLIO
Mo finn dir li sa me li dir li pou tini anplas kouma poto CEB, kouma lipie latab tank li pa koz ar ou.
OLIVIA
Ki kalite dimoun sa?
MALVOLIO
Ordiner!
OLIVIA
So manier?
MALVOLIO
Bien move. Zero manier. Anvi pa anvi li pou koze.
OLIVIA
So gabari, so laz?
MALVOLIO
Pa ase vie pou vinn enn zom; enpe tro vie pou res tigarson. Li kouma enn mang tann ki pre pou plen; enn lipie dan lamare ot, enn lot dan lamare bas; li kouma enn tilom pre pou vinn zom. Me bizen axepte li zoli garson; so lavwa fen ek mizikal … vadire si pez so nene, dile sorti.
OLIVIA
Fer li rantre. Apel Mariya.
MALVOLIO
Mis Mariya, Madam pe apel ou!
LI SORTI
MARIYA RANTRE
OLIVIA
Donn mo vwal;ed mwa kouver mo figir.
Bizen ekout mesaze Orsino.

VIOLA RANTRE

VIOLA
Kisannla Kontes Olivia?
OLIVIA
Koz ar mwa. Mo va transmet ou mesaz. Ki ou komision?
VIOLA
O bote sanparey – kikenn kapav dir mwa si sa madam la limem Kontes Olivia. Mo pa konn li. Zame mo finn trouv li. Mo pa’le gaspiy mo diskour. Mo finn pran boukou letan pou ekrir li, boukou letan pou aprann li par ker. O zoli dimoun pa fer mwa gagn latet; enn ti foutan, enn ti koze traver fer mwa boulverse.
OLIVIA
Kot ou sorti?
VIOLA
Mo pa kapav reponn sa. Li pa dan mo tex. Bon Madam, dir mwa si oumem Kontes Olivia. Koumsa mo kapav dir seki mo finn aprann pou dir.
OLIVIA
Ou enn akter?
VIOLA
Ditou. Anverite mo oblize fer seki mo pe fer me mo pa ditou seki mo paret. Mo enn lot. Silvouple, dir mwa. Oumem Kontes Olivia?
OLIVIA
Mo pa kapav koken mo prop plas.
VIOLA
Si ou Kontes Olivia, ou pe bliye ou rol. Ou pa gagn drwa met dan poban seki dapre ou devwar ou bizen partaze. Mo pe al andeor size. Les mo fer mo diskour lor ou bote; apre mo va donn ou leker mo mesaz.
OLIVIA
Pa perdi letan. Vinn lor esansiel. Efas blablabla!
VIOLA
Malsans! Mo finn pran boukou letan pou ekrir enn zoli deskripsion poetik.
OLIVIA
Fasil pou fer sanblan. Bliye pas siro! Finn dir mwa ou ti bien tabardenn, bien enpertinan ar mo bann dimoun. Si mo finn les ou vinn isi se pa parski mo anvi tann ou me parski mo ‘le kone ki kalite dimoun ou ete. Si ou normal, retourn kot ou sorti; si ou ena enn rezon valab, donn enn rezime. Pa koz nenport. Mo peyna letan pou perdi ar patatipatata.
MARIYA
Larg lavwal Misie, lapas divan ou.
VIOLA
Non mo bon matlo! Taler mo pou lev lank. Zoli Madam, met enpe douser dan ou gran pouvwar. Ki ou lentansion? Mo zis enn mesaze.
OLIVIA
Sirman ou mesaz negatif si nou konsider ou manier negatif. Ki ou komision?
VIOLA
Mo komision li zis pou ou. Mo pa mesaze lager. Mo pa la pou reklam drwa lezot. Mo enn mesaze lape.
OLIVIA
Kot laport ou pa ti pasifik ditou. Ki ou mision?
VIOLA
Mo ti paret brit parski dimoun ti fer brit ar mwa. Mo mision li osi sekre ki virzinite. Dan ou zorey li sakre; dan zorey lezot li enn profanasion.
OLIVIA
Tou dimoun sorti. Les mo ekout parol bondie.

MARIYA EK SERVITER SORTI

Ale Misie lir ou tex.
VIOLA
Zoli-zoli Madam –
OLIVIA
Enn zoli tez … me ki ou ena pou dir? Kot ou tex?
VIOLA
Dan leker Orsino.
OLIVIA
Dan ki parti?
VIOLA
Dan sant.
OLIVIA
Mo’nn fini lir li. Fos doktrinn.
VIOLA
Mo bon Madam, les mo get ou figir.
OLIVIA
Sa form parti ou mision? Negosie ar mo figir? Ou andeor size. Me mo pou tir rido pou ou get foto. (li tir so vwal) Get bien misie. Ala ki mo ete? Ki ou dir? Korek?
VIOLA
Parfe … si travay Bondie sa!
OLIVIA
Orizinal, natirel. Tini ferm dan bontan, movetan.
VIOLA
Bote rar kot form, kouler balanse;
Kot talan lanatir prodwir mervey.
Madam, pese sa! Ou pa ena drwa
Al anba later san kit lor later
Kopi ou bote.
OLIVIA
Misie, mo pa pou fer lare; mo pou partaze. Mo pou donn ou enn lenvanter tou detayman: de lalev kouler rouz, de lizie gri avek sil, enn likou, enn manton ets. Finn avoy ou pou fer enn evaliasion mo bote?
VIOLA
Aster mo’nn konpran. Ou extra vantar;
Malgre ou defo, bizen axepte
Ou extra zoli e Dik Orsino
Sitan kontan ou ki li bien merit
Gagn enn medaydor mem si ou panse
Ki oumem larenn dan konkour bote.
OLIVIA
Donn mwa plis detay so lamour pou mwa.
VIOLA
Kouma pou dir sa? Li koz ou, pans ou;
Soupire, plore; modi so desten …
Kouma li fini, li rekoumanse.
OLIVIA
Kont Orsino konn bien mo lentansion.
Mo apresie li san mo kontan li.
Li enn bon dimoun, li’ena bon manier;
Li bien posede; li zenn, li bien fit;
So repitasion ek so prestiz gran.
So lekor ek so lespri admirab
Me mo pa kontan li. Peyna lamour.
Fer li konpran sa.
VIOLA
Si mo ti kontan
Kouma li kontan, difisil pou mwa
Pou konpran kifer pa pe axepte
Mo lamour senser.
OLIVIA
Ki ou ti pou fer?
VIOLA
Ranz enn kabinn tristes kot ou laport,
Koz ar mo lot-nam ki dan ou lakaz;
Ekrir sonet lor lamour meprize
E sant zot for-for lanwit ek lizour;
Kriye for ou nom ziska ki labriz
Dan feyaz, dan touf fler sant melodi
“Olivia gate, pa kas mo leker!”
Mo pa pou large ziska ou sede.
OLIVIA
Waw! Enpresionan! Ki nom ou fami?
VIOLA
Gran fami malgre laparans zordi.
Mo bien respektab.
OLIVIA
Dir Dik Orsino
Mo leker pa lib. Perttan ensiste!
Me si ou anvi, ou kapav vini
Pou dir mwa kouma ou patron finn pran
Mo mesaz pou li. Orevwar. Pran sa.
Enn tipti baksis pou dir ou mersi.
VIOLA
Ramas sa Madam. Mo pa bizen sa.
Mo patron bizen zenerozite,
Pa mwa. Si enn zour ou tom amoure
Ar enn blok granit, lerla ou pou konn
E ou pou konpran soufrans mo patron.
Salam fam kriel!

LI SORTI

OLIVIA
“Ki nom ou fami?”
“Gran fami malgre laparans zordi.
Mo bien respektab.” Mo sir to koz vre.
To demars, to langaz, to konportman
Montre to nesans. Tansion Olivia!
To pe glis tro vit. Orsino ki nob,
Pa so mesaze. Maladi damour,
Ala to rapid! Ayo zenes la
Li bien spesial. Eski desten sa?
Malvolio, eh Malvolio, vinn la vit.

MALVOLIO RANTRE

MALVOLIO
Wi, Madam!
OLIVIA
Al zwenn mesaze ki fek sorti la.
Li finn kit enn bag. Dir li repran li.
Dir li dir so patron, Dik Orsino,
Ki Kontes Olivia pa kontan li.
Vinn get mwa dime pou konn mo rezon.
Fer vit Malvolio!
MALVOLIO
Rayto!
LI SORTI
OLIVIA
Mo nepli kone seki mo pe fer.
Mo kwar mo lizie pe anbet mo nam.
Desten pran mo lavi dan to lame;
Seki to deside, mo axepte.
LI SORTI

AK 2 SENN 1

LOR LAPLAZ ILIRYA
ANTONIO EK SEBASTIEN RANTRE
ANTONIO
Ou pa’le reste? Ou pa’le mo vinn ar ou? Kifer Roderigo?
SEBASTIEN
Konpran mwa. Mo zetwal move mat. Mo pa’le mo mofinn afekte ou desten. Akoz sa, silvouple, les mo lagign ek mwa debrouye tousel. Mo pa gagn drwa les mo movesor ponn so dizef lagign kot ou e rwinn ou lavi.
ANTONIO
Les mwa omwen kone kot ou pe ale.
SEBASTIEN
Pa dimann mwa sa! Mo peyna plan. Mo les lasans gid mwa. Antonio, mo kwar ou enn dimoun diskre. Ou pa pou sey fer mwa dir seki mo anvi kasiet. Akoz sa mo pou dir ou tou lor mwa. Mo apel Sebastien (pa Roderigo); mo papa ti Sebastien Mesalinn ki ou ti kone. Ler li ti desede, li ti kit deryer li mo ser ek mwa, de zimo. Mo ti kapav fini dan tom akwatik kouma mo ser si ou pa ti la pou sap mo lavi.
ANTONIO
Domaz mo pa finn sap so lavi ‘si.
SEBASTIEN
Li ti enn zoli mamzel. Nou ti bien resanble. Li ti extra zoli ek entelizan. Mo leker gro ler mo pans li. Mo vers dilo sale lor so tom dilo sale.
ANTONIO
Sori mo pa finn kapav donn ou plis konfor.
SEBASTIEN
Pa dir sa. Okontrer mo sagren mo finn donn ou otan traka.
ANTONIO
Les mo vinn ou serviter. Sinon mo pou mor ar sagren.
SEBASTIEN
Pa dir sa zame si ou pa’le touy lavi ki ou finn sape. Salam Antonio. Mo leker tris. Mo per tansion mo larm koule. Mo pe al kot Kont Orsino. Bay!

LI SORTI

ANTONIO
Bondie beni twa! Si mo pa ti’ena
Boukou ennmi dan lakour Orsino
Mo pa ti pou les twa tousel laba.
Me mo Sebastien, mo tro kontan twa
Pou les twa tousel dan traka laba.
LI SORTI

AK 2 SENN 2

LOR SIME KOT LAKAZ OLIVIA
VIOLA EK MALVOLIO RANTRE
MALVOLIO
Pa oumem fek kit Kontes Olivia?
VIOLA
Limemsa! Fek-fek la laba. Aster isi.
MALVOLIO
Madam dir ou repran ou bag. Ou ti bien kapav repran li oumem, evit mwa lapenn galoup deryer ou. Li dir ou fer ou patron konpran ki Madam Olivia pa enterese ar li; ki li bizen aret avoy emiser; ki ou bizen aret amenn mesaz ou patron. Sel rezon ki kapav amenn ou isi se ki ou vinn raport Madam manier ki ou patron pran sa mesaz la. Ala ou bag.

LI ZET LI ANBA

VIOLA
Li ti axepte bag la. Mo pa pou repran li.
MALVOLIO
Aret koz manti. Ou ti fors li pran. Madam ole ki ou repran ou zafer. Si li vo lapenn ramas li, ala li la. Sinon, les seki trouv li, pran li.

LI SORTI

VIOLA
Enn bag? Me ki bag? Madam la bien drol.
Tansion degizman pe sem konfizion.
Li ti fixe mwa ar gran emosion;
Telman for ki so lalang ti’amare
E so koze ti paret ganase.
Latet finn gate! Li pa bet ditou.
Li finn servi so serviter vantar
Pou dir mwa revinn vizit so lakaz.
Pa ti’ena okenn bag dan mo mision.
Se pa Orsino ki li pe vize
Me mwa, povdemwa. Ayo Olivia,
To finn may dan lak lerwa ilizion.
Satan pe servi latrap degizman
Pou may leker fam kouma polipot
Fer ravaz toultan ar zarm laparans.
Ki pou arive dan sa tourmant la?
Mo patron kontan Madam Olivia;
Madam Olivia finn tom amoure
Ar lonbraz miraz. Ki pou arive?
Parski mo enn ‘zom’ mo pa kapav dir
Enn lot zom ki mo amoure ar li;
Parski mo enn fam, pov-pov Olivia
So lamour kouma dilo lor fey sonz.
O letan, letan to tousel kapav
Demay difil la, tir mwa dan lakav.
LI SORTI

AK 2 SENN 3

ENN LASAM DAN LAKAZ OLIVIA
SIR TOBY EK SIR ANNDROU RANTRE
SIR TOBY
Vini Sir Anndrou. Si to pa ankor al dormi apre minwi, savedir to finn lev boner. Early bird catches the worm. Bravo!
SIR ANNDROU
Kaajani! Toultan mo ti kwar lev tar donn retar.
SIR TOBY
Erer kamarad! Erer! Rezonnman rann kouma enn ver vid. Al dormi apre minwi se al dormi boner gramaten. Komprenndo! Dan lavi ena kat eleman.
SIR ANNDROU
Laverite vre. Anverite dan lavi ena zis de: manze ek bwar.
SIR TOBY
To enn fizolof! Anou manze-bwar. (Li kriye for) Mariya, amenn enn brok diven.

MANGANN RANTRE

SIR ANNDROU
Ala jalsa douniya!
MANGANN
Eh mo de koko, anou fer enn triyo.
SIR TOBY
Vini, vini, vini, mo fouka. Bat enn sawal.
SIR ANNDROU
Vre sa. Li sant bien. Olie pitay mo ti pou prefer ena so zoli lazam ek so zoli lavwa. Yer swar to ti fer mwa bien riye ar to jok lor bakanal mont souval, lor karay so dan sodier, lor cholo ki bwar diven kaspalto. Mo ti donn twa enn zoli gousaz pou to laryaz, pa vre.
MANGANN
J’ai empoché votre generosité. Nene Malvolio pa enn dekapsilater; mo trannsenk met legan e mo dalon pa frekant mezon.
SIR ANNDROU
Zoli jok, zoli jok! Aster sant enn sante.
MANGANN
Zot ole enn sante moral ousa sante lamour?
SIR ANNDROU
Sante lamour. Moral rann!
MANGANN
Kas gouyav baba, pa tini-tini
Letan pa atann personn:
Samem sa fler ki pe riye zordi
Dime, dime pou riy zonn.

Lerwa soley, lalanp parasol ble
Amizir li mont lao
So dife refrwadi, so ler vinn pre
Pou tranp lasann dan dilo.
SIR ANNDROU
Vava!
SIR TOBY
Alime dife!
MANGANN
Kan bann zenes zot dife ankor for
Lavi nisa, jos partou;
Me ler laz rantre, laflam pe al mor
Freser liver bous bann trou.

Pa fer to timid baba, chom lavi;
Tank to kapav, gout enn gous
Parski baba, kan to fri finn fletri
Fini! Pa pou’ena repous.
SIR ANDROU
Enn lavwa dimiel!
SIR TOBY
Alenn pouri!
SIR ANNDROU
Wi, wi! Dimiel pouri.
SIR TOBY
Si servi nene, li sant kouma dimiel fermante. Anou fer lesiel tranble. Lev makanbo ziska sovsori boure. To do or not to do, that is the question.
SIR ANNDROU
Anou fer. Mo kouma lisien dan lamizik
MANGANN
Mo toutou zap de ton anba bef.
SIR ANNDROU
Foul laverite! Nou sant ‘Gopia’.
MANGANN
Choupchap gopia. To fer mwa apel twa gopia.
SIR ANNDROU
Pa timan nean! Dimoun kontan apel mwa gopia. Avoy lamizik. Li koumanse: ‘Choupchap’.
MANGANN
Kouma pou koumanse e fer choupchap anmemtan?
SIR ANNDROU
Pa fer fos Mangann. Larg sa lavwa la.

ZOT SANTE, DANSE
MARIYA RANTRE

MARIYA
Aret sa tapaz la. Si Madam pa finn fini dimann Malvolio vinn aret zot lelan, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
(Li sant enn melanz) Ki ti balye la, madam lonorab ki ti balye la. Kaise belona do koko, kaise belona. Bay Abou trap to direksion, vir to manivel. Dil deke deko, dil deke deko. Donn mwa de boutey bay Kedou, Dan Lenn at ana, a Moris bahout atcha…
SIR ANNDROU
Sir toby, ou enn zeni mizikal, parey kouma mwa.
MARIYA
Trankil vouzot. Li pe vini.

MALVOLIO RANTRE

MALVOLIO
Mesie, zot latet pa bon? Kot zot kwar zot ete? Lespri pa bon; manier finn fonn? Yap-yap, fer tapaz kouma soular dan tavern? Zot pa respe dimoun ki bizen dormi? Okenn respe pou ton ek tan!
SIR TOBY
Fos! Nou gard ton ek tan kan nou sante. Grate ale!
MALVOLIO
Sir toby, les mo dir ou kare-kare: Madam axepte ou isi parski zot fami me li pa dakor ar ou move manier. Si ou kapav dir orevwar ou move manier, bien bon. Ou kapav reste. Sinon bay-bay Sir Toby.
SIR TOBY
(Li sante) Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara …
MARIYA
Tini-tini Sir Toby!
MANGANN
Larim dan nene, dilo dan lizie,
Laz pe rantre, li ganase.
MALVILIO
Abon!
SIR TOBY
Pa kwar mo pe mor, do baba,
Pa kwar mo pe mor.
MANGANN
Koze mo mam, koze!
MALVOLIO
Mo pou raport zot.
SIR TOBY
Mo fann ar li?
MANGANN
Fann ar li. Fann ar li.
SIR TOBY
Ki to dir? Ki to kwar to’ete? To zis enn anplwaye isi. Mwa mo tonton Madam la. Parski to deklar piriten, dapre twa, lemonn bizen aret amize.
MANGANN
Sa ki apel zoli koze!

LI SORTI

SIR TOBY
Malvolio, al okip to okipasion e fou mwa lape. Mariya, amenn enn brok diven.
MALVOLIO
Si ou respekte Madam, ou pa gagn drwa, Mariya, ankouraz dezord dan so lakaz. Mo oblize raport ou.

LI SORTI

MARIYA
Al denge!
SIR ANNDROU
Mo bien anvi bwar kan mo gagn fen; chalenj li pou enn diel, refiz lager e boufonn li.
SIR TOBY
Fer sa. Drafte enn chalenj e mo pou livre to let momem, viva-voce.
MARIYA
Sir Toby, tini-tini. Depi vizit sa zenn Misie ki travay pou Dik Orsino, Madam koumadir finn manz mous-zonn. Les Mister Malvolio dan mo lame. Si mo pa reysi tourn li anbourik e fer tou dimoun boufonn li, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
Dir mwa tou.
MARIYA
Zot kone li kontan deklar piriten?
SIR ANNDROU
Si mo ti kone, mo ti pou kas so lagel.
SIR TOBY
Akoz li enn piriten? Donn to rezon.
SIR ANNDROU
Peyna rezon me mo pou fer li kanmem.
MARIYA
Enn move zokris sa. Enn roderdeler, enn roder bout, enn boufon ki aprann bel-bel expresion par ker e servi zot andeor kontex. Li kwar li enn terib, lerwa pa so kouzen; li kwar ki tou fam ki get so vizaz tom amoure ar li. Mo pou servi sa pou may li dan lak.
SIR TOBY
Kimanier?
MARIYA
Mo pou ekrir enn biye dou ki dekrir ‘so bote’. Mo pou imit lekritir Madam. Fasil sa. Mo fer Malvolio gagn let la. Mo sir li pou persiade ki Madam amoure ar li.
SIR TOBY
Mo pe santi lay.
SIR ANNDROU
Lay dan mo nene.
MARIYA
Benker sek, Malvolio rant dan latrap. Mo pou dir zot kot zot bizen kasiet pou get tamasa. Prepar zot pou trap vant, riye. Al dormi, dime nou regle kont. Salam

LI SORTI

SIR TOBY
Bonswar O Kamasoutra!
SIR ANNDROU
Enn bay 35!
SIR TOBY
Li enn ras apar e li ador mwa.
SIR ANNDROU
Mo ti konn sa enn fwa.
SIR TOBY
Finn ler pou al kaysou. Sevalie Anndrou, pitay pe manke.
SIR ANNDROU
Si mo pa may ou nies mo pou fat net.
SIR TOBY
Avoy fizon. Si to pa gagn li, apel mwa trou may.
SIR ANNDROU
Si mo pa dir sa, mwa mo enn trou may.
SIR TOBY
Tro tar pou al dormi. Ena enn boutey dan mo lasam. To vini?
ZOT SORTI

AK 2 SENN 4

DAN PALE ORSINO
DIK ORSINO, VIOLA, KOURYO, BANN NOB EK MIZISIEN

ORSINO
Donn mwa lamizik.

BANN MIZISIEN VINN DIVAN

Bonzour tou dimoun.
Mo bon Sezario – sa sante yer swar,
Vie sante tradisionel, popiler
Ti kalme mo ner, soulaz mo lapenn,
Pa kouma sante modern ek ritme.
Donn mwa enn kouple.
KOURYO
Senier, santer ki sant sa sante la pa’nkor arive.
ORSINO
Kisannla sa?
KOURYO
Mangann, boufon ki ti anplwaye par Papa Madam Olivia. Aster souvan li vinn isi.
ORSINO
Al sers li. Letansa, dir bann mizisien zwe ler la.

KOURYO SORTI
MIZISIEN ZWE LAMIZIK

Vinn la Sezario. Kan lamour chom twa
Kouma li’nn chom mwa, mazinn mwa.
Bann vre amoure parey kouma mwa.
Nanye pa stab exepte zimaz
Bieneme ki pa kit lespri ale.
Eski to kontan sa melodi la?
VIOLA
Wi. Li avoy signal dan sant laker
Kot lamour regne.
ORSINO
Ala to koz bien!
Mem to ankor zenn, mo sir to lizie
Finn zwenn zwazo rar. Dir laverite.
VIOLA
Ou ena rezon.
ORSINO
Kouma li ete?
VIOLA
Parey kouma ou.
ORSINO
Li pa bon pou twa.
Ki laz li ena?
VIOLA
Mem laz ou ena.
ORSINO
Tro vie mo garson. Fam bizen pli zenn.
Enn fam ki pli zenn anpes zom fane.
To kone, nou zom, nou kouma sezon.
Nou sanze brit-brit. Fam boukou plis stab.
VIOLA
Mo dakor ar ou.
ORSINO
Rod enn pies pli zenn.
Sinon to lamour pou fatig bien vit.
Fam li kouma fler. Kouma to kas li,
So petal grene.
VIOLA
Mo dakor ar ou. Enn zistwar bien lour.
Zennfi ki fini kan li vinn machour.

KOURYO EK MANGANN RANTRE

ORSINO
Mangann, sant sante to ti sante yer.
Ekoute garson! Se sante lamour
Ki travayer fam fredone angroup
Ler zot kas dite ou demay file.
Zot kontan sikann bann amoure zenn
Kouma seki vie.
MANGANN
Kapav koumanse?
ORSINO
Larg sawal, Mangann!

MANGANN SANTE

MANGANN
Pa kapav viv, prefer lamor.
Dan mo lavi peyna lamour.
Mo bienneme finn pers leker
Ar fos promes, koze dan ler.

Mo pa bizen kavo fleri.
Zet mo lekor, les li pouri;
Pa kit deryer zestaz fatra
Ki fer zenes priye maya.

Aster lamour peyna so plas,
Enn ras rrchas kras so lakras,
Fer zarden fler vinn simitier,
Fer paradi imit lanfer.
ORSINO
Extra, Mangann, extra. Ala enn ti kado pou to lapenn.
MANGANN
Peyna lapenn. Mo gagn plezir sante.
ORSINO
Pran sa pou pey plezir.
MANGANN
Ou’ena rezon. Touzour pey ser pou ti plezir.
ORSINO
Les mwa tousel. Mo bizen koz ar Sezario.

TOU DIMOUN SORTI

Sezario, al reget sa madam la.
Dir li so dibien pa enteres mwa.
Zis so nam sakre ki pe atir mwa.
VIOLA
Me si li li pa amoure ar ou?
ORSINO
Zame mo pa pou satisfe ar sa!
VIOLA
Kikfwa oblize! Nou fer koumadir
Ena enn mamzel ki amoure fou
Ar ou me ou pa kontan li ditou.
Eski li pa pou bizen axepte
Ki ou leker pa ena plas pou li?
ORSINO
Sezario, pa konpar enkonparab!
Dan leker enn fam peyna ase plas
Pou kontenir pasion dan mo leker.
Lamour fam li enn tipti lapeti
Me lamour enn zom kouma losean
Li anvlop, aval tou. Pa kit nanye.
Ala diferans ant lamour enn fam
Ek lamour enn zom, lamour Orsino.
VIOLA
Pa kone. Pa sir.
ORSINO
Kifer to dir sa?
VIOLA
Mo papa ti’ena enn tifi ki ti
Kontan enn garson kouma mo ti pou
Kontan ou, Senier, si mo ti enn fam.
ORSINO
Rakont so zistwar.
VIOLA
So lamour sekre
Ti minn so lavi kouma bebet minn
Enn ti bouton roz. So sourir larme
Kouma Madona ti montre lafors
Lamour feminen. Samem lamour fam!
Nou bann zom nou for lor fer enn ta senn
Me fam pli diskre, soufer dan silans.
ORSINO
Ki ti’ariv to ser? Lamour ti touy li?
VIOLA
Mo sel tifi ek garson mo papa.
Lavi pa fasil. Mo’al kot madam la?
ORSINO
Fer to komision. Donn sa madam la
E dir li koumsa “Lamour Orsino
Pa pou axepte enn repons zero.”
ZOT SORTI

AK 2 SENN 5

DAN ZARDEN OLIVIA
SIR TOBY, SIR ANNDROU EK FABIEN RANTRE

SIR TOBY
Ou vinn ar nou Misie Fabien?
FABIEN
Pa manti! Pa kapav rat sa natak la.
SIR TOBY
Ou dakor ki sa lisien la bizen pey so pese zordi?
FABIEN
Mo foul dakor. Sa koson la finn raport mwa ar Madam Olivia ki aster refiz koz ar mwa.
SIR TOBY
Pou fer li vwar, nou fer plis ki avan. Pa vre Sir Anndrou?
SIR ANNDROU
Sinon nou ki lisien-koson.
SIR TOBY
Ala mo lagam souna vini!
MARIYA RANTRE
Ki li dir, joyau de la couronne?
MARIYA
Ale, al kasiet deryer banbou. Malvolio pe vinn par isi. Pandan enn demi-er li ti dibout dan soley pou admir silouet so lonbraz. Yam li bien si zot kontan enn bon jok. Sa let la, mo sir, pou fer li kwar limem katalog mannken. Kasiet vit. Sinon zot kas lakle.

TRWA ZOM LA AL KASIET

Fer to louvraz mo baba (li poz let la anba). Ala li pe vini, zibie ki kontan siro.

LI SORTI
MALVOLIO RANTRE

MALVOLIO
Li dan mo desten, peyna lot. Enn fwa Mariya ti dir mwa ki li ena enn feb pou mwa e limem ti fer mwa konpran ki si zame li tonbe, kikenn kouma mwa pou fer li grene. Peyna dout ki li tret mwa pli bien ki so bann lezot serviter. Ki so konklizion?
SIR TOBY
Sa ki apel mari toupe!
FABIEN
Trankil. Les li gonfle kouma tekwa Medenn.
SIR ANNDROU
Mo anvi kalot li.
FABIEN
Trankil vouzot.
MALVOLIO
Konklizion: mo pe vinn Kont Malvolio.
SIR TOBY
Eta koutta!
SIR ANNDROU
Biw, biw; mo touy li.
FABIEN
Shooouuut!
MALVOLIO
Ena presedan. Markiz Strache ti marye ar so mazordom.
SIR TOBY
Trap mwa sinon mo bez li.
FABIEN
Shooouuut! Get li, zokris la! Rev pe sarye li lao-lao.
MALVOLIO
Apre linndemiel, mo asiz lor fotey Kont Malvolio …
SIR TOBY
Pret mwa enn fizi!
MALVOLIO
Dan mo dezabiye velour brode; apre lasies; mo les Olivia repoze; mo apel mo bann ofisie …
SIR TOBY
Etae!
FABIEN
Shooouuuuuut!
MALVOLIO
Ar mo regar, mo fer zot konpran zot plas. Mo dir zot al sers Tonton Toby…
SIR TOBY
Baprrebap!
MALVOLIO
Dis zom al sers li, vini. Mo dir li ar enn regar sever. ‘Tonton, bizen fer bon garson. Aret fane.’
SIR TOBY
Li pa plati to nene?
FABIEN
Trankil. Zot pou kas lakle.
MALVOLIO
Apre, aret perdi letan ar sa enbesil Sir Anndrou.
SIR ANNDROU
Eh! Li pe koz mo koze.
MALVOLIO
Ki ete sa? Enn let. (li ramas let la) Lekritir Madam sa. Wi, samem so ‘q’; so ‘p’,’t’… ; sa so ‘s’, so ‘f’. Peyna lot. So lekritir sa.
SIR ANNDROU
Ki li pe zaze: so q, so p t, so s, so f? Sa latet pa bon.
MALVOLIO
(Li lir) ‘Pou mo bienneme chorri-chorri.’ Sa se so expresion favori. Ki ena ladan? Lanvlop pa sele. (li ouver let la, koumans lir)
Bondie kone kisannla mo lamour
Me kisannla, personn pa pou kone.
Samem sekre fer mwa soufer lanfer.
To kwar twa sa Malvolio?
SIR TOBY
Ala li mord lamson!
MALVOLIO
Mo sibaltern, limem mo mari.
Mo bizen bostayt akoz tilespri,
Soufer ansilans akoz partipri.
M.O.A.I, vinn ouver mo prizon.
FABIEN
Enn husband lak. Sirandann mont lor pie.
SIR TOBY
Sa fam la, peyna so segon!
MALVOLIO
M.O.A.I, vinn ouver mo prizon. Atansion! Pa prese. Mo sibaltern, limem mo mari. Mo so sibaltern ki li kontan. Li ole marye ar mwa. Li mo patronn; dime mo metress, mo fam. Me ki sa M.O.A.I? M kouma Malvolio; me O swiv olie A. Ti bizen fini par O me li fini par I.
SIR TOBY
Taler mo kraz to zafer, mo fer twa kriy AIO.
MALVOLIO
Madam bien malinn. Li finn met zot andezord pou kasiet sekre. He! Ena enn mesaz lor verso. “Si to trouv sa let la, pa per. Mo kapav pli gran me mo pli piti. Ena ki ne gran; ena ki vinn gran; ena vinn gran parski pli gran fer li vinn gran. To nouvo desten pou fer twa vinn gran. Pa per, bes latet, fonse. Fann ar mo tonton; dres ar bann serviter; koz kouma sefdeta; sanz louk, sanz bataz. Met stoking zonn ar lase krwaze. Si to’le mont lor mwa (ayo ki mo pe dir?) servi lesel promosion. Sinon res enn sibaltern, enn senp serviter ki pa vo mo lestim. Salam. O Maitre, laisse moi devenir ta maîtresse.
BONERE-MALERE

Banane zanfan! Mesaz la kler. Mo pou lir Makiavel ek Mein Kampf. Mo pou imilie Sir Toby; mo pou aret frekant dimoun ordiner. Mo pou swiv preskripsion dan tou so detayman. Ase reve aster. Mo patronn kontan mwa. Lot zour li ti remark mo stoking zonn. Li ti felisit mwa lor manier mo krwaz lase lor mo stoking. Wey! Li ti pe deklar so lamour. Li ole ki mo abiy dan so manier. Mo ena enn gran lavenir. Zipiter ki mo bondie!
Ena enn P.S: (li lir) “Mo sir to kone kisannla mwa. Si to aksepte mo lamour, mo’le ki to toultan fer sourir dan mo prezans parski to sourir kouma akter Boliholiwoud. Tomem mo gate-pouri. Pa aret sourir.” Zipiter desinn mo sourir, fer li permanan.

LI SORTI

SIR TOBY
Mo kapav marye ar sa fam la akoz so lespri.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
SIR TOBY
Mo refiz dot exepte enn lot plezantri koumsa.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
FABIEN
Ala li vini, Larenn Metdanlak.
MARIYA RANTRE
SIR TOBY
Seki to dimande, mo donn twa.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
SIR TOBY
Atas mo lame-lipie, fer mwa to esklav.
SIR ANNDROU
Mo’si parey
SIR TOBY
Kan so somey kase e so rev fonn, pov jab la pou vinn fou.
MARIYA
Li finn glis lor diber?
SIR TOBY
Li finn aval labwet, lamson, diplon, bouson ek lame peser.
MARIYA
Aster nek gete ki pou ariv sef boufon. Madam deteste kouler zonn; lase krwaze se lamod depase; Madam pou agase ar so sourir sirtou ki li andey. Zot ole manz pistas, get sinema? Swiv mwa.
SIR TOBY
Kot to’le mo’ale, mo pou vinn ar twa. O lespri diabolo!
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
ZOT SORTI

AK 3 SENN 1

DAN VERZE OLIVIA
VIOLA EK MANGANN RANTRE; MANGANN PE ZWE LAMIZIK

VIOLA
Bonzour Misie, ou enstriman ed ou gagn lavi?
MANGANN
Mwa ki donn mo enstriman lavi. San mwa li zis enn bout dibwa, detrwa difil.
VIOLA
Wi mo rapel ou. Ou kontan fer bann mo fer koustik.
MANGANN
Dan enn lemonn kot gran dimoun swadizan stab pe fer tout sort kalite koustik, li normal ki langaz, mo, fraz vir anbalao.
VIOLA
Depi kan ou filozof?
MANGANN
Depi ki sazes dibout lor so latet, lipie anler.
VIOLA
Madam la?
MANGANN
Li pa’nn dir mwa.
VIOLA
Eski sa kapav ed ou rapel? (Donn li lamone)
MANGANN
Si li tousel, non. Donn li enn konpagnon, lor vites memwar revini.
VIOLA
Ou parol kout ser.
MANGANN
Kan poezi peyna valer, parol kouyoner gagn valer. Madam kone ou pe vini?
VIOLA
Non. Ou kapav dir li ki Sezario ti’a kontan koz ar li?
MANGANN
Personn pa travay pou mersi misie.
VIOLA
Oke! Ala enn ti Pol pou ou Virzini. (Donn li lamone)
MANGANN
Rayto! Mo al dir li ou pe atann isi.
LI SORTI
VIOLA
Sa boug la enn gran trannkat debrouyar,
Exper lor demay difil, for lor tir
So kanet dan zwe e fer nou riye.
Kan gran dimoun dan landrwa vinn toktok
Grasa so lespri nou remont lor rel.

SIR TOBY EK SIR ANNDROU RANTRE

SIR TOBY
Je vous salue, Monsieur.
VIOLA
Et moi aussi.
SIR ANNDROU
Li koj franche bien. Ze vou sali.
VIOLA
Votre serviteur.
SIR TOBY
My niece is desirous you should enter.
VIOLA
It is my purpose.
SIR ANNDROU
Itae! Li koj angle ‘si.

OLIVIA EK MARIYA RANTRE

VIOLA
O exselan Madam sanparey. Lesiel aroz parfe lor later kot ou marse.
SIR ANNDROU
Baprrebap! Sa enn poyet sa!
OLIVIA
Les nou tousel.

SIR TOBY, SIR ANNDROU EK MARIYA SORTI

Trap mo lame Misie.
VIOLA
Konsider mwa ou serviter fidel.
OLIVIA
Dir mwa ki ou nom.
VIOLA
O Prenses zoli-zoli, mo apel Sezario, ou serviter devoue.
OLIVIA
Mo serviter? Mo ti kwar ou serviter Dik Orsino?
VIOLA
Li ou serviter; mwa mo so serviter. Donk mo ou serviter ‘si.
OLIVIA
Pa koz li. Koz ou.
VIOLA
Madam, mo finn vinn isi pou dir ki kantite mo patron kontan ou.
OLIVIA
Aret koz li! Sanz disk. Koz seki fer plezir mo leker.
VIOLA
Mo bon Madam …
OLIVIA
Les mo koze. Dernie fwa nou ti zwenn,
Mo ti les mazik sarye mo lespri
E mo ti avoy enn bag deryer ou.
Aster mo onte ki mo finn mal fer
Parski ou kapav pas move zizman.
Kikfwa ou panse ki mo endesan,
Mo pe servi trik pou may ou dan lak.
Dir mwa ou panse.
VIOLA
Mo bien sagren ou.
OLIVIA
Koumansman lamour?
VIOLA
Pa kwar sa Madam.
Parfwa nou leker sagren nou ennmi.
OLIVIA
Ou ena rezon. Si ena pou mor,
Prefer mor lor lor, ki enn ta fimie.
Zenn Misie mo pou aret agas ou.
Kan ou ler vini, mo sir ou madam
Pou gagn bon misie.
VIOLA
Ou peyna nanye
Pou dir mo patron?
OLIVIA
Dir mwa silvouple,
Ki ou kwar mo’ete.
VIOLA
Ou pa kwar ou’ete
Seki ou ete.
OLIVIA
Parey kouma ou!
VIOLA
Tap ladan! Li vre. Mwa mo pa ete
Seki mo paret.
OLIVIA
Mo’anvi ki ou vinn seki mo anvi.
VIOLA
Li ti pou meyer ki seki mo’ete?
Kikfwa. La mo enn fey sek dan divan.
OLIVIA
(ar limem) Ayo, so mepri fer li pli zoli.
Enposib pou mwa kasiet mo lamour.
(ar Viola) Sezario, par tou bann valer sakre,
Mo oblize dir, malgre ou fierte,
Ki mo kontan ou. Mo pa pou kapav
Kasiet lafiev ki pe bril mo leker.
Pa servi mo ka pou fer ou vantar;
Dir ki se pa ou ki finn rod sikann.
Kan nou rod lamour, li enn bon zafer;
Kan nou gagn lamour, li ankor pli bon.
VIOLA
Mo fer ou serman peyna okenn fam
Ki dan mo leker. E mo asir ou
Zame pa pou’ena. Mo leker pou mwa.
Adie Madam. Mo promet mo pa pou
Agas ou ar reket Dik Orsino.
OLIVIA
Revini zennom! Kikfwa ou kapav
Ouver mo leker pou pran so lamour.
ZOT SORTI

AK 3 SENN 2

ENN LASAM DAN LAKAZ OLIVIA
SIR TOBY, SIR ANNDROU EK FABIEN RANTRE

SIR ANNDROU
Sir Toby, mo pe ale. Pa kapav reste.
SIR TOBY
Quefaire Sir Anndrou, quefaire?
SIR ANNDROU
Ou nies pe fer so alert ar mesaze Orsino. Li pa pran mwa kont.
SIR TOBY
Kouma to konn sa?
SIR ANNDROU
Mo finn trouve ar mo de lizie. Li fer sa okler.
FABIEN
Abon! Li fer sa pou provok ou, fer ou vinn agresif.
SIR TOBY
Samem. Mon cher chevalier, to pa trouve ki se konportman enn fam ki amoure. Li trouv to demars tro lan, tro timid. Li ole exit to zalouze, giji-giji to pasion, fer twa vinn plis antreprenan. Li anvi to montre to virilite. Kler sa! Chalenj tikouyon la; fer so kalson tranpe. Kan Olivia konn sa, so lamour pou twa pou vinn sitan for ki li pou grene dan to lebra.
FABIEN
Sir Toby ena rezon.
SIR ANNDROU
Kisannla pou livre mo chalenj?
SIR TOBY
Ekrir enn chalenj marsial, dekar lager. Zour li, titway li. Koz otan manti ki lider opozision. Plis pa posib. Met lasid ek pwazon dan to lank.
SIR ANNDROU
Kot nou zwenn?
SIR TOBY
Dan mo lasam.
SIR ANNDROU
Oke!
LI SORTI
FABIEN
Li ou poupet doukiya prefere, Sir Toby.
SIR TOBY
Mo prefer li parski li ed mwa pey tou mo det.
FABIEN
So let pou plito komik. Ou pa pou livre so makacha?
SIR TOBY
Non, mo pou pas pou boufon. Toulede kapon. Aster bizen fer toulede tranble. Fasil sa. Nou fer zot kwar ki ena lamor dan sa tranzaksion la.
MARIYA RANTRE
SIR TOBY
Ala mo gato koko!
MARIYA
Si zot ole trap vant, riye, swiv mwa. Malvolio finn tas dan lakol. Misie la finn met stoking zonn ar lase kwaze e so sourir konstipe forse pe desinn lor so figir plis kontour ki map Moris ek Rodrig met ansam.
SIR TOBY
Nou’ale mama!
ZOT SORTI

AK 3 SENN 3

DAN LARI
ANTONIO EK SEBASTIEN RANTRE

SEBASTIEN
Zame mo pa ti pou donn ou traka
Me parski paret ki ou gagn plezir
Kan ou pe ed mwa, mo pa pou dir non.
ANTONIO
Enposib pou mwa les ou al tousel.
Mo afeksion li pli red ki diaman;
Me pa zis afeksion; mo trakase
Ki danze enkoni met ou lavi
Dan tourman parski dan sa pei la
Li bien difisil pou enn etranze
Debrouy so difil. Akoz sa matlo,
Mo prefer bliye mo sekirite
Pou anpes maler detrir ou boner.
SEBASTIEN
Mo bon Antonio, ki mo kapav dir
Apart remersie e reremersie.
Souvan mo kone ‘mersi’ pa ase
Pou exprim foul-foul enn remersiman.
Kikfwa enn zour pa enn zour mo kapav
Pey net mo det. Nou koz enn lot koze.
Nou’al vizit lavil, bann sit istorik.
ANTONIO
Nou priyorite se gagn enn lozman.
SEBASTIEN
Mo pa fatige, ankor bien boner.
Mo prefer vizit bann plas repite.
ANTONIO
Pou Kont Orsino mo enn gran ennmi;
Si may mwa isi mo pou fini mal.
Mo prefer rod enn landrwa pou kasiet.
SEBASTIEN
Ou ofans bien grav?
ANTONIO
Depann lor lalwa.
Mo ti atak enn bato marsandiz.
Dapre lalwa Ilirya apel sa
Piratri, enn krim lapenn kapital.
SEBASTIEN
Vomie al kasiet, evit lamerdman.
ANTONIO
Ena enn oberz apel ‘Lelefan’.
Li dan fobour sid. Mo pou al laba.
Kan ou’nn fatige, vinn zwenn mwa laba.
Pran mo portmone pou pey bann depans.
SEBASTIEN
Gard ou portmone.
ANTONIO
Si ou trouv kiksoz
Ou anvi aste, napa ezite.
Taler nou zwenn dan oberz Lelefan.
SEBASTIEN
Oke!
ZOT SORTI

AK 3 SENN 4

DAN ZARDEN OLIVIA
OLIVIA RANTRE, MARIYA SWIV LI

OLIVIA
(ar limem) Mo’nn envit li vinn get mwa; li’nn dir wi.
Ki mo bizen fer? Ki mo pou donn li?
Zenes atire par boukou larzan.
Mo pe koz tro for –
Kot Malvolio? Li toultan tris ek sob –
Enn bon serviter pou mo kondision.
Kot Malvolio?
MARIYA
Li pe vini, Madam, me li bizar, vadire movezer lor li.
OLIVIA
Ki pe arive? Eski li koz drol?
MARIYA
Non, Madam me li pa aret fer sourir. Madam, mo konsey ou fer atansion. Mo kwar so latet finn gate.
OLIVIA
Al apel li.

MARIYA SORTI

Mo parey kouma li
Si foli tris ek foli ge parey.

MARIYA RETOURNE; LI PE AKONPAGN MALVOLIO

Ki nouvel Malvolio?
MALVOLIO
Ah zoli Madam, zoli, zoli.
OLIVIA
To paret bien ge kan mwa mo bien tris.
MALVOLIO
Tris, Madam? Mo kapav bien tris sirtou ar sa lase krwaze ki pe blok sirkilasion disan? Me mo gard sourir. Mo sir mo sourir fer plezir, ou kone kisannla (li pez lizie ar li). (Li sante, li bouz so leren)
Ki li bizen mama ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
OLIVIA
Ki pe ariv twa? To latet pa bon?
MALVOLIO
Mo latet bon; mo mole ki zonn. Mo’nn gagn mesaz la. Vos desirs sont des ordres. Ala li zoli sa lekritir la!
OLIVIA
Mo kwar to malad. Al lor lili.
MALVOLIO
Lor lili mo gate pouri? Wi, wi, wi. Je viens.
OLIVIA
Aret anbras to lame koumsa! Pov jab!
MARIYA
Ou bien Malvolio?
MALVOLIO
Hen, koumadir rosignol reponn korbo!
MARIYA
Kifer ou fer koumsa divan Madam?
MALVOLIO
‘Pa per seki gran!’ Bote parol!
OLIVIA
Ki to’le dir?
MALVOLIO
‘Ena ki ne gran – ‘
OLIVIA
Kisasasa!
MALVOLIO
‘Ena ki vinn gran – ‘
OLIVIA
Ki to pe rabase?
MALVOLIO
‘Ena vinn gran parski pli gran fer li vinn gran.’
OLIVIA
Bondie soulaz li.
MALVOLIO
‘Met stoking zonn ar lase krwaze.’
OLIVIA
Stoking zonn? Lase krwaze.
MALVOLIO
‘Si to’le mont lor mwa servi lesel promosion. Sinon res enn sibaltern, enn senp serviter ki pa vo mo lestim. Salam. O Maitre, laisse moi devenir ta maîtresse.’
OLIVIA
So katorz finn ventwit net!

ENN SERVITER RANTRE

SERVITER
Madam, zenn mesaze Dik Orsino finn revini. Li ensiste pou koz ar ou.
OLIVIA
Dir li atann, mo pe vini.

SERVITER SORTI

OLIVIA
Mo bon Mariya, okip sa boug la. Dimann Sir Toby ek detrwa lezot okip li. Mo pa’le okenn ditor ariv li.

OLIVIA EK MARIYA SORTI

MALVOLIO
Bann malang, pa koste ar mwa. Sir Toby finn gagn lord okip mwa. Kler sa. Li ole ki mo fann ar li. Aster mo bizen sanz mo bataz, mo mouyaz, mo fetaz; koz vokabiler gramatikal; servi ton noblesse oblige; mars kouma senatoryal. Wi, wi, wi, mo finn may li dan mo lak. Li pa pou sape. Ena lame bondie ladan. Li pa dir ‘okip Malvolio’ me ‘okip sa boug la’. ‘Sa boug la’ vedir seki li vedir. Pa sey konpran. Familiarity breeds contempt. Alalila! Samem so yes. Peyna dout. Mo tann laklos legliz pe sone. Kont Malvolio lor baz.

SIR TOBY, MARIYA EK FABIEN RANTRE

SIR TOBY
Onom Tousakre, dir mwa kot li. Mem si tou bann demon lanfer pe asiz dan fon so nam, mo pou koz ar li pou ekzorsiz li.
FABIEN
Ala li la! Koman ou sava?
SIR TOBY
To sava mersi?
MALVOLIO
Pa deranz mwa, bann toutouk!
MARIYA
Lisifer pe koz ar ton gra. Li posede par malefik. Madam finn dir okyoupay li.
MALVOLIO
Pa manti je vous dis.
SIR TOBY
Dousman vouzot. Pa britaliz li. Misie Malvolio, pa les Belzebeb dominn ou. Pa bliye, limem ennmi limanite.
MALVOLIO
Aret rabase!
MARIYA
Trouve? Ler kritik Satan, misie la manga.
FABIEN
Fer Madam Titalber analiz so lirinn.
MARIYA
Dime mo okip sa.
SIR TOBY
Mo finn dir zot pa bouskil li. Les mo okip li.
FABIEN
Bizen servi douser. Belzebeb li violan. Akoz sa li rezet violans. Servi douser.
SIR TOBY
Kirr, kirr, kirr, kirr, kirr, mo ti poul apone la; denn, poul, kanar, lezwa, pentad enn lagren may, kisannla ti manz li; li rant dan so lakaz. Bon fanfan pa zwe ar bonom loulou. Lapli-soley, jab marye anba pie pima.
MARIYA
Fer li dir so lapriyer pou pous jab. Ayo li refize. Li finn pas bag ar jab. Li pou fini dan lanfer. Priye Sen Expedi, malere.
MALVOLIO
Ki lapriyer to pe koze. Olie blage, al fer louvraz.
MARIYA
Manman! Ala vantar la.
MALVOLIO
Sort divan mwa, zot tou. Zot pa mo grad, mo ran. Zot zis bann valtay. Al frekant zot bann, dimoun kouma zot
LI SORTI
SIR TOBY
Etae! Pa fasil, sa boug la.
FABIEN
Si mo ti get sa dan teat, mo ti pou dir zot pe ekzazere.
SIR TOBY
So latet finn gate net. Anou ferm li dan enn lasam nwar. Kouma mo nies panse ki li finn vinn pagla net, nou pou kapav pran nisa ar li. Eh, get ki pe vini!

SIR ANNDROU RANTRE

FABIEN
Lamizman nonnstop!
SIR ANNDROU
Ala mo chalenj. Ena pima ek disel ladan.
FABIEN
Tamam sos?
SIR ANNDROU
Samem. Lir li.
SIR TOBY
Les mo lir. “Zenes, nenport ki to ete, to rann. Wek!”
FABIEN
Sa ki apel kouraz!
SIR TOBY
“To trouv drol mo dir to rann. To’le kone kifer? Chou, mo pa pou dir twa.”
FABIEN
Entelizan! Peyna difamasion.
SIR TOBY
“Madam Olivia prefer twa pou fer mwa vwar. To fos. Me pa akoz sa ki mo pe chalenj twa.”
FABIEN
Bien-bien… (ar limem) pa bon.
SIR TOBY
“Mo pou bar twa lor sime e si par boner to touy mwa – “
FABIEN
Extra.
SIR TOBY
“Se enn sovaz ki touy mwa.”
FABIEN
Peyna difamasion.
SIR TOBY
“Salam! Bondie pardonn nou pese, sirtou to pese, mo peyna pese. To kamarad ostil ek to ennmi amikal. Signe: Sir Anndrou Lagelak.”
Enn let koumsa pou sirman anflam so nam gerye. Mo pou al livre li anmenprop.
MARIYA
Fasil. Li pe koz ar Madam. Li pre pou ale.
SIR TOBY
Sir Anndrou, al rod li dan lot kwen verze e kouma to trouv li, tir to lepe e koumans zoure. Plis to zoure plis li pou krake. Gro zoure endik virilite. Ale! Kas pake!
SIR ANNDROU
Lor zoure mo enn sanpion.

LI SORTI

SIR TOBY
Peyna sime mo livre sa let la. Mem enn joukal pou kone ki oter sa chalenj la li enn pov toutouk. Mo pou fabrik enn chalenj oral ki pou fer tilom tranble, pipi dan kalson. Zoli natak. Kan zot zwenn, zot toulede pou telman krake ki delwen zot pou rod touy zot adverser ar regar pwagnar.
FABIEN
Ala li pe vini ankonpagni Madam. Les zot separe avan nou pas alatak.

OLIVIA EK VIOLA RANTRE

SIR TOBY
Mo profite pou konpoz enn chalenj feros.

SIR TOBY, MARIYA EK FABIEN SORTI

OLIVIA
Mo’nn depoz mo nam lor enn leker ros
E mo loner finn vinn bien vilnerab.
Mo kone ki mo pe fer enn erer
Me erer teti pa rekonet tor.
VIOLA
Madam, mo patron ar mem santiman
Pe manz so margoz.
OLIVIA
Pran sa lasenn la; ena mo foto;
Pa dir non, Misie, parski mo foto
Pa pou agas ou. Revini dime.
Pa per dimann mwa seki ou anvi;
Mo pou donn ou tou apart dezoner.
VIOLA
Donn Dik Orsino lamour li bizen.
OLIVIA
Li enn dezoner donn li tou seki
Mo’nn fini donn ou.
VIOLA
Mo’nn fini rann ou.
OLIVIA
Revini dime. Pa les mwa tousel.
To sarm Sezario finn kas mo lezel.

LI SORTI
SIR TOBY EK FABIEN RANTRE

SIR TOBY
Misie, bondie protez ou.
VIOLA
Et vous aussi, monsieur.
SIR TOBY
Si to konn lager, prepar to zarm. Mo pa kone ki to finn fer me to adverser telman ankoler ki li’nn fer serman li pou manz to trip. Li pe atann twa dan lot bout verze. Tir to lepe, prepar to defans. To adverser li enn veritab rapas.
VIOLA
Sirman enn erer! Mo pa finn rod lager ar personn; mo pa finn rod sikann ar personn.
SIR TOBY
Pourtan li dir lekontrer. Li pa pou sanze. Enn bebet araze pa ekout larezon. Li koupe, transe.
VIOLA
Kisannla sa?
SIR TOBY
Enn sevalie ki paret pasifik me, pappa, so pastan se rod lager e kan li lager nanye pa aret li apart lamor so adverser. So moto se: Bizen touye pou gagn lape.
VIOLA
Mo prefer retourn dan lakaz madam pou gagn so koudme.
SIR TOBY
Si to fer sa to pe rod lager ar mwa. To ena pli sans ar li ki ar mwa. Alor tir lepe, lager. Sinon aret sarye lepe pou toultan.
VIOLA
Si bizen lager omwen mo bizen kone kifer. Rann mwa enn servis. Al dimann mo adverser kifer li pa rod lager.
SIR TOBY
Oke, mo al dimann li. Misie Fabien, okip nou zenn misie ziska mo retourne.
LI SORTI
VIOLA
Ou kone kifer li ole lager?
FABIEN
Tou seki mo kone seki sevalie la extra manga. Li swaf disan. Kifer? Pa kone.
VIOLA
Ki kalite dimoun li ete?
FABIEN
Li paret bien ordiner me, ayo mama, li kouma enn lion ki fen kan li tir so lepe. La nanye pa aret li. Li lager ziska lamor so adverser. Li redoutab. Vinn ar mwa. Les mo sey amenn lape. Me mo pa pe promet nanye.
VIOLA
Mo rekonesan. Mo pa enn gerye. Armir pa pou mwa. Plito soutann. Mo pa onte pou les dimoun kone.

ZOT SORTI
SIR TOBY EK SIR ANNDROU RANTRE

SIR TOBY
Enn jab dan lager. Mo’nn sey krwaz lepe ar li. Pappao! Zame mo’nn zwenn koumsa. Li kouma enn rafal siklonn Karol ki desir tou lor so sime. Tann dir limem ti antrenn Larenn Amazonn.
SIR ANNDROU
Sir Toby, mo refiz lager.
SIR TOBY
Li pa’le lape. Fabien pa pe fouti tini li. Oblize lager.
SIR ANNDROU
Si mo ti kone zame mo ti pou chalenj li. Dir li mo’le lape. Anesanz mo donn li mo seval Kapilet.
SIR TOBY
Mo pou seye. Pa sir mo pou reysi. (ar limem) Mo pa zis mont dadak lor li, mo pou mont dadak lor so seval.

FABIEN EK VIOLA RANTRE

(ar Fabien) Li pe donn mwa so seval si mo aret bagar. Aster li kwar ki tilom la li enn dragon ki kras dife.
FABIEN
Tilom parey. Li pe tranble vadire lisifer dan so deryer.
SIR TOBY
(ar viola) Sori misie. Li vepa. Li pou lager me li promet ki li pou sey pa bles twa.
VIOLA
(ar limem) Bondie ed mwa. Mo pre pou kas lakle, dir zot mo pa seki zot kwar mo ete.
FABIEN
Sede si so latak tro violan.
SIR TOBY
Sori Sir Anndrou, Misie la panse ki li enn kestion loner. Li oblize lager me li pou fer zis enn rawn. Li pou sey evit bles twa. Ale, pare pou lager.
VIOLA
Misie, mo pa anvi me mo oblize.

DIEL KOUMANSE
ANTONIO RANTRE

ANTONIO
(tir so lepe) Chombo! Si sa zenn Misie la anfot
Mo pran tou so fot. Si zot ofans li
Fer koumadir mwa ki zot ofanse.
SIR TOBY
Twa ki twa, fangas?
ANTONIO
Mwa mo santiman
Fer mwa fer seki bann meter dan zar
Deklare pou fer.
SIR TOBY
Vey to prop zafer
Sinon mo fer twa gout pwent mo lepe.

BANN OFISIE RANTRE

FABIEN
Tansion Sir Toby, bann ofisie la.
SIR TOBY
(ar Antonio) Nou pou zwenn biento!
VIOLA
(ar Sir Anndrou) Silvouple Misie, ramas ou lepe.
SIR ANNDROU
Ar plezir Misie. Nou anter lager, Kapilet enn bon seval.
OFISIE 1
Aret li! Limem sa!
OFISIE 2
Antonio, Onom lalwa mo pe aret twa.
ANTONIO
(ar Viola) Mo oblize sede. Mo sagren me mo bizen dimann twa rann mwa mo portmone.
VIOLA
Portmone? Ki portmone?
ANTONIO
Ki portmone? Sebastien pa fer engra.
VIOLA
Engra? Mo pa konn ou.
ANTONIO
Nimakarram!
OFISIE
Aret fer nou perdi letan. Prizon to plas.

ZOT SARYE ANTONIO ZOT ALE

VIOLA
(ar limem) Fouf! Ki pe ariv mwa? Li finn apel mwa Sebastien. Dan mo degizman mo resanble mo frer. Sebastien vivan?

LI SORTI

SIR TOBY
Trouve? Li enn kapon. Li abandonn so kamarad dan pens. Bizen kas so lagel.
SIR ANNDROU
Mo dakor. Mo pou kas so lagel, sovaz la.
SIR TOBY
Li merite. Donn li enn leson bon manier, Sir Anndrou.
SIR ANNDROU SORTI
Komie to parye, nanye pa pou arive?
ZOT SORTI

AK 4 SENN 1

LOR SIME KOT LAKAZ OLIVIA
SEBASTIEN EK MANGANN RANTRE

MANGANN
Ou’le fer mwa kwar ki personn pa finn avoy mwa pou vinn zwenn ou?
SEBASTIEN
Fonn divan mwa, enbesil. Fonndos, mo dir!
MANGANN
Oke, oke! Mo pa konn ou. Mo patronn pa finn avoy mwa pou dir ou li bizen koz ar ou. Ou pa apel Misie Sezario. Mo nene pa pou mwa. Seki ete pa ete. Seki pa ete, ete.
SEBASTIEN
Aret fer ler. Mo pa anvi riye. Debal to sak labil ar enn lot.
MANGANN
Debal to sak labil. Misie la finn tann sa koze la e aster li servi li bonavini. Ki sak labil mo pou debal ar mo patronn ler li rod ou?
SEBASTIEN
Fou mwa lape! To pe koz nenport. Pran sa pitay la. Si to kontinie sepa pitay ki to pou gagne.
MANGANN
Baprrebap! … Ou lame larz. Ar enpe plis pitay ou pou kapav aste enn bon repitasion.

SIR ANNDROU, SIR TOBY EK FABIEN RANTRE

SIR ANNDROU
Ala nou rezwenn. Pran sa pou twa! (Li kalot Sebastien)
SEBASTIEN
Sa pou twa, sa pou twa, sa pou twa e sa pou twa. To’le ankor? (Sir Anndrou al kasiet deryer Sir Toby) Zot tou fou dan sa pei la?
SIR TOBY
Chombo, Misie. Sinon mo voltiz twa.
MANGANN
Mo bien bizen dir sa Madam. Zot zafer pa bon.
LI SORTI
SIR ANNDROU
Mo pe al fer enn deklarasion lapolis pou ‘wounds and blows’.
SIR TOBY
To’le lager?
SEBASTIEN
To’le mo rakle twa ‘si parey?

ZOT KOUMANS LAGER. ANMEMTAN OLIVIA RANTRE

OLIVIA
Tonton, arete! Enn lord sa!
SIR TOBY
Oli…
OLIVIA
To pa pou aret fer dezord isi?
Mo bon Sezario, pardonn mo tonton.
Misie Malelve, mo pa’le trouv twa.

SIR TOBY, SIR ANNDROU EK FABIEN SORTI

Mo bon Misie, malgre move tretman,
Les sazes kontrol ou; pa les koler
Dominn ou lespri. Mo gagn bien traka
Ar Sir Toby ek so bann dezorder.
Nou get li koumsa. Ler li atak ou
Mo lamour pou ou ouver kouma’nn fler.
SEBASTIEN
Ki pe ariv mwa? Mo nepli konpran.
Eski mo’nn vinn fou? Ousa pe reve?
Ala zoli rev! Prefer pa leve.
OLIVIA
Swiv mwa zenn Misie. Eski ou dakor
Ki mo gid ou pa?
SEBASTIEN
Eski mo’ena swa?
OLIVIA
Samem e pa lot, mo anvi tande.
ZOT SORTI

AK 4 SENN 2

ENN LASAM DAN LAKAZ OLIVIA
MARIYA EK MANGANN RANTRE

MARIYA
Met sa soutann la. Kol sa labarb la lor ou figir. Li pou kwar oumem Per Topaz. Fer vit. Letansa mo al apel Sir Toby.

MARIYA SORTI

MANGANN
Mo pou sey degize. Li pa tro difisil dan enn lemonn kot zes touy konesans; kot seki paret kouyonn lizie.

SIR TOBY EK MARIYA RANTRE

SIR TOBY
Piss be viz you!
MANGANN
Namashkarr! Namaste napa koste. Kan mo ti zwenn Sa Mazeste Lerwa De Senkant Sou, mo ti dir li ‘cucullus non facit monachum’ me kouma tou lider li pa ti konpran. Akoz samem zot vinn sef.
SIR TOBY
Ale! Al manz so krann.
MANGANN
Pa les movezer rant dan leker; pa les leker rant dan prizon.
MALVOLIO
(andeor lasenn) Kisannla sa?
MANGANN
Per Topaz. Mo finn vinn rann vizit enn pagla apel Malvolio.
MALVOLIO
Per Topaz, Per Topaz, al apel Madam.
MANGANN
Move lespri, jo. Jo garre. Li obsede par fam. Nek rod fam. Bien pitasie.
MALVOLIO
Per Topaz, ed mwa. Zot finn ferm mwa dan nwar.
MANGANN
Ou pe dir ou lasam dan obskirite?
MALVOLIO
Nwar kouma lanfer.
MANGANN
Ki to pe zaze? Bann batan dibwa transparan kouma bwanwar; bann lenpos kler kouma koltar. Serye sa! Latet finn gate net.
MALVOLIO
Mo pa toke, Per Topaz. Marenwar partou isi.
MANGANN
To pa kone ki zis ignorans ki dan nwar?
MALVOLIO
Per Topaz, sa lasam la nwar kouma ignorans ki nwar kouma lanfer. Zot pe fer dominer ar mwa. Mo pa fou. Teste mwa si ou ole.
MANGANN
Ki pli bon ki bondie?
MALVOLIO
Nanye pa kapav pli bon ki bondie.
MANGANN
Fel! Enn bonbon pli bon parski li ena 2 bon, bon bon. Res dan ignorans, marenwar, lanfer. Samem to plas. Salam, orevwar, namaste, sayonara.
MALVOLIO
Per Topaz, sov mwa!
MANGANN
Zis Bondie ki kapav sov twa.
SIR TOBY
Mangann, to enn jak!
SIR TOBY
Tir degizman, real get li. Mo kwar pou bizen aret sa grimas la. Gete kouma pou fer sa. Mo nies finn plen ar mwa. Bizen diskontinie. (ar Mariya) Vinn zwenn mwa dan mo lasam.

SIR TOBY EK MARIYA SORTI

MANGANN
(sante) Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
MALVOLIO
Mangann!
MANGANN
(sante) Donn li ki li ‘le,
Fer so labous dou.
MALVOLIO
Mangann!
MANGANN
(sante) Li kontan 35, baba,
35 kontan enn lot.
Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
… Kisannla pe kriye mwa?
MALVOLIO
Mangann, pardonn erer yer. Fer mwa gagn papie, plim ek lank. Mo pou rekonesan eternelman.
MANGANN
Misie Malvolio.
MALVOLIO
Wi Mangann, momem sa.
MANGANN
Kifer ou 14 finn 28?
MALVOLIO
Pe fer mwa mizer Mangann, pe fer mwa mizer. Mo pa fou Mangann, mo pa fou. Zot finn ferm mwa dan enn trou nwar, zot tortir mwa, zot rod fer mwa vinn fou.
MANGANN
Ki ou dir mwa ou bizen?
MALVOLIO
Enn labouzi, papie, plim ek lank.
MANGANN
Samem tou?
MALVOLIO
Samem tou. Mo pou rekonpans ou. Parol done, parol sakre.
MANGANN
Oke, mo al serse, mo vini
(li sante) Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
LI SORTI

AK 4 SENN 3

DAN ZARDEN OLIVIA
SEBASTIEN RANTRE

SEBASTIEN
Pourtan mo lisid; mo pa kwar mo fou.
Mo dan enn zarden. Enn zoli madam
Fek donn mwa enn bag. Shekspir kontan met
Poet, pagla ek piarr dan mem pagne.
Mo pa enn poet e mo pa pagla
Me mo axepte mo leker bat fol
Divan Madam la. Kot mo Antonio?
Ler mo al rod li kot nou ti pou zwenn,
Zot dir mwa koumsa ki li finn sorti.
Mo lespri trouble. Mo bien bizen li.
Tou paret bien kler; tou paret bizar.
Yer mo ti dan pens, aster enn sel kou
Lasans sarye mwa. Kikfwa Madam la
So latet pa bon. Enposib monwar!
Nek bizen gete kouma li diriz
Menaz, lakaz, fami ek travayer.
Difisil konpran. Ala li vini!

OLIVIA EK ENN PRET RANTRE

OLIVIA
Si ou kontan mwa, vinn dan lasapel
Kot nou de ansam nou fer enn serman
Lwayote, fidelite pou toultan.
Va gard sa sekre tank li neseser;
Kan so zour vini, nou va selebre
Dapre ran, koutim. Eski ou dakor?
SEBASTIEN
San ezitasion mo pou fer serman
E san okenn dout mo pou res fidel.
OLIVIA
Gid nou pa Monper. Beni nou Bondie
E sel nou linion pou leternite.
ZOT SORTI

AK 5 SENN 1

DAN ZARDEN OLIVIA
ORSINO, VIOLA EK MANGANN RANTRE

ORSINO
Eh Misie, ou kapav fer Madam la kone ki Dik Orsino anvi koz ar li?
MANGANN
Koumsa mem? Pa pey tem, pa pey fakter?
ORSINO
Ou pas ou letan devid pos dimoun.
MANGANN
Remersie mwa. Dan enn lemonn materyalis mo fer risar desann lor pie. Mo fer travay bondie.
ORSINO
Bon, pran sa e al livre mo mesaz.

MANGANN SORTI
OFISIE EK ANTONIO RANTRE

VIOLA
Samem sa misie ki ti pran mo par
E akoz sa, lapolis finn may li.
Li paret enn bon dimoun mo dir ou
Me so koze drol.
ORSINO
Mwa mo konn li bien.
Li enn pirat ki atak mo bato,
Koken mo trezor. Ki li’nn fer ankor?
OFISIE
Nou finn fek may li pe trouble lape.
VIOLA
Mo ti andanze; li ti defann mwa.
ORSINO
Antonio Pirat, to ena toupe,
Vinn dan Ilirya kot mo’nn dekrete
Ki twa to enn ‘persona non grata’.
ANTONIO
Nob Dik Orsino, mo ou ennmi wi,
Me mo pa’enn pirat. Enn nimakarram
Finn ris mwa isi. Mo’nn sov so lavi
Ler lamer feros ti rod aval li;
Mo’nn donn li mo kas pou fer so depans;
Pran so par kan dimoun ti atak li.
Ler mo zwenn tase, li refiz ed mwa.
VIOLA
Ayo Bondie! Zame mo pa’nn zwenn ou!
ANTONIO
Depi trwa mwa, Votoner, nou ansam.

OLIVIA EK SERVITER RANTRE

ORSINO
Kouma lesiel kapav mars lor later?
Aster ekout mwa, maren dilo-dous,
Depi plis ki trwa mwa, sa piti la
Pe travay kot mwa. Pli tar nou koze.
OLIVIA
Senier Orsino, mo’nn fini dir ou
Peyna plas pou ou. Mo leker ranpli.
Sezario, pa bliye promes to’nn fer.
VIOLA
Madam!
ORSINO
Madam Olivia …
OLIVIA
Koze Sezario! Atann Votoner …
VIOLA
Madam Olivia, ekout mo patron.
OLIVIA
Perttan pou ekout vie sante rasi.
ORSINO
Leker san pitie!
OLIVIA
Santiman fidel!
ORSINO
Fidel ar nenport? Lor enn plato lor
Mo finn poz mo nam senser ek onet;
Enn lamour sakre, beni par Bondie.
Ou pe kras lor la. Ou peyna pitie?
OLIVIA
Pitie, Votoner? Senserite, wi.
ORSINO
Mo pou san pitie. Mo touy li plito!
Anpes ou gout li. Ou pa pou gagn li
Parski mo ena pouvwar separ zot
Pou leternite. Bliye Sezario!
Enn piti onet ki mo bien kontan,
Mo prefer li mor ki dan ou lebra.
Mo pou sakrifie lavi mo tilom
Pou pini korbo ki deklar kolom.

LI PRAN SIME DEPAR

VIOLA
Mo dispoze mor pou donn ou konfor.

LI SWIV ORSINO

OLIVIA
Sezario, res la!
VIOLA
Non, mo pa kapav.
Mo oblize swiv sime mo leker.
OLIVIA
Be to pe tray mwa!
VIOLA
Mwa mo pe tray ou?
OLIVIA
To’nn bliye serman ki to finn fek fer?
Apel per Topaz.

ENN SERVITER SORTI

ORSINO
Swiv mwa Sezario.
OLIVIA
Reste mo swami; reste mo mari.
ORSINO
Mari?
OLIVIA
Wi, mari. Nou finn fer serman
Dan mo lasapel, divan Per Topaz.
ORSINO
Vre sa Sezario?
VIOLA
Pa mwa sa Senier.
OLIVIA
Pa bizen to per pou dir tou dimoun
Ki nou finn pas bag pou sel nou lamour.

PRET RANTRE

Monper, dir bannla seki ou kone
Lor relasion prop ant mwa ek zenes
Ki la parmi nou.
PRET
Ena de zer tan, dan lakaz Bondie,
Madam Olivia ek sa zenes la
Ti fer enn serman lamour eternel;
Zot toulede ti pas bag dan ledwa.
ORSINO
Sezario serpan! Kot rekonesans?
Ki pou arive kan to vinn pli vie?
Mons dan fon lamer? Serpan set latet?
Mo sir to pou may dan to prop latrap.
Adie! Pa les nou sime zwenn ankor.
VIOLA
Senier Orsino, serman …
OLIVIA
Pa fer sa!
Pa bizen to per.

SIR ANNDROU RANTRE; SO LATET PE SENGNE

SIR ANNDROU
Osekour! Dokter! Mo pe mor. Sir Toby pe mor. Fer kiksoz.
OLIVIA
Ki finn arive?
SIR ANNDROU
Li finn fann mo latet; li finn fann latet Sir Toby. Ed nou! Kifer mo’nn vinn la? Mo retourn lakaz.
OLIVIA
Kisannla finn fer sa?
SIR ANNDROU
Samem, emiser Dik Orsino, Sezario.
ORSINO
Mo Sezario?
SIR ANNDROU
Wi. (ar Viola) To finn bles mo latet pou nanye. Mo ti fer seki mo ti fer parski Sir Toby ti dir mwa fer.
VIOLA
Kifer ou pe dir ki mo finn bles ou?
Ou ti provok mwa me mo ti res kalm.

SIR TOBY EK MANGANN RANTRE

SIR ANNDROU
To finn atak mwa ek bles mwa. ‘Wounds and blows’. Ala Sir Toby. Aster to pou kone. Mem li bwate. Si li pa ti soule net, li ti pou rens twa bien.
ORSINO
Sir Toby, ki problem?
SIR TOBY
Li’nn bles mwa, samem tou. Mangann, kot Dokter Nipat?
MANGANN
Anba lamer.
SIR TOBY
Ayo! Tro boukou soular!
OLIVIA
Al okip zot. Kisannla finn fer sa dezord la?
SIR ANNDROU
Apiy lor mwa Sir Toby.
SIR TOBY
Apiy lor enn bourik? Enn tonken?
OLIVIA
Kikenn okip zot!

MANGANN, FABIEN, SIR ANNDROU, EK SIR TOBY SORTI
SEBASTIEN RANTRE

SEBASTIEN
Pardonn mwa Madam. Mo finn oblize
Servi lepe pou defann mo lekor.
Ou tonton ti fons lor mwa pou bles mwa.
Ou figir dir mwa ou bien mekontan.
Enposib pou mwa pou fer otreman
Malgre serman ki atas nou ansam.
ORSINO
Enn figir, enn lavwa me de dimoun!
SEBASTIEN
Ayo Antonio! Anfen nou rezwenn.
ANTONIO
Twa sa Sebastien?
SEBASTIEN
To finn trouv mirak?
ANTONIO
Kouma to vinn de?
OLIVIA
Veritab mirak!
SEBASTIEN
(ar Viola) Ou kisannla ou? Mo ti’ena enn ser
Me enn frer, zame.
VIOLA
Mo ti’ena enn frer; vag finn aval li.
Eski ou so nam? Nam ki boud aswar?
SEBASTIEN
Enn nam anplenzour. Si to ti’enn tifi
Mo ti pou may twa, apel twa Viola.
VIOLA
Be samem mo nom. Nek donn mwa letan
Pou mo sanz mo lenz e to ser Viola
Paret divan twa.
SEBASTIEN
Madam Olivia, lasans finn donn twa
Pa zis enn partner me osi enn ser.
ORSINO
(ar Viola) To ti dir enn fwa ki si to marye
To partner pou resanble Orsino.
To pa finn sanze?
VIOLA
Non, non! Se Orsino mo amoure.
Kapitenn, ki ti ed mwa, dan prizon;
Malvolio ti fer ferm li.
OLIVIA
Ayo mo’nn bliye pov, pov Malvolio!
Al sers li vini. Tann dir li pa bien.

FABIEN EK MANGANN RANTRE

FABIEN
Madam ena enn let pou ou par Malvolio.
OLIVIA
Fabien al sers li, amenn li la.

FABIEN SORTI

Brouyar Lerwa Bwar pe leve. Orsino, axepte Olivia kouma ou ser kouma mo pou akeyir Orsino kouma mo frer.
ORSINO
Sezario, … pardon Viola, malgre to lamour to ti fer to devwar. Mo ti to patron. Aster mo nom twa mo patronn, de nam egal dan lamour Bondie.
OLIVIA
Viola, mo ti ser.

FABIEN RANTRE AR MALVOLIO

Ki nouvel Malvolio?
MALVOLIO
Madam, ou finn trik mwa, imilie mwa, fer mwa soufer.
OLIVIA
Pa vre Malvolio.
MALVOLIO
Ou finn ekrir enn let pou fer mwa kwar ou kontan mwa. Apre ou fer ou tonton tortir mwa. Apre ou fer ou pret vinn sikann mwa. Mo rann ou ou let.
OLIVIA
Pa mo lekritir sa, Malvolio. Se Mariya ki finn ekrir sa. Sa mo sir.
FABIEN
Madam Olivia, pa les biz-biz yer gat lasos zordi. Tousa ti enn jok. Nou riy enn bon kou. Malvolio pa enn sen; li finn ensilte nou e nou ti ole regle kont. Mariya ti dres papie la. Enn plan orizinal ek entelizan. Zwazo ti may dan lakol. Sir Toby telman kontan ki li finn marye ar Mariya. Madam, bann tor partaze. Nou fini li lamem.
OLIVIA
Pov jab! Zot finn fer twa bien mizer.
MANGANN
Malvolio, pese pey lor later.
MALVOLIO
Zot pou pey sa ser!

LI SORTI

ORSINO
Al sey kalme li, fer li revini. Finn ariv ler pou nou trap lame e sant anker. Mangann larg sa sawal la.
MANGANN

SITER SITER PANARI

Letan mo ti enn zanfan
Enn zour mo dimann mo mama
Kifer bizen swiv seki gran
Dir mwa, dir mwa vit do mama

Lalinn li tourn otour later
Later li tourn otour soley
Siter-siter panari
Lakle bidon dan lari

Pli tar letan mo al lekol
Enn zour mo dimann profeser
Kifer zot dir nou dan lekol
Nou bizen ekout profeser

Lalinn li tourn otour later ets.

Ler mo finn koumans al travay
Enn zour mo dimann mo patron
Dir mwa ou kifer dan travay
Nou bizen ekout lord patron

Lalinn li tourn otour later ets.

Mo zanfan dimann mwa aster
Kifer depi letan ansien
Sef dan lakaz li fer fezer
Mo repet zot ansien refren

Lalinn li tourn otour later ets.

RIDO

Konplete le 29.03.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.