LAVI ENN KONTRADIKSION

Bhagavad-Gita so mesaz bien kler:
Nanye pa ekzis san so prop kontrer.
Savedir nanye pa konpletman bon;
Mem seki move ena so doz bon.

Panndit innyoran souvan rod fer kwar
Enn zour Lalimier pou touy Marenwar.
Vizion Manike ferm li dan brouyar.
Swa li nwar, swa blan; swa li blan, swa nwar.

Gita montre nou nam kontradiksion:
Ler lavi paret, lamor ‘si paret;
Si fas disparet, pil ‘si disparet;
Lamor innaksion se lamor aksion.

Si ou enn Endou ou pa kapav kwar
Dan Manikeism ki pou tengn ou far.

16.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.