LAVENIR MASINN

Patron dan lizinn prefer gagn zafer
Ar masinn malen olie travayer
Parski bann masinn pa bizen konze
(Ni sik ni lokal); pa bizen manze
Ousa al twalet; pa bizen repo
Ousa fer koko; pa bizen dodo
Ousa plan retret; pa bizen pansion
Ousa meday ek gratifikasion.
Masinn garanti profi ek krwasans;
Li pa proteste ousa rod vakans.

Selman ena enn pitipiti kriz:
Li pa konsome ousa gaspiye;
Prodiksion tap plen me lavant kile.
Kot pou gagn kliyan pou vann marsandiz?

10.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.