LARENN AMMA

©Dev Virahsawmy and ICJM

KANNTO 1

Larenn Amma ti diriz enn lanpir
Ki zame pa ti fer so latet dir
Apart enn ti lil omilie lamer
Kot latet kokom ti pe fer akter.
Enn swar nou larenn ti fer enn kosmar:
Enn larme milpat nwar kouma fer nwar,
Long kouma koulev, kouma trouloulou
Ti pe rant partou, ti pe bous tou trou
– Trou nene, labous; trou zorey, lizie –
Larenn Amma pa kapav respire;
Ler li sey leve li tann krak, krak, krak
Anba so lipie; milpat plak par plak
Grenn lor so figir. Ki vedir tousa?
Bizen gagn lizour, konn wachiwacha.
Boner gramaten, Konsey Mazeste
Ti koumans travay: kalkile-trase;
Trase-kalkile ziska gagn konpran;
Ziska ki mesaz bann milpat zean
Dir tou zot sekre, met bien lekleraz
Lor fernwar kosmar, ekler marekaz.
Bann konseye la ti’ena solision
Sorti dan texbouk san explikasion:
Depi bien lontan pa’nn ogmant bidze
Espionaz, erfors, lamarinn, larme;
Bann zarm finn vinn vie; ena fini kat;
Ena nouvo bom pa zis touy milpat
Me li eliminn mem so abita,
So A.D.N ek tou baal-bacha.
– “Me,” larenn ti dir, “ler pe touy ennmi,
Nou pou touy osi lavi dan pei!”
Silans dan konsey. Enn mous pa bouze.
Larenn ti konpran ki bann konseye
Kan zwenn nouvo bez zot vinn gounga net;
Zis dan rol routinn ki zot zwe atlet.
– “Mersi pou zot led; aster mo’nn konpran
Ki nou bizen fer kont milpat zean.
Zot kapav ale. Dir Beta Komik
Vinn get mwa deswit ar enn zoli trik
Ki fer mwa riye. Pa bliye dir li
Amenn so kopinn, nou zoli Beti.”
Ler zot finn sorti, Amma soupire.
“Ki pe ariv zot? Ki pe arive?
Zot pa ti koumsa. Bom ek bazouka
Kont detrwa milpat? Zot finn vinn pagla?
Koumadir zot finn perdi lekilib;
Pa konn diferans ant latwal ek fib;
Nepli konn dozaz ler pe pran meksinn;
Pe admir feyaz olie get rasinn.”
Aster li foul sir so Beta Komik
Ansam ar Beti, enn lafors mazik,
Pou kapav aret tou bann derapaz
E trouv solision ki pa kraz lakaz.
Enn son familie koup so reflexion;
Tapaz zanimo ki ankominion
Pe koste dousma ar lasal konsey;
Korbey mizikal partou pe egey
Lalinn ek zetwal, lesiel ek later;
Enn sourir ere ekler liniver.
Timama apre Beta ek Beti
Ek zot troupo serf, toutou ek torti,
Zwazo set kouler ek seval volan
Blan, nwar, zonn, maron rantre san par san.
Larenn Amma tris oblize riye
Ler li get grimas ki finn prepare
Pou fer so tristes fonn kouma glason
Kan soley fer dimoun dimann pardon.
Enn sel kout ler fre aroz latmosfer
Lasal Konsey kot zeni Lisifer
Angourdi lespri, sey blok kreasion,
Nouri konfizion, donn palpitasion.
Kreasion artistik kouma mazik
Ti’amenn lazwa, fer latmosfer komik
Efas tras trazik, remet lesperans
Dan vizion kosmik, balye prop zans rans.
Larenn Amma aplodi spektak,
Dir so de zanfan ena tro frikfrak;
Li bizen koudme pou rezoud problem
Ki detourn dile anpes gagn lakrem.
Beti ek Beta zot konpran deswit
Ki Mama Kosmik ole ki vit-vit
Tou zot bann artis retourn zot lakaz
Parski pa so ler pou okip gonaz.
Kan tou bann artis ti fini sorti,
Larenn Amma koz ar so de piti,
Dir zot ki ena omilie lamer
Enn ti lil gayar ki parfwa traver.
Telman li’ena nom li nepli kone
Ki vre-vre ete so idantite.
Se Dinarobinn, Sirne, Dodo Kat?
Lapetitfrans ousa Chotabarat?
– “Mo kwar ti pou bon si zot de zot al
Get ki pe pase, kot nou pe fer mal.
Mo pa kwar problem la tro-tro serye.
Sinon dan mo rev ti pou’ena sanpie.
Milpat mem zean, zot inofansif.
Si pa okipe lerla nou dan dif.
Zot pou envizib. Savedir fasil
Pou zot fer lanket, debrouy zot difil.
Ki zot dir, mo Beta ek mo Beti?
Mo sir enn timama tou pou fini.”
De zanfan la ti fite pou ale
Parski travay ek vakans pou marye.
Enn segonn pli tar zot ti lor laplaz,
Pe get vakansie anplen badinaz;
Pe get travayer pe fer zot louvraz;
Santi loder mazout fer so ravaz.

KANNTO 2

1 – BETA
Si kontradiksion fer lavi marse
Dan ti lil Sirne li kapav touf tou.
Telman zot tir lay, rod lipou partou,
Olie fer progre, zot pe rekile.
Plis zot pil anplas, plis zot exite;
Kan zot pe fouy trou dan karo labou,
Falepa dir zot ki zot finn vinn fou.
Zot anvi tande zot finn vinn bondie.

BETI
Lepep dan Sirne kontan kan tann dir
Li admirab, malen ek debrouyar;
Ki pa neseser plim, papie, polank;
Ki li kapav konte, ekrir ek lir
Miltileng dan labrim ek dan brouyar
Mem si li prefer servi pous dan lank.

2 – BETI
Kan Amma Kosmik ek sef planeter
Gagn boukou traka sanzman klimatik;
Kan bann sen partou pe koumans panik
Pe fer lapriyer, dimann led Senier;
Kan li kler aster fer so anliver;
Nepli pe kapav organiz piknik
Parski vag lamer mont lao anpik
Bann dimoun Sirne pa’le sanz manier.

BETA
Kan lanez Pol Nor ek lanez Pol Sid
Galoup dan lamer sa konsern bann Pol.
Pa koz renouvlab! Lapli tro souvan,
Mouy partou, fer voltaik vinn timid;
Get realite! Aret fer fofol!
Mazout ki lerwa. Difisil konpran?

3 – BETI
Parol Amma dan liv nef dan vitrinn.
Zame finn ouver; zoli pou gete.
Zot koz priy Soley; zot koz priy Lalinn;
Mesaz liv sakre zot bliye gete.
Diskit abiyman; fer kont sakreman;
Seremonial bos pe diriz bann los;
Pa fer sa, fer sa, pli gran komannman
Ki touf liberte dan lasos plenpos.
Pourtan depi koumansman nou Amma
Pe gid nou lespri atraver profet,
Atraver avtarr pou ki nou atma
Pran sime moksha, tourn ledo ar tret.
Kifer ti detay anpes nou trouv kler?
Kifer nou pa trouv sazes milener?

4 – BETA
Zot koz liberte, sant egalite,
Zap fraternite; zot koz drwa imen,
Lazistis sosial; bizen fer dibien,
Pa fer dominer, pa kraz malere.
Fale ekout zot koz bel-bel koze:
Afriken, Endien, Mizilman, Kretien,
Karnivor, erbivor, vezetaryen,
Tou bann kreatir zanfan mem Bondie.

BETI
Me enn ti pogne finn akapar tou
Seki lor later ek anba later
E plis zot ena plis zot vinn gourman.
Ar zot larises zot kontrol partou:
Drwa propriyeter, pwisans militer,
Parti politik ek so gouvernman.

5 – BETA
Mo konpran kifer Amma fer kosmar.
Depi koumansman li pe ansengn nou
Linite ant de kontrer trap labar
Dan lapas-lespas, dan tou trou partou.
San yoni peyna linga, san linga
Pa ena yoni; san mwa peyna li,
San li peyna mwa; san lao peyna
Anba e san anba lao fini.
Me gete gate ki pe arive:
Shaktimann finn ferm Shakti dan prizon;
Pasif finn koken lenerzi ki vre,
Fer maya manti dam pion kreasion.
Shakti-Shaktimann bizen rekoumans
Zwe vre lamizik ki regle ladans.

6 – BETI
Amma dir toultan aret fer piyaz;
Liniver pa la pou zwisans zwiser.
Nou tou nou bizen okip bien nou baz,
Protez kreasion pou kiltiv boner.
Li dir nou toultan bizen plant pardon
Pou nou gagn lamour, bote ek lape.
Pa dan plant pikan ki konstrir bann pon;
Partaze raport solidarite.
Me ki nou trouve? Tou pou mwa plen tenk;
Kraz kor pran nisa; vantar gagn meday;
Tilespri gagn bon; mesanste deklenk
Bann resor, fer lekzistans vinn bien fay.
Olie armoni, ritm ek melodi
Detone, boude ki pe fer mari.

KANNTO 3

Pou konpran pli bien, Beti ek Beta
Desid pou al viv kot bann abitan
Lavil, lakanpagn, borlamer, danbwa;
Dan zot abita get zot konportman
San ki zot kone; get wachiwala
Pou gagn enn lizour, enn pli bon konpran.
Kreatir mortel pa trouv imortel
Ki trouv tou zestaz bann seki mortel.
2
Partou kot pase ena lasapel,
Legliz, katedral, lagrot ek grannkrwa,
Shivala, kovil, kalimay, otel,
Pagod ek moske pou exprim lafwa
Me tigit dimoun ki lir bann gospel,
Koran, Testaman, Bhagavad-Gita.
Tou dimoun prefer zis aprann par ker
Detrwa tipti fraz, pa kone kifer.
3
Partou tann dimoun pe koz-koz parol,
Melanz konstriksion, bliye ponktiasion;
Expresion traver pas pou parabol,
Gramer kabose may elokision.
Pourtan tou dimoun gagn plas dan lekol
Me se anba ban ki’ena enstriksion.
Nenport koul priz dan robine fer ler
Ki melanz gramer ek vokabiler.
4
Laplipar dimoun dir zot disan pir;
Lalwar, Lasenn, Ganga, Godavari
Finn lav tou enpirte dan zot kiltir
Parey kouma Yangzi ek Zambezi.
Zot lang ek kiltir, zot literatir
Ekrir an Laten ek Devanagri.
Kaligrafi, ideogram tamam
Ar grannwar ek ar vantar plen zot nam.
5
Zot tou deklar vierz avan zot marye;
Adilter zot dir enn pese mortel
E fam adilter bizen lapide
Parski pa kapav remet li lor rel.
Ki fer ar zom la? Tango dans ade.
Pa melanz kalchoul! Fam ki bagatel.
Bizen res senser, pa fer ipokrit
Si nou’le merit, si nou’le gagn tit.
6
Enn ti fimer mas fini dan lazol,
Gran trafikan pe dine ar minis;
Enn ti voler fri vit may dan lakol,
Konn zongle milion, ou dosie res lis;
Malere ansent prefer bwar lizol,
Bann foulous plen tenk pa per lazistis.
Mazistra paret get ar de lizie:
Enn pou bonere, enn pou malere.
7
Partou kot pase Linga fer lalwa,
Yoni oblize manz margoz amer;
Pistole, fizi, bom ek bazouka
Pe balye karo, kraz sentetizer,
Met ne ar tronbonn ek defons tabla;
Bril palet, penso; desir diksioner.
Bliye lekritir ek literatir!
Viv karri-barri ek gato lasir!
8
Me enn sans ena Vasou ek Amoy,
Devi ek Yousouf, Christiann ek Krishna,
Adam ek Steeve ki efas tou soy,
Ed nou avanse pou al Nirvana.
Ayo get laba! Misie, Madam Joy
Pe okip zarden pou nouri baba.
Zot met dan later bann pie fryapen
Pou ki bann zanfan zame mordefen

KANNTO 4

Lor sime karokann Beti ek Beta
Ti zwenn enn pagla ki ti pe koz
Ar fey, ar pie, ar zwazo lor brans, ar zwazo dan ler;
Parfwa li sante; aret sante; riye; koz ar limem.
Beta dir Beti,
“Anou ekout li!
Li omwen pa pou koze pou fer pouvwar plezir.”

Zot desid pou swiv Pagla.
Mem si zot ti vizib Pagla pa ti pou trouv zot
Parski pou Pagla tousala maya.
Li kontinie so diskour ar fey, fler ek zwazo.
Enn kou li koumans sante,
Tap so lestoma,
Danse.
“Kari lalo mo koko
To pik sousouna.
To roul dan saret mo koko
To dir mwa loto;
Ler to manz sounouk mo koko
To dir mwa somon;
To bwar dite pir mo koko
To dir mwa sanpagn.
Kari lalo mo koko
To pik sousouna.”

Li arete,
Get otour li,
Mont lor enn pie mang dofine,
Kas enn mang demi-mir,
Asiz lor lerb ledo apiye kont tron,
Manz so mang.
Ler li fini,
Li al fouy enn trou, anter loyo mang la.
Li retourn kot so pie,
Koumans reve.
“Mo granper pa ti dir mwa …
Mo granmer ‘si…
Ni mo papa, ni mo mama…
Ki mo ete?
Lot zour lor televizion
Mo ti aprann
Ki mo vre anset zot sort Lafrik,
Kot larivier … pa Ganga… pa Zambezi?
Non … savon anpoud … omo … wey samem…
Larivier Omo.
Zot finn al partou.
100,000 banane.
Depi partou zot finn vinn isi
Dan mo pei Sirne.
Savedir mo enn Afriken Sirneen.
Wey, Afriken Sirneen.
Mwa Pagla mo enn Afriken me plis ki sa…
Pa ti’ena personn.
Enn vini koup pie ebenn…
Amenn lamor dodo…
Zot ti plant kann lor mo ledo,
Lor mo ledo, lor to ledo…
Lot amenn derasine depi Lafrik …
Lot lot amenn derasine depi Lenn…
Dalenn at anna
Asirne bahut atcha;
Dalenn mete langouti;
Asirne mete kalson palto…
Natakwa ba sinema ba
Kekarr sange jaybon?
Jaybon soferrwa ke sang…
Ki mo ete?
Afriken…
Afriken Sirneen…
Afriken Sirneen Endien?
Non! Non! Non!
Afriken Sirneen Endo-Afriken?
Non!
Afriken Sirneen Endo-Kreol?
Wi!
Samem!
Endo-Kreol.
Alaki mo ete.
ENDO-KREOL.
Lor lil Kreol, mo viv Kreol, manz Kreol, koz Kreol.
Ki li bizen mama, ki li bizen
Donn li ki li’le…
Chombolila chombo li
Chombo li chombo li pa les sape.”
Apre li plonz dan enn rev silansie.
BETA
Omwen enn ki kone ki li ete!
BETI
Li pa pagla ditou. Ena lespwar!

KANNTO 5

Mersi ou pe swiv zournal lor SBC. Tou bann siyantis Nasion-Zini dakor ki nou finn tro tarde pou azir. Dan Pol Nor ek Pol Sid tou lanez finn preske fonn. Nivo lamer finn telman monte ki Lond, Pari ek Niouyork finn al anba lamer. Lamwatie kontinan Erazi, Lamerik, Lafrik ek Lostrali finn nwaye. Enn bon parti Antartik finn vinn abitab e plizier pei pe lager pou koloniz li. Dan Sirne zis Oplato ki andeor dilo. SBC finn mont enn stidio tanporer isi pou kapav res ankontak ar bann sirvivan. Nou bann reporter finn al enpe partou. Nou ena boukou zimaz tris pou montre ou me ena osi zimaz lespwar. Dimoun partou pe ed so prosen. Dan gran deliz, Nasion Larkansiel finn ne.
Anou terminn nou emision ar enn lapriyer ki Lepap Franswa ti konpoze.
Bondie Toupwisan to prezans li la
Partou dan kosmos; gran kouma tipti
Gagn benedixion to gran labonte.
Vers dan nou lespri lafors to lamour
Pou fer nou kapav plant partou kote
Lavi ek bote; vers dan nou leker
Lape neseser pou ki nou isi
Viv lor sa Later kouma frer ek ser;
Fer boner grandi, fer maler kile.
O Bondie bann pov, donn nou to lafors
Pou fer nou kapav ed seki dan pens,
Ki san protexion – sa bann kreatir
Ki dan to lizie pli zoli trezor.
Geri nou lespri pou ki nou kapav
Okip nou planet, aret fer piyaz;
Pou ki nou kapav sem lagren bote
Anpes polision, destriksion fane.
Geri nou leker pou ki nou aret
Rod zis nou profi pandan ki bann pov
Ek planet Later pe kriye-plore.
Ouver nou lespri pou ki nou konpran
Valer sak kiksoz; gid nou santiman
Pou ki nou konpran linite beni
Ant nou ek tou kreatir liniver
Ler nou pe vwayaz ver to lalimier.
Mersi O Bondie parski to vey nou
Gramaten-tanto, bontan-movetan.
Ed nou pou konstrir enn lemonn meyer
Kot ena lamour, lape, lazistis.

14 Zwiye 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.