LANFER-PARADI ISI

LIFE GOES ON

©Institut Cardinal Jean Margeot, 1 lari Celicourt Antelme, Rozil, Moris
POU TOU ARTIS KI ENTERESE
Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

ETERNEL RECOMMENCEMENT

Ayo mo nam, dir mwa kouma
Mo kapav lib malgre karma.
Bann aksion yer, aksion zordi
Kontrol lavi, kontrol lespri.
Ki liberte kapav ena?

Tansion! Tansion! Gita dir nou
Lavi li enn kontradiksion;
Atraver nou aksion zordi
Nou kapav ranz enn lot dime.

Li vre desten li ekziste;
Si nou servi nou liberte
Nou kapav ranz enn lot desten
Ziska nou rant dan delivrans.
Pasians! Pasians! Perseverans!

Ayo mo nam, kot paradi?
Lanfer li bien vivan isi!
Tanay karma pa pou large;
Li sere mem ziska trangle.
Nou res esklav, peyna sorti.

Paradi, lanfer, toulede
Zot la isi; zot pa laba.
Par nou aksion nou kapav fer
Dife lanfer vinn paradi.

Li vre desten li ekziste;
Si nou servi nou liberte
Nou kapav ranz enn lot desten
Ziska nou rant dan delivrans.
Pasians! Pasians! Perseverans!

Ayo mo nam, ki bizen fer
Pou mont lesel ver lalimier;
Sorti dan nwar dominasion,
Al ver laglwar liberasion?
Ayo mo nam, ki bizen fer?

Tou seki to fer azordi
Fer mwa monte ousa desann;
Li vre mo kontrol to lavi;
Li vre osi to enn zeni.

Li vre desten li ekziste;
Si nou servi nou liberte
Nou kapav ranz enn lot desten
Ziska nou rant dan delivrans.
Pasians! Pasians! Perseverans!


05.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.