LAMOUR PERDI, LAMOUR GAGNE

(Sante Salomon)

Enn ti natak an trwa tablo enspire par LABIB

(Pou Marc Etive)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

NARATER
EV
ADAM
GENG NWAR SARBON
GENG KAFEOLE
LERWA SALOMON EK SO LASWIT

TABLO 1

Dan lavil klwazone. Ena kartie rezidansiel bann risar ek klas mwayen; ena kartie pov ek site ouvriyer; ena kan Kreol, kan Malbar, kan Laskar, kan Makaw.

NARATER
Ler Bondie ti desann lor later
Li ti dir nou bizen solider.
Ki li dan Larabi ou Lazi
So mesaz pa ti’ena partipri.
Me kifer so zanfan dan lerer?
Me kifer so zanfan dan lerer?
KER
Lalimier vinn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
NARATER
Dan pei larkansiel kot later
Set kouler viv ansam san lager,
Kifer sa azordi bann zanfan
Pe fer lesiel-later plor disan?
Kifer sa? Kifer sa? Bachara
Pe deklar ki zot finn vinn lerwa.
KER
Lalimier vinn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
NARATER
Les mo rakont zot tou enn zistwar
Ki pe plonz bann zanfan dan fernwar.
Enn tifi bwadebenn Mozanbik
Ti kontan enn garson Nor Lafrik.
Alala bel loyo fer ravaz
Pou fer Ev ek Adam manz feyaz.
KER
Lalimier vinn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!

De geng rant lor lasenn. Enn apel Nwar Sarbon ek lotla Kafeole. Dan geng Nwar Sarbon ena enn tifi ki apel Ev ek dan geng Kafeole ena enn garson ki apel Adam. De geng koumans lager. Lamizik Jaz ek koregrafi apropriye. Ev li kouler bwadebenn; so seve kouma Angela Davis. Adam ena enn bataz Elvis. Zot toulede gran danser.

KER KAFEOLE
Get kouma zot nwar, nwar kouma ferm lizie;
Get seve krepi, vadire tir bouson.
EV
Lapo bwadebenn nwar kouma sarbon,
Mo seve boukle kouma enn frison.
Ena blan lanez ki viv dan freser;
Vinn dan mo pei pou gout mo saler.
KER NWAR SARBON
Get bann demiton, pa kone ki ete!
Get bann demiton, ni kafe, ni dile!
EV
Lapo bwadebenn finn ramas saler
Ki nou kreater finn aroz later.
Pa get zozo par so plim, mo frer-ser,
Get seki ena dan fon so leker.
KER KAFEOLE EK KER NWAR SARBON
Get kouma zot nwar, nwar kouma ferm lizie;
Get seve krepi, vadire tir bouson.
Get bann demiton, pa kone ki ete!
Get bann demiton, ni kafe, ni dile!
Tansion monte; ena menas violans. Enn kou tou friz. Spotlayt lor Adam.
ADAM
Ki sa bote la, kouma’enn stati?
Ki sa lame la finn desinn enn rev?
So likou drese kouma enn gazel,
So lizie persan fer mo leker fonn.
Spotlayt lor Ev.
EV
Get sa bote la! Enn serf maron kler
Ki travers laplenn, danbwa ek banbou.
Get sa kreasion ki Bondie finn fer!
Eski mo’ena plas dan so regar dou?
Spoylayt lor Adam.
ADAM
So lekor listre, so pwatrinn bonbe,
So lalev pome, so laans promes,
So lazam miskle, leren kadanse,
So tou veloute kouma lapo pes.
Spotlayt lor Ev.
EV
Ba mwa lor labous, soul mwa ar kares;
Parfim mo lekor ar enn koup tandres;
Vers benediksion dan zarden diten
E fer bann frison bliye gramaten.
Spotlayt lor Adam.
ADAM
Leve, leve mo gate bienneme;
Ti lapli mofinn finn aret tonbe;
Vinn dan mo zarden, gout fri parfime:
Grenadinn, longann, bibas, dofine.
Spotlayt lor Ev ek Adam.
Lalimier vinn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
Lalimier vinn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!

TABLO 2

Dan lavil klwazone. Ev tousel dan lanwit.
EV
Kot to ete? Kot to ete?
O bienneme, kot to ete?
Aswar fer nwar kan to pa la;
Vinn poz to petal parfime
Lor mo pwatrinn ki pe rod twa.

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Aswar fer fre kan to pa la.
Vinn sof lekor ki pe rod twa,
Lekor ki finn vinn orfelen.
Li pe rod saler ki dan twa
Pou nouri lespri ki gagn fen.

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Lanwit pli long ki lasemenn
Kan to pa la pou ki sakenn
Konfort lotla; amenn fizion,
Fer de vinn enn san ki personn
Pa perdi so prop pozision.

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Mo apel twa to pa tande;
Mo kontan twa to pa kone.
Ki bizen fer, O bienneme,
Pouki lekor, pouki lespri
Nouri lamour, ranz paradi?

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Adam pa pe kapav dormi.

ADAM
Vire, tourne, somey pa’le vini.
Kouma pou dormi kan mo lamwatie
Mo sir pa kone soufrans amoure?
Kouma pou dormi kan batman leker
Sak kou bat dan vid dan rev soliter?

Kit to sitadel mo lamour sheri!
Les nou de ansam dan zarden prive
Savour zi lamour lekor desene.
Kifer les koutim detourn nou lavi?

Vire, tourne, somey pa’le vini.
Depi mo lizie finn remark bote
Nwar dibwa ebenn, seve Afrika,
Likou elanse, pwatrinn ki bonbe,
Lalev ki pome, mo nam dan traka.

Kit to sitadel mo lamour sheri!
Les nou de ansam dan zarden prive
Savour zi lamour lekor desene.
Kifer les koutim detourn nou lavi?

Vire, tourne, somey pa’le vini.
Mo dormi dibout dan rev enposib;
Lizour vinn aswar, aswar vinn lizour.
Eski kapav les koutim, labitid
Trangle souf divinn ki donn nou lamour.

Kit to sitadel mo lamour sheri!
Les nou de ansam dan zarden prive
Savour zi lamour lekor desene.
Kifer les koutim detourn nou lavi?

Mo’si mo pou kit mo sitadel yer
Pou rant dan zarden zepis parfime.
Ansam nou explor lavi partaze;
Alim sanbrani; partaz parrsadi
Pou nou dir mersi Senier liniver.

Kit to sitadel mo lamour sheri!
Les nou de ansam dan zarden prive
Savour zi lamour lekor desene.
Kifer les koutim detourn nou lavi?

Ev pe dormi. Kikenn tap laport. Li pa reponn. Kikenn retap laport, li pa leve. Silans.

EV
Mo finn fer enn move rev.
Mo bienneme ti apel mwa
Par telefonn, ti tap laport;
Ti dir mwa ar enn lavwa dous
Vinn ouver laport mo zarden.
Mo ti tike, mo ti tarde.
Tansion mo pa bien prezantab
Zis ar enn ti semizdenwi.
Mo pa ti’le sal mo lipie;
Mo ti fek pran enn gran ben.
Ler mo leve, ouver laport…
Tro tar, tro tar…
Ler mo sorti pou al rod li
Taker tak mwa … tro tar, tro tar…

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Mo finn fer enn move rev.
Mo bienneme kouma akter
Pe fann pikan dan tou karo;
Pe servi bote so lekor
Pou nway so nam dan pit plezir.
Ler mo sorti pou al rod li
Mo zwenn tase…
Taker tak mwa…

Zoli tifi Zerizalem
Tansion, tansion lamour-pasion!
Tansion choula rod fer kem-kem
Lor pie zamalak kont-sezon.

Enn lamizik ek enn koregrafi ki endik ezitasion ek konfizion.

TABLO 3

Dan lafore Makabe. Lerwa Salomon finn amenn so lakour dan lafore parski lavil finn vinn tro negatif.

NARATER
Ler Lerwa Salomon finn konpran
Tanzantan bizen retourn bannwas
Pou ki nou pa bliye koumansman
Kan nou lorizinn ti bien modes,
KER
Plenpos ek krazkor pe sem laterer;
Tou pou mwa finn vinn lerwa liniver.
NARATER
Li ti donn enstriksion so lakour
Swiv li dan lafore natirel
Kot imen kas lasenn materyel
E repran kontak ar vre Lamour.
KER
Plenpos ek krazkor aster met aryer;
Tou pou mwa nepli lerwa liniver.
NARATER
Peyna plas pou konfli ant de bann;
Kafe nwar, kafe kler mem kafe.
Kikfwa dan lafore Makabe
Ev ek so bienneme kapav zwenn.
KER
Get Adam ek Ev kouma zot zoli
E zot lespri kler pa per tilespri.
SALOMON
Zanfan, zanfan, ekout mwa bien:
Lavi li enn kontradiksion.
Konpran, konpran, ant de kontrer
Ena linite neseser.
Nanye pa la san so kontrer:
Ena matier, anti-matier;
Saler li la ar so freser;
Botan li la ar movetan;
Lavi li la akoz lamor;
Satan prezan, li neseser
Pou nou swazir vre liberte.
Flafla lavil fer nou bliye
Seki vremem nou tou ete.
Anou aster vit plonz nou nam
Dan fon leker Mama-Later
Dan enn batem ki donn nesans
Nouvo lavi, nouvo desten.

Enn bale rwayal ki selebre bote lekilib ant kreasion divinn ek kreasion imen.
Ev ek Adam rantre kouma doula ek doulinn. Ev finn met enn bote rob lamarye; Adam finn met enn bote sarrvani.

ADAM
So lekor listre, so pwatrinn bonbe,
So lalev pome, so laans promes,
So lazam miskle, leren kadanse,
So tou veloute kouma lapo pes.
Me so lespri ki plis ki admirab.
Mo kontan twa mo Ev.
EV
Ba mwa lor labous, soul mwa ar kares;
Parfim mo lekor ar enn koup tandres;
Vers benediksion dan zarden diten
E fer bann frison bliye gramaten.
Me so lespri ki plis ki admirab.
Mo kontan twa mo Adam.

Geng Nwar Sarbon ek geng Kafeole rante; zot maye, zot anbrase e ansam zot dans ‘Danse Linite’.

NARATER
Dan pei larkansiel kot later
Set kouler viv ansam san lager,
Bann zanfan azordi finn trouv kler.
Nepli ler pou lager; bizen plant
Lamitie ek solidarite
Pouki zanfan dime viv ere.
KER
Lalimier finn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
NARATER
Ler Bondie ti desann lor later
Li ti dir nou bizen solider.
Ki li dan Larabi ou Lazi
So mesaz pa ti’ena partipri.
Bann zanfan finn konpran zot erer.
Aster nou kapav anter lager.
KER
Lalimier finn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
EV
Ba mwa lor labous, soul mwa ar kares;
Parfim mo lekor ar enn koup tandres;
Vers benediksion dan zarden diten
E fer bann frison bliye gramaten.
ADAM
Leve, leve mo gate bienneme;
Ti lapli mofinn finn aret tonbe;
Vinn dan mo zarden, gout fri parfime:
Grenadinn, longann, bibas, dofine.
EV EK ADAM
Lalimier finn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!
Lalimier finn ed nou pou trouv kler!
Ekler nou pou nou’aret plant maler!

RIDO

9 Oktob 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.