LAMOUR KI ZIS PRAN OU KI ZIS DONE

Pou Loga, Gerard, Saskia, Sam, Anushka, Zaynah, Taz, Yann ek Rachel
SELFISH OR SELFLESS LOVE?

Li fasil tom dan piez kan nou kwar
Ki bizen swazir ant lamour fay
Ki zis pran ek lamour partaze.
Lergete nou bizen toulede
Si nou pa ole sap dan karay
Pou fini dan dife marenwar.
Lavi li bien bizen linite
De kontrer pou kapav diboute.

Lamour ki pran, pran, pran san done
Li lamour egois bachara.
Me lamour zenere ki pa’le aksepte
Lamour ki lezot pe partaze,
Li osi danzere ki lotla
Parski li ‘si pa ekilibre.

Si nou’le bien reysi nou lavi
Bizen enn bon melanz de lamour:
Lamour ki nou done ek lamour
Ki konn pran san ekzazerasion.

Si to pa kontan twa, pa kapav
To kontan to prosen, ni Bondie.
Si to tro kontan twa, mem zafer.

31.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.