LAKLE KONFINNMAN

Enn nouvo mo, ‘konfinnman’,
Finn rant dan anvironnman.
Tou dimoun pe servi li
Bien souvan bonavini.
Konfinnman nouvo dimal?
Fizik wi me pa mantal.
Innyorans ek prezize
Toultan gard nou konfine.

Nou pa konn kominike,
Exprim nou avek klarte.
Nou finn perdi so lakle.

Lakle la ena trwa let:
L, A, R trwa alfabet
Pou fer mazik dan latet.

24.09.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.