LAKAZ ZOUZOU

(DEMISONET PLENTENK)

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

KI PE ARIVE?

Fasism ekonomik, politik ek kominal pe fer laraz dan nou peizaz. Nivodvi mazorite pe drengole. Enn ti minorite, exper kazino finansie, konn fer lamone akous lamone e milioner vinn miliarder.
Kapitenn bato finn donn gouvernay enn prens etranze ki dikte ki nou bizen fer. Nou pe donn voras etranze liberte pou fit zouti neokolonial.
Letansa dan pei, bann lider tou kouler, bann lider ansien ek bann fekveni pe plen nou zorey ar parol gonaz, ar slogan fizet. Zot koze pou labous pa pi.
Lor danze fasis zot pa dir nanye.
Lor kriz klimatik zot pa dir nanye.
Lor lenerzi ver zot pa dir nanye.
Lor fayit lekol zot pa dir manye.

Zot rod fer nou kwar, kan zot pran pouvwar, koripsion pou fonn.
Zot rod fer nou kwar, kan zot trap labar, noubanism pou fonn.
Zot rod fer nou kwar, kan zot dirize pou’ena lazistis; pou’ena devlopman.
Zot pe fer nou kwar ki zot pa parey kouma bann avan. Zot rod fer nou bliye ki boukou parmi zot, ti dan mem karavann ki bann ki ti la yer ek avantier.

Mo 12 ti poem pe zis dir dan mo manier seki boukou, mo sir, panse san oze koze.

03.03.21

01. ANOU FER KOUMADIR
Dan vilaz Goudlenns, marmay tou kiltir,
Nou ti kontan zwe ‘nou fer koumadir’.
Nou fer bazarye; nou fer boutikie;
Nou kondir loto, sarye pasaze;
Dan lakaz zouzou, nou mama-papa.
Nou ti fer parey kouma sabannla.

Zwe manti-manti ti fer nou grandi.

Zame ti pou kwar, bann dimoun bien gran
Ti pou fer parey kouma nou lontan.
Kan koz politik zot prefer koustik;
Zot fer koumadir ar zot zimnastik
Zot pou kapav ranz enn sato mazik.

Zot refiz gete tou seki ete
Parski tousa pa dan zot lentere.

02. TI VAG LOR SIRFAS
Tou bann gran koko dan mo ti pei
Finn vinn gran exper lor koz ta nahi.
Kan perdi sime dan enn lafore,
Dan feyaz brousay zot rod zot sime;
Lor ti vag sirfas zot ranz teorem.
Kouran soumaren? Sa pa zot problem.

Pa kas zot somey! Big treboul lor twa!

Zot kontanple tou dan trou zot lonbri;
Li pa neseser koz bel teori.
Tou seki vizib, sa ki enportan;
Seki envizib, kontan pa kontan,
Li pa pou dir nou seki bizen fer;
Seki neseser pou met sime kler.

Pa kas zot somey! Big treboul lor twa!

03. KI KOULER-KALITE?
Ler letan move, siklonn menase,
Tonton ek Tantinn prefer diskite
Ki kouler lasir pou pas lor sali;
Ki kalite dra pou met lor lili.
Ler siklonn pase, peyna reziste,
Lakaz finn kraze, ala zot plore.

Zot modi desten e akiz Bondie.

Kan zanfan fane, pa fer ki bizen,
Tonton ek Tantinn zis okip dibien;
Ki kouler rido, kalite latwal
Pou fer vwazen vwar, fer zalou fermal.
Amizir letan pran sime aswar
Zot zanfan pe koul dan lak marenwar.

Aster zot modi bann dimoun dan bien.

04. TANSION LOUGAROU!
Enn fwa toulemwa, kan lalinn absan,
Ti’ena bel fraka dan vilaz lontan.
Toutsort kalite sifleman bizar
Ti fer vilazwa rapel vie zistwar.
Vie renar Nanar pe pous so vanzans;
Bann nam dimoun mor pe rod enn lot sans.

Sak dimoun ti’ena so prop solision.

Ena ti pe plant pie piondenn partou
Pou may langouti move lougarou;
Ena zis minwi ti fer sakrifis
Pou pous movezer – meyer sinapis.

Mo granper ti kwar ki bann longanis
Swazir marenwar pou fer zot servis
Ar souflet, tronpet, morlon ek violon.

05. TANSION MOVEZER!
Sak fwa maladi rant dan nou vilaz,
Enn larme treter, plonz dan tou lasos,
Priye ki lamor pa aret ravaz
E permet tou bann geriser plen pos.

Akoz movezer, nou dan dezespwar!
Ar enn boutey rom ek enn gro poul nwar
Lamor oblize aret so grannwar.

Maladi samem bon sezon lakoup;
Kliyan pa manke pou bwar nou lasoup.
Zet to bisiklet, roul dan enn loto;
Pasian fer lake pou gout nou siro.

Enn lot group treter ki konn fer zafer
Enn fwa dan senk an, zot plis zwer ki zwer.
Zot pa per parski zotmem movezer.

06. ATANSION MOFINN
Zwe dan kazino, fer roupi kare,
Enn nisa apar me kan li perdi,
Dekouyonn so fars, li modi Bondie,
Kaser soulezon, fer li met pandi.

Li met so lespwar dan aste lotri.
Kan li’nn lake net, ala li zoure;
Bondie ki lafot dapre so lespri.

Li bliye meksinn; li’apel sa mofinn.
Bliye lord dokter? Sa pa difisil:
Bwar ki falepa, devid so sopinn;
Manz ki falepa, gonaz dan dilwil.

Me kan so lipie finn ankangrene,
Bizen anpite, li modi Bondie
Ki pa finn anpes mofinn kaspake.

07. MANTI-MANTI!
Dan paradi manti-manti
Tou nou zafer manti-manti.
Demokrasi manti-manti;
Nou devlopman manti-manti;
Nou souvrennte manti-manti;
Sekirite manti-manti;
Tou solision manti-manti.

Bann dirizan manti-manti
Fer politik manti-manti;
Bann relizie manti-manti
Fer sakrifis manti-manti;
Bann profeser manti-manti
Ansegn size manti-manti.

Manti-manti finn vinn vre-vre.

08. ARET BADINE!
Ki rol politik nenport kikote?
Transform ek manej sosiete antie.

Neoliberal servi lamone
Pou fer lamone, kontrol sosiete,
Pran pouvwar partou, kre leta kroupion
Ki nepli okip so popilasion
Me ogmantasion larises patron.

Ansien ek nouvo gran lagel blage
Zot ena program pou sanz sosiete,
Fer nou lavi dous, fer tou kaspake
San ki bizen tous pouvwar lamone.

Rezim koripsion pou rant dan leral;
Balye polision, zet li dan kanal
San tous privilez fasism kapital.

09. LALANG PEYNA LEZO
Fode tann zot pe gazouye!
Lalang bate, tapaz roule;
Zot rapel ler, bliye parol;
Seki zot dir pa paret drol
Parski nou finn deza tande;
Enportan se nouvo bene
Ki pe resit ansien koze.

Parol koule dan vie dalo
Ki finn fek gagn nouvo matlo
Ki konn prepar zoli omlet
Sa kas dizef. Veritab fwet!
Lalang bate, gargarize,
Rakonte ar fasilite.

Ala zanfan pe exite!

10. NEK BIZEN
Bann dizef loraz fek eklo
Pe dir nou, vadire zoro,
Ki bizen fer, ki zot pou fer
Si lepep donn zot minister:
Zot pou devlope, anvlope,
Kaspake, debloke, balye,
Netwaye, met prop, galfate.

Zot pa pou tike dres papie;
Pa perdi letan ar foste;
Perdi letan ar mekontan;
Ekout palab bann opozan.

Bizen liberte atoupri;
Privatize; kas kontrol pri;
Les Finans chombo renn pei.

11. KONNTOU
Lontan ti bizen mars lor pa gourrou,
Pran boukou letan pou nou aprann tou
Avan kapav dir mo koumans konpran
Ki nou bizen fer pou gagn devlopman.

Aster enn lot zafer, pa neseser
Al sof ban lekol, lir liv profeser;
Konesans zekler ki fer so fezer.

Kifer bizen konn Zistwar ek Zeo?
Kifer bizen konn Sosio ek Eko?
Ideolozi neoliberal:
Swadizan fasism enternasional,
Ekonomik, politik, kominal?
Tousala zistwar bann ki met dan zar
Pou anpes lepep chombo renn pouvwar.

12. BOURZWA-PREKARYA DO BHAY
Fekveni dan nou douniya
Dir bourzwa ek bann prekarya
Toulede kars ena mem fas,
Mem lentere, mem ras, mem klas.

Zot nom gate se “Sitwayen”;
Zot lekzistans sant mem refren;
E zot sibir enn mem desten.

Bann ansien ek bann fekveni
Aster montre enn mem lespri.
Mont dadak lor ti sitwayen
Pou grat tonken gran sitwayen.

Samem apel enn renouvo:
Nouvo agwa ansien bouro
Fer ti toutouk kwar li zoro.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.