LAFIME DAN LIZIE

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Kouma enn lalwa dan siklonn
So lekor ki finn sarye nef zanfan
Bizen kas ande pou li al tourn douri
Lor dife dibwa mouye.

Lafime dan lizie
Li tourn so latet.
Deor dan enn leral rouz
Lalimier lizour pe nwaye
Dan lasours lavi.

So mari peser.

Bann zanfan la finn fen.
Eta Fi, anpes sa piti la manz later.
Li fen mama, repon enn labous ranpli ar frisiter ver.

Wi Fi, li panse, tou dimoun fen.
Mo finn met nef zanfan lor later
Trwa deza anba later,
Lezot fen.

Pa kone ki to papa pe fer,
Pov jab la, ki li pou kapav fer,
Li sey debrouye mem, aba
Malsans swiv li partou.

Li ti zoli, li ti for
Ler li ti anvlop mwa dan so lebra
Pou dir mwa marye ar li.
Lafime lazenes dan lizie, san ezite mo ti axepte.
Kouma dan fim tou pou korek aster, mo ti panse.

So lakouzinn kat fey tol perse
Pre pou disparet dan enn brouyar lafime.
Si omwen ti ena enn plas pou gard dibwa sek!

Kot to papa finn ale?
Zame li prese,
Kari napa ena,
Bizen manz douri bwi!

Fi, al kot matant Aline
Dir li pret de pomdamour ek enn zoyon.
Enn ti satini va fer douri la desann.

Kouma dife zalimet dan brouyar
Enn lalanp petrol pe ekler so lakouzinn.
Bann zanfan la finn fen!
Kot bonom la?

Ma, li dan bor lari
Pe koz ar Ton Pierre
Enn ourit dan so lame.

Enn ourit dan so lame!
Kiler pou netway sa, kiler pou kwi li?
Dagaze al sers sa vini
Mo sir li finn bwar.
Li pou dir ki so kamarad finn peye.
Ayo! Lontan li pa ti bwar.
So pirog, so lapes, so fami
Samem li ti kone.

Siklonn finn aval so pirog
Dinamit finn manz enn lame.
Mofinn finn swiv nou partou.

Lafime finn nway partou.
Li sorti deor pou respire
Dan enn timama zetwal pou koumans perse.
Enn loto sport blan lor sime
Pe lev lapousier.
Lafime ek lapousier pe fer koustik dan lezer
Enn fam kouma dan fim Franse lor volan,
So long seve blon per fane dan divan,
Lib kouma ler.
Sa ki apel lavi!

Li pa anvi rerant dan so nik lafime
Li kapav refize, li pa kapav refize anmemtan
Li pa bien konpran.
Kitsoz dan so soufrans napa neseser,
Me aster la pa ena nanye ki li kapav fer.
Bizen? Kapav?
Li pa tro sir.
Preferab pa panse!

Aster to rantre?
Bann zanfan finn fen
Manze pa ena.
Ki to’le mo fer?
Pwason mizer.
Mo finn zis reysi pik enn ourit.
Apre sa aret fer koumadir mwa ki antor!
Li kone ki pa neseser diskite.
Personn pa antor!
Be selman kifer ena dimoun ki ena plis ki bizen
Tandi ki lezot manze zot pa ena?
Personn pa antor?
Kikenn bizen responsab
Kitfwa nou tou responsab!

Ki ena pou manze zordi?
Ki ena?
Douri ek bouyon ourit,
Me avan bizen netway li.
Degaze, degaze, mo fen.

Pa neseser diskite,
Lavi bizen kontinie,
Li pa ena kouraz pou lit kont
Seki desten finn deside pou li.
San grogne, kouma enn masinn,
Li netway so ourit,
Retourn dan so nik lafime.
A! si mwa mo ti ena mo loto sport
Mo kanpman, mo servant.
Mo ti pou ere.

Lafime dan Lizie!

Tou bann zanfan roule enn kont lot pou gagn so,
Pe dormi dan so lakaz de lasam.
Dan lot lasam li tann so mari pe ronfle.
Premie fwa dan so lavi
Sa ronfle la agas li.
Sis zanfan, sere enn kont lot
Kouma bann ti koson otour enn mama koson
Pe dormi.

Li ekout zot respire,
Dernie la pe azite.
Li plengn enn kou,
Tourn lot kote, redormi.

Dizan maryaz. Nef zanfan.
Parol so mama revinn dan so lespri.
Maryaz neseser;
Maryaz pou donn twa boner, prosperite, sekirite.

Sekirite?
Dizan maryaz, nef zanfan!
Enn ti lakaz kouma enn koulwar kourander!
Enn mari somer!
Det partou!
Boner, prosperite, sekirite?

So mari koumans touse,
Vie lili kolezien la grense.

Kifer mo ti plonz dan maryaz lizie ferme?
Lamour? Romans? Zenes?
Li ti zoli, li ti for,
Li ti mo akter, mo ti so aktris,
Kouma dan fim tou ti pou fini bien!
Apre sa, mo ti plen fer nenenn ti frer, ti ser;
Mo ti plen ar enn papa diktater,
Ki dan lakaz ti kouma enn terer.
Tousa paret bien-bien lwen.
Lwen kouma enn leternite.

Li rapel enn tifi dizwit-an
Ki tou zenn-zan ti pe rod drage
Enn tifi dizwit-an
Ranpli ar so zenes ek so bote.
Tousa koumadir enn rev aster.

Li pas so lame lor so figir, lor so lekor.
Li nepli rekonet limem.
Ledan manke dan labous, lazou rantre
Tete plat, vant sorti, lazam skelet.
Ant sa tifi dizwit an ek li
Nek res enn memwar, enn souvenir vag.
Li finn vinn enn etranze ar limem.
Li santi so leker sere, so trip vire.
Larm ranpli dan so lizie
Larm!

Sa fer lontan ki so leker sek kouma enn dezer
Pa finn vers enn gout dilo sale.
Li ferm so lizie,
So lestoma pe brile, so latet vire
Enn gran tapi nwar pe anvlop li,
So lakaz pe retresi lor li,
Kouma enn prizon,
So fami finn vinn so gard prizon.
Kouma enn leto, otour li tou pe sere,
Li anvi sove.
Sove?
Kot pou ale?

So ti lalanp petrol kouma enn ti zetwal dan siklonn
Pe koumans fer lafime.
Petrol ‘si finn fini.
Vit li soufle pou tengn li.
Marenwar finn aval so lakaz,
Res zis enn ti labrez lor latet lames la
Li kraz li ar so ledwa.

Sove?

Li rapel enn zistwar tris
Ki ti boulvers so vilaz.

Madam, kot so mari ti pe travay gardien
Ti disparet apre enn ti bagar nanye ditou ar so mari.
Sakenn dan vilaz ti koz so ti bout,
Ti pe azout so ti bout.
Li ti ena enn galan!
Li ti fol!
Li ti gra!
Abandonn zanfan, lakaz, kanpman, servant, bizou!

Ki ti pas dan latet madam la?
Li pa ti kapav konpran lerla.
Aster li konpran.
Madam la ti plen.
Li ti finn sey sove.
Kifer?
Pou regagn kitsoz ki li ti finn perdi?
Ki ete?
Liberte.
Liberte?
Enn semen pli tar ti retrouv so lekor
Pe flote dan labe.
Li ti swiside.
Swiside pou regagn liberte?
Dan lot lasam enn tapaz koup so souf.
So mari finn tap ar enn sez
Letan li sorti pou al fer titour.
So dernie zanfan koumans plore
Enstenktivman li avoy so lame pou pran li.
Dan so lebra, baba la redormi.
Tousel dan nwar
Antoure ar respirasion so bann zanfan
Li pe ekout so lavi glise dousma-dousma dan lamar.

Bizen reziste!
Me li pa anvi.
Bizen!
Ena enn sime, ena enn rezon.
Li anvi koz ar kikenn.
Li per kontinie koz ar limem.
Ar kisanla li pou koze?
Ar so mari?
Li pa pou ekoute, li pou grogne.
Tousala palab fam li pou dir.
Ar enn pret?
Pa kapav atann dime.
Apre, li pa pou konpran
Li pa enn fam.

Li ferm so lizie
Pou li aret panse.
Li retrouv pirog so mari divan li.
Enn zoli pirog!
Zoli?
Zoli, me dan lamer li ekout so patron,
Lor later li pa vo nanye.
Kouma enn bagas siklonn ti balie li lor resif.

Li santi ki li kouma sa pirog la
Li ousi li dan enn siklonn,
Li ousi pou al kraz lor resif.
Li anvi les ale.
Ariv seki ariv.

Li santi respirasion so baba lor so tete gos
Li pez li for kont so lekor.
Bizen aret panse!.
Me li pa kapav.

Pirog dan siklonn, dimoun dan dezespwar,
Pirog…Dimoun…Siklonn
Me pirog pa dimoun, dimoun pa pirog,
Dimoun kapav lite.
Bizen resiste, bizen lite.
Bizen lite!
Ena sime?
Bizen panse. Pou trouv li.

Li poz baba la anba,
Kouver tou so bann zanfan bien,
Li leve, mars drwat ver lili so mari,
San kogn ar nanye dan nwar,
Koumadir enn nouvo lalimier pe ekler so sime.

Li finn deside,
Ena enn sime.
Sime la apel linite
Sime la apel volonte,
Sime la apel kouraz,
Lespri bizen diriz lavi.

Lafime dan lizie finn anvole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.