LABIB: ZENEZ

TRADIKSION KOMINIKATIF PAR Dev Virahsawmy
Tex sours: GOOD NEWS BIBLE – Second Edition © 1994

Resi Kreasion
1
Dan koumansman, kan Bondie ti kre liniver, later ti san form e san lavi. Losean anfiri ki ti partou ti plonze dan marenwar absoli; Lespri Sen ti pe vwayaz partou lor dilo. Lerla Bondie ti donn enn lord, “Lalimier alime!” e lalimier ti alime. Bondie ti extra kontan ar seki li ti trouve. Lerla li ti separ lalimier ek marenwar e li ti apel lalimier lizour e marenwar aswar. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti premie zour.
6. Bondie redonn lord, “Bizen enn dom pou separ dilo ande e fer enn plas pou sakenn!” e dom la ti paret e pran so plas. Dilo anba ek dilo lao ti separe. Bondie ti apel dom la “Lesiel”. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti deziem zour.
9. Lerla Bondie ti redonn lord, “Bizen ki tou dilo anba lesiel zwenn dan enn sel plas pou permet later fer sirfas.” Sa ti vinn realite. Li ti apel later la “Later”. Li ti apel dilo ki ti ramase dan enn sel plas “Lamer”. Bondie ti ere ar seki li ti trouve. Lerla li ti redonn lord, “Later bizen prodwir toutsort kalite plant; plant ki donn sereal, plant ki donn fri.” Sa ti vinn realite. Later ti koumans prodwir toutsort kalite plant. Bondie ti ere ar seki li ti trouve. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti trwaziem zour.
14. Lerla Bondie ti redonn lord, “Bizen ki diferan lalimier alime dan lesiel pou separ lizour ar lanwit e pou montre ler kan zour, lane ek fet relizie koumanse; zot pou briye dan lesiel pou ekler later”. Sa ti vinn realite. Bondie ti kre de gran lalimier; soley pou ekler lizour e lalinn pou ekler lanwit; apart sa ti ena osi bann zetwal. Li ti plas lalimier dan lesiel pou ekler later, pou kontrol lizour ek aswar e pou separ lalimier ek maranwar. E Bondie ti ere ar seki li ti trouve. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti katriyem zour.
20. Lerla Bondie ti redonn lord, “Dilo bizen ranpli ar toutsort kalite kreatir e ler bizen ranpli ar toutsort kalite zwazo.” Alor Bondie ti kre mons marinn ek bann lezot kreatir ki viv dan dilo ek toutsort kalite zwazo. E Bondie ti ere ar seki li ti trouve. Li ti beni zot e li ti dir bann kreatir dan dilo zot bizen peple pou plen lamer e li ti dir bann zwazo ki zot ti bizen ogmant zot popilasion. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti senkiem zour.
24. Lerla Bondie ti redonn lord, “Later bizen prodwir toutsort kalite zanimo: zanimo domestik ek zanimo sovaz; tipti bebet, gran-gran bebet. Sa ti vinn realite. Ler li ti fini kre tousa li ti satisfe ar seki li ti trouve.
26. Lerla Bondie ti dir, “Aster nou pou kre dimoun ki pou kouma nou e ki pou resanble nou. Zot pou ena pouvwar lor pwason, zwazo, tou zanimo, domestik kouma sovaz, gran kouma tipti.” Alor Bondie ti kre imen e li ti fer zot resanble li. Ti ena imen mal ek imen femel. Bondie ti beni zot e ti dir zot, “Gagn boukou zanfan. Koumsa zot kapav peple later partou e kontrol tou. Mo pe donn zot pouvwar pou okip tou pwason, zwazo ek zanimo. Mo finn fer provizion sereal ek fri pou zot manze; pou bann zanimo ena lerb ek lezot fouraz pou zot manze. Tousa ti vinn realite. Ler Bondie ti get so kreasion li ti extra ere. Labrim ti ale e barlizour ti pran so plas – samem ti siziem zour.

2
Kreasion liniver ti konplete. Lor setiem zour Bondie ti fini travay ki li ti koumanse. Li ti beni setiem zour kouma enn zour spesial parski sa zour la li ti konplet so travay e li ti aret travay. Ala kouma liniver ti kree.
Zarden Edenn
Kan Senier Bondie ti kre liniver, lor later pa ti ena ni plant, ni lagren ki ti zerme parski pa ti ena lapli ek pa ti ena personn pou kiltiv later. Me ti ena dilo ki ti pe sourse depi anba later pou aroz later. Lerla Senier Bondie ti pran enn pogne later ar ki li ti fer stati enn zom; apre li ti soufle dan narinn stati la ar souf ki donn lavi e stati la ti vinn vivan.
8. Lerla Senier Bondie ti kre enn zarden dan Edenn, dan Les, e dan zarden la li ti met zom ki li ti kree. Laba li ti fer bann zoli pie pouse ki raport bon fri. Omilie zarden la ti ena pie ki donn lavi ek pie ki donn konesans lebien ek lemal. Enn ti larivier ti travers Edenn e ti irig li; lot kote Edenn, ti larivier la ti vinn kat larivier. Premie larivier apel Pishon ki fer letour pei Avila. (Dan sa pei la ena lor pir, parfen ek pier presiez). Deziem larivier apel Gibon; li fer letour pei Koush. Trwazien apel Tigris ki desann dan les Asiria e katriyem apel Efrat.
15. Lerla Senier Bondie ti met zom la dan zarden la pou li kiltiv ek vey li. Li ti dir li, “To gagn drwa manz fri lor nenport ki pie dan zarden exepte pie ki donn konesans lebien ek lemal. Fale pa to manz fri lor sa pie la; si to fer sa to pou mor anplas.” Lerla Senier Bondie ti dir, “Pa bon ki enn zom viv tousel. Mo pou kre enn bon konpagn pou konplet li”. Ar enn pogne later li ti kre toutsort kalite zanimo ek zwazo. Lerla li ti amenn bann zanimo la kot zom la (Adan) pou gete kouma li pou apel zot. Ala kimanier bann zanimo ti gagn zot nom. Zom la ti donn sak zwazo ek sak zanimo so nom me li pa ti dakor pou swazir so konpagn, ki bizen konplet li, parmi zot.
21. Lerla Senier Bondie ti fer zom la tom dan enn somey profon e, ler li ti pe dormi, Senier Bondie ti pran ar li enn kote net, so lamwatie, e apre li ti ferm ouvertir la e fer sikatris la disparet. Ar lamwatie Adan li ti kre enn fam ki li ti amenn kot zom la. Lerla zom la ti dir,
“Aster mo’nn gagn kikenn pou koplet mwa!
Lezo sorti dan mem lezo;
laser-disan sorti dan mem laser-disan.
To nom ‘Fam’, mem ras ki zom!”
Ala kifer enn zom kit mama-papa pou marye ar enn fam e lerla de vinn enn.
25. Zom la ek fam la ti touni me sa pa ti anbaras zot.

Dezobeisans Imen
3
Serpan ti zanimo plis rize ki Senier Bondie ti finn kree. Serpan la ti dimann fam la, “Vremem Bondie ti dir twa pa manz fri lor kik pie dan zarden?” “Nou gagn drwa manz fri depi nenport ki pie dan zarden exsepte pie ki omilie zarden la”, fam la ti reponn. “Bondie finn dir nou pa gagn drwa manz sa fri la; pa gagn drwa tous li. Si nou pa ekoute nou pou mor sek.” Serpan ti reponn, “Fos sa! To pa pou mor. Bondie ti dir zot sa parski li kone ki si to manz fri la to pou vinn kouma li; to pou konn seki bon ek seki pa bon.”

6. Fam la ti admir bote pie la. Sirman so fri ti pou extra bon. Apresa li siperbon vinn saz. Alor li ti kas detrwa fri pou manze. Li ti osi donn so mari fri pou manze. Kouma zot ti fini manze zot ti vinn plis malen e zot ti realize ki zot ti touni. Zot ti kas bann larz fey, atas zot ansam pou kasiet zot lekor. Sa tanto la zot ti tann Senier Bondie pe mars dan zarden. Zot ti al kasiet deryer bann pie. Me Bondie ti apel zom la, “Kot twa?” Zom la ti reponn, “Mo ti tann ou dan zarden; mo ti gagn per; mo ti al kasiet parski mo ti touni.” “Kisannla ti dir twa ki to ti touni?” Bondie ti dimann li. “Eski to finn manz fri ki mo ti defann twa manze?” Zom la ti reponn, “Fam ki ou ti met dan zarden ti donn mwa fri la e mo ti manze.” Senier Bondie ti dimann fam la, “Kifer to finn fer sa?” Li ti reponn, “Serpan ti anbet mwa, fer mwa manz fri ou ti defann.”
Zizman Bondie
14. Lerla Senier Bondie ti dir serpan, “To pou gagn pinision pou sa; dorenavan to pou sel zanimo ki pou ranpe e to pou manz lapousier toutlong to lavi. Mo pou fer fam la ek twa vinn ennmi; zanfan fam la pou kraz to latet; twa to pou mord talon so zanfan.” Lerla li ti dir fam la, “Mo pou ogmant to problem kan to ansent e ler to gagn tibaba. Malgre sa to pou dezir to mari e to pou soumet ar li.” Lerla li ti dir zom la, “To ti ekout to fam e to ti manz fri ki defann. Akoz sa mo pe modi later. To pou ena pou travay dir ziska to mor pou prodwir manze ki to bizen. Move lerb ek pikan pou pouse partou e to pou oblize manz plant sovaz. To pou rente, to pou transpir gro pou fer later donn so rannman ziska to revinn later ar ki ti fer twa. Ti fer twa ar later e to pou revinn later. Adan ti apel so fam Ev parski limem ti mama limanite. Senier Bondie ti fer lenz ar lapo zanimo pou Adan ek Ev e li ti abiy zot.
Adan Ek Ev Oblize Kit Zarden
22. Lerla Senier Bondie ti dir, “Sa zom la finn vinn parey kouma nou parski li konn seki bon ek seki move. Falepa li manz fri dan pie lavi parski sa pou fer li vinn imortel.” Alor Senier Bondie ti expilse li depi Zarden Edenn e ti fer li kiltiv later ar ki ti fer li. Lerla dan les zarden la, li ti met bann anz ek enn lepe anflam ki ti kapav bouz dan nenport ki direksion. Koumsa li ti pou kapav anpes nenport kisannla koste ar pie ki donn lavi.
Kaen Ek Abel
4
Lerla Adan ti gagn relasion ar so fam e li ti tom ansent. Li ti gagn enn garson e li ti dir, “Grasa led Bondie mo finn gagn enn garson.” Li ti apel li Kaen. Pli tar so deziem garson, Abel, ti ne. Abel ti vinn gardien mouton; Kaen ti vinn enn fermie. Apre enpe letan Kaen ti amenn enpe so rekolt pou donn Bondie kouma ofrand. Pli tar Abel ti vini ar so premie agno ki ti ne, ti touy li e ti donn Bondie bann bout ki pli bon. Senier Bondie ti satisfe ar ofrand Abel me li pa ti satisfe ar ofrand Kaen. Kaen ti sap lor kal e li ti rouz ar koler. Lerla Bondie ti dimann Kaen, “Kifer to pe manga? Kifer to rouz ar koler? Si to ti fer seki ti bizen fer to ti pou pe fer sourir; me parski to finn fane, pese pe asiz kot to laport. Li pe rod diriz twa. To bizen manz ar li, fann ar li!”

8. Lerla Kaen dir Abel, “Nou’al dan karo do ta!” Ler zot ti ariv laba, Kaen ti atak so frer e ti touy li. Bondie ti dimann Kaen, “Kot to frer Abel?” Li ti reponn, “Mo pa kone. Eski mo bizen nenenn li?” Bondie ti dimann li, “Kifer to’nn fer sa krim la? Disan to frer lor later pe kriye pou dimann vanzans. Malediksion lor twa. To nepli ena drwa kiltiv later. Later finn aval disan to frer, koumadir li ti ouver so labous pou resevwar so disan ler to ti touy li. Si to sey plante, nanye pa pou pouse. To pou kouma enn vakabon ki trene, san-domisil lor later.”

13. Kaen ti dir Bondie, “Sa pinision la tro dir pou mo tini. Ou pe pous mwa depi mo later, ou pe refiz les mwa koste ar ou. Mo pou vinn enn vakabon ki trene, san-domisil e nenport kisannla ki trouv mwa kapav touy mwa.” Me Senier Bondie ti reponn, “Non! Si kikenn touy twa, vanzans pou dimann set lavi.” Senier Bondie ti met enn sign lor Kaen pou anpes nenport kisannla touy li. Lerla Kaen ti kit so later ek prezans Bondie pou al viv dan enn landrwa ki ti apel ‘Teren Vag’, ki ti dan les Edenn.
Desandan Kaen

17. Kaen ek so fam ti gagn enn garson ki zot ti apel Enok. Lerla Kaen ti konstrir enn lavil ki li ti apel Enok. Enok ti ena enn garson ki ti apel Irad; li li ti papa Meizael ki ti ena enn garson ki ti apel Metisael; li li ti papa Lemek. Lemek ti ena de fam, Ada ek Zila. Ada ki gagn Jabal ki ti anset bann elever ki ti viv anba latant. So frer ti apel Joubal, anset bann mizisien ki ti zwe laarp ek laflit. Zila ti gagn Tibal Kaen ki ti enn artizan ki ti fabrik zouti anbronz ek anfer. Tibal Kaen ti ena enn ser ki ti apel Naama.
Lemek ti dir so de fam,
“Ada ek Zila, ekout mwa: Mo
finn touy enn tilom
parski li ti kalot mwa.
Si bizen set lavi pou vanz lamor Kaen,
pou bizen swasann-diset
pou vanz mo lamor.”
Set ek Enosh
25. Adan ek Ev ti gagn enn lot garson. Ev ti dir, “Bondie finn donn mwa enn lot garson pou ranplas Abel, ki Kaen ti touye.” Li ti apel li Set. Set ti ena enn garson ti apel Enosh. Sa lepok lamem dimoun ti koumans vener Senier Bondie.
Desandan Adan
5
Ala lalis bann desandan Adan. (Kan Bondie ti kre imen, li ti fer zot parey kouma li. Li ti kre imen mal ek femel, ti beni zot e li ti nom zot ‘Limanite’.) Kan Adan ti ena 130 an so fam ti gagn enn garson ki ti resanble li. Li ti apel li Set. Apre sa Adan ti viv ankor 800 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 930 an. Ler Set ti ena 105 an, li ti fer enn garson, Enosh e li ti viv ankor 807 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 912 an. Kan Enosh ti ena 90 an li ti fer enn garson ki ti apel Kenan e li ti viv ankor 815 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 905 an.

12. Kan Kenan ti ena 70 an, li ti fer enn garson, Maalalel e li ti viv ankor 840 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 910 an. Kan Maalalel ti ena 65 an, li ti fer enn garson, Jared, e li ti viv ankor 830 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 895 an. Kan Jared ti ena 162 zan, li ti fer enn garson, Enok, e li ti viv ankor 800 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 962 an. Kan Enok ti ena 65 an, li ti fer enn garson, Matizalem. Apre sa Enok ti viv ankominion ar Bondie pandan 300 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e li ti viv ziska laz 365 an. So lavi ti ankominion parfe ar Senier Bondie e ler li ti ena 365 an li ti disparet parski Bondie ti amenn li dan so rwayom.

25. Kan Matizalem ti ena 187 an, li ti fer enn garson, Lemek e li ti viv ankor 782 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 969 an. Kan Lemek ti ena 182 zan, li ti fer enn garson e li ti dir, “Sa piti la pou soulaz nou lapenn, ed nou fer fas move sor ki Bondie finn zet lor nou later”; e li ti apel li Noe. Lemek ti viv ankor 595 banane. Li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze, e ler li ti mor li ti ena 777 an. Apre so laniverser 500 zan, Noe ti fer trwa garson, Shem, Am, Jafet.
Move Mantalite Imen
6
Kan bann imen ti peple lemonn e boukou tifi ti pe ne, bann kreatir seles ti emerveye par bote sa bann zenn fam la. Zot ti pe swazir zot prefere pou vinn zot partner. Lerla Bondie ti dir, “Pa kapav les dimoun viv pou leternite; zot mortel. Apartir zordi personn pa pou viv plis ki 120 tan”. Sa lepok la e mem apre ti ena zean lor later ki ti zanfan bann fam imen ek kreatir seles. Zot ti bann gran ero ek bann gran koko letan lontan.

5. Ler Bondie dekouver ki kantite move dimoun ti ete lor later, ki kantite mesan zot ti ete touletan, li ti regrete ki li ti finn kre zot e ti finn met zot lor later. Li ti telman boulverse ki li ti dir, “Mo pou balye prop tou dimoun, zanimo ek zwazo ki mo ti kree parski mo regrete ki mo ti kre zot.” Me Bondie ti apresie manier Noe.
Noe

9. Ala zistwar Noe. Li ti ena 3 garson, Shem, Am ek Jafet. Li pa ti ena okenn defo e li tousel ti bon dimoun sa lepok la. Li ti viv ankominion ar Bondie. Apart li, tou dimoun ti pe fer fos dapre zizman Bondie e violans ti pe fane partou. Ler Bondie ti get lemonn li ti trouv lemal partou e tou dimoun ti fini tom dan move manier.

13. Bondie ti dir Noe, “Mo finn desid pou eliminn ras imen. Mo pou detrir zot net parski zot finn ranpli lemonn ar zot aksion violan. Servi bon dibwa pou ranz enn bato pou twa; fer boukou lespas andan; galfat li bien par andan ek par deor. Li bizen 133 met long, 22 met larz e 13 met ot. Kouver so dek e ant kouvertir ek pano les enn fant 44 santimet. Fode ena trwa nivo e akote bizen ena enn laport. Mo pou avoy enn inondasion lor later pou nway partou. Nanye pa pou sape me mo pou fer enn lalians ar twa. To rant dan bato ar to fam, to 3 garson ek zot fam. Met dan bato la enn mal ek enn femel sak zanimo ek sak zwazo pou prezerv zot. Pran nouritir ki bizen pou dimoun, zanimo ek zwazo.” Noe ti swiv bann enstriksion Bondie.
Inondasion
7
Senier Bondie ti dir Noe, “Rant dan bato la ar to fami; to tousel lor sa later la fer tou dapre drwatir. Amenn ar twa 7 per (enn mal ek enn femel) sak kalite zanimo prop pou sakrifis me enn sel per sak kalite zanimo malang. Amenn osi 7 per (mal ek femel) sak kalite zwazo. Si fer koumsa, bann zanimo ek zwazo pou sirviv e pou kapav reprodwir lor later. Dan 7 zour mo pou avoy gro lapli ki pou tonbe pandan 40 zour e 40 nwit pou detrir tou form lavi ki mo ti kree.” E Noe ti swiv tou bann enstriksion Bondie. Noe ti ena 600 zan kan inondasion ti vini. Li, so fam, so garson ek zot fam ti al refizie dan bato. Enn per (enn mal ek enn femel) sak kalite zanimo ek zwazo, prop pou sakrifis ek malang, ti rant dan bato Noe kouma Bondie ti rekomande. Set zour pli tar inondasion ti vini.

11. Ler Noe ti ena 600 zan, le 17 dan 2em mwa, tou bann labous napdo souteren ti ouver angran; tou bann vann dan lesiel ti ouver angran e gro lapli ti tonbe pandan 40 zour ek 40 nwit. Mem zour Noe, so fam, so 3 garson (Shem, At ek Jafet) ek zot fam ti rant dan bato la. Ti ena osi toutsort kalite zanimo e zwazo (domestik ek sovaz, gran ek tipti). Pou sak kalite kreatir ti ena enn mal ek enn femel kouma Bondie ti ordone. Lerla Bondie ti ferm laport bato deryer Noe.

17. Inondasion ti kontinie pandan 40 zour e nivo dilo ti ase ot pou bato flote. Amizir letan pase nivo dilo kontinie monte ziska ki li ti koumans kouver montagn e pli tar li ti 7 met lao montagn. Tou bann kreatir (dimoun, zanimo, zwazo) tou ti mor nwaye. Bondie ti detrir tou. Zis bann ki ti dan bato Noe ti sape. 150 zour pli tar nivo dilo ti koumans bese.
Lafen Inondasion
8
Bondie pa ti bliye Noe e bann zanimo ki ti ar li lor so bato. Li ti fer enn divan spesial soufle e lerla nivo dilo ti koumans bese. Bann labous napdo souteren ek bann vann dan lesiel ti ferme. Lapli ti aret tonbe. Dousma-dousma pandan 150 zour nivo dilo ti pe bese. Lor 17em zour, dan 7em mwa, bato la ti poz lor enn montagn dan ranze Ararat. Nivo ti pe kontinie bese e lor premie zour dan diziem mwa, bann some montagn ti pe koumans paret.

6. Apre 40 zour, Noe ti ouver enn lafnet e ti larg enn korbo. Li pa ti retourne me li ti kontinie fer letour ziska ki dilo ti disparet. Antretan Noe ti avoy enn kolomb pou gete si nivo dilo ti bese me kouma ti ankor ena dilo partou, kolomb la pa ti kapav poze. Li ti retourn ver bato e Noe ti avoy so lame pou ed li rant andan. 7 zour pli tar li ti reavoy kolomb la.

11. Li ti retourne ar enn fey olivie dan so labek. Sa ti fer Noe konpran ki nivo dilo ti bien bese. Li ti atann set zour ankor avan li ti reavoy kolomb la. Sannkoutla li pa ti retourne. Kan Noe ti gagn 601 an, lor premie zour dan premie mwa, dilo ti sek net. Noe ti tir kouvertir lor dek e ti get otour li. Later ti pe revinn normal. Lor 27em zour dan 2em mwa tou ti revinn normal. Bondie ti dir Noe, “Aster kit bato Noe, ar to fam, to 3 garson ek zot fam. Larg tou zanimo ek zwazo pou ki zot kapav repeple later.” Noe ek so fami ti kit bato la. Bann zanimo ek zwazo ‘si ti sorti sakenn dan so prop group.
Noe Fer Enn Sakrifis

20. Noe ti konstrir enn otel pou glorifie Bondie. Li ti pran enn dan sak group zanimo ek zwazo ki prop pou sakrifis e li ti bril zot antie lor otel. Parfen sakrifis la ti fer plezir Bondie e li ti dir ar limem, “Zame ankor mo pou modi later akoz erer dimoun; li vre ki depi zot zenn zot ena move tandans. Zame ankor mo pou detrir lavi kouma mo finn fer sannfwala. Osi lontan ki later ekzis pou ena sezon semans ek sezon rekolt. Pou ena sezon saler ek sezon freser, liver ek lete, lizour ek aswar.”
Lalians Bondie ar Noe
9
Bondie ti beni Noe ek so zanfan e li ti dir zot, “Fer boukou zanfan pou ki zot desandan kapav peple later. Tou zanimo, zwazo ek pwason pou per zot. Se zot ki pou ena pouvwar lor later. Zot gagn drwa manz laser zanimo, zwazo ek pwason; fri ek legim osi. Mo donn zot tousa kom nouritir. Pa manz laviann segnan parski dan disan ena lavi. Si kikenn touy enn dimoun li pou gagn pinision. Mo pou touy nenport ki zanimo ki pran lavi enn imen. Ti fer dimoun dapre zimaz Bondie; si kikenn touy enn imen li pou zwenn lamor atraver aksion enn lot imen. “Zot bizen fer boukou zanfan pou ki zot desandan kapav peple later.”

8. Bondie ti dir Noe ek so 3 garson, “Mo pe fer enn lalians ar zot ek tou zot desandan, ar tou kreatir vivan – zwazo kouma zanimo – tou kreatir ki sorti dan bato Noe. Ar parol sakre mo sel nou lalians: Mo promet ki zame ankor enn inondasion pou detrir tou form lavi; zame ankor inondasion pou detrir later. Kouma enn signatir pou sel lalians ant mwa ek zot ek tou lezot kreatir mo pe poz mo lark lor bann niaz. Samem senbol mo lalians ar lemonn. Sak fwa ki mo kouver lesiel ar niaz e ki larkansiel paret mo pou rapel mo promes ki zame-zame ankor mo pou les inondasion detrir lavi lor later. Kan larkansiel paret lor niaz mo pou rapel lalians eternel ant mwa ek tou kreatir vivan lor later. Samem senbol promes ki mo finn fer ar tou kreatir vivan.”
Noe Ek So 3 Garson

18. Bann garson Noe ki ti kit bato la ti apel Shem, Am ek Jafet. (Am ti papa Kanaan.) Trwa garson Noe zotmem anset limanite lor later. Noe ki ti enn fermie ti premie dimoun ki ti plant enn plantasion rezen. Apre ki li bwar enpe diven li ti gagn konpran (li ti sou), li ti tir tou so lenz e ti alonze anba so latant. Kan Am ki ti papa Kanaan, ti trouv so papa touni, li ti al dir so 2 frer. Lerla Shem ek Jafet ti pran enn gran manto, tini li par deryer zot zepol e lerla zot kile ziska ki zot ariv kot lekor zot papa, san get so lekor touni. Lerla zot ti poz manto la lor Noe pou kasiet so nidite. Kan Noe ti desoule, li ti aprann seki Am ti fer, li ti dir,
“Mo modi Kanaan!
Li pou vinn esklav so bann frer.
Anou glorifie Senier Bondie,
Bondie Shem.
Kanaan pou vinn esklav Shem.
Prosperite pou Jafet!
So zanfan pou viv ar lepep Shem!
Kanaan pou vinn esklav Jafet.”
28. Apre inondasion, Noe ti viv pandan 350 banane e kan li ti mor li ti ena 950 an.
Desandan bann garson Noe
10
Ala desandan bann garson Noe, Shem, Am ek Jafet ki ti fer zanfan-garson apre inondasion. Bann garson Jafet – Gomer, Magog, Maday, Javann, Tibal, Meshek ek Tiras – zot ti anset bann pep ki ti ena sa bann nom la. Bann desandan Gomer zot ti pep Ashkenaz, Rifat ek Togarma. Bann desandan Javann zot ti pep Elisha, Lespagn, Sip ek Rod; zot ti anset bann pep ki ti viv lor lakot ek dan bann lil. Sabannla zot ti desandan Jafet ki ti pe viv dan diferan tribi ek pei e sak group ti ena zot prop lang.

6. Bann garson Am – Koush, Lezip, Libi ek Kanaan – zot ti anset bann pep ki ti ena sa bann nom la. Bann desandan Koush zot ti pep Seba, Avila, Sabta, Raama ek Sabteka. Bann desandan Raama zot ti pep Sheba ek Dedan. Koush ti ena enn garson ki ti apel Nimrod ki ti vinn premie konkeran dan lemonn. Grasa led Senier Bondie li ti vinn enn gran saser e akoz sa ena enn koze ki dir, “Fotespere ki Senier Bondie pou fer twa vinn enn saser osi gran ki Nimrod.” Dan koumansman, so rwayom ti enklir Babilonn, Erek ek Akad, touletrwa ti form parti Babilonia. Depi laba li ti al Asiria kot li ti konstrir lavil Nineve, Reobot Ir, Kala ek Rezenn ki sitie ant Nineve ek gran lavil Kala.

13. Bann desandan Lezip zot ti pep Lidia, Anam, Leab, Naftou, Patris, Kaslou ek Kret ki anset bann Palestinien. Garson Kanaan – Sidon ki ti pli gran ek Et – zot ti anset bann pep ki ti ena sa 2 nom la. Kanaan ti osi anset bann Zebizit, Amorit, Girgashit, Ivit, Arkit, Sinit, Arvadit, Zemarit ek Amatit. Bann diferan tribi Kananit ti fane partou ziska ki zot frontier ti koumans depi Sidon dan lenor ziska Zerar, pre kot Gaza dan lesid e dan les ziska Sodom, Gomor, Adma ek Zeboim pre kot Lasha. Tousa ti bann desandan Am ki ti viv dan diferan tribi ek diferan pei e sak group ti ena so prop lang.

21. Shem, gran frer Jafet, ti anset bann Ebre. Garson Shem – Elam, Asour, Arpakshad, Loud ek Aram – zot ti anset bann pep ki ti ena sa bann nom la. Desandan Aram zot ti pep Ouz, Oul, Geter ek Meshek. Arpakshad ti papa Shela ki ti papa Eber. Eber ti ena 2 garson; enn ladan ti apel Peleg parski kan li ti vivan lepep lemonn ti divize; lotla ti apel Joktan. Bann desandan Joktan zot ti pep Almodad, Shelef, Azarmavet, Zera, Adoram, Ouzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Avila, ek Jobab. Zot tou ti desandan Joktan. Teritwar ki zot ti okipe ti dan rezion montagn les, depi Mesha ziska Sefar. Zot tou ti desandan Shem e zot ti viv dan diferan tribi ek pei ek sak group ti ena so prop lang.

32. Tou sa bann pep la zot desandan Noe, nasion apre nasion, dapre diferan brans lor mem pie. Apre inondasion, tou bann nasion zot ti desandan zanfan Noe.
Latour Babilonn
11
Dan koumansman bann diferan pep dan lemonn ti pe koz mem lang e zot ti servi mem vokabiler. Ler zot ti pe rod enn baz dan les, zot ti ariv dan rezion Babilonia e la zot ti poz zot bagaz. Sakenn ti dir so prosen, “Eh dalon! Anou fabrik brik!” Zot ti fabrik boukou brik pou konstrir batiman e zot ti servi koltar pou kol zot ansam. Lerla zot ti dir, “Aster anou konstrir enn lavil ar enn latour ki mont ziska lesiel pou ki nou ranz nou prop idantite e pa les nanye fann nou partou-partou.”

5. Lerla Bondie ti vinn rann li kont seki zot ti pe fer e li ti dir, “Ayaya! Zot finn vinn enn e zot tou koz mem lang; sa li zis koumansman zot lefara. Biento zot pou rod fer tou seki zot anvi. Les mo sem kafouyaz, met brouyaz dan zot langaz, anpes zot kominike.” Senier Bondie ti fann zot partou lor later e konstriksion lavil la ti arete. Lavil la ti apel Babilonn parski se laba ki Bondie ti fer briyani ar langaz e ti fann dimoun partou lor later.
Desandan Shem

10. Ala bann desandan Shem. De-zan apre inondasion, kan Shem ti ena 100 an so garson ti ne. Li ti apel Arpakshad. Apre sa Shem ti viv ankor 500 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Arpakshad ti ena 35 an, so garson Shela ti ne; apre sa li ti viv ankor 403 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Shela ti ena 30 an, so garson Eber ti ne; apre sa li ti viv ankor 403 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Eber ti ena 34 an, so garson Peleg ti ne; apre sa li ti viv ankor 430 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Peleg ti ena 30 an, so garson Rei ti ne; apre sa li ti viv ankor 209 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze.

20. Kan Rei ti ena 32 an, so garson Seroug ti ne; apre sa li ti viv ankor 207 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Seroug ti ena 30 an, so garson Naor ti ne; apre sa li ti viv ankor 200 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Kan Naor ti ena 29 an, so garson Tera ti ne; apre sa li ti viv ankor 119 banane e li ti fer lezot zanfan, tifi ek garson melanze. Apre so laniverser 70 an, Tera ti vinn papa trwa garson. Zot ti apel Abram, Naor, ek Aran.
Bann Desandan Tera

27. Ala bann desandan Tera ki ti papa Abram, Naor ek Aran. Aran ti papa Lot e li ti mor dan so lavil natal, Our, dan Babilonia. So papa, Tera, ti ankor vivan. Abran ti marye ar Saray, Naor ti marye ar Milka, tifi Aran ki ti osi papa Iska. Saray pa ti gagn zanfan. Tera ek so garson Abram, so tizanfan Lot (garson Aran) ek so belfi Saray (fam Abram) ti kit lavil Our dan Babilonia e zot ti al dan direksion pei Kanaan. Zot ti vwayaz ziska pei Aran e la zot ti desid pou poz zot bagaz. Kan li ti ena 205 banane Tera ti mor dan pei Aran.
Mesaz Bondie Pou Abram
12
Bondie ti dir Abram, “Kit to pei, to fami ek lakaz to papa e pran sime enn nouvo pei e mo pou gid to pa. To pou ena boukou desandan e zot pou form enn gran nasion. Mo pou beni twa, fer to nom vinn popiler. To pou enn benediksion pou tou dimoun.
Mo pou beni seki beni twa;
Mo pou modi seki modi twa
E atraver twa mo pou beni tou bann nasion.”

4. Kan Abram ti ena 75 an li ti kit Aran kouma Bondie ti dimann li; Lot ti ar li. Abram ti amenn ar li so fam Saray, so neve Lot, tou so posesion, so bann esklav ki li ti aste dan Aran e zot ti pran sime Kanaan. Kan zot ti ariv dan pei Kanaan, Abram ti kontinie so vwayaz ziska ki li ti ariv kot pie sakre dan More, landrwa sakre ki ti dan Shekem. (Sa lepok la bann Kananit ti ankor pe viv laba.) Bondie ti paret divan Abram e li ti dir li, “Samem pei mo pe donn to bann desandan.” Lerla Abram ti ranz enn otel laba pou vener Bondie ki ti fer so aparision divan li. Apre sa li ti desann dan lesid dan pei montagn ki ti dan les lavil Betel e li ti pik so latant ant Betel dan lwes ek Ai dan les. Laba ‘si li ti ranz enn otel pou li vener Bondie. Apre li ti deplase, sorti enn landrwa al dan lot, dan direksion lesid Kanaan.
Abram Dan Lezip
10. Me ti ena lafaminn dan Kanaan e sitiasion ti telman move ki Abram ti kontinie desann dan lesid dan direksion Lezip. Li ti desid pou viv laba enn bout letan. Kan zot ti pre pou travers frontier pou rant dan Lezip, Abram ti dir so fam, Saray, “To enn zoli fam. Ler bann Ezipsien trouv twa, zot pou panse ki to mo fam. Akoz sa zot pou touy mwa me pou les twa viv. Dir zot to mo ser. Zot pou les mwa viv e zot pou tret mwa bien. Ler zot ti travers frontier, bann Ezipsien ti admir bote Saray. Bann ofisie lakour Faraon ti al rakont Faraon bote rar ki zot ti zwenn. Zot ti amenn li divan lerwa. Grasa Saray, Faraon ti tret Abram bien. Li ti donn li troupo mouton ek kabri; li ti donn li bef, vas, bourik, esklav ek samo.
17. Parski Faraon ti pran Saray, Bondie ti avoy bann maladi terib lor li ek lor dimoun dan pale. Faraon ti fer apel Abram e ti repros li, “Kifer to finn fer sa? Kifer to pa ti dir mwa ki Saray ti to fam? Kifer to ti fer mwa kwar ki li ti to ser e to ti les mwa marye ar li? Ala li la! Repran to fam! Maron depi isi!” Faraon ti donn lord so bann zom pou expilse Abram ek so fam. Ti dir li pran tou so komeraz, ale.
Abram Ek Lot Separe
13
Abram ti remont ver lenor, ti kit Lezip e ti rant dan lesid Kanaan ar so fam ek tou so posesion. Lot ‘si ti ar li. Abram ti ris. Li ti ena mouton, kabri, betay. Li ti ena osi lor ek larzan. Li ti kontinie deplase, sorti enn landrwa, al dan enn lot dan direksion Betel. Li ti ariv dan landrwa ant Betel ek Ai kot li ti finn deza kanpe e kot li ti finn konstrir enn otel. La li ti vener Bondie.

5 Lot ‘si ti ena mouton, kabri, betay, so prop fami ek so bann travayer. Akoz sa li ti difisil pou sa de la viv dan mem landrwa. Pa ti ena ase patiraz pou toulede parski zot ti ena boukou zanimo. Souvan ti ena bagar ant travayer Abram ek travayer Lot. (Sa lepok la, bann Kananit ek bann Perizit ti touzour pe viv dan pei Kanaan.)

8. Enn zour Abram ti dir Lot, “Nou, nou fami nou; nou bann zom pa gagn drwa lager. Nou bizen kasfann. Swazir nenport ki parti teritwar ki to anvi. To roul to kote, mo roul mo kote.”

10. Lot ti get otour li e li ti realize ki vale Zourden ziska Zoar ti ena boukou dilo kouma Zarden Bondie (Zarden Edenn) ousa kouma later Lezip. (Sa ti avan ki Bondie ti detrir lavil Sodom ek Gomor.) Lot ti swazir vale Zourden e li ti lev so pake, al dan les. Ala kimanier sa de la ti separe. Abram ti res dan pei Kanaan. Lot ti al viv dan paraz bann lavil dan vale Zourden e li ti pik so latant pre kot Sodom kot dimoun ti move, ti pe fer pese e pa ti pe respekte volonte Bondie.
Abram al Ebron

14. Apre ki Lot ti al so kote, Senier Bondie ti koz ar Abram, “Dibout kot to ete e get bien otour twa. Mo finn desid pou donn twa ek to desandan tou teren ki to lizie trouve, pou toultan. Mo pou donn twa telman desandan ki personn pa pou kapav gard kont. Li pou pli fasil kont lagren disab lor laplaz! Ale, get tou seki antour twa parski mo finn deside ki zot pou vinn to posesion.” Lerla Abram ti lev so pake e ti al pik so latant pre kot bann pie sakre Mamre dan Ebron. La li ti ranz enn otel pou vener Senier Bondie.
Abram Sov Lot
14
Kat lerwa, Amrafel Babilonia, Ariok Elasar, Chedorlaomer Elam ek Tidal Goim ti deklar lager kont senk lezot lerwa: Bera Sodom, Birsha Gomor, Shinab Adma, Shemeber Zeboim ek lerwa Bela (ousa Zoar). Sa senk lerwa la ti fer enn lalians e ti zwenn zot lafors dan Vale Sidim ki nou apel aster Lamer Mor. Pandan 12 banane zot ti sou dominasion Chedorlaomer; lor 13em lane zot ti revolte kont li. Lor 14em lane Chedorlaomer ek so bann alye ti fons lor zot ar zot larme e ti bat Refaim dan Ashterot Karnaim, Zouzim dan Am, Emim dan laplenn Kiriataim ek bann Orit dan montagn Edom, lasas zot ziska Elparan dan bor dezer. Lerla zot ti retourn Kadesh ki sa lepok la ti apel Ennmishpat. Zot ti konkerir teritwar Amalekit e ti kraz bann Amorit ki ti pe viv dan Azazon Tamar.

8. Lerla bann lerwa Sodom, Gomor, Adma, Zeboim ek Bela ti mobiliz zot larme e ti pare pou lager dan Vale Sidim kont Elam, Goim, Babilonia ek Elasar – senk kont kat. Vale la ti ranpli ar pit koltar e kan lerwa Sodom ek lerwa Gomor ti rod tire depi lager, zot ti rant dan trou me lot trwa lerwa (Adma, Zeboim ek Bela) ti reysi sove dan montagn. Kat lerwa viktorye ti devaliz Sodom ek Gomor, ti pran tou, ikonpri manze, avan zot ale. Lot, neve Abram ti pe viv dan Sodom. Zot ti may li prizonie e zot ti konfiske tou so dibien.

13. Enn dimoun ti reysi sove e li ti al dir Abram ki ti arive. Abram ki ti enn Ebre, ti pe viv kot bann pie sakre lor later Mamre ki ti enn Amorit. Mamre ek so de frer Eshkol ek Aner zot ti bann alie Abram. Kan Abram ti aprann ki ennmi ti kaptir so neve, li ti dimann enn rasanbleman tou bann gerye dan so teritwar. Ti ena 318 antou. Ar so larme li ti pourswiv kat lerwa la ziska dan Dann. Laba li ti diviz so larme an ti group, ti atak bann ennmi aswar e ti devier-devier zot. Li ti pourswiv zot ziska Oba dan lenor Damas e ti rekiper tou seki zot ti koken. Li ti retourne ar so neve, Lot, so posesion, so bann fam e anplis ti ena osi bann prizonie.
Melchizedek Beni Abram

17. Kan Abram ti retourne apre so laviktwar lor Chedorlaomer ek bann lezot lerwa, lerwa Sodom ti vinn zwenn li dan Vale Shave (dimoun ti osi apel landrwa la Vale Lerwa). E Melchizedek, ki ti lerwa Salem e anmemtan pret Bondie Pli Gran Ki Tou, ti amenn diven ek dipen pou Abram, ti beni li e ti dir, “Bondie Pli Gran Ki Tou, kreater lesiel ek later, beni Abram! Nou loue Bondie Pli Gran Ki Tou ki finn donn ou laviktwar lor ou ennmi!” Abram ti donn li enn diziem trezor ki li ti rekipere. Lerwa Sodom ti dir Abram, “Gard trezor la me liber mo bann dimoun ki ou prizonie.”

22. Abram ti reponn, “Mo fer serman divan Bondie Pli Gran Ki Tou, Kreater lesiel ek later, ki mo pa pou gard nanye ki pou ou, mempa enn bout difil ousa enn lase sandalet. Zame ou pou kapav dir, ‘Grasa mwa Abram ti vinn ris.’ Mo pa pou pran nanye pou mwa. Mo pou gard zis seki mo bann zom ti konsome. Mo trwa alie, Aner, Eshkol ek Mamre, zot zot gagn drwa gard zot par ki zot merite.”
Lalians Ant Bondie ek Abram
15
Apre sa Abram ti gagn enn vizion e li ti tann Bondie dir li, “Pa per Abram! Mo pou protez twa kont danze e mo pou donn twa enn gran rekonpans.” Abram ti reponn, “Senier Bondie, kiserti ou rekonpans mwa! Zanfan mo pa ena. Mo sel eritie se Eliezer Damas. Ou pa finn donn mwa okenn zanfan. Enn zour mo esklav ki pou erit tou.” Lerla li ti tann parol Bondie, “Esklav Eliezer pa pou vinn to eritie. Enn zour to prop garson ki pou erit tou.” Lerla Bondie ti amenn li deor e ti dir li, “Get dan lesiel; sey konte komie zetwal ena. Enn zour to pou ena otan desandan ki ena zetwal dan lesiel.”

6. Abram ti met tou so konfians dan Senier Bondie ki ti satisfe ar li e ti aksepte li. Lerla Bondie ti dir li, “Mwa to Bondie, mo ti gid twa pou kit Our dan Babilonia e pou pran posesion sa later ki finn vinn pou twa ek to desandan pou toultan.” Abram ti dimann Senier Bondie, “Kouma mo pou sir pou momem sa?”

9. Bondie ti reponn, “Amenn enn vas, enn kabri, enn mouton mal, touletrwa bizen ena trwa zan; amenn osi enn pizon mal ek enn pizon femel.” Abram ti amenn bann zanimo la pou ofer Bondie. Li ti koup zot ande e li ti plas bann lamwatie la enn vizavi lot dan de ranze. Me li pa ti koup bann zwazo. Bann votour ti pe fer letour me Abram ti pous zot.

12. Kan soley ti pe koumans kouse, Abram ti tom dan enn somey profon. Dan so somey li ti terorize par lafreyer. Bondie ti dir li, “To bann desandan pou vinn etranze dan enn lot pei; zot pou vinn esklav e pou sibir enn tretman kriel pandan 400 banane. Me mo pou pini bann ki persekit zot e ler zot kit sa pei dominer la, zot pou amenn ar zot boukou rises. Twa to pou viv ziska enn laz bien avanse, to pou mor dan lape e to pou gagn enn lanterman dign. Apre kat zenerasion to bann desandan pou revinn isi parski mo pa pou repous bann Amorit tank zot pa vinn sitan mesan ki pinision vinn obligatwar.

17. Kan soley ti fini kouse e marenwar ti fane partou, enn po labrez anfime ek enn tors anflame paret enn kou e zot ti pas ant bann morso laviann. Lerla labamem Bondie ti fer enn lalians ar Abram. Li ti dir, “Mo promet pou donn to desandan tou later depi frontier Lezip ziska larivier Efrat ikonpri teritwar Kenit, Kenizit, Kadmonit, Itit, Perizit, Refaim, Amorit, Kananit, Girgashit ek Zebizit.”
Agar ek Ismael
16
Abram so fam, Saray, pa ti gagn zanfan ditou. Li ti ena enn esklav fam ki ti apel Agar. Enn zour Saray ti dir Abram, “Mwa mo pa pe kapav gagn zanfan. Kifer to pa dormi ar Agar. Kikfwa li, li pou kapav gagn enn zanfan dan mo plas. Abram ti aksepte propozision Saray e li ti pran Agar kouma so konkibinn. (Sa ti arive kan Abram ti finn fini viv 10 banane dan Kanaan.) Abram ti gagn relasion ar Agar ki ti tom ansent. Ler Agar ti kone ki li ansent li ti vinn vantar e li ti pe mepriz Saray.

5. Lerla Saray ti koz ar Abram. Li ti dir li, “Akoz twa Agar mepriz mwa. Mo ti donn twa li e ler li finn kone ki li ansent li finn koumans mepriz mwa. Les Bondie zize kisannla antor, mwa ousa twa!” Abram ti reponn, “O.K, li to esklav ki twa to kontrole. Fer seki to kwar neseser.” Saray ti fer Agar telman mizer ki li ti prefer sove. Enn anz Bondie ti trouv Agar dan enn wazis dan dezer lor sime ki al Shour e li ti koz ar li, “Agar, esklav Saray, kot to sorti, kot to pe ale?” Li ti reponn, “Mo pe sove parski mo patronn tro fer dominer.”

9. Anz la ti dir li retourn kot so patronn. Anz la ti azout sa, “Mo pou donn twa telman desandan ki personn pa pou kapav gard kont. To pou gagn enn garson. Apel li Ismael parski Bondie finn tann twa dimann sekour. Me to garson pou viv kouma enn bourik sovaz. Li pou kont tou dimoun e tou dimoun pou kont li. Li pou viv tousel lwen ar so fami, lwen ar so kalite.

13. Agar ti perplex. “Eski mo finn vremem trouv Bondie? Eski mo pou viv pou rakont seki finn ariv mwa?” Akoz sa li ti apel Bondie ki ti koz ar li “Enn Bondie ki trouv tou”. Akoz samem dimoun apel pwi ki ant Kadesh ek Bered “Pwi Vivan Ki Trouv Tou”. Agar ti donn nesans enn garson. Abram ti apel li Ismael. Kan sa ti arive, Abram ti ena 86 banane.
Katna Senbol Lalians
17
Kan Abram ti gagn laz 99 an, Bondie ti paret divan li e ti dir li, “Momem Bondie Toupwisan. Obeir mwa e azir toultan dapre drwatir. Mo pou fer enn lalians ar twa e mo pou donn twa boukou desandan. Abram ti azenou e ti bes latet ziska ki so fron ti tous later. Larla Bondie ti dir, “Mo pe fer enn lalians ar twa. Mo promet twa ki to pou anset boukou nasion. To nepli apel Abram. Aster to nom li Abraham parski mo pe fer twa vinn anset boukou nasion. Parmi to bann desandan ena ki pou vinn lerwa. To pou ena telman boukou desandan ki zot pou form boukou nasion.

7. “Promes ki mo fer twa ek to fitir zenerasion li enn lalians eternel. Pou twa ek to desandan mo pou toultan zot Bondie. Sa later ki zordi enn later etranze pou twa, li pou vinn to later ek later to desandan. Pei Kanaan li pou res zot pei pou toultan e mwa mo pou zot Bondie pou toultan.”

9. Bondie ti dir Abraham, “To ‘si ek to fitir zenerasion bizen gard zot promes e respekte lalians ant nou. Twa ek to desandan bizen aksepte ki tou bann dimoun sex maskilen bizen fer katna. Apartir zordi tou tigarson ki ne dan to lakaz, mem tigarson esklav, ousa tigarson ki finn aste, bizen fer katna kan li gagn 8 zour. Samem ki montre ki ena enn lalians ant twa ek mwa. Katna li pou vinn sign fizik nou lalians eternel. Enn dimoun sex maskilen ki pa fer katna li pa pou form parti mo pep parski lien ant nou finn kase.”

15. Bondie ti dir Abraham, “Aret apel to fam, Saray. So nom aster li Sara. Mo pou beni li e fer li donn twa enn garson. Ar mo benediksion li pou vinn mama plizier nasion. Pou ena lerwa parmi so bann desandan.” Abraham ti azenou e ti bes so latet ziska li ti tous later me dan so leker li ti pe gagn riye. “Eski enn zom 100 banane kapav fer enn zanfan? Eski Sara ki ena 90 banane kapav gagn tibaba?” Li ti dir Bondie, “Bondie Senier, kifer pa les Ismael vinn mo eritie?” Bondie ti reponn, “Non! To fam Sara pou gagn enn garson e to pou apel li Izaak. Mo pou sel mo lalians ar li ek so desandan pou toultan. Nou lalians li pou eternel. Mo ti tann to reket pou Ismael. Li ‘si mo pou beni e donn li boukou zanfan ek desandan. Li li pou papa 12 prens e so bann desandan pou konstrir enn gran nasion. Me nanye pa pou afas mo promes pou Izaak ki Sara pou donn nesans lane prosenn ver mem lepok. Kan Bondie ti fini koz ar Abraham, li ti kit li, ale.

23. Mem zour Abraham ti obeir Bondie e ti fer katna ar Ismael ek tou bann dimoun sex maskilen dan so lakaz ikonpri bann esklav ki ti ne dan so lakaz ek bann ki li ti aste. Abraham ti ena 99 banane ler li ti fer katna e so garson, Ismael, ti ena 13 an. Zot de ti fer katna mem zour ansam ar bann esklav Abraham.
Abraham Pou Gagn Enn Garson
18
Bondie ti paret divan Abraham kot bann pie sakre Mamre. Abraham ti pe asiz kot laport so latant parski ti pe fer extra so. Li ti pe get dan direksion pie sakre e li ti trouv trwa zom pe dibout laba. Kouma li ti trouv zot, li ti galoupe al ver zot. Divan zot, li ti azenou e li ti bes latet ziska ki li ti tous later. Lerla li ti dir, “Bann Gran Dimoun, pa pas divan mo laport san arete pou rann mwa enn ti vizit; les mo ofer zot mo ospitalite. Les mo amenn dilo pou zot lav lame-lipie; letansa zot kapav repoze anba sa pie la. Apre sa mo pou servi zot enpe manze pou donn zot lafors pou kontinie zot vwayaz. Li enn gran loner pou mwa ki zot finn pas divan mo laport. Les mo fer zot gout mo ospitalite.”
Zot ti reponn, “Mersi. Nou aksepte ar plezir.”

6. Abraham ti retourn kot li lor vites e li ti dir Sara, “Vit Sara, servi to meyer lafarinn e kwi enpe dipen.” Lerla li ti al kot so troupo bef, ti swazir enn zenn zanimo tann ek gra, ti kit li ar so servant ki ti al fer leneseser. Kan tou ti pare, li ti sarye lakrem, dile, laviann pou servi 3 vwayazer la anba pie. Zot ti bien apresie.

9. Kan zot ti fini manze, zot ti dimann Abraham, “Kot to fam, Sara?” Abraham ti reponn, “Li anba latant, laba”. Enn dan trwa la ti dir, “Kan dan nef mwa mo pou revini, to fam, Sara pou ena enn garson.” Sara ki ti kot laport latant deryer vwayazer la ti tann tou. Li ek Abraham ti bien vie e Sara ti aret gagn so reg. Akoz sa Sara ti riye dan so leker e ti dir limem, “Mo vie, mo finn ize. Eski mo kapav zwir rankont sexiel? Anplis, mo bonom bien bonom.”

13. Lerla Bondie ti dimann Abraham, “Kifer Sara ti riy dan so leker e ti dir ar limem ‘Eski enn vie bonnfam kouma mwa kapav gagn tibaba?’ Nanye pa enposib pou Senier Toupwisan. Dan nef mwa ler mo revini, Sara pou ena enn ti garson.” Sara ti gagn per. Li ti dir ki zame li ti riye. “To ti riye Sara, to ti riye!” Bondie ti dir.
Abraham Pran Par Sodom

16. Lerla trwa zom la ti desid pou al dan enn oter pou kapav get Sodom depi lao. Abraham ti akonpagn zot. La, Bondie ti dir ar limem, “Mo pa pou kasiet ar Abrahan ki mo plan ete. So bann desandan pou vinn enn gran nasion pwisan e atraver li toulezot nasion pou dimann mo benediksion. Mo finn swazir li parski li pou donn lord so bann garson ek so bann desandan pou obeir mwa e fer bann aksion dapre drwatir e dapre mo lalwa. Si zot ekoute, mo pou fer pou li tou seki mo finn promet.”

20. Lerla Bondie dir Abraham, “Ena move akizasion kont Sodom ek Gomor e zot pese bien-bien grav. Mo bizen desann pou kone si bann akizasion la zot vre ousa fos.” Lerla de vwayazer ti desann pou al Sodom me Bondie ti res ar Abraham. Abraham ti koste ar Bondie e ti dir li, “Eski vremem ou pou met inosan ek koupab dan mem pagne? Si ena 50 inosan dan lavil la eski ou pou kraz tou? Ou pa pou sov sov lavil la pou les 50 inosan sape? Mo pa kwar inosan pou pas dan pake kouma koupab. Enposib sa! Pa kapav fer sa. Sinon inosan pou fini kouma koupab. Pa fer sa! Ziz liniver bizen fer lazistis regne.” Bondie ti reponn, “Si ena 50 inosan dan Sodom, lavil la pou res entak akoz zot.”

27. Abraham ti rekoze, “Senier Bondie, pardonn mo toupe ki fer mwa koz ar ou koumsa. Mo enn dimoun ordiner e mo pa gagn drwa koz ar ou koumsa. Si koumadir ena 45 inosan olie 50! Eski ou pou detrir lavil la net zis parski ena 5 inosan anmwens?” Bondie ti reponn, “Mo pa pou detrir Sodom si ena 45 inosan.” Abraham ti kontinie, “Be si ena zis 40?” Bondie ti reponn, “Pa pou ena destriksion si ena 40 dimoun imosan.” Abraham ti persiste, “Be Senier Bondie, ki pou arive si ena zis 30 dimoun inosan?” Bondie repon, “Pa pou ena destriksion si ena 30 inosan.” Abraham pa ti large, “Si ena zis 20?” “Si ena 20, tou pou res anplas.” Abraham ti ensiste, “Senier Bondie, eskize! Enn dernie kestion. Si koumadir ou trouv zis dis dimoun inosan?” Bondie ti reponn, “Tou pou res entak si ena 10 dimoun inosan.”

33. Apre sa Bondie ti ale e Abraham ti retourn so lakaz.
Pese Sodom
19
Kan de anz la ti rant dan Sodom sa tanto la, Lot ti pe asiz kot laport lavil. Kouma li ti trouv zot li ti leve pou al zwenn zot. Li ti salie zot e li ti dir, “Mesie, mwa mo la pou servi zot. Vinn kot mwa. Lav zot lame-lipie e pas lanwit kot mwa. Dime gramaten boner zot kapav kontinie zot vwayaz.” Zot ti reponn, “Non, nou prefer pas lanwit isi, dan plas-piblik.”

3. Li ti kontinie ensiste ziska ki de anz la ti aksepte al kot li. Lot ti dir so bann serviter kwi dipen ek enn bon repa pou so bann envite. Kan tou ti pare, zot ti manze. Avan bann envite al dormi, bann zom Sodom antour lakaz la. Tou bann zom Sodom, zenn kouma vie, ti laba. For-for zot ti kriye Lot pou dir li, “Livre sa bann zom ki pe dormi kot twa!” Bann zom Sodom ti ole fer malis ar zot. Lot ti sorti e ti ferm laport deryer li. Li ti dir zot, “Kamarad, bien vilen seki zot pe rod fer! Get sa! Mo ena de tifi ki ankor vierz. Les mo amenn zot isi e zot fer seki zot anvi. Me pa tous sa de zom dan mo lakaz la. Zot mo envite. Li mo devwar protez zot.”

9. Me zot pa ti dakor ditou. Zot ti dir li, “Vans twa, etranze! Ki to kwar to ete? Twa ki pou vinn dir nou ki pou fer? Tire depi isi! Sinon se twa ki pou pas pli kord ki zot!” Zot ti pous Lot e ti pe al defons laport. Me de anz dan lakaz la ti ouver laport e lor vites zot ti ris Lot andan e ti referm laport. Lerla zot ti fer tou bann zom deor vinn aveg pou ki zot pa kapav kone kot laport ti ete.
Lot Ti Kit Sodom

12. Lerla de anz la ti dir Lot, “Si to ena lezot fami isi – garson, tifi, zann, lezot fami ki viv dan sa lavil la – fer zot sove, kit lavil, ale parski nou pou kraz tou isi. Bondie finn tann boukou move zafer lor sa lavil la e li finn avoy nou pou met partou plat.” Lerla Lot ti al get so bann pretan-zann e li ti dir zot, “Degaze sove depi isi! Bondie finn desid pou detrir Sodom.” Zot ti kwar li ti pe dadine. Ler barlizour ti pwente dan les, de anz la ti dir Lot fer vit. “Pran to fam ek to de tifi e sove vit depi isi. Sinon zot pou zwenn tase isi ler destriksion fer ravaz”. Lot ti tike. Me Bondie ti sagren li; bann anz la ti trap zot lame (Lot, so fam ek so de tifi) e ti amenn zot andeor lavil. Enn dan sa de anz la ti dir zot, “Sove, sove! Pa get deryer, pa aret galoupe tank zot pa ariv lor kolinn kot zot pou sov.”

18. Me Lot ti reponn, “Ayo! Pa dimann sa! Zot finn rann mwa enn gran servis; zot finn sov mo lavi. Bann kolinn tro-tro lwen. Kalamite pou may mwa lor sime e mo pou mor avan ariv destinasion. Zot trouv sa tipti vilaz laba. Li pa tro lwen. Les mo al laba – li enn tipti vilaz nanye ditou – mo pou ansekirite laba.” Anz la ti reponn, “Oke! Dakor! Mo pa pou detrir sa ti vilaz la. Fer vit! Mo pa pou fer nanye tank zot pa ansekirite laba.” Akoz Lot ti apel vilaz la ‘tipti’, vilaz la so nom ti vinn Zoar (Chota).
Destriksion Sodom Ek Gomor

23. Soley ti pe leve kan Lot ti ariv Zoar. Enn kou Bondie ti avoy enn lapli souf bouyant lor lavil Sodom ek Gomor e ti detrir net lavil, vale, dimoun ek tou seki pouse lor later. Fam Lot ti get deryer e li ti vinn enn kolonn disel. Boner lelandime gramaten, Abraham ti degaze al dan landrwa kot li ti dibout dan prezans Bondie. Ler li ti get anba kot Sodom ek Gomor ek vale ti ete, li ti trouv lafime pe monte depi later koumadir lafime ki sorti dan lasemine fourno. Me ler Bondie ti pe detrir lavil ek vale kot Lot ti pe reste, li ti mazinn Abraham e akoz sa li ti les Lot sape.
Orizinn Moabit Ek Amonit

30. Akoz li ti per pou viv dan Zoar, Lot ek so de tifi ti al dan bann kolinn e ti al viv dan enn lakav. Granser la ti dir so tiser, “Papa pe vinn vie e pa ena zom isi pou marye ar nou e fer nou gagn zanfan. Mo ena enn plan. Anou soul Papa, dormi ar li e fer li fer zanfan ar nou. Sa swar la zot ti soul li e granser la ti ena relasion ar li. Lot ti telman dan soulezon ki li pa ti mem kone ki ti pe ariv li. Lelandime granser la ti dir so tiser, “Yer swar mo ti dormi ar li. Seswar nou resoul li e twa to dormi ar li. Koumsa li fer zanfan ar nou toulede.” Kan aswar ti vini, zot ti resoul li e tiser ti al dormi ar li. Parey kouma lavey, Lot ti telman dan soulezon ki li pa ti konsian ki ti pe arive. De tifi Lot ti tom ansent ar zanfan zot prop papa. Granser la ti gagn enn garson ki li ti apel Moab. Limem ki ti anset bann Moabit ki ekziste zordi. Tiser la ‘si ti gagn enn garson e li ti apel li Benami. Li, li ti anset bann Amonit ki ekziste zordi.
Abraham ek Abimelek
20
Abraham ti kit Mamre pou al dan lesid Kanaan e li ti etabli ant Kadesh ek Shour. Pli tar kan li ti pe viv dan Jerar, li ti dir ki so fam Sara ti anverite so ser. Abimelek, lerwa Jerar, ti donn lord pou amenn Sara kot li. Enn swar Bondie ti paret dan so rev e ti dir li, “Aster to pou fini. To finn dormi ar enn fam marye.”

4. Me Abimelek pa ti tous Sara e li ti dir Bondie, “Senier, mo inosan. Eski ou pou detrir mwa ek mo pep? Abraham limem ti dir ki so ser sa. Sara ‘si ti dir mem zafer. Mo ti fer seki mo ti fer san move lentansion. Mo pa antor.” Dan rev la Bondie ti reponn, “Wi, mo kone to konsians trankil. Akoz sa mo finn protez twa, anpes twa fer pese. Aster retourn fam la ar so mari. Li enn profet e li pou priye pou twa e anpes lamor pran twa. Ekout mwa bien! Tansion twa! Si to pa retourn fam la ar so mari, to pou zwenn, twa ek to pep. Boner lelandime gramaten, lerwa Abimelek ti apel tou so bann ofisie e li ti rakont zot seki ti finn arive. Zot tou ti terifie. Lerla Abimelek ti apel Abraham e ti dimann li, “Kifer to finn fer sa? Ki ditor mo finn fer twa pou ki to fer maler tom lor mwa ek mo rwayom? Personn pa gagn drwa fer seki to finn fer. Kifer to ti fer sa?”

11. Abraham ti reponn, “Mo ti kwar ki isi pa ti ena personn ki ti respekte Bondie e ki fasilman zot ti pou touy mwa pou koken mo fam. Anverite li mo demi-ser. Li tifi mo papa me pa tifi mo mama e mo finn marye ar li. Kan Bondie ti deside ki mo bizen kit later mo papa pou al viv lor later etranzer, mo ti dir Sara, ‘To va montre to lwayote pou mwa e dir partou ki mo to frer.’ ” Lerla Abimelek ti retourn Sara ar so mari e ti fer Abraham kado mouton, betay ek esklav. Li ti dir Abraham, “Ala later ki mo posede; swazir kot to anvi viv.” Li ti dir Sara, “Mo pe donn to frer mil pies larzan kouma prev pou tou dimoun ki to inosan; tou dimoun pou kone ki to pa finn fane.” Akoz seki ti finn ariv Sara, fam Abraham, Bondie ti fer tou bann fam dan pale Abimelek vinn steril. Alor Abraham ti fer enn lapriyer anfaver Abimelek e Bondie ti geri li. Li ti osi geri so fam, so bann esklav fam e zot ti kapav gagn tibaba.
Nesans Izaak
21
Bondie ti beni Sara kouma li ti finn promet. Li ti tom ansent e li ti donn Abraham enn garson ler so mari ti fini vinn vie. Garson la ti ne dapre dat ki Bondie ti fixe. Abraham ti apel li Izaak e ler li ti gagn 8 an Abraham ti fer so katna kouma Bondie ti dekrete. Ler Izaak ti ne, Abraham ti ena 100 an. Sara ti dir, “Bondie finn donn mwa lazwa ek boner. Tou dimoun ki tann sa nouvel la pou riye ansam ar mwa.” E li ti azoute, “Kisannla ti pou dir Abraham ki so Sara ti pou okip tibaba? Me mo finn donn li enn tibaba dan so vie zour.” Zanfan la ti pe grandi bien e zour li ti aret bwar doudou, Abraham ti donn enn gran fet.
Agar Ek Ismael gagn foudeor

9. Enn zour Ismael, garson ki Abraham ti gagne ar esklav Ezipsien, ti pe zwe ar Izaak, garson Sara. Ler Sara ti trouv sa, li ti dir Abraham, “Sa esklav la ek so garson bizen ale! Peyna plas pou zot isi! Pa kestion partaz leritaz ar sa garson la. Se Izaak ki bizen erit tou.” Sa ti bien boulvers Abraham parski Ismael ‘si ti so garson. Me Bondie ti konsey Abraham, “Pa fatig to latet akoz Ismael ek to esklav Agar. Fer seki Sara pe dir twa parski se Izaak ki pou donn twa bann desandan ki mo finn promet twa. Mo pou donn Ismael boukou zanfan pou li konstrir so nasion parski li ‘si li to garson.”

14. Boner lelandime gramaten, Abraham ti donn Agar manze ek dilo. Li ti met zanfan la lor ledo so mama e li ti dir zot ale. Agar ti rod so sime dan rezion inabite Birsheba. Kan nepli ti res enn sel gout dilo, Agar ti met so zanfan anba enn bwison e li ti al asiz anviron 100 met pli lwen. Ti ena enn sel panse dan so lespri, “Kouma mo kapav les mo zanfan mor?” Ler li ti pe asiz laba li ti tann so zanfan plore. Bondie ti tann zanfan la plore e enn anz ti vinn koz ar Agar. “Pa trakase Agar! Bondie finn tann to garson plore. Ale, pran li, konsol li. So zanfan, so desandan pou form enn gran nasion.” Lerla Bondie ti ouver lizie Agar e divan li ti ena enn pwi. Agar ti ranpli so resipian ar dilo, ti donn so garson bwar. Bondie ti protez Ismael ki ti grandi dan rezion inabite Paran. Li ti vinn enn gran saser. So mama ti marye li ar enn tifi Lezip.
Kontra Ant Abraham Ek Abimelek

22. Sa lepok la, Abimelek ti akonpagne par so Sef Larme, Fikol. Li ti dir Abraham, “Bondie soutenir tou seki to fer. Mo dimann twa isi mem, dan prezans Bondie, fer serman ki zame to pa pou trik mwa, mo zanfan ousa mo desandan. Mo finn res lwayal anver twa. Aster twa to fer serman to pou res lwayal ar mwa ek ar sa pei kot to pe viv.” Abraham ti dir, “Mo fer serman!” Lerla Abraham ti dir Abimelek ki so bann zom ti konfiske enn pwi. Abimelek ti reponn, “Premie fwa mo tann sa. Pa kone kisannla ti fer sa.” Lerla Abraham ti donn Abimelek detrwa mouton ek betay e sa de la ti tom dakor. Abraham ti selekte 7 agno e Abimelek ti dimann li, “Kifer to fer sa?” Abraham ti reponn, “Si to aksepte sa 7 agno la, savedir to rekonet ki se mwa ki ti fouy sa pwi la.” Sa landrwa ti gagn nom Birsheba parski sa de la ti fer serman laba.

32. Apre serman Birsheba, Abimelek ek Fikol ti retourn Filistia. Lerla Abraham ti plant enn pie tamarix dan Birsheba; apre li ti vener Senier Bondie Eternel. Abraham ti viv dan Filisia pandan bien lontan.
Bondie Donn Lord Abraham Pou Sakrifie Izaak
22
Enpe letan pli tar Bondie ti teste Abraham. Li ti kriye so nom, “Abraham!” Abraham ti reponn, “Mo la Senier!”. Bondie ti dir li, “Pran to garson inik, to Izaak adore, amenn li dan Moria. Laba lor montagn kot mo pou gid twa, ofer li kouma sakrifis pou mwa.” Boner lelandime gramaten, Abraham ti koup dibwa pou sakrifis, met sarzman dibwa lor so bourik, pran so garson, Izaak, e dimann de serviter swiv li. Zot pran sime dan direksion ki Bondie ti done. Lor trwaziem zour Abraham ti trouv landrwa la dan distans. Lerla li ti dir so de serviter, “Res anplas isi e vey bourik la. Mo garson ek mwa pou al priye Bondie laba. Apre nou pou revinn zwenn zot.” Abraham ti fer Izaak sarye dibwa pou sakrifis e li, li ti sarye kouto ek labrez pou alim dife. Ler zot ti pe al ver landwa la, Izaak ti koz ar so papa. “Papa!” li ti dir. Abraham ti reponn, “Wi, mo garso!” Izaak ti dimann li, “Nou ena dibwa ek labrez. Me kot agno ki pou sakrifie?”

8. Abraham ti reponn, “Bondie pou donn nou, baba!” E zot ti kontinie marse. Ler zot ti ariv landrwa ki Bondie ti dir, Abraham ti ranz enn otel e ti plas bann dibwa la lor la. Li ti ligot so garson e ti poz li lor pake dibwa. Lerla li ti pran so kouto pou tir lavi so garson. Zis lerla enn anz Bondie ti kriye, “Abraham! Abraham!” Abraham ti reponn, “Mo la Senier.” Anz la ti dir, “Pa bles sa zanfan la. Aret sa sakrifis la! Aster mo kone ki to onor ek obeir to Senier Bondie parski to pa finn refiz donn li to zanfan inik.”

13. Abraham ti get otour li e li ti trouv enn mouton mal ki ti may dan enn pie pikan akoz so korn. Abraham ti al may li e ti ofer li kouma enn sakrifis dan dife dan plas so garson. Abraham ti apel sa plas la “Bondie Done”. Mem zordi ena enn expresion ki dir, “Lor Montagn Bondie, Bondie Done.”

15. Anz Bondie ti kriye Abraham enn deziem fwa. Lerla Bondie limem ti koze, “Mwa to Bondie, mo fer serman ki mo pou donn twa boukou benediksion. Akoz to pa finn tike pou donn mwa to zanfan inik, mo promet ki mo pou donn twa otan desandan ki ena zetwal dan lesiel aswar; otan desandan ki ena lagren disab lor laplaz. To bann desandan pou viktorye dan lalit kot zot ennmi. Tou bann nasion pou rod mo benediksion parey kouma benediksion ki mo finn donn to desandan. Tousa parski to finn ekout mo lord.” Abraham ti retourn kot so de serviter e ansam zot ti retourn Birsheba kot Abraham ti etabli.
Desandan Naor

20. Enpe letan pli tar Abraham ti aprann ki Milka ti donn so frer Naor 8 zanfan. Premie ne ti Ouz, apre ti ena so frer Bouz, Kemiel (papa Aram), Chesed, Azo, Pildash, Jidlap ek Betiel (papa Rebeka). Apart 8 zanfan ar so fam, Milka, Naor so konkibinn (Rouma) ti donn Naor 4 zanfan (Teba, Gaam, Taash ek Maka).
Lamor Sara E Abraham Aste Teren Pou Anter Lemor
23
Sara ti viv ziska laz 127 an. Li ti desede dan Ebron dan pei Kanaan e Abraham ti bien sagren. Li ti kit landrwa kot kadav so fam ti ete e li ti al kot bann Itit e li ti dir zot, “Mo enn etranze parmi zot. Silvouple, vann mwa enn bout teren kot mo pou kapav anter mo fam.”

5. Zot ti reponn, “Gran dimoun ekout nou! Nou konsider ou kouma enn gran lider; anter ou fam dan meyer simitier ki ekziste dan nou pei; nenport kisannla isi pou kontan donn ou enn tom pou anter ou fam.” Lerla Abraham ti salie zot e ti azoute, “Si zot dakor pou les mwa anter mo fam isi, rann enn servis dir Efron, garson Zoar, vann ar mwa Lakav Makpela ki trouv dan balizaz sa karo la. Dir li, la dan zot prezans, ki mo pou pey pri ki bizen parski mo ti’a kontan vinn propriyeter sa teren la pou anter kadav mo fami.”

10. Efron ki ti pe asiz ar lezot Itit dan plas piblik kot laport lavil, ti reponn for pou ki tou dimoun tande, “Ekout mwa Gran Dimoun! Dan prezans mo prop dimoun mo donn ou karo la ek so lakav. Pran li e anter ou fam ladan.” Abraham ti salie bann Itit e ti dir Efron for pou ki tou dimoun tande, “Silvouple ekout mwa! Mo’le peye. Aksepte mo lof e lerla mo pou anter mo fam dan sa landrwa la.”

14. Efron ti reponn, “Gran Dimoun, sa teren la pa vo plis ki 400 pies larzan – pa les sa brouy nou relasion. Ale! Anter ou fam ladan!” Abraham ti donn li 400 pies larzan ki ti valer teren la dapre so estimasion e dapre valer larzan ki ti servi dan komers.

17. Ala kimanier teren ki ti pou Efron dan Makpela, dan les Mamre, ti vinn propriyete Abraham. Ti ena karo la, Lakav Makpela e tou bann pie ki ti pe pouse laba lor teren la. Tou bann Itit ki ti laba ti dakor ki teren la ti vinn propriyete Abraham.

19. Lerla Abraham ti anter so fam, Sara, dan lakav dan pei Kanaan. Karo ek so lakav ti vinn enn teren pou anter lemor fami Abraham.
Enn Fam Pou Izaak
24
Abraham ti fini vinn bien vie e Bondie ti beni tou seki li ti fer. Li ti dir so pli vie serviter ki ti responsab tou so dibien, “Met to lame ant mo lakwis e fer serman. Mo’le to fer serman onom Bondie, kreater liniver, ki to pa pou swazir enn fam pou mo garson Izaak parmi dimoun dan pei Kanaan. Retourn dan mo pei kot mo ti ne e swazir so fam parmi mo fami, parmi mo dimoun.” Me serviter la ti dimann li, “Ki arive si tifi la refiz kit so pei pou vinn viv isi? Eski lerla mo bizen amenn ou garson dan pei ou anset?” Abraham ti reponn, “Pa kestion! Falepa ki mo garson retourn laba. Senier Bondie ti fer mwa kit pei mo anset e li ti promet ki li ti pou donn sa later la mo bann desandan. Li pou avoy enn anz divan-divan pou ed twa trouv enn fam pou mo garson. Si zenn fam la refiz vinn isi, lerla mo kannsel to obligasion. Me rapel! Fale zame ki to fer mo garson kit isi pou al laba.” Serviter la, lerla ti met so lame ant lakwis Abraham e ti fer serman pou fer seki Abraham ti dir li fer.

10. Serviter ki ti responsab tou dibien Abraham ti pran 10 samo so met ek patron e li ti al lavil kot Naor ti finn viv dan lenor Mesopotami. Ler li ti ariv laba, li ti fer bann samo la azenou kot pwi zis andeor lavil. Ti koumans fer nwar. Samem ler bann fam ti vinn sers dilo. Li ti fer enn lapriyer, “Senier Bondie, Bondie Abraham, ed mwa pou ki mo reysi mo mision e pa bliye promes ki ou ti fer Abraham. La, mo kot pwi kot bann zenn fam vinn sers dilo. Mo pou dir enn ladan, ‘Silvouple, bes ou touk pou mo kapav pas mo laswaf.’ Si li dir mwa, ‘Bwar e apre mo pou amenn dilo pou samo bwar,’ kikfwa limem fam ki ou finn swazir pou Izaak, ou serviter lwayal. Si tou pas koumsa, savedir ou pa finn bliye promes ki ou ti fer mo met ek patron, Abraham.”

15. Avan so lapriyer ti finn fini, Rebeka ti arive ar enn touk lor so zepol. Li ti tifi Betiel. Betiel ti garson Naor, frer Abraham, ki Milka, fam Naor ti gagne. Li ti zenn, zoli ek vierz. Li ti al ranpli so touk dan pwi e li ti lor sime retour. Serviter Abraham ti galoupe al zwenn li pou dimann li enpe dilo pou bwar. Rebeka ti dir, “Wi gran dimoun, atann mo vers mo touk pou ou kapav bwar.” Ler serviter Abraham ti fini bwar, Rebeka ti dir li, “Atann, aster mo pou al sers dilo pou nouri ou bann samo.” Li ti ranpli basen pou zanimo bwar. Ti ena kantite ki bizen. Serviter Abraham ti get li san dir nanye parski li ti ole kone si so lapriyer ti finn ekzose. Kan Rebeka ti fini nouri bann zanimo, serviter Abraham ti met enn bag lor masif dan nene tifi la e li ti pas de larz brasle lor dan so lebra. Li ti dimann tifi la, “Kisannla to papa? Eski mo kapav, mwa ek mo bann zom, pas lanwit kot zot?”

24. “Mo papa apel Betiel, li garson Naor ek Milka”, li ti reponn. “Ena lapay ek lerb pou zanimo ek plas pou dimoun dormi.” Serviter Abraham ti azenou pou priye ek remersie Bondie. “Mersi Bondie! Ou pa finn bliye promes ki ou ti fer ar mo met ek patron Abraham. Ou finn gid mo sime e amenn mwa direk kot fami mo met ek patron.” Zennfi la ti galoupe al lakaz so mama pou rakont so zistwar. Rebeka ti ena enn frer ki ti apel Laban. Lor vites garson ti sorti, ti al kot pwi kot serviter Abraham ti ete. Laban ti finn trouv bag-nene ek brasle lor dan lebra so ser e li ti tann seki so ser ti rakonte. Li ti al koz ar serviter Abraham ki ti touzour kot pwi ar so bann samo. Li ti dir li, “Vinn lakaz ar mwa. Oumem sa dimoun ki Bondie finn beni. Pa dibout isi. Kot mwa ena enn lasam pou ou ek ena enn landrwa pou ou bann samo.”

32. Serviter Abraham ti al kot Rebeka e Laban ti desarz bann samo e ti okip zot konfor. Lerla li ti donn serviter Abraham ek so bann zom dilo pou zot lav zot lame-lipie. Kan ti amenn manze, serviter Abraham ti dir, “Mo pa pou tous sa manze la tanki mo pa finn fini dir seki mo ena pou dir.” Laban ti dir li, “Koze! Pa per!”

34. “Mwa mo serviter Abraham,” li ti koumans dir. “Bondie finn donn mo met ek patron gran benediksion e finn fer li vinn extra ris. Li finn donn li troupo mouton, kabri, betay; boukou larzan ek lor, boukou esklav zom ek fam; boukou samo ek bourik. Sara ki ti fam mo met ek patron ti donn li enn garson mem li ti fini vinn bien vie e mo met ek patron finn donn garson la tou so dibien. Mo met ek patron finn fer mwa fer serman, serman spesial, ki mo pa pou al kont so volonte. Li ti dir mwa, ‘Fale pa swazir pou mo garson enn fam parmi bann zennfi dan pei Kanaan. Al dan pei mo papa e parmi mo fami swazir enn fam pou li.’ Mo ti dimann mo met ek patron, ‘Patron, si tifi la pa’le kit so pei, ki pou fer?’ Mo met ek patron ti reponn, ‘Mo Senier ki mo toultan obeir, pou avoy enn anz pou ed twa reysi to mision. To pou trouv enn bon tifi pou mo garson parmi mo dimoun, parmi fami mo papa. Pa ena enn lot sime pou to onor to promes. Si to al kot mo fami e zot ignor to mision, lerla to pou lib net. To obligasion aret lamem.’

42. “Zordi, kan mo ti ariv kot pwi, mo ti priye Bondie, ‘Senier, Bondie Abraham, ed mwa reysi mo mision. La kot sa pwi la mo pou dimann enn zennfi ki finn vinn sers dilo, donn mwa enpe dilo dan so touk. Si li donn mwa dilo pou bwar e ofer pou amenn dilo pou nouri mo zanimo, se limem ki ou, Bondie, finn swazir pou vinn fam Izaak, garson mo met ek patron.’ Avan ki mo ti gagn letan fini mo lapriyer, ala ki Rebeka ti arive ar enn touk lor so zepol e li ti al direk kot pwi pou ranpli so touk. Mo ti dir li, ‘Silvouple, donn mwa enpe dilo pou bwar.’ Li ti vers dilo pou mo bwar e li ti propoz pou al sers dilo pou mo zanimo. Mo ti dimann li, ‘Kisannla to papa?’ Li ti reponn, ‘Mo papa apel Betiel; li garson Naor ek Milka.’ Lerla mo ti met enn bag dan so nene ek brasle dan so lebra. Mo ti azenou pou vener Senier Bondie. Mo ti remersie Bondie ki ti gid mo sime, amenn mwa direkteman kot fami mo met ek patron e fer mwa zwenn enn bon tifi pou marye ar Izaak. Aster si zot dakor pou mars dapre plan mo met ek patron, fer mwa kone. Si zot pa dakor, dir mwa pou ki mo kone ki mo bizen fer.”

50. Laban ek Betiel ti reponn, “Sa li konsern volonte divinn; pa dimann nou deside. Mo donn Rebeka. Pran li ale! Fer li vinn fam-marye garson ou met ek patron kouma Bondie ole.” Ler serviter Abraham ti tann sa, li ti tom lor so zenou pou remersie Lesenier. Lerla li ti prezant Rebeka lenz ek bizou lor ek larzan. Li ti osi donn bann zoli kado Laban ek so mama. Lerla serviter Abraham ek so bann zom ti manze ek bwar e zot ti pas lanwit laba. Ler zot ti leve lelandime, li ti dir, “Les mo retourn kot mo met ek patron.”

55. Me frer ek mama Rebeka ti dir, “Ayo, les li res ankor detrwa zour ar nou; apre li kapav kit nou.” Serviter Abraham ti reponn, “Silvouple, pa fer mwa reste plis ki bizen. Bondie finn beni mo mision. Les mo al rakont tou mo met ek patron.” Frer ek mama Rebeka ti azoute, “Les nou dimann Rebeka ki li, li anvi fer.” Zot ti apel Rebeka pou dimann li si li ole swiv serviter Abraham. Li ti reponn ‘wi’. Zot ti oblize les li ale ar so vie gouvernant ankonpagni serviter Abraham ek so bann zom. So fami ti beni Rebeka:
Bondie beni twa, fer twa vinn
mama milion ek milion!
Bondie beni twa e fer to desandan
gagn laviktwar lor tou zot ennmi!

Rebeka ek so laswit ti prepar zot vwayaz e ti mont lor samo e zot ti al ar serviter Abraham ek so bann zom.
62. Izaak ti vinn dan rezion inabite kot ti ena “Pwi Bondie Toupwisan Ki Konn Tou” e li ti pe res dan lesid Kanaan. Enn tanto ler li ti pe mars-marse dan karo, li ti trouv bann samo pe vinn dan so direksion. Kan Rebeka ti trouv Izaak, li ti desann depi so samo e li ti dimann serviter Abraham, “Kisannla sa misie ki pe vinn ver nou, laba dan karo?” Serviter Abraham ti reponn, “Limem mo met.” Deswit Rebeka ti kouver so figir ar so foular.
66. Serviter Abraham ti rakont Izaak tou seki ti pase. Lerla, Izaak ti amenn Rebeka dan latant kot so mama ti reste e li ti vinn fam-marye Izaak. Izaak ti bien kontan Rebeka ki ti ed li bliye lamor so mama.
Lezot Desandan Abraham
25
Abraham ti marye ar enn lot fam ki ti apel Ketira. Sa fam la ti donn li Zimrann, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak ek Shoua. Jokshan ti papa Sheba ek Dedan e bann Ashourim, Letoushim ek Leoumim zot ti desandan Dedan. Midian so bann garson ti apel Epa, Eper, Anok, Abida, ek Elda. Sabannla zot tou ti desandan Ketira. Abraham ti donn tou so dibien Izaak me avan so lamor li ti donn bann kado so bann lezot garson ki li ti gagne ar lezot madam. Apre li ti avoy bann garson la dan rezion les, lwen ar so garson, Izaak.
Lamor Ek Lanterman Abraham
7. Abraham ti mor ler li ti gagn 175 an, enn laz extra serye. So de garson, Izaak ek Ismael, ti anter li dan lakav Makpela, dan karo dan les Mamre, ki avan ti pou Efron, garson Zoar Itit. Samem teren ki Abraham ti aste ar bann Itit. Abraham ek so fam Sara, toulede, ti antere dan sa landrwa la. Apre lamor Abraham, Bondie ti beni Izaak ki ti pe viv dan landrwa ki ti apel “Pwi Bondie Toupwisan Ki Konn Tou”.
Desandan Ismael
12. Ismael, garson ki Agar, esklav Ezipsien, ti gagne ar Abraham, ti ena plizier garson. Ala enn lalis dan lord nesans: Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Dima, Masa, Adad, Tema, Jetour, Nafish ek Kedema. Zot ti anset 12 tribi e ti donn zot nom vilaz ek lanplasman kot zot ti reste ek kanpe. Ismael ti ena 137 an kan li ti mor. Bann desandan Ismael ti okip lespas ant Avila ek Shour, dan les Lezip lor sime pou al Asiria. Zot ti viv separe ar bann lezot desandan Abraham.
Nesans Ezai Ek Zakob
19. Ala zistwar Izaak, garson Abraham. Li ti marye ar Rebeka kan li ti ena 40 an. Rebeka ti tifi Betiel (enn Arameen dan Mesopotami) e ser Laban. Parski Rebeka pa ti pe gagn zanfan, Izaak ti dimann koudme Bondie ki ti ekzos so lapriyer. Rebeka ti tom ansent. Ti ena zimo dan so vant. Mem avan zot ti ne zot ti koumans lager. Rebeka ti sagren e li ti ole kone kifer sa ti pe ariv li. Donk li ti al dimann Bondie ki ti reponn li.
Dan to vant ena de nasion.
To pou donn nesans de pep rival.
Enn pou pli for ki lot
E pli vie pou anba pli zenn.
Ler so ler ti vini, li ti akous de garson zimo. Premie la ti enn rouken e so lekor ti kouver ar pwal. Ti donn li nom Ezai. Ler segon la ti pe sorti, li ti pe chombo for talon so gran frer. Akoz sa ti apel li Zakob. Kan sa de la ti ne zot papa, Izaak, ti ena 60 an.
Ezai Ti vann so Drwa Gran Frer
27. Kan de ti garson la ti grandi, Ezai ti vinn enn bon saser ki ti pas tou so letan andeor lakaz. Zakob, li, li ti bien trankil e li ti kontan res kot li. Izaak ti prefer Ezai parski li ti toultan pe amenn laser ki bon pou manze me Rebeka ti prefer Zakob. Enn zour ler Zakob ti pe kwi lanti rouz, Ezai ti retourne depi lasas. Li ti dir so frer, “Mo extra fen! Donn mwa enpe manze, sinon mo tom sek! Donn mwa enpe lasoup rouz ki lor dife.” (Akoz samem so nom gate ti Edom.)
31. Zakob ti reponn, “Peyna problem akondision ki to donn mwa to tit gran-frer anretour.” Ezai ti reponn, “Korek sa! Si mo pa manze, mo pou kaykoun. Ki mo pou fer ar tit la lerla?” Zakob ti dir li, “Premie dabor, fer serman ki mwa ki pou gagn tit gran-frer.” Ezai ti fer serman e ti donn Zakob so tit gran-frer. Lerla Zakob ti donn li enn bout dipen ek enn bol lanti rouz. Ler li ti finn fini manze li ti chal. Ala valer ki tit gran-frer ti ena pou Ezai.
Izaak viv Dan Zerar
26
Ti ena enn lot lafaminn dan pei apart lafaminn ti fer ravaz lepok Abraham. Izaak ti al get Abimelek, lerwa Filisten, dan Zerar. Bondie ti paret divan Izaak e ti dir li, “Pa kit pei pou al dan Lezip. Res isi e mo pou dir twa kot bizen ale. Res isi; mo ar twa e mo pou beni twa. Mo pou donn twa ek to desandan tou sa teritwar la. Mo pou onor promes ki mo ti fer ar to papa Abraham. Mo pou donn twa otan desandan ki ena zetwal dan lesiel e zot pou vinn propriyeter tousa teritwar la. Mo pou beni twa, parski to papa Abraham, ti ekout mwa e ti respekte mo lalwa ek lord ki mo ti pe done.

6. Izaak ti kontinie res dan Zerar. Kan bann dimoun laba ti poz kestion lor so fam, li ti dir zot ki Rebeka ti so ser parski li ti per ki bann zom dan sa landrwa la ti pou kapav touy li pou anlev so fam Rebeka ki ti enn extra zoli fam. Apre ki Izaak ti finn res laba enn bon bout letan, Lerwa Abimelek, enn zour ler li ti pe get par lafnet, ti yam Izaak ek Rebeka pe fer lamour. Deswit li ti fer Izaak vinn get li e li ti dir li, “Alor, Rebeka li to fam! Kifer to finn fer nou kwar ki li ti to ser?” Izaak ti reponn, “Mo ti kwar ki zot ti pou touy mwa si mo ti dir zot ki li ti mo fam.”

10. “Dan ki petren to finn met nou?” Abimelek ti exklame. “Nenport kisannla parmi mo bann zom ti kapav rod dormi ar li e twa ki ti pou responsab nou erer.” Lerwa ti avoy mesaz partou dan so pei, “Nenport kisannla ki mank sa misie la ek so madam direspe, pou zwenn tase.” Izaak ti met semans dan later e rannman ti 100 fwa plis, parski Bondie ti beni li. Li ti kontinie prospere e li ti vinn bien ris. Parski li ti ena troupo mouton ek betay; parski li ti ena boukou serviter, bann Filisten ti zalou li. Zot ti bous bann pwi ki serviter Abraham ti fouye lepok Abraham. Lerla Lerwa Abimelek ti dimann Izaak kit so pei, “Lev pake ale! To pe fer plis ki lerwa!” Izaak ti kit sa landrwa la e li ti al etabli dan Vale Zerar kot li ti pas enpe letan. Li ti fer refouy bann pwi ki Abraham ti fer fouye e ki bann Filisten ti bouse. Izaak ti redonn zot mem nom ki so papa ti done.

19. Izaak ti fer so bann serviter fouy enn pwi dan Vale Zerar e zot ti trouv dilo. Bann gardien zanimo dan Zerar ti fer marday ar gardien Izaak e zot ti pe dir ki pwi la pou zot sa. Akoz sa Izaak ti apel pwi la ‘Marday’. Izaak ti fer fouy enn lot pwi e ti ena mem dibri. Li ti donn li nom ‘Konfli’. Li ti al pli lwen pou fer fouy enn trwaziem pwi. Pa ti ena okenn problem ek tansion. Akoz sa Izaak ti apel pwi la ‘Liberte’. Li ti dir, “Bondie finn donn nou liberte pou viv lor sa later la e nou pou konn boner ek prosperite isi.” Izaak ti kit landrwa la pou al Birsheba. Sa swar la Bondie ti paret divan li e ti dir li, “Pa per Izaak! Momem Bondie to papa Abraham. Mo pou protez twa. Mo pou beni twa e mo pou donn twa boukou desandan parski mo ti fer sa promes la ar to papa Abraham.” Izaak ti konstrir enn otel pou vener Senier Bondie. Apre li ti konstrir so kan laba e so bann serviter ti fouy enn lot pwi.
Lakor ant Izaak ek Abimelek

26. Abimelek ti vinn depi Zerar, akonpagne par Aouzat, so konseye, ek Fikol, komandan so larme, pou zwenn Izaak. Izaak ti dimann li, “Kifer ou finn vinn get mwa, kan oumem ti fer fos ar mwa e ti obliz mwa kit ou pei?” Zot ti reponn, “Aster nou kone ki Bondie mars ar twa e nou panse ki ti bizen enn lakor solanel ant nou. Nou ole ki to promet ki zame to pa pou fer nou ditor parey kouma zame nou pa finn fer twa ditor. Nou ti fer zwer ar twa e ti les twa ale trankil. Li kler aster ki Bondie finn beni twa.” Izaak ti prepar enn festen pou onor zot. Zot tou ti bien manze-bwar. Boner lelandime gramaten, sakenn ti fer so promes ek ti fer serman pou onor so parol. Izaak ti dir zot orevwar e zot ti separe anbon term. Sa zour lamem bann serviter Izaak ti vinn get li pou anons li ki zot ti finn fouy enn nouvo pwi e ki zot ti finn gagn dilo. Izaak ti apel pwi la ‘Serman’. Koumsamem lavil Birsheba ti gagn so nom.
Ezai Ek So Bann Fam Etranze

34. Kan Ezai ti ena 40 an, li ti marye de fam Itit, Zidit ki ti tifi Beri ek Basmat ki ti tifi Elon. Zot ti minn nam Izaak ek Rebeka.
Izaak beni Zakob
27
Izaak ti fini vinn bien vie e anplis li ti vinn aveg. Li ti fer Ezai vinn get li. Li ti dir li, “Mo gran garson!” Ezai ti reponn, “Wi!”. Izaak ti azoute, “Mo bien vie aster e lamor deryer laport. Pran to zarm e al lasas enn zibie pou mwa. Kwi manze ki mo kontan e vinn donn mwa. Kan mo’nn fini manze, mo pou donn twa gran benediksion final avan mo ferm lizie pou toultan.”

5. Pandan ki Izaak ti pe koz ar Ezai, Rebeka ti pe ekoute san les zot kone. Ler Ezai ti sorti pou al lasas, Rebeka ti dir so garson Zakob, “Mo finn fek tann to papa dir Ezai ‘Amenn enn zibie; kwi li e ler mo fini manze mo pou beni twa dan prezans Bondie avan mo mor.’ Ekout mwa mo garso”, Rebeka ti kontinie, “al sers de zenn bouk bien gra. Mo va prepar manze ki to papa plis kontan manze; twa to al donn li sa. Lerla se twa ki li pou beni avan li mor.” Zakob ti dir so mama, “Ezai so lekor ranpli ar pwal e mwa mo lapo lis. Tansion papa tous mwa, dekouver mo trik e lerla olie benediksion, se malediksion ki pou tom lor mwa.”

13. So mama ti reponn li, “Les malediksion dan mo lame! Twa, fer seki mo pe dir twa. Al sers de bouk vini.” Zakob ti al sers de bouk e Rebeka ti kwi manze ki so mari ti kontan manze. Lerla li ti pran meyer lenz Ezai ki li ti gard dan lakaz pou abiy Zakob. Anplis li ti met lapo kabri lor so lebra ek otour so likou. Li ti donn li kari ek dipen ki li ti kwi pou al donn so papa. Zakob ti al kot so papa e li ti kriye, “Papa!” Izaak ti reponn, “Lekel garson twa?” Zakob ti reponn, “Mo ou premie zanfan, Ezai. Mo finn fer seki ou ti dimann mwa. Ris ou lekor, asize pou ki ou kapav gout manze ki mo finn prepare avan ki ou beni mwa.” Izaak ti koze, “To’nn fini fer tousa dan enn timama koumsa? Kimanier?” Zakob ti reponn, “Lesenier ki to Bondie, finn ed mwa.” Izaak ti dir li, “Vinn la, les mo tous twa! To sir Ezai sa?” Zakob ti koste kot so papa ki ti tous li. Li ti dir so garson, “To lavwa koumadir lavwa Zakob me to lebra kouma lebra Ezai. Li pa ti dekouver trik la parski lebra Zakob ti kouver ar pwal kabri. Li ti pre pou donn li benediksion me li ti tike. “Eski vremem to Ezai, twa?” “Wi papa!” Zakob ti reponn.

25. Izaak ti dir lerla, “Donn mwa enpe manze! Ler mo finn fini manze, mo pou beni twa.” Zakob ti donn li manze ki li ti kontan e ti osi donn li enpe diven. Lerla papa la ti dir so garson, “Koste la e anbras mwa, mo garson.” Ler Zakob ti koste kot li, Izaak ti santi so lenz e li ti desid pou beni li. Li ti dir, “Bon loder mo garson li kouma parfen enn karo ki Bondie finn beni. Mo priye Bondie dan lesiel pou aroz to karo ar laroze e fer li fertil. Mo priye ki Bondie donn twa boukou may ek dible; ki to diriz boukou nasion e ki boukou pep aksepte to pouvwar; ki to fami ek desandan to mama rekonet to lotorite; ki seki modi twa gagn malediksion; e ki seki beni twa gagn benediksion.”
Ezai Sipliy Izaak Pou Beni Li

30. Izaak ti fek fini donn so benediksion final e kouma Zakob ti sorti, Ezai ti rantre. Li ti finn prepar enn bon manze ki li ti amene pou donn so papa. Li ti dir, “Silvouple papa, ris ou lekor, asize pou manz manze ki mo finn prepare pou ou. Apre ou va beni mwa.” Izaak ti dimande, “Twa ki twa?” Li ti reponn, “Ou gran garson Ezai!”

33. Izaak ti koumans tranble koumadir pe gagn lakranp. Li ti dimande, “Be kisannla ti fek amenn zibie ki mo finn manze, zis avan to vini. Mo finn donn li benediksion final e nanye pa kapav sanz sa.” Kan Ezai ti tann sa, li ti koumans kriye-plore e li ti sipliy so papa, “Papa, pa refiz mwa ou benediksion!” Izaak ti reponn, “To frer finn anbet mwa e li finn koken to benediksion.” Ezai ti azoute, “Sa fer deziem fwa ki li trik mwa! Pa pou nanye ki li apel Zakob. Avan li ti koken mo tit gran-frer e aster li finn koken mo benediksion. ” Izaak ti kontinie, “Mo finn fini donn li pouvwar lor twa e so fami finn vinn so esklav. Mo finn donn li may ek diven. Pou twa, mo garson, napeyna nanye.” Ezai ti kontinie sipliy so papa, “Ou pa ena enn ti benediksion pou mwa? Pa les mwa tonbe, papa!” So larm pa ti aret koule.

39. Lerla Izaak ti koze,
“Bliye laroze ki tonbe depi lesiel;
bliye karo fertil ki raporte.
San to lepe to pou fini net;
to pou vinn esklav to frer.
Me si to’le kas to lasenn
to pou bizen revolte.”
Ezai ti deteste Zakob ki ti gagn benediksion final. Li ti pe tir plan pou touy so frer apre peryod dey ki ti pou swiv lamor so papa. Me kan Rebeka ti gagn niouz lor plan Ezai, li ti fer apel Zakob pou dir li, “Zakob, to frer pe rod avoy twa manze pou regle kont ar twa. Fer seki mo dir twa. Al kot mo frer Laban dan Aran e res laba ziska ki so koler tengn e li bliye seki to finn fer li. Kan so ler arive, mo pou avoy kikenn pou enform twa. Mo pa kapav perdi mo de garson enn sel kou.”
Izaak Avoy Zakob Kot Laban
46. Rebeka al plengne ar Izaak, “Mo finn plen ar bann fam Itit ki Ezai finn marye. Si aster Zakob ‘si marye ar enn fam Itit, mo kwar mo pou mor.”
28
Izaak ti fer apel Zakob, ti salie li e ti dir li, “Falepa to marye ar enn fam Kanaan. Preferab to al dan Mesopotami, pei to granper Betiel, e marye ar enn tifi laba, kikfwa enn tifi to tonton Laban. Mo priye Bondie Toupwisan pou ki li beni to maryaz, donn twa boukou zanfan. Koumsa to kapav vinn papa plizier nasion. Mo dimann Bondie beni twa ek to desandan kouma li ti beni Abraham; mo priye pou ki to pran posesion sa later kot to finn viv e ki Bondie ti donn Abraham.” Izaak lerla ti dir Zakob al Mesopotami, kot so tonton Laban ki ti garson Betiel Arameen. Li ti osi frer Rebeka ki ti mama Zakob ek Ezai.
Ezai ti remarye

6. Ezai ti tande ki Izaak ti beni Zakob e ti avoy li Mesopotami pou marye. Li ti osi tande ki Izaak, ler li ti beni Zakob, ti dir li pa marye tifi dan Kanaan. Akoz li ti ekout so papa-mama, li ti al Mesopotami. Ler li ti konpran ki Izaak ti kont maryaz ar tifi Kanaan, Ezai ti al fer demann Maalat, tifi Ismael ki ti garson Abraham. Maalat ti ser Nebayot.
Rev Zakob dan Betel

10. Zakob ti kit Birsheba e ti koumans so vwayaz pou al Aran. Ler soley ti al dormi, li ti ariv dan enn landrwa sakre e li ti desid pou pas lanwit laba. Li ti larg so lekor anba e ti poz so latet lor enn ros. Li ti fer enn rev. Dan so rev ti ena enn leskalie ki ti mont depi later ziska lesiel e, de kote, bann anz ti pe monte-desann. E akote li, Bondie ti pe diboute. “Momem Senier Toupwisan, Bondie Abraham ek Izaak,” li ti dir. “Mo pou donn twa ek to bann desandan sa later lor ki to pe alonze. To pou ena otan desandan ki lagren lapousier lor to later. Zot pou fane partou dan tou direksion e atraver twa ek to bann desandan mo pou beni tou bann nasion. Pa bliye! Mo pou ar twa e mo pou protez twa nenport kot to ete e mo pou gid to retour. Mo pa pou larg twa tank mo pa finn fini donn twa tou seki mo finn promet twa.”

16. Ler so somey kase, Zakob ti dir, “Bondie li isi. Li ti la me mo pa ti kone.” Li ti gagn move per e li ti dir, “Ala li enn landrwa etranz la! Sirman lakaz Bondie li isi; kikfwa isi mem ki ena laport ki amenn nou dan lesiel. Boner lelandime gramaten, li ti leve e ros ki li ti servi kouma lorye ti vinn enn memorial. Li ti vers wildoliv lor ros la pou konsakre li onom Bondie. Li ti apel plas la Betel, lakaz Bondie. (Lontan, lavil ki ti laba ti apel Liz.) Lerla Zakob ti fer serman ar Bondie, “Si ou akonpagn mwa, protez mwa pandan vwayaz ki mo pe fer, donn mwa seki mo bizen e si mo retourn lakaz mo papa san fot, san traka, ou pou vinn mo Bondie. Sa ros memorial ki mo finn konsakre pou vinn landrwa kot nou pou vener ou. Anplis mo pou donn ou an ofrand 10 poursan tou seki ou donn mwa.”
Zakob Ariv Kot Laban
29
Zakob ti kontinie so sime dan direksion pei Les. Souden li ti ariv kot enn pwi dan karo e toutotour ti ena trwa troupo mouton ki ti pe repoze. Sa pwi la ti donn bann mouton la dilo ki zot bizen. Trou pwi la ti kouver par enn larz ros. Sak fwa bann troupo la ti ariv laba, bann gardien ti deplas ros la pou donn bann zanimo bwar. Apre zot ti remet ros la dan so plas. Zakob ti dimann bann gardien, “Eh matlo, kot zot sorti?” “Nou sorti Aran”, zot ti reponn. “Eski zot konn Laban, tizanfan Naor?” “Bien sir!” Zot ti reponn. “Li bien?” Zakob ti dimann zot. “Li korek. He, get laba kisannla pe vini! So tifi Rashel ki pe okip troupo Laban.” Zakob ti dimann zot, “Ankor fer kler. Tro boner pou amenn troupo lakaz. Kifer zot pa donn zanimo bwar e lerla retourn zot dan patiraz?”

8. “Pa kapav fer sa, Sef. Bizen atann tou troupo vini; lerla nou deplas ros kouvertir, donn tou zanimo bwar.” Zakob ti ankor pe koz ar bann gardien la kan Rashel ti arive ar troupo Laban. Kan Zakob ti trouv Rashel ar troupo so tonton Laban, li ti al deplas ros kouvertir, ti donn zanimo bwar. Apre sa li ti anbras so kouzinn. Li pa ti pe kapav tini so larmdezwa. Li ti dir li, “Mo enn fami pros to papa. Rebeka li mo mama.” Kouma li ti tann sa, Rashel ti galoupe al dir so papa. Kan Laban ti gagn nouvel so neve Zakob, li ti galoupe vinn zwenn li, may li, anbras li e lerla ansam zot ti al lakaz. Kan Zakob ti finn rakont so tonton tou seki ti finn arive, Laban ti dir, “Peyna dout, to enn zanfan mo prop disan.” Zakob ti res kot zot pandan enn mwa.
Zakob Travay Pou Laban Pou Gagn Rashel Ek Lea

15. Laban ti dir Zakob, “To pa kapav travay pou mwa pou ‘mersi-misie’ zis parski nou fami. Ki saler to dimande?” Laban ti ena de tifi; gran-ser ti apel Lea, ti-ser ti apel Rashel. Lea ti ena zoli lizie me Rashel ti bien zoli e so lekor ti bien balanse. Zakob ti kontan Rashel. Li ti dir Laban, “Mo pou travay pou ou pandan 7 an si ou dakor ki mo marye ar Rashel.” Laban ti reponn, “Mo prefer twa kom zann ki nenport kisannla; res isi.” Zakob ti travay pandan 7 an pou reysi marye ar Rashel e 7 an la ti pas vit kouma detrwa zour parski so lamour pou Rashel ti bien for. Kan so ler ti arive, Zakob ti dir so tonton, “Mo kwar aster mo kapav marye ou tifi.” Laban ti fer enn gran maryaz e tou dimoun ti envite me sa swar la olie Rashel, li ti met Lea dan lili Zakob e Zakob ti gagn relasion ar li. (Laban ti donn so tifi Lea enn esklav femel ki ti apel Zilpa pou ed li fer louvraz.) Ler li ti leve lelandime, Zakob dekouver ki li ti finn pas lanwit ar Lea. Li ti al direk al get Laban. Li ti dimann li “Kifer ou finn fer sa? Mo ti travay pou gagn drwa marye ar Rashel. Apel sa marday.”

26. Laban ti reponn li, “Dapre koutim dan nou pei, pa kapav donn ti-ser anmaryaz avan ki gran-ser finn marye. Dan enn semenn kan selebrasion maryaz finn fini, mo pou les twa marye ar Rashel … si to aksepte pou travay pou mwa pandan ankor 7 an.” Zakob ti aksepte e kan semenn selebrasion maryaz ti fini, Laban ti donn Zakob so tifi Rashel. (Laban ti donn Rashel so esklav femel Bila pou ed li fer louvraz.) Zakob ti gagn relasion ar Rashel ‘si e li ti plis kontan Rashel ki Lea. Anretour li ti travay pou Laban enn nouvo peryod 7 an.
Bann Zanfan Zakob

31. Kan Senier Bondie ti dekouver ki Zakob ti kontan Lea mwens ki Rashel, li ti fer Lea gagn zanfan pandan ki Rashel ti res san zanfan. Lea ti vinn anvwadfami e ti gagn enn garson. Li ti dir, “Bondie finn senpatiz ar mo lapenn e aster mo mari pou apresie mwa.” Li ti apel garson la Roubenn. Ler li ti reansent e ti gagn enn deziem garson, li ti dir, “Bondie finn donn mwa enn deziem garson parski li’nn tande ki mo viv san lamour. Li ti apel li Simeon akoz sa. Ler li ti ansent enn trwaziem fwa e ti gagn enn trwaziem garson, li ti dir, “Aster mo mari pou plis atase ar mwa parski mo finn donn li trwa garson.” Li ti apel li Levi. Ler so katriyem garson ti ne li ti dir, “Aster mo bizen sant laglwar Bondie.” E Li ti apel li Zida. Apre sa li ti aret gagn zanfan.
30
Parski Rashel pa ti donn so mari okenn zanfan, li ti zalou so ser. Li ti dir Zakob, “Si to pa donn mwa zanfan, mo pou mor.” Zakob ti ankoler ar Rashel e li ti dir li, “To kwar mo Bondie mwa? Bondie finn deside ki to pa pou gagn baba.” Rashel ti dir li lerla, “Pran mo esklav Bila, dormi ar li e fer li sarye enn zanfan pou mwa. Dan sa manier la mo va vinn mama atraver li.” Li ti met Bila dan lili Zakob ki ti sarz li, fer li vinn ansent e li ti akous enn garson. Rashel ti dir, “Bondie finn desid dan mo faver e finn donn mwa enn garso.” Li ti apel li Dann. Bila ti gagn enn segon groses e ti donn nesans enn deziem garson. Rashel ti dir, “Mo finn lager red kont mo ser e mo finn gagne.” Akoz sa li ti apel garson la Naftali.

9. Kan Lea ti realize ki li pa ti pou gagn ankor zanfan, li ti met Zilpa, so esklav, dan lili Zakob. Zilpa ti donn Zakob enn garson. Lea ti dir, “Ala mo ena lasans la!” Ala kifer li ti apel baba la Gad. Zilpa ti gagn enn deziem garson ar Zakob e Lea ti dir, “Ayo! Mo bien bonere! Aster bann fam pou rekonet ki mo enn dimoun ere.” Li ti apel li Aser.

14. Pandan rekolt dible, Roubenn ki ti al dan karo, ti trouv enn plant mazik ki apel mandragor. Li ti donn plant la so mama Lea. Rashel ti sipliy Lea, “Donn mwa enn bout mandragor ki to garson Roubenn ti trouve dan karo dible, silteple.” Lea ti reponn, “To ena toupe! To finn souk mo mari; aster to’le koken plant mazik mo garson.” Rashel ti dir li, “Si to donn mwa enn bout mandragor, mo les twa dormi ar Zakob seswar.” Sa tanto la, ler Zakob ti pe retourn lakaz depi karo, Lea ti al zwenn li pou dir li, “Seswar, to pou dormi ar mwa. Mo finn peye pou sa drwa la ar mandragor mo garson.” Sa swar la zot ti ena relasion. Bondie ti ekzos lapriyer Lea; li ti vinn grovant e ti donn nesans enn senkiem garson. Lea ti dir, “Bondie finn rekonpans mwa parski mo finn les mo esklav dormi ar mo mari.” Akoz sa li ti apel garson la Isakar. Lea ti reansent e ti donn Zakob enn siziem garson. Li ti dir, “Bondie finn donn mwa enn zoli kado. Aster mo mari pa pou kil mwa parski mo finn donn li 6 garson” e li ti apel baba la Zeboulon. Pli tar li ti gagn enn tifi ki li ti apel Dina.

22. Lerla Bondie ti rapel penitans Rashel e ti ekout so lapriyer. Li ti fer li vinn fertil. Rashel ti donn nesans enn garson. Li ti dir, “Bondie finn efas mo laont. Mo espere li beni mwa ar nesans enn lot garson.” Li ti apel so zoli garson Zozef.
Zakob Negosie Ar Laban

25. Apre nesans Zozef, Zakob ti dir Laban, “Les mo retourn mo lakaz aster. Donn mwa mo fam ek zanfan ki mo finn gagne ar mo travay pou ou. Les mo ale! Ou kone mo pa finn tap latas.” Laban ti dir li, “Les mo dir twa sa: mo kone, grasa mo kapasite devine, ki Bondie finn beni mwa akoz to prezans. Dir mwa ki lapey to’le e mo pou donn twa.” Zakob ti reponn, “Ou konn bien kalite mo travay. Ou bann troupo finn bien devlope grasa mo travay. Ou ti dibien finn bien grandi e Bondie finn beni ou parski mo ti la. Aster, ler finn vini pou ki mo okip mo prop zafer.” “Komie to bizen?” Laban ti dimann li. Zakob ti reponn, “Mo pa pe rod enn saler. Mo pou kontinie okip ou troupo si ou aksepte mo propozision. Les mo fer enn triyaz dan tou ou troupo e les mo pran tou bann agno nwar ek bann ti kabri taste. Zis sa ki mo’le kom saler. Dan lavenir li pou fasil pou ou pou cheke si mo onet ousa non. Si dan mo troupo ou trouv kabri ki pa taste ousa mouton ki pa nwar, savedir mo enn voler.”

34. Laban ti reponn, “Dakor! Nou fer koumsa!” Me sa zour la Laban ti anlev dan so troupo tou kabri ek bouk ki ti ena tas ousa reyir e tou mouton ki ti nwar. Li ti dir so bann garson okip zot e li ti amenn zot osi lwen ki posib depi kot Zakob ti ete. Zot ti kouver enn long lamars forse pandan trwa zour. Letansa Zakob ti pe okip troupo Laban. Li ti pran bann brans ver plizier pie e li ti anlev bann lez ekors. Konsekans, bann brans ti vinn are. Zakob ti plas bann brans la kot bann zanimo bwar dilo parski laba, bann zanimo la ti osi krwaze. Kan bann kabri peple kot sa bann brans are la, bann tikabri ti vinn are ek taste. Li ti separ mouton ek kabri. Bann mouton ti fer fas ar bann zanimo are ek nwar dan troupo Laban. Ala kimanier Zakob ti konstrir so prop troupo ki ti separe ar troupo Laban.

41. Kan bann zanimo frengan ek anbonnsante ti pe krwaze, Zakob ti plas bann brans are divan zot lizie. Li pa ti fer sa kan zanimo mengi-mengi ti pe krwaze. Amizir letan pase, troupo Laban ti vinn setif e zanimo Zakob ti extra frengan. Ala kimanier Zakob ti pe tap plen. Li ti ena plizier troupo, esklav, samo ek bourik.
Zakob Sove Depi Kot Laban
31
Zakob ti tann bann garson Laban dir, “Zakob finn koken dibien nou papa. Dibien nou papa finn fer li vinn ris.” Li ti osi remarke ki Laban ti bien frwa anver li, pa kouma avan. Lerla Bondie ti dir li, “Retourn dan pei to papa ek to fami. Pa per! Mo pou ar twa.” Zakob ti avoy nouvel Rashel ek Lea pou vinn zwenn li dan karo kot so troupo ti ete. Li ti dir zot, “Zot papa nepli dos ar mwa kouma li ti ete lontan me Bondie mo papa finn res ferm ar mwa. Zot toulede kone ki mo finn travay dir pou zot papa me li finn trik mwa e dis fwa li finn sanz mo saler. Me Bondie pa ti les li fer mwa ditor. Sak fwa li ti dir, “Bann kabri taste zot pou to saler, tou bann tikabri ti ne taste. Sak fwa li ti dir, “Tou bann kabri are zot to saler, tou bann tikabri ti ne are. Bondie ti pran so zanimo pou donn mwa. Kan zanimo ti ansaler, mo ti fer enn rev. Dan mo rev, bouk ki ti pe mont lor femel-kabri, ti are ek taste. Anz Bondie ti koz ar mwa. Li ti dir, ‘Zakob!’ Mo ti reponn, ‘Wi!’ Li ti kontinie, ‘Get tou sa bann bouk ki pe krwaze, zot taste ousa are. Mo pe fer sa arive parski mo kone ki kantite mizer Laban finn fer twa. Momem sa Bondie ki ti paret divan twa dan Betel kot to ti konsakre enn ros ar wildoliv e kot to ti fer serman dan mo faver. Aster prepar twa pou retourn dan pei kot to ti ne.’ ”

14. Rashel ek Lea ti reponn Zakob, “Nou peyna nanye pou gagne isi. Nou papa tret nou kouma etranze. Li ti vann nou e li finn bangol lamone ki li ti gagne. Dibien ki Bondie finn rase ar nou papa, li pou nou ek nou zanfan aster. Twa, fer seki Bondie finn dir twa fer.” Zakob ti prepare pou retourn dan pei Kanaan, pei so papa. Li ti met so bann fam ek zanfan lor samo e li ti fer so bann troupo al divan-divan. Li ti pran tou seki li ti gagne par so travay dan Mesopotami. Laban ti al koup lalenn mouton e ler li pa ti la, Rashel ti koken bann stati bondie ki Laban ti priye. Zakob ti reysi trik Laban; li ti kit landrwa la san les li kone. Li ti pran so prop dibien e ti disparet lor vites. Li ti travers Larivier Efrat e ti al dan direksion pei kolinn ki ti apel Giled.
Laban Ti Met Deryer Zakob
22. Trwa zour pli tar Laban ti aprann ki Zakob ti finn fonn. Li ti dir so bann zom swiv li e li ti tay deryer Zakob pandan 7 zour ziska ki li ti zwenn li dan pei kolinn Giled. Sa swar la Bondie ti paret dan enn rev Laban pou warning li, “Tansion twa! Falepa to tous Zakob!” Zakob ti dres so kan lor enn montagn e Laban ti rasanble so larme dan Giled. Laban ti dimann Zakob, “Kifer to finn trik mwa e anlev mo de tifi e gard zot kaptif? Kifer to finn trik mwa e tire san dir mwa nanye? Si to ti dir mwa mo ti pou organiz to depar ar enn fet akonpagne par sante ek lamizik. To pa finn donn mwa sans pou anbras mo tizanfan ek dir mo tifi orevwar. Pa korek sa! Mo kapav fer twa pey sa ser me yer swar Bondie to papa ti warning mwa pa tous twa. Mo kone to ti bien anvi retourn kot twa me kifer to finn koken bann bondie ki mo priye.?”
31. Zakob ti reponn, “Mo ti per ki ou ti pou repran ou tifi. Si ou trouv kikenn ti finn pran ou bondie, mo fer sot so likou. Ale, divan nou bann zom kom temwen, fouy partou e repran tou seki pou ou.” Zakob pa ti kone ki se Rashel ki ti souk bondie Laban. Dabor Laban ti fouy latant Zakob, apre latant Lea, answit latant de fam esklav e bann bondie ti touzour entrouvab. Lerla li ti al dan latant Rashel ki ti met bann bondie la dan sakos so lasel-samo e li ti asiz lor li. Laban ti fouy partou e pa ti trouv seki li ti pe rode. Rashel ti dir so papa, “Pa ankoler ‘Pa! Mo pa pe dibout parski mo finn gagn mo reg.” Laban pa ti reysi trouv so bondie.
36. Lerla Zakob ti sap lor kal. Ar koler dan lavwa li ti dimande, “Ki krim mo finn fer? Ki lalwa mo finn viole pou ki ou persekit mwa? Apre ki ou finn vir tou anbalao, ki zafer ki pou ou ki ou finn trouve. Poz tou la divan ou bann zom ek divan mo bann zom e les zot deside kisannla antor e kisannla ena rezon. Mo finn travay kot ou pandan 20 an; ou troupo mouton ek kabri finn peple san fot e zame mo finn touy ou mouton mal pou mo manze. Sak fwa ki enn zanimo feros ti touy enn ou zanimo, mo ti pran perdi. Mo pa ti amenn karkas la kot ou pou prouve ki mo pa ti antor. Ou ti fer mwa pran responsabilite sak fwa ki enn voler ti koken kiksoz, lizour kouma lanwit. Souvandefwa mo ti soufer saler lizour ek freser aswar. Dormi pa ti kapav dormi. Tousa pandan 20 banane! Pandan 14 an mo finn travay pou marye ar ou de tifi; 6 an pou gagn mo troupo. Malgre sa ou finn sanz kondision travay 10 fwa. Si Bondie Abraham ek Izaak pa ti ar mwa, ou ti pou lisansie mwa san enn sou. Bondie ti konn mo tourman e travay ki mo finn fer e yer swar li ti donn so verdik.”
Lakor Ant Zakob Ek Laban
43. Laban ti reponn Zakob, “Sa de zenn fam la zot mo tifi; zot zanfan zot pou mwa; tou sa bann troupo la zot mo propriyete. Anfet, tou seki to trouve isi zot pou mwa. Me parski mo pa kapav fer nanye pou retenir mo tifi ek zot zanfan, nou tom enn lokorite, twa ek mwa. Les nou ranz enn ti mel ros pou komemor nou lakor.” Alor Zakob ti pran enn ros ki li ti konsakre kouma enn memorial. Li ti dimann so bann zom pou al ramas ros pou ranz enn ti mel. Zot ti partaz enn repa kot mel la. Laban ti nom li Jegar Saadouta me Zakob ti prefer apel li Galid. Laban ti dir Zakob, “Sa ti mel la pou fer nou toulede rapel.” Akoz sa ti apel li Galid. Laban ti azoute, “Nou priye ki Bondie vey nou kan nou separe.” Akoz sa, landrwa la so lot nom ti Mizpa. Laban ti kontinie, “Si to maltret mo tifi e si to marye ar lezot fam, mem mo pa trouve, rapel ki Bondie trouv tou. Ala ros ki mo finn met anta ant nou de e ala ros memorial. Toulede pou dir nou pa bliye. Zame mo pou depas sa ta ros la pou atak twa e twa zame fale to depas ta ros ousa ros memorial pou atak mwa. Bondie Abraham ek Bondie Naor pou pas zizman lor nou de.” Lerla, onom Bondie ki so papa Izaak ti venere, Zakob ti fer enn serman solanel ki zame li pa pou renie so promes. Li ti touy enn zanimo ki li ti ofer kouma enn sakrifis lor montagn e li ti envit so bann zom vinn manze. Apre zot repa zot ti pas lanwit lor montagn. Boner lelandime gramaten, Laban ti anbras so tizanfan ek zanfan, dir zot salam e li ti retourn kot li.
Zakob Pare Pou Zwenn Ezai
32
Ler Zakob ti pe al ver pei so papa, detrwa anz ti zwenn li. Kan li ti trouv zot, li ti dir, “Sa enn plas sakre sa.” Li ti apel landrwa la ‘Maanaim’. Zakob ti avoy detrwa mesaze pou kontakte so frer Ezai dan pei Edom. Ala ki li ti dir zot dir: “Mwa Zakob, ou serviter lwayal, mo pe anons ou Ezai, mo met ek patron, ki mo ti pe viv kot Laban e aster mo pe retourne. Mo ena boukou betay, bourik, mouton, kabri ek esklav. Mo pe fer ou kone, patron, pou ki mo gagn ou proteksion.” Kan bann mesaze la ti retourne, zot ti dir Zakob, “Nou finn enform ou frer Ezai e li pe vinn zwenn ou. 400 zom pe akonpagn li.” Zakob ti per ek trakase. Li ti diviz so bann zom ek so dibien an de group. Ala kifer li ti fer sa. Li ti pe panse, “Si Ezai vini e atak premie group la, deziem group la kapav sove.”

9. Lerla Zakob ti fer lapriyer, “Bondie mo granper Abraham, Bondie mo papa Izaak, ekout mwa. Ou ti dir mwa retourn dan mo pei, dan mo fami e ou ti pou dres tou mo papie. Mo kone mo pa merit bonte ek proteksion ki ou finn donn mwa, ou serviter. Ler mo ti travers Larivier Zourden, mo pa ti ena nanye apart mo sagay. Aster mo pe retourne ar sa de group la. Mo sipliy ou, protez mwa kont mo frer Ezai. Mo pe gagn per – mo per ki li atak nou e detrir nou. Detrir tou. Mem fam ek zanfan. Pa bliye Senier ki ou finn promet pou dres mo papie e donn mwa plis desandan ki dimoun kapav konte; otan desandan ki lagren disab lor laplaz.”

13. Apre ki li ti pas lanwit laba, Zakob ti prepar enn kado pou Ezai. Li ti swazir 200 kabri, 20 bouk, 200 mouton femel, 20 mouton mal, 30 samo akous ek zot baba, 40 vas ek 10 toro, 20 bourik femel ek 10 bourik mal. Li ti diviz zot an plizier troupo e li ti met enn serviter ansarz sak troupo. Li ti dir zot al divan-divan. “Kit enn lespas ant sak troupo.” Li ti dir serviter ansarz premie troupo, “Kan to zwenn mo frer Ezai e li dimann twa, ‘Kisannla to met ek patron? Kot to pe ale? Kisannla propriyeter sa bann zanimo la?’ reponn, ‘Bann zanimo la zot pou ou serviter Zakob. Li pe ofer zot so met ek patron Ezai kom kado. Zakob limem pe swiv deryer.’ ” Li ti donn mem enstriksion tou bann responsab troupo. “Ala ki zot bizen dir Ezai ler zot zwenn li. Dir li, ‘Zakob pe swiv deryer’ ” Zakob ti pe panse, “Mo pou gagn so santiman ar kado e kikfwa ler nou zwenn, li pou pardonn mwa.” Li ti fer avoy bann kado la e li li ti pas lanwit dan so kan.
Zakob Ti Bizen Lite Dan Peniel

22. Omilie lanwit Zakob ti leve, pran so de fam, de konkibinn, onz zanfan e zot ti travers Larivier Zabok. Dabor li ti fer fam ek zanfan traverse, answit so bann posesion. Finalman li tousel ti res deryer. Lerla enn dimoun ti vinn mat ar li zis avan soley leve. Ler sa dimoun la trouve ki li pa ti pe fouti sort venker, li ti flank Zakob enn kou lor so laans ki ti disloke. Dimoun la ti dir, “Soley pe leve, les mo ale aster.” Zakob ti reponn, “Peyna sime! Beni mwa avan!” “Kouma to apele?” dimoun la ti dimande. Zakob ti reponn, “Zakob.” Dimoun la ti dir, “Fini lepok Zakob. Aster to nom li Izrael parski to finn mat ar Bondie ek ar dimoun e to finn sorti venker.” Zakob ti dir, “Twa, dir to nom!” Li ti reponn, “Kifer to’le konn mo nom?” Lerla li ti beni li.

30. Zakob ti dir, “Mo finn zwenn Bondie fasafas e mo ankor vivan. Akoz sa li ti apel landrwa la Peniel. Ler soley ti leve, Zakob ti kit Peniel. Li ti pe bwate akoz so laans ti disloke. Akoz samem , ziska zordi, bann desandan Izrael pa manz misk ki lor zwen laans paski se lor sa misk la ki Zakob ti gagn enn move kou.
Zakob Zwenn Ezai
33
Ler Zakob ti trouv Ezai pe vini ar so 400 zom, li ti partaz bann zanfan ar Lea, Rashel ek so de konkibinn. Li ti met de konkibinn ek zot bann zanfan divan; lerla Lea ek so bann zanfan ti swiv; andernie ti ena Rashel ek Zozef. Zakob ti divan net e ler li ti pe apros so frer, li ti azenou set fwa. Me Ezau ti galoupe vinn zwenn li, may li for, anbras li. Toulede ti pe plore. Kan Ezai ti get otour li, li ti trouv plizier fam ek zanfan e li ti dimann so frer, “Ki sa bann dimoun ki ar twa?” Zakob ti reponn, “Sa bann zanfan la, mo met ek patron, zot bann zanfan ki Bondie, dan so bonte, finn donn mwa.” Lerla de konkibinn ek zot zanfan ti borde e zot ti salie Ezai; answit Lea ek so zanfan ti fer mem zafer; andernie Zozef ek sa mama Rashel ti vinn salie Ezai.

8. Ezai ti dimann Zakob lerla, “Be bann lezot ki mo ti zwenn? Ki vedir tousa?” Zakob ti repon, “Mo finn fer sa pou gagn ou bon santiman.” Ezai ti reponn, “Mo dan bien, mo frer! Gard to dibien!” Zakob ti reponn, “Non! Silvouple, si mo finn gagn ou bon santiman, aksepte mo kado. Ler mo get ou figir, koumadir mo pe get figir Bondie parski ou finn exprim bon santiman. Silvouple, aksepte kado ki mo finn amene. Bondie finn donn mwa boukou bon kiksoz; mo pa mank nanye.” Zakob ti telman ensiste ki finalman Ezai ti aksepte. Ezai ti dir lerla, “Anou prepar depar! Letansa, mwa mo pou al divan-divan.” Zakob ti dir li, “Ou kone ki bann zanfan zot feb-feb; apart sa mo bizen okip bann zanimo ki finn fek met ba. Si fors zot fer extra zefor mem pandan enn zour, troupo la net pou mor. Wi, ou al divan-divan e mwa mo pou swiv dousma-dousma. Pa pou drame me pou fer pli vit ki posib ar zanimo ek zanfan ziska ki nou zwenn dan Edom.” Ezai ti dir li, “Be les mo pret twa detrwa zom.” “Pa neseser!” Zakob ti dir, “Mo zis bizen ou bon santiman.” Sa zour la Ezai ti pran sime Edom. Zakob, li, ti al Soukot kot li ti ranz enn lakaz pou so fami ek lekiri pou bann zanimo. Akoz sa landrwa la ti apel Soukot.

18. Ler li ti pe retourne depi Mesopotami, Zakob ti ariv dan lavil Shekem san problem. Lavil la ti dan pei Kanaan. Li ti dres so kan dan enn karo pre kot lavil la. Li ti aste sa parti karo la ar desandan Amor, papa Shekem, pou enn som 100 pies larzan. Li ti ranz enn otel laba e li ti aprl li El, Bondie Izrael.
Viol Dina
34
Enn zour Dina, tifi Zakob ek Lea, ti al rann vizit detrwa fam Kanaan. Kan Shekem, garson Amor Ivit, ki ti sef dan sa rezion la, ti trouv li, li ti may li e li ti viol li. Me li ti trouv li telman zoli ki li ti tom amoure e li ti rod gagn so lafeksion. Li ti dir so papa, “Mo’le marye ar sa fam la.” Zakob ti aprann ki so tifi ti sibir violans sexiel me kouma so bann garson ti pe okip bann zanimo dan patiraz, li ti prefer atann zot revini avan fer kiksoz. Shekem so papa, Amor, ti al get Zakob pou koz ar li e salerlamem, bann garson Zakob ti pe retourne depi patiraz. Ler zot ti gagn niouz zot ti soke ek ara ki Shekem ti finn komet enn zafer osi orib e ki li ti finn ensilte lepep Izrael par viol tifi Zakob. Amor ti dir Zakob, “Mo garson finn tom amoure ar ou tifi; rann enn servis, aksepte zot maryaz. Anou tom dakor ki pou ena maryaz mix ant nou de pep. Lerla ou pou kapav res isi dan nou pei; nenport ki kote ou anvi e ou pou ena liberte fer biznes e vinn propriyeter.”

11 Lerla Shekem ti dir papa ek frer Dina, “Aksepte mwa e mo pou donn zot seki zot dimande. Nek dir ki kado bizen done, ki dot neseser pou lamarye, pa ezite. Seki zot dir, samem, me silvouple, pa anpes nou marye.” Parski Shekem ti violant zot ser Dina, bann frer la ti reponn Shekem ek so papa Amor dan enn fason degize. Zot ti dir, “Nou pa kapav les nou ser marye ar kikenn ki pa finn fer katna. Sa pou amenn laont lor nou. Nou aksepte maryaz akondision ki zot fer kouma nou e ki tou bann zom fer katna. Lerla maryaz ant nou de pep pou vinn posib. Nou pou viv ansam e vinn enn sel nasion. Si zot pa dakor nou pe pran nou ser, nou pe ale.” Amor ek Shekem ti trouv diil la korek e zennom la lor vites ti fer tou seki ti dimann li parski li ti move amoure ar tifi Zakob. Li ti personaz plis enportan dan so fami. Amor ek so garson ti al dan plas piblik dan lantre lavil e zot ti fer enn miting: “Sa bann dimoun la zot pa ostil; les zot viv kot nou e les zot lib pou vwayaze. Ena ase lespas pou tou dimoun. Les bann zanfan de kote marye. Me sa bann dimoun la zot pou dakor pou viv parmi nou e kouma nou akondision ki tou bann zom kot nou fer katna. Lerla nou vinn enn e zot dibien vinn pou nou. Anou vote pou ki zot gagn drwa viv parmi nou, kouma nou.” Tou dimoun ti dakor e tou bann zom ti fer katna.

25. Trwa zour pli tar, ler bann zom ti ankor gagn douler katna, de garson Zakob, Simeon ek Levi, de frer Dina, ti pran zot lepe, rant dan lavil diskretman e zot ti touy tou bann zom, Amor ek Shekem parmi. Lerla zot ti pran Dina dan lakaz Shekem e zot ti fonn. Apre sa masak la, bann lezot frer Dina ti devaliz lavil la pou vanz zot ser. Zot ti pran tou: zanimo, lartik, fam ek zanfan. Pa ti les nanye deryer. Zakob ti dir Simeon ek Levi, “Zot finn amenn enn tabisman traka lor mo latet; aster bann Kanaan, bann Periz, tou dimoun pou air mwa. Mo pa ena boukou zom. Si bannla marye pike kont mwa e atak mwa, nou fini net.” Zot ti reponn, “Nou pa kapav les zot tret nou ser kouma enn piten.”
Bondie Beni Zakob dan Betel
35
Bondie ti dir Zakob, “Vit, al Betel e dres to latant laba. Ranz enn otel pou vener mwa, Bondie ki ti fer so aparision ler to ti pe sove pou evit to frer Ezai. Zakob ti dir so fami ek tou dimoun dan so lantouraz, “Debaras bann bondie etranze ki ar zot; pirifie zot lespri ek zot lekor; met lenz prop. Nou pe kit isi, nou pe al Betel e laba mo pou ranz enn otel pou mo Bondie ki finn ed mwa kan mo ti dan tourmant e ki finn protez mwa partou kot mo finn ale.” Zot ti donn Zakob tou zot bann bondie etranze e zot zanon ki ti dan zot zorey. Zakob ti anter zot anba enn pie pre kot Shekem.

5. Kan Zakob ek so bann garson ti pe ale, enn gran lafreyer ti rant dan leker tou bann dimoun dan bann lavil toutotour e zot pa ti anvi galoup deryer zot. Zakob ek tou so bann dimoun ti ariv dan Liz ki aster apel Betel dan pei Kanaan. Li ti ranz enn otel laba e ti donn landrwa la nom Bondie Betel parski Bondie ti paret divan li laba kan li ti pe sove pou so frer pa trap li. Kan Debora, ki ti pe okip Rebeka, ti mor, zot ti anter li anba enn pie dan lesid Betel. Zot ti apel landrwa la ‘Pie Lamantasion’. Kan Zakob ti retourn depi Mesopotami, Bondie ti reparet divan li e ti beni li. Bondie ti dir li, “To nom li Zakob me apartir zordi to nom finn vinn Israel.” Bondie ti batiz li Izrael e ti dir li, “Momem Bondie Toupwisan. To pou ena boukou zanfan e boukou nasion pou to desandan e to pou vinn anset boukou lerwa. Mo pe donn twa later ki mo ti donn Abraham ek Izaak e to bann desandan pou erit sa later la.” Lerla Bondie ti kit li. Dan plas kot Bondie ti diboute, Zakob ti plas enn ros memorial e li ti konsakre li ar diven ek wildoliv. Li ti apel landrwa la Betel.
Lamor Rashel

16. Zakob ek so fami ti kit Betel e ler zot ti touzour enn bon distans depi Efrat, Rashel so ler pou gagn baba ti arive me akousman li ti bien difisil. Ler douler la ti vinn atros, famsaz ti dir li, “Pa trakase Rashel, to pe gagn enn deziem garson.” Lamor Rashel ti pe koste me avan li mor li ti apel garson la Benoni me Zakob ti apel li Benzamen. Kan Rashel ti mor, zot ti anter li dan bor sime ki al Efrat, ki aster apel Betleem. Zakob ti plas enn ros memorial lor so tom e ziska zordi li ankor la. Zakob ti kontinie so larout e li ti dres so kan lot kote latour Eder.
Bann Garson Zakob

22. Letan li ti pe viv dan sa landrwa la, so garson Roubenn ti gagn relasion ar Bila, konkibinn Zakob. Kan Zakob ti aprann sa, li ti extra ankoler. Zakob ti ena 12 garson. Ar Lea li ti gagn Roubenn (so pli gran garson), Simeon, Levi, Zida, Isakar, Zeboulon. Ar Rashel li ti gagn Zozef ek Benzamen. Ar Rashel so esklav Bila, li ti gagn Dann ek Naftali. Ar Lea so esklav Zilpa li ti gagn Gad ek Aser. Tousa bann garson la ti ne dan Mesopotami.
Lamor Izaak

27. Zakob ti al get so papa dan Mamre pre kot Ebron, landrwa kot Abraham ek Izaak ti viv. Izaak ti viv ziska laz 180 banane e li ti mor kan ki ti finn gagn enn extra bon laz. So de garson, Ezai ek Zakob, ti okip so lanterman.
Desandan Ezai
36
Ala bann desandan Ezai. So lot nom ti Edom. Ezai ti marye ar bann fam Kanaan: Ada, tifi Elon Itit; Oolibama, tifi Ana, garson Zibeon Ivit ek Basmat, tifi Ismael ek ser Nebayot. Ada ti donn nesans Elifaz; Basmat ti donn nesans Reil; Oolibama ti donn nesans Jeoush, Jalam ek Kora. Tou bann garson Ezai ti ne dan pei Kanaan. Ezai ti pran so bann fam, so bann garson, so bann tifi, tou so bann dimoun, tou so bann zanimo, tou dibien ki li ti finn ramase dan pei Kanaan e li ti kit so lakaz pou al viv lwen ar so frer Zakob, dan enn lot pei. Li ti fer sa parski later kot li ek so frer ti pe viv ti vinn tro sere pou nouri zot tou. Zot toulede ti ena tro boukou zanimo pou kapav viv lor mem teritwar. Ezai ti al ranz so lakaz dan pei kolinn Edom.

9. Ala bann desandan Ezai, anset bann Edomit. So fam Ada ti donn li enn garson, Elifaz ki ti ena senk garson: Teman, Omar, Zefo, Gatam ek Kenaz. Ar enn lot fam, Timna, li ti gagn enn lot garson, Amalek. Ezai so fam Basmat ti donn li enn garson, Reoul, ki ti ena kat garson: Naat, Zera, Shama ek Miza. Ezai so fam Oolibama ki ti tifi Ana (ki ti garson Zibeon) ti donn li trwa garson Jeoush, Jalam ek Kora. Ala lalis bann tribi ki ti desandan Ezai: Elifaz ti anset bann tribi dan lalis ki swiv: tribi Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz ek Amalek. Tou sa bann la ti liye ar Ada, fam Ezai. Ezai so garson Reoul ti anset bann tribi swivan: Naat, Zera, Shama ek Miza. Zot ti liye ar fam Ezai ki ti apel Basmat. Ala lalis tribi ki ti liye ar Oolibama, tifi Ana: Jeoush, Jalam ek Kora. Tousala ti bann tribi desandan Ezai.
Bann Desandan Seir

20. Bann dimoun otoktonn pei Edom ti divize an plizier tribi ki ti retras zot anset parmi bann desandan Seir, enn dimoun kominote Orit. Ala enn lalis bann desandan la: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer ek Dishan. Lotan ti anset kominote Ori ek Eman. (Lotan ti ena enn ser ki ti apel Timna.) Shobal ti anset kominote Alvan, Manaat, Ebal, Shefo ek Onam. Zibeon ti ena de garson, Aiya ek Ana. (Limem sa Ana ki ti dekouver lasours termal dan landrwa inabite ler li ti pe pran swen bann bourik so papa.) Ana ti papa Dishon ki ti anset kominote Emdan, Eshban, Itran ek Sheran. Ana ti ena enn tifi ki ti apel Oolibama. Ezer ti anset kominote Bilan, Zavan ek Akan. Dishan ti anset kominote Ouz ek Aran. Ala lalis bann tribi Orit dan pei Edom: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer ek Dishan.
Bann Lerwa Edom

31. Avan ki ti ena lerwa dan Izrael, sa bann lerwa la ti gouvern pei Edom enn deryer lot:
Bela garson Beor depi Dinaba
Zobab garson Zera depi Bozra
Ousham depi rezion Teman
Adad garson Bedad depi Avit
(li ti gagn laviktwar lor bann Medianit dan enn batay dan pei Moab)
Samla depi Masreka
Shol depi Reobot-Lor-Larivier
Baal Anan garson Akbor
Adad depi Po (so fam ti apel Meetabel; li ti tifi Matred ek tizanfan Mezaab)
40. Ezai ti anset sa bann tribi Edomit la: Timna, Alva, Jetet, Oolibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel ek Iram. Landrwa kot sa bann tribi la ti reste ti pran nom tribi la.
Zozef Ek So Bann Frer
37
Zakob ti kontinie viv dan pei Kanaan kot so papa ti viv e ala zistwar so fami. Zozef, enn zennom 17 an ti pe okip mouton ek kabri ansam ar so bann frer, bann garson Bila ek Zilpa, de konkibinn so papa. Li ti donn move rapor so papa lor konportman so bann frer. Zakob ti ena enn preferans pou Zozef lor so bann lezot garson parski kan piti la ti ne li, li ti fini vinn bien vie. Li ti fer fer enn zoli manto extra dekore, extra lix pou so garson prefere. Ler bann lezot frer ti konpran ki zot papa ti kontan Zozef plis ki li ti kontan zot, zot ti refiz koz ar li dan enn manier fraternel. Enn fwa enn aswar, Zozef ti fer enn rev e kan li ti rakont zot so rev zot laenn pou li ti depas kad. Li ti rakont zot, “Ekout mo rev! Nou tou ti dan karo pe atas pake dible kan, san atann, mo pake drese, dibout drwat. Zot pake fer enn laronn otour mo pake e lerla zot pake bes latet pou salie li.” Bann frer la ti reazir, “Ki to’le dir? To pou vinn lerwa e to pou diriz nou lavi?” Pa bizen dir! Zot ti manga ankor plis akoz so rev e akoz seki li ti pe dir lor zot. Zozef ti gagn enn lot rev e li ti rakont so bann frer, “Dan mo nouvo rev, mo ti trouv soley, lalinn ek onz zetwal bes latet pou salie mwa.” Li ti osi al rakont so rev ar so papa ki ti kriye ar li, “Ki kalite rev sa? Eski to kwar ki to mama, to bann frer ek mwa nou pou bes latet pou salie twa? Bann frer la zot ti extra zalou me Zakob pa ti aret reflesi lor tousa.
Zot Ti Vann Zozef E Ti Amenn Li Dan Lezip

12. Enn zour kan bann frer Zozef ti al dan Shekem pou okip troupo so papa, Zakob ti dir Zozef, “To bizen al Shekem kot to bann frer pe okip nou troupo.” Zozef ti reponn, “Deswit!” So papa ti dir li, “Al gete si to bann frer korek, si troupo oke. Lerla retourne pou dir mwa.” So papa ti avoy li fer komision andeor Vale Ebron. Zozef ti ariv Shekem e li ti pe mars-marse dan sa rezion la kan enn dimoun ti trouv li e ti dimann li, “Ki to pe rode?”

16. Zozef ti reponn, “Mo pe rod mo bann frer ki pe okip zot zanimo. Eski ou kone kot zot ete?” Dimoun la ti reponn, “Zot finn fini ale. Mo ti tann zot pe dir ki zot ti pe al Dotan.” Zozef ti pran sime Dotan kot li ti zwenn so bann frer. Kan zot ti trouv li pe vini depi lwen, bann frer la ti fer enn plan pou touy li. “Get li vini, Misie Rev! Anou avoy li manze e lerla nou zet li dan enn pwi sek. Nou va dir ki enn zanimo feros finn touy li. Lerla nou gete ki ariv so bann rev.” Kan Roubenn ti tann zot, li ti sey anpes so lamor. Li ti dir zot, “Pa bizen touy li. Les nou zet li dan sa pwi ki dan enn rezion inabite. Pa neseser bles li.” Li ti dir zot sa parski li ti ena enn plan pou sap so lavi e lerla retourn li kot so papa. Ler Zozef zwenn zot, zot ti may li, desir so zoli manto delix; zot ti sarye li e ti zet li dan pwi sek. Ler zot ti pe manze, zot ti trouv enn group vwayazer Ismaelit ki ti pe pas par la lor sime Lezip. Zot bann samo ti sarze ar zepis ek larezinn. Zida ti dir so bann frer, “Bet sa touy li e kasiet laverite! Olie sa, anou vann li ar bann Ismaelit. Koumsa nou pa pou bizen fer li dimal. Apre tou li nou frer, nou prop disan. Zot tou ti tom dakor. Ler bann komersan Midianit ti pe pase, bann frer la tir Zozef depi dan pwi e zot ti vann li pou 20 pies larzan ar bann Ismaelit ki ti amenn li Lezip.

29. Ler Roubenn ti retourn kot pwi la, li pa ti trouv so frer Zozef. Li ti desir so lenz pou exprim so sagren. Li ti al get so bann frer e ti dir zot, “Zozef pa la! Ki pou fer aster?” Lerla zot ti touy enn kabri e zot ti plonz manto Zozef dan disan kabri. Zot ti amenn manto la kot Zakob e ti dimann li, “Nou’nn trouv sa! Eski pou ou garson sa?” Zakob ti rekonet manto la e li ti reponn, “Pou li sa. Sirman enn zanimo feros finn touy li. Li finn desir-desir mo garson.” Dan so douler Zakob ti desir so lenz e ti anvlop so lekor ar gouni. Li ti fer enn long peryod dey. So bann tifi ek garson ti vinn konsol li me li ti refiz konsolasion. Li ti dir zot, “Mo pou al dan lemonn dimoun mor avek larm pou mo garson Zozef dan lizie.” Letansa bann komersan ti vann Zozef ar Potifar, enn ofisie dan lakour Faraon. Potifar ti kapitenn dan larme ki ti okip sekirite pale rwayal.
Zida Ek Tamar
38
Apepre mem lepok, Zida ti kit so bann frer pou al res kot enn dimoun ki ti apel Ira ki ti sorti lavil Adoulam. Laba Zida ti zwenn enn zenn fam Kanaan. Fam le so papa ti apel Shoua. Li ti marye ar li e so fam ti gagn enn garson. Zida ti apel li Er. Kan li ti reansent, li ti gagn enn deziem garson ki li ti apel Onan. Pli tar li ti gagn enn trwaziem garson ki li ti apel Shela. Zida ti dan Akzib kan garson la ti ne. Pou so premie garson Er, Zida ti fer demann enn tifi ki ti apel Tamar. Parski Er ti pe move kalite fane, Bondie ti bien mekontan e finalman li ti pran so lavi. Lerla Zida ti dir Onan, tifrer Er, “Al mont lor lili ar to belser, vev Er. Fer to devwar anver fam to frer pou ki to frer kapav ena desandan.” Me Onan ti kone ki zame sa bann zanfan la pa pou vinn pou li. Alor, sak fwa ki li ti ena relasion ar so belser, li ti desarz andeor pou ki so frer Er zame ti pou ena desandan. Bondie pa ti kontan e li ti pran so lavi. Lerla Zida ti dir so belfi Tamar, “Retourn kot to papa, pa remarye e atann ki Shela vinn gran.” Li ti dir sa parski li ti kwar ki Shela ti pou zwenn lamor parey kouma so de premie garson. Tamar ti retourn lakaz so papa.

12. Enpe pli tar, Zida so fam ti mor. Kan peryod dey ti fini, Zida ek so kamarad Ira Adoulam ti al Timna kot ti pe koup lalenn so mouton. Kikenn ti dir Tamar ki so boper ti pe al Timna pou fer koup lalenn so mouton. Deswit li ti tir so lenz dey, met lenz normal, kouver so vizaz ar enn vwal e li ti al asiz dan lantre Enaim, enn lavil ki ti lor larout pou al Timna. Li ti bien kone ki so tibofrer Shela ti finn vinn enn zom me Zida pa ti apel li pou marye ar zennom la. Kan Zida ti trouv li, li ti kwar ki li ti zis enn travayer sex parski so figir ti kouver ar enn vwal. Zida ti al drwat lor li dan bor sime e ti dimann li, “Ki to pri?” (Li pa ti kone ki li ti pe koz ar so belfi.) Tamar ti dir li, “Ki ou pou ofer mwa?” Zida ti reponn, “Enn zenn kabri dan mo troupo.” Tamar ti dir li, “Dakor si ou donn enn avalwar ziska ki ou fer livre tikabri la.” Zida ti dimande, “Ki kapav donn twa kouma avalwar?” Tamar ti reponn, “Donn mwa ou sevalier ek ou sagay.” Zida ti donn li seki li ti dimande. Zot ti ena relasion e li ti tom ansent. Tamar ti retourn kot li, tir so vwal e li ti remet so lenz dey.

20. Zida ti dimann so kamarad Ira al livre tikabri la e repran bann lartik ki li ti depoze kom avalwar me Ira pa ti zwenn fam la. Li ti dimann bann dimoun dan Enaim, “Kot sa travayer sex ki ti la lor larout?” “Zame pa ti ena sa isi,” zot ti reponn. Ira ti al get Zida pou dir li, “Pa finn trouv so bout! Bann dimoun laba finn dir mwa ki zame pa finn ena travayer sex laba.” Zida ti dir, “Be les li gard lartik avalwar. Falepa ki dimoun riy nou. Nou finn sey peye me pa finn trouv li.” Trwa mwa pli tar kikenn ti dir Zida ki so belfi Tamar ti pe fer travay sex e ki li ti ansent. Zida ti donn lord, “Al sers li e bril li vivan!”

25. Ler ti pe trenn-trenn li pou bril li, li ti dir, “Al dir mo boper ki dimoun ki propriyeter sa de laryik la, limem papa mo zanfan. Get bien sa sevalier ek sa sagay la e al rod zot propriyeter.” Zida ti rekonet so sevalier ek sagay e li ti dir, “Li ena rezon! Mo pa finn respekte mo prop parol. Mo ti bizen marye li ar mo garson Shela.” Apartir sa zour la, Zida pa ti ena relasion ar Tamar.

27. Kan ler akousman ti pe aprose, ti dekouver ki Tamar ti pou gagn zimo. Kan li ti koumans gagn douler akousman, enn lebra ti paret. Famsaz ti atas enn difil rouz otour sa lebra la e li ti dir, “Sannlala premie!” Me lebra la ti rerantre e lot zimo la ti sorti premie. Famsaz la ti dir, “Anbon! Koumsa ki to trik lotla?” Ti apel li Perez. Ler lotla ti sorti ar difil rouz otour enn lebra, ti apel li Zera.
Zozef Ek Fam Potifar
39
Rapel ki bann komersan ti vann Zozef ar Potifar, enn ofisie dan lakour Faraon. Potifar ti kapitenn dan larme ki ti okip sekirite pale rwayal. Bondie ti pe protez Zozef ki ti gagn boukou sikse. Li ti pe viv dan lakaz Potifar ki ti konpran ki Bondie ti pe protez li parski li ti pe reysi tou seki li ti pe antreprann. Potifar ti extra kontan li e ti fer li vinn so serviter personel ki ti responsab lakaz Potifar ek tou so dibien. Apartir samomanla, grasa Zozef, Bondie ti beni lakaz Potifar; ti beni osi tou seki ti dan so lakaz ek dan so karo. Potifar ti les tou dan lame Zozef; li pa ti okip nanye apart manze ki li ti pe manze. Zozef ti ena enn lekor atlet e li ti enn zoli garson. Madam Potifar ti atire e enn zour li ti dir li dir Zozef vinn lor lili ar li. Zozef ti refize e li ti dir madam la, “Madam, ou misie, mo met ek patron, pa ena pou okip nanye dan lakaz akoz mo la pou fer tou seki bizen. Li finn donn mwa foul pouvwar e mo ena otan lotorite ki li lor tou kiksoz apart lor ou. Mo pa gagn drwa fer nanye imoral. Pese sa!” Malgre madam la ti lastik li toulezour, Zozef ti tini ferm e ti refiz mont lor lili ar li.

11. Enn zour kann okenn serviter pa ti la, Zozef ti rant dan lakaz pou okip so travay. Madam Potifar ti trap so manto for e ti dir li “Vinn ar mwa lor lili!” Zozef ti reysi sove me so manto ti res dan lame madam la. Kan li ti trouv sa, li ti apel so bann servant e li ti kriye for-for, “Get sa zotmem! Sa Ebre ki mo mari ti amenn dan nou lakaz finn ensilte nou. Li finn rant antret dan mo lasam e li finn sey viol mwa. Ler li tann mwa kriye osekour, li tire me li kit so manto ki ti anba kot mo lipie.” Madam la ti gard manto la ar li ziska ki Potifar ti arive. Li ti rakont so mari mem zistwar, “Sa Ebre ki ou ti amenn dan nou lakaz ti rant antret dan mo lasam e li ti ensilte mwa. Ler li ti tann mwa kriye osekour, li ti tire me li kit so manto ki ti anba kot mo lipie.

19. Met ek Patron Zozef ti extra manga e li ti donn lord pou fer aret Zozef e met li dan lazol kot ti gard prizonie lerwa. Me Bondie ti pe mars ar Zozef e li ti beni so proteze. Gardprizon ti bien apresie li. Li ti fer Zozef vinn sef prizonie ki ti responsab pou okip tou seki pase dan prizon. Gardprizon la pa ti ena pou kas latet ar seki Zozef ti pe okipe parski tou ti pe mars korek-korek parski Bondie ti pe protez li e ti fer li reysi dan tou seki li ti pe fer.
Zozef Enterpret Rev Prizonie
40
Enpe letan ti pase. Enn zour responsab diven ek sef boulanzri ti ofans Faraon. Li ti bien mekontan. Li ti fer met zot toulede dan prizon dan lakaz kapitenn gardprizon, dan mem prizon kot Zozef ti ete. Zot ti pas enn long peryod dan prizon e kapitenn la ti dir Zozef okip responsab diven ek sef boulanzri. Enn swar dan sa prizon la, responsab diven ek sef boulanzri toulede ti fer enn rev me zot de rev ti ena sinifikasion diferan. Kan Zozef ti vinn get zot gramaten, li ti konpran ki toulede ti boulverse. Li ti dimann zot, “Kifer zot paret trakase zordi?” Zot ti reponn, “Nou de finn fer enn rev sakenn me personn pa pe kapav explik nou zot sans.” Zozef ti dir zot, “Zis Bondie ki kapav donn nou kapasite enterpret rev. Ale, rakont mwa zot rev!”

9. Responsab diven ti koz premie, “Dan mo rev ti ena enn pie rezen ar trwa brans. Lor vites li ti bourzone, fleri e grap rezen ti vinn mir. Koup diven Faraon ti dan mo lame. Donk mo trap grap rezen, pres for, fer zi rant dan koup la e mo donn li Faraon.” Zozef dir li, “Ala mesaz la! Trwa grap rezen vedir trwa zour. Dan trwa zour, Faraon pou larg twa, pardonn twa e redonn twa to plas. To pou rekoumans donn li so diven kouma avan kan to ti so responsab diven. Me pa bliye mwa kan tou pe mars korek-korek pou twa. Rann enn servis mansionn mo nom ar Faraon e ed mwa sort dan prizon. To kone, ti kidnap mwa, ti amenn mwa isi e isi mo pa finn fer nanye pou merit santans prizon.”

16. Kan sef boulanzri ti trouve ki rev responsab diven ti pozitif, li ti dir Zozef, “Mo’si mo finn fer enn rev. Mo ti pe sarye trwa pagne dipen lor mo latet. Dan pagne lao net ti ena toutsort kalite gato pou Faraon e bann zwazo ti pe bek-bek zot.” Zozef ti dir li, “Ayaya! Trwa pagne vedir trwa zour. Dan trwa zour, Faraon pou fer twa sorti dan prizon e li pou fer sot to likou. Apre li pou fer atas to lekor lor enn poto e bann votour pou vinn desir-desir to laser.”

20. Zour so laniverser, trwa zour pli tar, Faraon ti donn enn banke pou tou so bann ofisie. Li ti fer larg responsab diven ek sef boulanzri e fer amenn zot divan so bann administrater. Li ti redonn responsab diven so plas e li ti ordonn ekzekision sef boulanzri. Tousa ti arive kouma Zozef ti predir. Me responsab diven pa ti fer okenn mansion nom Zozef. Li ti bliye li net.
Zozef Enterpret Rev Faraon
41
De-zan pli tar Faraon ti reve ki li ti pe diboute lor bor Larivier Nil kan set vas bien nouri ek anbonn sante sorti dan larivier e ti koumans manz lerb. Zis apre set lezot vas mengi-mengi, lapo-lezo sorti dan larivier. Zot koste ar bann vas anbonn sante e koumans devor zot. Faraon so somey kase. Ler li ti reysi redormi, li ti fer enn lot rev. Set zepi may plen ek pome ti pouse lor enn tiz. Lerla set nouvo zepi may ti ouver. Sa deziem group la ti meg e setif, vadire divan dezer ti bril zot. Me seki ti meg ek setif ti aval seki ti plen ek pome. Kan so somey ti kase Faraon ti realize ki li ti reve. Me kouma rev la ti pe minn so latet, boner gramaten li ti fer tou bann gran koko dan Lezip vinn get li. Li ti rakont zot so rev me personn pa ti pe kapav donn enn bon explikasion.

9. Lerla responsab diven dir Faraon, “Mazeste, mo bizen konfes mo erer! Kan ou ti ankoler ar mwa ek sef boulanzri e ou ti fer met nou dan prizon dan lakaz kapitenn gardprizon, enn swar nou toulede ti fer enn rev e sak rev ti ena enn sans diferan. Dan prizon ti ena osi enn zenn Ebre ki ti esklav kapitenn gardprizon. Nou ti rakont li nou rev e enterpretasion ki li ti done ti tap anplen ladan mem. Kouma li ti dir, ou ti redonn mwa mo plas e ou ti fer sot likou lotla.” Faraon ti donn lord fer amenn Zozef divan li e sa ti fer toutswit. Zot ti fer li bengne, raze ek sanz lenz avan amenn li divan Faraon ki ti dir li, “Mo finn fer enn rev ki pe fer tou dimoun vinn pagla. Mo tann dir ki to for lor enterpretasion rev.” Zozef ti reponn, “Mwa, non, Votmazeste me Bondie kapav donn nou enn enterpretasion favorab.”

17. Alor, Faraon ti koumans rakonte, “Mo ti reve ki mo ti pe dibout dan bor Larivier Nil kan set vas bien nouri ek anbonn sante ti sorti dan dilo pou vinn manz lerb. Lerla set vas mengi-mengi, lapo-lezo sorti dan larivier. Zame mo ti finn trouv zanimo otan fay. Zot ti koumans devor bann vas anbonn sante. Ler zot ti fini, pa ti pou kapav fer diferans parski zot ti parey kouma zot ti ete avan. Mo somey ti kase. Ler mo ti redormi, mo ti fer enn lot rev. Set zepi may plen ek pome ti pouse lor enn tiz. Lerla set nouvo zepi may ti ouver. Sa deziem group la ti meg e setif, vadire divan dezer ti bril zot. Me seki ti meg ek setif ti aval seki ti plen ek pome. Mo finn dimann bann gran koko explik mwa me zot tou zot finn fel.”

25. Zozef ti dir Faraon, “Toulede rev pe dir mem zafer; Bondie pe prevenir ou. Set vas anbonn sante reprezant set an; set zepi may zot ‘si zot reprezant set an. Set vas lapo-lezo ek set zepi may setif zot reprezant set an lafaminn. Kouma mo ti dir ou Bondie pe prevenir ou. Pandan set an pei pou tap plen me apre pou ena set an mizer nwar e dimoun pou bliye net peryod soulbontan parski difikilite pou tap pil. Dimoun pou telman soufer ki zot memwar pou efas tou souvenir peryod jalsa. Repetision mem mesaz dan de rev separe vedir ki biento Bondie pe ekzekit so plan.

33. “Ou bizen swazir enn dirizan konpetan pou diriz pei. Ou bizen osi nom plizier ofisie pou administre pei. Met enn levi 20% lor prodiksion agrikol pandan 7 an bonannza pou fer enn rezerv pou letan dir. Donn bann ofisie pouvwar pou ramas ek stok manze dan grenie tou bann lavil e donn zot responsabilite pou veye. Koumsa pou ena enn bon stok manze e dimoun pa pou mordefen.”
Zozef Vinn Premie Minis Lezip

37. Faraon ek so bann administrater ti dakor ar sa bann lide la e li ti dir zot, “Mo pa kwar ki enn dimoun pli bon ki Zozef ekziste parski lespri Bondie dan so leker.” Li ti dir Zozef, “Li kler ki Bondie pe gid twa. Akoz sa, to enbatab! Mo pe met twa ansarz pei e tou dimoun pou obeir to bann lord. To pouvwar pou zis enn tigit pli feb ki pou mwa. Donk, mo pe fer twa vinn premie minis Lezip.” Faraon ti tir sevalier ki ti dan so ledwa e ti met li dan ledwa Zozef. Anplis li ti donn li enn manto len ek enn lasenn lor. Zakob ti gagn drwa servi deziem saryo rwayal e ti ena solda ki ti galoup divan-divan pou dir dimoun avanse, pa bar sime premie minis. Li ti ena tou pouvwar premie minis Lezip. Faraon ti dir li, “Mwa Lerwa Lezip, mo dekrete ki apartir zordi personn dan Lezip pa pou gagn drwa ni lev lame, ni lev lipie san to permision.” Li ti donn Zozef enn nom Ezipsien: Zafenat Panea; li ti osi donn li enn fam, Asenat, ki ti tifi Potifera, enn pret dan lavil Eliopolis. Zozef ti ena 30 an ler li ti vinn premie minis Faraon. Li ti vizit bann diferan landrwa dan pei Lezip. Pandan 7 lane bonannza, Zozef ti fer ramas enn bon rezerv dan bann grenie tou lavil. Dan sak lavil ti ena enn grenie ranpli ar manze ki ti sorti dan bann karo toutotour. Ti ena telman may ki Zozef ti aret mizire; vadire disab lor laplaz.

50. Avan letan dir vini, Asenat ti donn Zozef de garson. Li ti dir, “Bondie finn fer mwa bliye mo soufrans ek fami mo papa.” Akoz sa li ti apel premie garson la Manase. Li ti osi dir, “Bondie finn donn mwa zanfan lor later kot mo finn bien soufer.” Akoz sa li ti apel so deziem garson Efraim. Set banane bonannza ti fini e set banane mizer nwar ti koumanse, parey kouma Zozef ti predir. Dan bann lezot pei dimoun ti pe mordefen me dan Lezip ti ena manze pou tou dimoun. Kan lafen ti koumans fer fraka dan Lezip, dimoun dimann Faraon donn zot manze. Li ti dir zot al get Zozef e ekout so bann enstriksion. Lafaminn ti pe file partou. Zozef ti donn lord ouver bann grenie pou vann manze ar bann Ezipsien. Dimoun sorti partou ti pe vinn Lezip pou aste may ar Zozef parski lafaminn ti pe fer ravaz partou.
Bann Frer Zozef Vinn Lezip Pou Aste May
42
Kan Zakob ti aprann ki ti ena may dan Lezip, li ti dir so bann garson, “Fer kiksoz! Tann dir ena may dan Lezip. Al laba, al aste enpe pou anpes nou mordefen.” Dis demi-frer Zozef ti al Lezip pou aste may me Zakob pa ti les Zozef so prop frer Benzamen al ar zot parski li ti per tansion enn maler ariv li. Bann garson Zakob ti ariv dan Lezip ar lezot dimoun ki ti vinn aste may parski dan pei Kanaan ti ena lafaminn. Zozef, premie minis Lezip ti pe vann may ar dimoun ki ti sorti partou dan lemonn. Ler bann frer Zozef ti arive, zot ti bes latet pou salie li. Zozef ti rekonet so bann frer me li ti fer koumadir li pa ti konn zot. Li ti dimann zot sek-sek, “Kot zot sorti?” Zot ti reponn, “Nou sorti pei Kanaan. Nou finn vinn aste manze.”

8. Zozef ti rekonet so bann frer me bannla pa ti rekonet li. Li ti rapel bann rev ki li ti fer lor zot e li ti dir zot ar enn ton dir, “Zot bann espion zot! Zot finn vinn gete kot nou pei ena febles.” Zot ti reponn, “Non, non, senier! Tret nou kouma ou esklav. Nou finn vinn aste manze. Nou tou nou bann frer. Nou asir ou, nou pa finn vinn espione. Nou dimoun onet nou.” Zozef fann ar zot, “Non, mo kone zot finn vinn gete ki bann febles ki ena dan nou pei!” Bann frer la ti dir li, “Nou ti adouz frer. Nou tou garson mem papa ki viv dan pei Kanaan. Enn finn mor. Nou dernie frer finn res ar nou papa.” Zozef ti dir, “Mo kone ki mo pe dir! Mo kone zot bann espion e mo pou teste zot. Onom Faraon mo deklare ki zot pa pou kapav kit pei Lezip tanki zot ti frer pa vinn isi. Enn parmi zot al sers li vini. Leres pou antray isi ziska ki nou met laverite okler. Si zot pa reysi prouve ki zot pe koz laverite savedir zot bann espion.” Zozef ti fer met zot dan prizon pou trwa zour. Lor trwaziem zour, Zozef ti dir zot, “Mo kontan ek respe Bondie e pou sov zot lavi, ala seki mo propoze. Pou prouve ki zot onet, enn parmi zot bizen res dan prizon e tou lezot zot kapav retourn lakaz ar manze ki zot finn aste. Apre zot bizen amenn zot tifrer isi. Sa li pou enn prev ki zot pe koz vre e pa pou ena ekzekision.” Zot ti aksepte kondision e sakenn ti pe dir so kamarad, “Aster nou pe peye pou seki nou ti fer ar nou frer. Kan li ti dan pens e li ti pe sipliy nou pou ed li, nou ti avoy li promne. Aster nou pe konn mem douler.”

22. Roubenn ti koze, “Mo ti dir zot pa fer sa garson la dimal e zot pa ti ekoute. Aster nou pe peye pou ditor ki nou ti fer li. Zozef ti tann tou seki zot ti pe dir e zot pa ti kone parski tousaletan la zot ti pe kominike atraver enn enterpret. Zozef ti kit zot parski li pa ti pe kapav tini so larm. Ler li ti rekapav koze, li ti retourne, ti swazir Simeon e ti fer atas li divan toulezot.
Bann Frer Zozef Retourn Kanaan

25. Zozef ti donn lord so bann zom pou ranpli bagaz so bann frer ar may, remet zot lamone dan zot sak e donn sakenn manze pou vwayaz. Diskretman zot ti fer sa. Bann frer la ti met may ki zot ti aste lor zot bourik e zot ti kit sa landrwa la. Kot zot ti arete pou pas lanwit, enn bann frer la, ler li ti ouver so sak pou tir manze pou nouri so bourik, li ti trouv lamone dan sak la. Li ti kriye, “Mo lamone finn retourne! Ala li la dan mo sak.” Zot ti trakase e leker ti pe pok-pok. Lafreyer ti pe chombo zot. Zot ti pe dir, “Ki pe ariv nou Bondie?” Ler zot ti ariv kot zot, zot ti rakont tou zot papa. Zot ti dir li, “Premie minis Lezip ti koz brit ar nou e ti akiz nou ki nou ti pe espionn so pei. ‘Nou ti dir li ki nou pa bann espion, ki nou dimoun onet, ki nou ti adouz frer, zanfan mem papa, ki enn finn mor e ki pli zenn la finn res ar nou papa dan pei Kanaan’. Premie minis la ti repon, ‘Pou kone si zot pe koz laverite, enn parmi zot pou res isi, lezot pou al kot zot ar may ki zot finn aste pou donn zot fami manze. Apre zot bizen revinn isi ar zot tifrer. Sa li pou enn prev ki zot pa pe koz manti, ki zot pa bann espion. Lerla mo pou liber zot frer e donn zot permision pou etabli isi e fer komers.’ ”

35. Ler zot ti pe devid zot sak, zot ti retrouv larzan ar ki zot ti pey pou may. Sa ti fer zot tou, Zakob ek so bann garson, bien trakase. Zakob ti dir zot, “Eski zot ole mo perdi tou mo bann zanfan? Zozef finn mor, Simeon prizonie; aster zot ole ki mo perdi Benzamen. Kifer zis mwa ki bizen soufer!” Roubenn ti dir so papa, “Si mo pa revini ar Benzamen, ou kapav pran lavi mo de garson. Les sa dan mo lame e mo pou retourn li lakaz.” Me Zakob ti ensiste, “Mo pa pou les mo garson al ar zot. Deza so frer finn mor. Mo ena zis li tousel aster. Maler kapav arive lor sime. Mo vie aster. Si sa arive, lasagren ek douler pou touy mwa.”
Bann Frer Zozef Retourn Dan Lezip Ar Benzamen
43
Lafaminn dan Kanaan ti pe anpire. Kan lafami Zakob ti fini konsom manze ki ti aste dan Lezip, Zakob ti dir so bann garson, “Retourn laba e aste ankor enpe manze pou nou.” Zida ti dir so papa, “Premie minis la ti dir nou ar boukou fermte ki nou pa pou kapav koste kot li si nou tifrer pa ar nou. Si ou dakor ki Benzamen vinn ar nou, nou pou al laba pou aste manze. Sinon, nou pa pou ale parski finn dir nou kare-kare ki san prezans nou tifrer, peyna sime zwenn dimoun ki bizen pou aste manze. Zakob ti koze, “Kifer zot donn mwa otan traka? Kifer zot finn bizen dir ki ti ena enn zanfan ar mwa?” Zot ti explik li, “Misie la ti pe poz boukou kestion lor noumem ek nou fami. ‘Eski zot papa ankor vivan? Eski zot ena enn lot frer?’ Nou zis ti bizen reponn onetman. Nou pa ti kapav devine ki li ti pou dir nou amenn nou frer.”

8. Zida ti dir so papa, ” ‘Pa, les mo amenn ti garson la ar mwa. Nou al Lezip deswit. Koumsa personn pa pou mordefen. Mo garanti so sekirite ar mo prop lavi. Si mo pa retourne ar li korek-korek, les tou tor, les tou blam tom lor mwa. Si nou pa ti perdi letan, nou ti pou fini ale, retourne de fwa.” Lerla Zakob ti dir zot, “Si bizen fer seki bizen fer, mo konsey zot amenn ar zot enn kado pou premie minis. Met dan zot bagaz enpe larezinn, dimiel, zepis, pistasio ek zamann, meyer prodwi ki ena dan nou pei. Amenn de fwa plis lamone parski zot pou bizen rann sa lamone ki zot ti trouve dan zot sak. Kikfwa kikenn finn fer erer. Ale! Pran zot frer e ale lor vites. Nou priye Bondie ki premie minis la sagren nou e rann nou Benzamen ek Simeon. Mwa mo met tou dan lame Bondie. Si ena pou perdi, va perdi.”

15. Lerla bann frer la ti pran kado pou premie minis, pran lamone ki ti bizen e zot ti pran sime Lezip ar Benzamen. Dan Lezip zot ti al get Zozef. Ler Zozef ti trouv Benzamen ar zot, li ti dir so sef serviter, “Amenn sa bann dimoun la kot mwa. Nou pou pran repa midi ansam. Fer touy enn zanimo e prepar nou repa. Sef serviter la ti ekzekit lord so met ek patron e ti amenn bann frer la dan lakaz Zozef. Ler zot ti pe ariv pre kot lakaz la, zot ti koumans gagn per e zot ti panse, “Sirman pe amenn nou la akoz sa larzan ki ti dan nou sak kan nou ti la dernie fwa. Sir, zot pou sot lor nou, sezi tou seki nou ena e lerla atas nou dan esklavaz.” Ler zot ti ariv kot laport, zot ti dir sef serviter la, “Silvouple Sef, ekout nou! Nou ti deza vinn isi pou aste manze. Lor sime retour, ler nou ti ouver nou sak, nou ti retrouv tou larzan ar ki nou ti aste may. Larzan la ar nou parski nou’le rann li so propriyeter. Anplis nou ena larzan ki neseser pou aste ankor enpe manze. Pa kone kisannla ti met sa lamone la dan nou sak.”

23. Sef serviter la ti dir zot, “Pa per! Kaspalatet! Sirman zot Bondie ek Bondie zot papa ti met kas la dan zot sak. Parski mwa mo kone ki zot ti solde tou kont. Peyna det!” Lerla li ti al sers Simeon, vini. Sef serviter ti fer zot rant dan lakaz. Li ti donn zot dilo pou zot lav lame-lipie e li ti al nouri zot bourik. Bann frer la ti tir bann kado pou donn Zozef kan li ti pou vini midi parski ti enform zot ki zot ti pou manze ar li. Kan Zozef ti arive, zot ti al ver li, bes latet, salie li. Zozef ti dimann zot si zot ti bien e ti dimann nouvel zot papa, “Ki nouvel zot vie papa, eski li bien, eski li ankor vivan?” Zot ti reponn Zozef, “Nou vie papa, ou serviter lwayal, li touzour la e li anbonn sante.” Zot ti azenou divan li e zot ti bes zot latet net anba.

29. Kan Zozef ti trouv so tifrer, Benzamen, li ti dir, “An, se li sa tifrer ki zot ti mansione. Bondie beni twa mo garson!” Zozef ti sorti lor vites parski prezans so tifrer ti boulvers li. Li pa ti pe kapav tini so larm. Li ti al dan so lasam pou plore. Apre, li ti lav so figir, ti retourne, ti kontrol so emosion e ti donn lord pou servi manze. Zozef ti asiz kot enn latab e so bann frer kot enn lot. Bann Ezipsien ti kot enn lot latab parski, pou zot, li ti enn laont manz lor mem latab ar bann Ebre. Bann frer Zozef ti asiz vizavi Zozef, dan lord laz, depi pli gran ziska pli piti. Ler zot get laranzman ki ti fer, zot ti gagn sok. Ti servi zot manze depi latab Zozef e Benzamen ti gagn senk fwa plis ki lezot. Zot tou ti manze-bwar ar Zozef ziska zot ti sou.
Enn Koup Manke
44
Zozef ti dir so sef serviter, “Ranpli sa bann dimoun la zot sak ar otan manze ki zot kapav sarye, e lao dan sak sak met lamone ki zot finn peye pou may. Dan sak dernie frer la, apart so kas, met osi mo koup an-narzan. Sef serviter ti fer seki ti dir li fer. Boner lelandime gramaten, bann frer Zozef ti pran sime retour ar zot bourik. Kan zot ti fer enn tibout distans depi lavil, Zozef ti dir so sef serviter, “Degaze al aret sa bann zom la. Dimann zot kifer zot fer malang dan lasiet dan lakel finn donn zot manze. Dimann zot kifer zot finn koken koup an-narzan to met ek patron. Samem koup ki li servi pou bwar ek pou predir lavenir. Sa li enn krim bien-bien serye!”

6. Ler sef serviter ti zwenn zot, li ti repet seki so met ek patron ti dir li dir. Bann frer Zozef ti reponn, “Kifer ou koz koumsa ar nou, misie? Nou fer serman ki nou pa finn fer seki ou pe dir. Ou bien kone ki nou ti retourn larzan ki nou ti trouv dan nou sak. Kifer nou pou al koken larzan ousa lor dan lakaz ou met ek patron aster? Fouy nou tou e si ou trouv seki ou pe rode dan sak kikenn, be lamor se so rekonpans e leres bann frer aksepte vinn ou esklav.” Li ti aksepte lor enn kondision: seki koupab pou vinn esklav e leres kapav retourn kot zot, lib. Zot ti poz zot sak lor later e zot ti ouver li. Sef serviter ti koumans fouy bann sak. Li ti koumans ar sak pou seki pli vie pou fini ar sak pou seki pli zenn. Se dan sak Benzamen ki ti gagn koup la. Bann frer la ti desir zot lenz pou dir zot douler; lerla zot ti resarz bann bourik e ti retourn dan lavil.

14. Kan Zida ek so bann frer ti retourn kot Zozef, li ti ankor la. Zot ti bes latet pou salie li. Zozef ti dir, “Ki zot finn rod fer? Zot pa ti kone ki enn dimoun dan mo pozision fasil dekouver laverite parski mo lizie trouv pli lwen? Zida ti reponn, “Ki nou kapav dir senier? Initil defann! Kouma pou prouv nou inosans kan Bondie pe montre ki nou koupab. Aster nou tou nou finn vinn ou esklav, pa zis propriyeter sak kot finn trouv koup la.” “Non, non!” Zozef ti dir. “Zis koupab ki pou vinn mo esklav. Leres, retourn kot zot papa san traka.”
Zida Pled Anfaver Benzamen

18. Zida ti avans ver Zozef e ti koz ar li, “Silvouple Grandimoun, permet mwa dir ou enn zafer san ki mo gagn per. Pa ankoler senier. Ou zis enn tigit pli piti ki Faraon. Patron, ou ti dimann nou ‘Eski nou ena papa; eski nou ena enn lot frer?’ Nou ti reponn ou, ‘Nou ena papa e nou ena enn tifrer ki ti ne ler nou papa ti bien vie. Ti garson la so frer finn mor e li sel zanfan so mama ki ankor vivan. So papa extra kontan li. Senier ou ti dir nou amenn li isi pou ou kapav gete e nou ti dir ou ki piti la pa kapav kit so papa; si li fer sa, so papa pou mor. Lerla ou ti dir nou, ‘Mo pa pou admet zot dan mo prezans si zot dernie frer pa akonpagn zot.’ Ler nou ti retourn lakaz, nou ti rakont tou nou papa. Pli tar li ti dir nou revinn isi pou aste ankor manze. Nou ti dir li ki ou pa pou admet nou dan ou prezans si nou tifrer pa ar nou. Nou pou kapav al sers manze si nou tifrer ar nou.’ Nou papa lerla ti dir nou, ‘Gete! Mo fam Rashel ti donn mwa zis de garson. Enn ladan finn kit mwa. Kikfwa enn zanimo feros finn desir-desir li. Mo pa finn retrouv li. Aster zot ole pran deziem garson Rasel. Si kiksoz ariv li, mo leker pou kase. Mo tro vie pou tini tousa!’

30. “O met ek patron!” Zida ti kontinie, “si mo retourn lakaz san mo tifrer, kouma mo papa trouv sa li pou tom sek. So lavi depann lor lavi mo tifrer e absans Benzamen pou touy li. Les mo osi dir ou ki mo finn garanti mo papa ki si ariv Benzamen kiksoz, mo pou donn mo lavi. Mo responsab so sekirite ek so lavi. O Grandimoun, aksepte ki mo res isi kouma ou esklav e les mo tifrer ek mo bann lezot frer retourn lakaz. Enposib pou mwa reget figir mo papa si Benzamen pa ar mwa. Senier, mo pa ena kouraz get soufrans enn vie papa.”
Zozef Kas Lakle
45
Zozef nepli ti pe kapav kontrol so emosion divan so bann serviter. Li ti dir zot kit lasam kot zot ti ete, ale. Apart so bann frer pa ti ena personn ler li ti dir so bann frer ki limem Zozef. Li ti kriye-plore for e bann Ezipsien ti tann li. Nouvel la ti rant dan zorey Faraon. Li ti dir so bann frer, “Momem Zozef! Eski mo papa ankor vivan?” Bann frer la ti gagn sok. Lerla li ti dir so bann frer koste ar li. Li ti dir zot, “Vinn pli pre! Wi, mo zot frer Zozef ki zot ti vande ar komersan e ki finn fini dan Lezip. Aster pa bizen zot santi zot koupab parski zot ti vann mwa. Ti ena lame Bondie ladan. Li ti bizen avoy mwa divan-divan dan Lezip pou ki mo kapav sov lavi dimoun. La nou dan deziem lane lafaminn; ena pou fer fas ankor senk an e pandan sa peryod la pa pou ena ni plante, ni rekole. Bondie finn fer enn plan pou ki mo kapav sap lavi dimoun e asire ki zot ek zot desandan sirviv. Se pa zot fot me volonte divinn. Li finn fer mwa vinn premie minis e se mwa ki diriz Lezip.

9. “Degaze al kot papa! Dir li sa, ‘Zozef dir ou ki Bondie finn fer li vinn dirizan Lezip; li dir ou vinn zwenn li vit. Ou kapav viv dan rezion Goshenn ki pre kot li reste. Koumsa ou, ou zanfan, ou tizanfan, ou bann troupo bef, mouton, kabri, tou seki ou posede kapav viv ansekirite. Si ou dan Goshenn, li pou kapav okip ou. Ena ankor senk an difikilte e li pa’le ki ou ek ou fami soufer.’ ” Zozef ti kontinie, “Mo bann frer, e twa Benzamen, zot konpran ki mwa Zozef, mo finn vinn enn dirizan pwisan dan Lezip. Donn mo papa tou detay e dir li fer vit pou vinn isi ar zot.” Lerla li ti may Benzamen e li ti koumans plore; Benzamen ti may li for e li ‘si ti pe plore. Lerla ar sanglo dan lavwa, Zozef ti may so bann frer enn par enn e li ti anbras zot. Apre sa so bann frer ti koumans jaloge ar li.

16. Kan nouvel la ti rant dan zorey Faraon, li ek so bann minis ek administrater ti extra kontan. Faraon ti dir Zozef, “Dir to bann frer, sarz tou bann zanimo ar otan manze ki posib, pou amenn dan pei Kanaan. Dir zot al sers zot papa ek fami e revinn isi. Mo pou donn zot meyer later ki ena dan Lezip pou zot viv bien. Dir zot pran bann saryo dan Lezip pou zot sarye fam ek zanfan ler zot revini. Pa bliye amenn zot papa ‘si. Dir zot pa trakase kit zot dibien deryer. Kan zot retourne, zot pou gagn plis. Bann zanfan Zakob ti swiv enstriksion. Zozef ti donn zot bann saryo kouma Faraon ti deside e ti ena bien manze pou vwayaz ale-retour. Sakenn ti gagn enn resanz lenz me Benzamen ti gagn 300 pies larzan ek senk resanz lenz. Pou so papa li ti avoy 10 bourik sarze ar meyer prodwi Ezipsien ek 10 bourik sarze ar may, dipen ek lezot nouritir pou vwayaz la. Li ti dir so bann frer orevwar e li ti azoute, “E vouzot, pa lager ant zot lor sime!”

25. Zot ti kit Lezip pou retourn kot zot dan pei Kanaan. Kan zot ti ariv lakaz, zot ti dir zot papa, “Zozef vivan, ‘Pa! Limem dirizan Lezip.” Zakob pa ti’le kwar so zorey. Me ler zot ti donn li enn trale detay, kan li ti trouv saryo ki ti pou sarye zot pou al Lezip, dousma-dousma li ti koumans sorti dan sok. Li ti dir for, “Mo garson Zozef vivan! Degaze amenn mwa laba pou mo get so figir avan mo mor.”
Zakob Ek So Fami Al Lezip
46
Zakob ti ramas so bann zafer e ti al Birsheba kot li ti ofer sakrifis pou Bondie so papa Izaak. Dan enn vizion aswar, Bondie ti koz ar li. Li ti kriye, ” Zakob! Zakob!”. Zakob ti reponn, “Wi, mo la Senier!” Bondie ti kontinie, “Momem Bondie, Bondie to papa. Pa bizen per pou al Lezip; mo pou fer to bann desandan vinn enn gran nasion laba. Mo pou vinn ar twa Lezip e mo pou reamenn to bann desandan isi. Zozef pou ar twa ler lamor vini.” Zakob ti kit Birsheba. So bann garson ti met li, bann fam ek bann zanfan bien zenn dan bann saryo ki Faraon ti donn zot. Ar tou bann troupo zanimo ti zot ti gagne par zot travay, zot ti kit Kanaan pou al Lezip. Zakob ti fer vwayaz la ar tou so fami (tifi, garson, tizanfan garson ek tifi).

8. Ala enn lalis bann mamb fami Zakob ki ti al ar li Lezip. Ti ena so pli gran garson Roubenn ek so bann garson: Hanok, Palou, Ezron ek Karmi. Ti ena Simeon ek so bann garson: Zemiel, Zamen, Oad, Zaken, Zoar ek Shol, garson enn fam Kanaan. Ti ena Levi ek so bann garson: Gershonn, Koat ek Merari. Ti ena Zida ek so bann garson: Shela, Perez ek Zera (Zida so de lezot garson, Er ek Onan ti finn mor dan Kanaan.) Perez ti ena de garson, Ezron ek Amal. Ti ena Isakar ek so bann garson: Tola, Shoua, Jashoub ek Shimron. Ti ena Zeboulon ek so bann garson: Sered, Elon ek Jalil. Sa bannla zot ti garson ki Lea ti donn Zakob dan Mesopotami. Ti ena osi enn tifi ki ti apel Dina. Ti ena 33 desandan ki ti desann depi Lea.

16. Ti ena Gad ek so bann garson: Zefon, Agi, Shouni, Ezbon, Eri, Arod ek Areli. Ti ena Aser ek so bann garson: Imna, Ishva, Ishvi, Beria. Aser ti ena enn tifi ki ti apel Sera. Beria ti ena de garson: Eber ek Malsiel. Sa 16 desandan la ti desann depi Zilpa, samem sa fam esklav ki Laban ti donn so tifi Lea. Rashel ti donn Zakob de garson: Zozef ek Benzamen. Dan Lezip Zozef ti ena de garson: Manase ek Efraim. Zot mama ti Asenat, tifi Potifera, enn pret dan Eliopolis. Bann garson Benzamen ti apel: Bela, Besher, Ashbel, Zera, Naman, Ei, Rosh, Moupim, Oupim ek Ard. Sa 14 desandan la ti desann depi Rashel. Ti ena osi Dann ek so garson Oushim. Ti ena Naftali ek so bann garson: Jazil, Gani, Jezer ek Shilem. Sa 7 la ti desandan Zakob ki Bila ti donn li. Bila ti sa fam esklav ki Laban ti donn so tifi Rashel.

26. Antou ti ena 66 desandan direk san kont fam so garson e de zanfan Zozef ki ti ne dan Lezip. Si azout tousa ti ena 70 fami Zakob ki ti al Lezip.
Zakob Ek So Fami Dan Lezip
28. Zakob ti avoy Zida divan-divan pou dimann Zozef vinn zwenn zot dan Goshenn. Kan zot ti arive, Zozef ti mont dan so saryo pou al zwenn so papa dan Goshenn. Ler zot ti zwenn, Zozef ti may so papa e so larm ti koule pandan enn bon bout letan. Zakob ti dir Zozef, “Aster mo kapav mor! To vivan e mo finn trouv to figir.” Lerla Zozef ti dir so bann frer ek lezot fami Zakob, “Mo bizen al dir Faraon ki mo bann frer ek fami mo papa okonple finn kit Kanaan pou vinn viv isi. Mo pou enform li ki zot bann gardien zanimo e ki zot finn vinn isi ar tou zot troupo e tou zot dibien. Kan Faraon apel zot e dimann zot ki zot metie, dir li ki zot konn okip zanimo e ki zot finn fer sa zenerasion apre zenerasion. Lerla li pou les zot viv dan Goshenn.” Zozef ti dir zot sa parski bann Ezipsien ti bat karte ar bann ki okip zanimo kouma mouton ek kabri.
47
Zozef ti dimann senk frer swiv li e zot ti al get Faraon. Li ti dir Faraon, “Mo papa ek mo bann frer finn kit Kanaan pou vinn viv isi. Zot finn amenn tou zot troupo zanimo ek tou seki zot posede. Zot pe kanpe dan rezion Goshenn.” Lerla li ti prezant so senk frer ki ti vinn ar li. Faraon ti dimann zot, “Ki zot metie ete?” Zot ti reponn, “Mazeste, nou bann berze parey kouma nou bann anset ti ete. Nou finn vinn viv isi parski dan nou pei Kanaan, lafaminn sitan sever ki mempa ena patiraz pou nou bann zanimo. Parmet nou, Mazeste, pou viv dan rezion Goshenn.” Faraon ti dir Zozef, “Aster ki to fami finn vinn isi, Lezip finn vinn zot pei. Les zot etabli dan Goshenn kot later bien fertil. Si dan to fami ena enn dimoun kapab, donn li responsabilite pou okip mo bann zanimo.”

7. Lerla Zozef ti amenn so papa divan Faraon e ti prezant li. Zakob ti beni Faraon ki ti dimann li, “Ki laz ou ena Grandimoun?” Zakob ti reponn, “Depi 130 banane mo pe tras mo sime lor later. Sa bann lane la finn bien kourt ek difisil kan konpare ar seki mo bann anset ti kone.” Zakob ti dir Faraon salam. Zozef ti ed so fami etabli dan Lezip kot later ti bon, pre kot lavil Ramses, kouma Faraon ti deside. Zozef ti donn so fami kantite manze ki ti neseser pou tou dimoun.
Lafaminn

13. Lafaminn ti telman sever ki manze ti manke partou e popilasion dan Lezip ek Kanaan ti pe move kalite soufer. Ler zot ti aste may, Zozef ti pran reset lavant e li ti al donn sa Faraon. Kan tou lamone dan Lezip ek Kanaan ti fini depanse, bann Ezipsien ti vinn get Zozef pou rod manze, “Donn nou manze! Pa les nou mordefen! Nou fen me nou peyna mwayen pou peye.” Zozef ti reponn, “Amenn zot zanimo si zot pa ena kas pou peye.” Zot ti amenn zot zanimo – seval, mouton, kabri, bef ek bourik – e anretour Zozef ti donn zot manze. Pandan enn an zot ti pey zot manze ar zot zanimo. Lane swivan, zot ti vinn get Zozef pou dir li ki zot nepli ena zanimo pou pey zot manze. “Lamone finn fini, zanimo finn fini. Aster res zis nou lekor ek nou teren,” zot ti dir Zozef. “Senier, fer kiksoz pou nou! Aste nou lekor ek nou teren e anretour donn nou manze. Nou aksepte vinn esklav Faraon e nou aksepte ki li pran nou later. Donn nou may pou nou manze ek semans pou nou seme!”

20. Zozef ti aste tou teren dan Lezip pou Faraon. Bann Ezipsien ti oblize vann zot teren pou gagn manze e zot tou ti vinn esklav Faraon. Zis bann pret ki ti res propriyeter zot teren. Zot pa ti ena pou vann zot teren parski Faraon ti donn zot enn rasion manze. Zozef ti dir popilasion, “Konpran bien! Mo finn aste zot ek zot teren pou Faraon. Mo pe donn zot semans pou zot karo. Kan zot fer rekolt, zot bizen donn Faraon enn lor senk.” Sa lalwa la li ankor anviger. Zis teren bann pret ki pa ti vinn propriyete Faraon.
Zakob So Dernie Soue

27. Bann Izraelit ti viv dan Lezip, dan rezion Goshenn. Zot ti vinn ris e ti gagn boukou zanfan. Zakob ti viv dan Lezip pandan 17 banane ziska li ti gagn 147 banane. Kan li ti santi ki lamor pe aprose, li ti fer apel Zozef e li ti dir li, “Plas to lame ant mo lakwis e fer enn serman ki to pa pou anter mwa dan Lezip. Mo’le ki to anter mwa dan later mo anset. Amenn mwa laba e anter mwa kot mo anset ti antere.” Zozef ti reponn, “Mo pou fer seki ou dir!” Zakob ti ensiste, “Fer serman!” Zozef ti fer serman e Zakob ti satisfe.
Zakob Beni Efraim Ek Manase
48
Enpe pli tar Zozef ti aprann ki so papa ti malad. Li ti pran so de garson, Manase ek Efraim pou al get Zakob. Kan Zakob ti aprann ki so garson ti vinn get li, li ti fer enn zefor pou asize lor so lili. Zakob ti dir so garson Zozef, “Bondie Toupwisan ti paret divan mwa dan Liz, dan pei Kanaan e li ti beni mwa. Li ti dir mwa, ‘Mo pou donn twa boukou zanfan pou ki to bann desandan vinn boukou nasion. Mo pe donn to bann desandan sa later la kouma zot pei pou touzour.’ ” Zakob ti kontinie, “Zozef, to de garson ki finn ne dan Lezip avan mo vinn isi, zot parey kouma mo garson; pou mwa Efraim ek Manase zot parey kouma Roubenn ousa Simeon. Si to gagn ankor garson, zot pa pou kouma mo zanfan. Zot leritaz pou desann depi Efraim ek Manase. Mo pe fer sa ansouvenir to mama Rasel ki ti mor dan Kanaan pre kot Efrat kan mo ti pe retourne depi Mesopotami. Sa ti fer mwa bien sagren. Mo ti anter li laba dan bor sime ki al Efrat.” (Efrat aster apel Betleem.)

8. Kan Zakob ti trouv de garson Zozef, li ti dimande, “Kisannla sa de garson la?” Zozef ti reponn, “Mo de garson sa ‘Pa! Bondie finn donn mwa sa trezor la isi dan Lezip.” Zakob ti dir, “Amenn zot la pre kot mwa! Les mo beni zot!” Lizie Zakob ti bien febli akoz so laz. Zozef ti amenn so de garson pre ar li. Li ti may zot, anbras zot. Zakob ti dir Zozef, “Mo pa ti kwar mo ti pou trouv twa vivan. Aster Bondie pe permet mwa get figir to zanfan.” Lerla Zozef ti pran bann zanfan la, bes so latet pou salie li. Apre Zozef ti met Efraim kote gos lili Zakob ek Manase kote drwat. Zakob ti krwaz so lebra. Li ti poz so lame drwat lor latet Efraim malgre li ti pli zenn ek so lame gos lor latet Manase ki ti adrwat malgre li ti pli gran. Apre li ti beni Zozef.
“Senier Bondie, Bondie Abraham ek Izaak, beni mo zanfan!
Senier Bondie ki finn toultan gid mwa, beni zot!
Anz gardien ki finn toultan protez mwa, beni zot!
Bondie, fer ki mo nom e nom mo anset ek mo papa, Abraham ek Izaak, vinn eternel atraver mo zanfan!
Bondie, donn zot boukou zanfan ek desandan!”
17. Zozef ti boulverse kan li ti trouv so papa poz so lame drwat lot latet Efraim. Li ti trap Zakob so lame drwat pou poz li lor latet Manase. Li ti dir, “Papa, Manase ki gran garson! Poz ou lame drwat lor so latet.” Zakob ti refize, “Mo kone ki mo pe fer, mo garson. Manase pou vinn enn gran dimoun me so ti frer ena enn pli gran desten. Li pou extra gran e so bann desandan pou form bann gran nasion.” Li ti beni zot ar sa bann mo la, “Bann Izraelit pou servi zot nom pou donn benediksion. Zot pou dir, ‘Bondie, fer zot vinn kouma Efraim ek Manase.’ ” Ala kimanier Zakob ti met nom Efraim divan nom Manase.
21. Lerla Zakob ti dir Zozef, “Mo garson, mo pre pou ale! Bondie pou protez twa e pou ed twa pou retourn dan pei to anset. Mo pe donn twa e pa to bann frer, rezion Shekem ki bien fertil. Samem teritwar mo ti pran ar bann Amorit ar lafors mo zarm.”
Dernie Parol Zakob
49
Zakob ti fer apel tou so bann garson e li ti dir zot, “Dibout otour mo lili e mo pou dir zot ki pou arive pli divan:
“Vinn ansam e ekoute, zanfan Zakob!
Ekout Papa Izrael!

Roubenn mo premie zanfan,
tomem mo lafors,
premie zanfan mo matirite fizik,
pli gayar ek pli for parmi mo bann garson.
To enn rapid ki desann ar laraz
me zame to pou vinn bien enportan
parski to finn mont lor mo konkibinn
e to finn dezonor lili to papa.

Simeon ek Levi zot de frer.
Zot servi zot zarm pou fer ditor.
Mo pa pou ekout zot kabal;
mo pa pou prezan dan zot renion
parski zot fer krim domine par koler;
parski zot tortir zanimo pou zot prop plezir.
Mo modi zot koler destrikter,
ek zot ensten kriel.
Zot pou fane partou lor later Izrael
e zot pou melanze ar dimoun ordiner.

Zida, to bann frer pou admir twa
parski to fer to ennmi kaptile.
To bann frer pou respe twa.
To kouma enn lion.
Kan li finn touy so viktim,
li retourn kot li
pou enn repo bien merite.
Personn pa deranz li.
Zida tini senbol pouvwar
e so bann desandan pou toultan dirize.
Bann diferan nasion pou aste lape ar li;
zot pou bes latet divan li.
Li atas so bourik ar pie rezen,
meyer pie rezen dan karo.
Li lav so lenz ar diven kouler disan.
So lizie pli fonse ki diven;
so ledan pli blan ki dile.

Zeboulon pou viv dan borlamer.
So laplaz pou enn donn sekirite bann bato.
So teritwar pou al ziska Sidon.

Isakar pa pli bon ki enn bourik
ki dres so lekor ant de sak ki li sarye pou dormi.
Li kontan so repo
e trouv so lekzistans extrasiper.
Li les pwa marsandiz kabos so ledo
e li kas kot kouma enn esklav.

Dann ena karakter enn Sef
e so pep pou kouma lezot tribi Izrael.
Dann li kouma enn serpan dan bor sime;
li mord lapat seval
e fer kavalie fer koustik par deryer.

Mo pe atann ki to liber mwa, Senier!

Enn geng voler pou atak Gad.
Li pa pou kil parad!
Li pou manz ar zot.

Aser so later pou donn bon nouritir
ki bon pou lerwa manze.

Naftali li kouma enn gran pie
e so bann brans pou tale partou.

Zozef li kouma enn pie rwayal ki pouse kot lasours;
so bann brans sarze tale lor flan montagn.
So ennmi atak li ar violans
e tir deryer li ar zot zarm
me zot zarm koumans kabose
e zot misk koumans desire
parski Toupwisan Bondie Zakob,
Protekter ek gardien Izrael,
toultan ar li.
Bondie Toupwisan beni twa
ar lapli ki tom depi lesiel
ek dilo ki sourse anba later;
beni twa ar boukou zanimo ek zanfan;
ar manze ek fler tou kouler;
ar lafors montagn;
ar bann mervey ki sorti dan kolinn eternel.
Bondie beni latet Zozef
e poz lor so fron spesial
tou ou bann benediksion!

Benzamen li kouma enn loulou toultan afame;
Gramaten-tanto li touye pou plen vant.

28. Samem 12 tribi Izrael e sa ti parol Zakob ler li ti dir zot ki li pe kit zot pou toultan.
Lamor Ek Lanterman Zakob

29. Zakob ti donn bann dernie enstriksion, “Ekout mwa zanfan! Aster mo pe al rezwenn mo bann grandimoun e mo’le ki zot anter mwa ar zot dan sa lakav ki dan karo Efron Itit dan Makpela, dan les Mamre, dan pei Kanaan. Abraham ti aste sa teren la ar Efron pou fer enn simitier familial. Abraham ek so fam Sara ti antere laba; Izaak ek so fam Rebeka ti antere laba; laba mem mo ti anter Lea. Abraham ti aste karo la ek so lakav ar bann Itit. Anter mwa laba.” Apre so bann dernie enstriksion, li ti rant dan somey eternel.
50
Zozef ti tom lor lekor so papa; li ti plore e ti anbras so papa anmemtan. Lerla li ti donn lord pou prepar lekor. Ti bizen anbom li. Sa ti pran 40 zour. Bann Ezipsien ti fer enn dey 70 zour. Kan peryod dey ti fini, Zozef ti dir bann ofisie transmet enn mesaz Faraon: “Avan li mor, mo papa ti dimann mwa pou anter li dan kavo ki li ti prepare dan Kanaan. Silvouple Mazeste, permet mwa al anter mo papa. Apre mo pou retourne.” Faraon ti reponn, “Fer seki to bizen fer.” Zozef ti al okip lanterman so papa. Bann ofisie Faraon, bann Sinior dan lakour rwayal, tou bann dimoun enportan dan Lezip ti akonpagn Zozef. So fami okonple ti akonpagn li. Zis bann zanfan ek bann zanimo ti res dan Goshenn. Apart sa ti ena dimoun dan saryo ek dimoun lor seval ki ti akonpagn lekor Zakob. Ti ena enn lafoul.

10. Kan zot ti ariv landrwa kot ti prepar dible dan Atad dan les Zourden, ti ena enn long peryod lamantasion e Zozef ti fer bann servis dey pandan 7 zour. Kan dimoun Kanaan ti trouv sa seremoni lamantasion, zot ti dir, “Etae! Saki apel seremoni dey ek lamantasion! Bann Ezipsien extra!” Akoz sa zot ti apel landrwa la Abel Mizraim. Bann garson Zakob ti fer seki li ti dimann zot fer. Zot ti amenn lekor zot papa dan teren ek lakav dan les Mamre, samem teren ki Abraham ti aste pou fer enn simitier familial. Apre lanterman Zozef, so bann frer e tou dimoun ki ti swiv li, ti retourn Lezip.
Zozef Donn Garanti So Bann Frer

15. Apre lamor zot papa Zakob, bann frer Zozef ti pe koz ant zot, “Ki kone! Kikfwa Zozef ankor air nou pou tou ditor nou ti fer li e li pou rod regle kont.” Zot ti avoy Zozef enn mesaz: “Avan li mor, nou papa ti dimann nou dimann twa pardonn nou pou ditor nou ti fer twa. Pardonn nou, serviter Bondie nou papa.” Zozef ti emosione ler li ti gagn sa mesaz la. Apre, so bann frer ti vinn anpersonn, pou prezant zot regre. Zot ti bes zot latet pou salie li. Zot ti dir, “Fer koumadir nou to esklav!” Zozef ti dir zot, “Pa per! Mo pa gagn drwa zwe Bondie! Zot ti fer plan pou detrir me Bondie ti servi li pou dibien limanite e boukou dimoun, grasa sa, finn sape. Pa fatig zot nam. Mo pou okip zot ek zot zanfan.” Li ti resof zot leker ar so parol fraternel.
Lamor Zozef

22. Zozef ti kontinie viv dan Lezip ar so gran fami e kan li ti mor li ti ena 110 banane. Li ti reysi trouv Efraim so zanfan ek tizanfan. Li ti zwenn zanfan Mashir, garson Manase, e li ti akey zot dan so fami. Li ti dir so bann frer, “Mo ler pre pou vini. Pa trakase! Bondie pou gid zot pa pou zot sorti isi e al dan pei ki Bondie ti promet Abraham, Izaak ek Zakob.” Lerla li ti dimann so fami fer enn promes, “Ler zot retourn kot nou, amenn mo lekor ar zot.” Ler li ti mor (li ti ena 110 banane), zot ti anbom so lekor e zot ti met li dan enn serkey.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.