KRISHNA

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Zozef (ebenis, anviron 40 an)
Marianz (fam Zozef)
Krishna (garson adoptif Zozef ek Marianz)
Salima (tifi bay Kasam)
Bay Kasam (posmaster)
Tantinn Damyannti (vwazinn)
Bann zanfan

SENN 1

Dan latelie enn ebenis. Zozef Makabe, 40 an pe travay. So fam, Marianz rantre ar enn goble dite.
MARIANZ
Zozef fer vit. Bizen al magazen pou aste detrwa kiksoz pou Nwel ek lane.
ZOZEF
Mo ena enn travay prese pou rande zordi mem. Kifer to pa amenn Krishna magazen ar twa? Letansa mo fini travay la.
MARIANZ
Ki to gagne? Si mo amenn li, li pou kone ki nou pe aste pou li.
ZOZEF
Li ena 11 an. Mo sir li kone ki noumem Bolom Nwel. Si li pa kone, bizen fer li kone.
MARIANZ
Eta Zozef! Li ankor enn baba. Bizen donn li enn sirpriz. Koumsa ler li leve dime parey kouma bann lezot zanfan li pou gagn so sirpriz. Bizen fer leker zanfan kontan. … Bwar to dite… Li pou fre.
ZOZEF
(pran so goble dite, li bwar enn gorze)
To finn bliye met disik!
MARIANZ
Mo pa finn bliye. Twa to finn bliye ki dokter finn dir twa? To ena jabet. Fale pa to bwar disik.
ZOZEF
Kouma pou bwar sa? Li kouma meksinn. Met enn tipe disik ladan.
MARIANZ
Pa fer kouma zanfan, Zozef. Bwar to dite. Degaz twa. Nou bizen al magazen.
ZOZEF
To pa konpran. Mo okipe. Mo ena louvraz pou rande. To konn bann kliyan. Zot tou prese. Tou dimoun ole mo livre zot zot travay lavey Nwel. … Person pale konpran ki bizen letan. Apre sa kifer zot tou pas komann zis sa lepok la? Nwel pou zanfan. Bann gran dimoun osi fer kouma zanfan.
MARIANZ
Parey kouma twa !
ZOZEF
Ki to dir?
MARIANZ
Nanye. … Samem lespri Nwel.
ZOZEF
Ki lespri Nwel? Nwel boutikie, Nwel komersan.
MARIANZ
Ki pou donn li ?
ZOZEF
Kisannla ?
MARIANZ
Krishna. Pa bliye, zour so laniverser sa.
ZOZEF
So laniverser!
MARIANZ
Toultan to bliye.
ZOZEF
Pa finn ariv ler pou aret sa simagre la. Nou kone li pa finn ne zour Nwel. Kifer…
MARIANZ
Pou mwa li finn ne zour Nwel. … Se enn zour Nwel ki nou ti ramas li lor peron nou lakaz. Rapel Zozef! Enn ti baba setif, abandone. Nou pa ti ena zanfan. Bolom Nwel ti donn nou li. Dis banane finn pase. Dis banane li finn amenn lalimier dan nou lakaz. (Enn gran tapaz dan lakouzinn)
ZOZEF
Ki ete sa?
MARIANZ
Mo’al get enn kou.
ZOZEF
Pa neseser! Mo kone limem sa. (Li kriye for) Krishnaaa!… (pli for) Krishnaaa, degaze vinn la.
MARIANZ
Pa kriye ar li. Zanfan sa. Bizen konpran.
ZOZEF
Marianz to pe gat sa piti la… Krishna pa’nn dir twa vinn la. … Bizen donn li enn bon koreksion. Lerla li va aprann… Krishnaa! (pli for) Krishnaaaa!
ENN LAVWA
Papa, mo vini la.
ZOZEF
To’nn trouve. Tou sa kriye li la, li pa’nkor vini.
(Krishna paret kot laport. Li esoufle)

KRISHNA
Papa, to pe apel mwa?
MARIANZ
Ki finn arive dan lakouzinn?
ZOZEF
Ki to finn kase ankor?
KRISHNA
Blaki sa.
ZOZEF
Ki Blaki vinn fer ladan?
KRISHNA
Blaki finn rant dan lakouzinn. Ler mo pous li, li tap ar latab. … Zis de ver finn kraze.
MARIANZ
Sa latab la so lipie bankal. Komie fwa mo finn dir twa repar li.
ZOZEF
Alala, momem antor! Bon pran sa sez la, al kit li kot Tantinn Babouram. Pa perdi letan lor sime. Vit retourne, vinn donn enn koudme dan latelie.
MARIANZ
To pa’nn gagn dimal Krishna?
KRISHNA
Non ‘ma.
ZOZEF
(ironik) To pa’nn gagn dimal… Olie to koriz li, to dimann li si li’nn gagn dimal. Enn gran bene kouma li, pa fouti met enn lisien deor san kraz de ver. … Zis de ver. (Li pe zestikile. So lame tap lor so etabli, so lansar tonbe)
KRISHNA
Tansion to gagn dimal papa.
ZOZEF
E! Zot pe fer mwa perdi leta. Degaze al kit sa sez la. (Krishna pran sez la sorti)
MARIANZ
Zozef, to’nn manz mous zonn gramaten. Pou enn wi, pou enn non, to sap lor kal.
ZOZEF
To’nn trouv mwa finn sap lor kal la? (Ankoler)
MARIANZ
Non, to bien kalm! (foutan)
ZOZEF
Aret deranz mwa. Mo ena travay prese pou rande.
MARIANZ
Ale Zozef, bwar to dite.
ZOZEF
Bwar meksinn to’le dir.
MARIANZ
Pa bliye bwar to meksinn. Atann mo al sers li, mo vini.
ZOZEF
Pa neseser! Taler mo va pran vre meksinn.
MARIANZ
Vre meksinn. Dokter finn defann twa. …
ZOZEF
Dokter la pa konpran nanye. Limem li bien bizen al get dokter mantal.
MARIANZ
Yer to pa ti dakor ar li? …Yer to ti aksepte pou aret bwar.
ZOZEF
To trouv rezilta. Get mo lame kouma pe tranble.
MARIANZ
Bon, mo’si mo ena louvraz pou fer. … Pa bliye kado piti la. Li’nn dimann twa enn boul. Al aste boul la tomem… Bwar to dite avan li fre net. (Marianz sorti)
ZOZEF
(Get li sorti, bwar so dite, al alim enn ti tranzistor. Pe zwe “Petit papa Noel”. Li tengn rajo la)
Nek samem, gramaten-tanto. Nek manz krann pou fer enn pake depans. Kot pase Bonom Nwel, tou koze Bonom Nvel; Bonom Nwel; Bonom Nvel.
(Li sate ek travay)
Laba kot laboutik tou nene lor vitrinn;
Dan enn soukoup volant zot lespri lor lalinn;
Laba kot pie sapen zot lizie pa bate;
Enn poupe mars ar pil pe dir zot namaste.
Bonom Nwel, Bonom Nwel pa bliye mo kado;
Bonom Nwel , Bonom Nwel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili;
Bonom Nwel pa bliye mo’nn dimann enn fizi;
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Nwel pa bliye mo’nn dimann enn poupe;
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Nwel, Bonom Nwel pa bliye mo lakaz.
Bwat sa! Lane ale, lane vini mem zafer!
(Kikenn kriye depi deor. “Ton zozef, ena enn telegram pou ou”.)
ZOZEF
Salima sa. Rantre Salima.
SALIMA
Gete si pou oumem sa. Mr. Zozef Makabe.
ZOZEF
Wi pou momem sa. (Li ouver pou li lir) “Zozef Makabe. Bwatsab no.10891. Come to Central Post Office. Urgent”. Kifer zot bizen mwa? To papa pa kone?
SALIMA
Li pa finn dir mwa nanye. Li finn zis dir mwa dimann ou si ou nimero mem sa.
ZOZEF
Ki nimero?
SALIMA
Samem seki ena dan telegram la. Si pou oumem sa ou bizen vit al Anvil… Kot Krishna?
ZOZEF
Li finn al livre enn sez kot tantinn Babouram.
SALIMA
Ki kado Nwel ou pou donn li? Li finn sort premie dan klas.
ZOZEF
Sa Bonom Nwel tousel kone.
SALIMA
Bonom Nwel pa ekziste. Oumem Bonom Nwel.
ZOZEF
Salima to koz kouma enn vie bonfam. Bizen kwar dan Bonom Nwel, lerla li pou donn twa zoli kado.
SALIMA
Mwa mo kone ki mo pou gagne. Mo’nn fini dimande seki mo anvi: enn bwat zouzou menaz. Mo mama finn fini aste li, mo kone. Mo kone kot li finn kasiet li.
ZOZEF
To enn ti malinn twa, Salima.
SALIMA
Ton Zozef, kan ou pou fer mo latab biro. Lane prosenn mo pou al dan siziem, mo bizen mo latab biro.
ZOZEF
Pa pe gagn letan. Kouma mo gagn letan mo va fer li.
SALIMA
Savedir pa pou gagn li sa lane la.
ZOZEF
Non Salima. To trouve. To pa kwar dan Bonom Nwel, to pa gagn to latab biro.
SALIMA
Pa Bonon Nwel ki fer sa.
ZOZEF
Li ti kapav donn mwa enn koudme. … Al vit dir to papa mo pe al Anvil toutswit. (Salima sorti). Zanfan zordi grandi vit. Nou lepok nou ti bien-bien bet.
MARIANZ
(rantre) Pa Salima ki ti pe koz ar twa? Mo espere to pa finn dir li ki sirpriz Bay Kasam finn prepare pou li.
ZOZEF
Bien sir mo finn dir li. Detoutfason li bien kone. Enn ti malign sa… Vremem Krishna finn sorti premie dan so klas.
MARIANZ
Wi. Mo pa ti dir twa? … To pa pran kont nanye dan lakaz …Hen! Pran to meksinn.
ZOZEF
Non, pa gagn letan. Mo bizen al Anvil.
MARIANZ
Anvil! Kifer?
ZOZEF
Enn zafer ‘urgent’. Get sa telegram la.
MARIANZ
(Pran telegram la gete) Ki ena ladan?
ZOZEF
To’nn trouve? Si to ti konn lir to ti pou kone.
MARIANZ
Ki ena ladan ? Enn zafer serye? Kifer finn avoy twa enn telegram?
ZOZEF
Kitfwa pou met mwa antray.
MARIANZ
Kitfwa li pou enn bon kiksoz. Lerla to pa va bwar. Lape pou tou dimoun.
ZOZEF
Aster mo trouve ki kantite zot kontan mwa dan sa lakaz la.
MARIANZ
Pa bliye to meksinn. …Zozef kouma to pe al Anvil, pa bliye kado Krishna.
ZOZEF
Akor mem sante …Get sa, ena pou pas enn ti kout verni lor sa ti latab la. Fer sa pou mwa. Taler Papa Vadivel pou vinn sers li.
MARIANZ
Mo bizen al aste rasion, mo bizen kwi manze. Mo va dir Krishna fer sa pou twa.
ZOZEF
Tansion li rey sa meb la! … To ena rezon. Li ase gran; li bizen kapav fer sa. Pa bliye, tar Bay Kasam pou vinn sers latab biro la. Dir li so kont dan tirwar lao.
MARIANZ
Zozef!
ZOZEF
Hen!
MARIANZ
To meksinn, to pa pou bwar?
ZOZEF
Wil Wi! To pir ki ners dan lopital.

SENN 2

Dan lakaz Makabe. Marianz, asize lor enn fotey, pe brode.
MARIANZ
Zozef, pa bliye donn lisien manze.
ZOZEF
(dan lakouzinn) Mo’nn fini.
MARIANZ
Ki to pe fer dan lakouzinn? Vinn isi. To dile lor latab. Fer vit; li pou fre net.
ZOZEF
(dan lakouz1nn)
Mo vini la. To’nn trouve kouma lesiel zoli zordi. Enn sans ena plennlinn. Ler bann zanfan la sorti fet, zot pou trouv zot sime pou retourn lakaz (Li rant dan lasam la) Marianz, ki ler fet la pou fini sa lane la?
MARIANZ
Mo kwar ver dizer.
ZOZEF
Li korek sa profeser la. Depi ki li finn vinn travay dan nou vilaz li finn amenn boukou sanzman. Li fer travay sosial; li fer nou zanfan enterese ar travay sosial; li okip bann zelev bien. Nou finn gagn bien sans ar li.
MARIANZ
Pa kouma sa lot la. … kouma li ti apele? Lalmanan … Lalchanan … La…
ZOZEF
Lachmann.
MARIANZ
Samem. Lachmann. Li ti enn move bef. Pares, soular! Ayo! Enn sans pou nou Krishna, finn transfer li.
ZOZEF
Transfer! Non, mo tann dir ki finn obliz li pran so retret.
MARIANZ
Sa ti bizen met li deor.
ZOZEF
Si ti met li deor, tomem premie to ti pou pran so par. To ti pou sagren li, so madam, so zanfan. … Bay Kasam ti vinn sers so latab biro?
MARIANZ
Non. Person pa finn vini ziska ler. … Telegram la, ti serye?
ZOZEF
To tro kiryez. To pa donn mwa letan. …To rapel lane dernier mo ti met Rs.5OO dan lapos, samem Post Office Savings Bank?
MARIANZ
Wi. Ki finn arive? Parye zot finn finn perdi kas la?
ZOZEF
Non. Perdi kas! Non do betas. Mo nimero finn sorti. Ma finn gagn enn pri Rs.15,OOO.
MARIANZ
Rs.15,OOO
ZOZEF
Rs.15,OOO
MARIANZ
Kot kas la?
ZOZEF
Zot pa donn kas. …Zot donn enn chek.
MARIANZ
Kot chek la?
ZOZEF
Mo finn remet li dan lapos.
MARIANZ
Tou?
ZOZEF
Wey, tou. … Mo finn ouver enn kont lor nom Krishna. Samem so kado Nwel.
MARIANZ
Krishna finn vinn ris. Rs.15,OOO.
ZOZEF
Ar lentere ki li pou gagne, ler li gagn 18 an, li pou ena plis ki Rs.25,000. Bizen mazinn so lavenir.
MARIANZ
Twa, difisil pou kone ki ena dan to latet. Ler ekout twa koze, koumadir zanfan la pa konsern twa. Lergete to bien kontan li. … Li pou kontan ler li tann sa bon nouvel la.
ZOZEF
To tro koze pou naye. Ki ena lor televizion zordi. Get sa; mo’nn bliye. Gaston enn kouyoner mem sa. Depi enn semenn li dir li pou vinn repar li. Pou Nwel, pou lane napa pou ena televizion. … Kifer to pa al kot bann Mousli? Mo va atann Krishna isi. Mo va lir-lir lagazet letansa.
MARIANZ
Mo pa anvi sorti. Detoutfason lavey Nwel zordi. Vomie nou res dan nou lakaz. …Pa kapav al deraz dimoun dan zot biennet.
ZOZEF
Kouma to’le. Kikenn pe marse lor gravie. Mo sir Bay Kasam sa. Li pe vinn sers so latab biro. Sa ki kontan fer sirpriz so bann zanfan pou Nwel.
MARIANZ
Li ena rezon. Bann zanfan kontan sirpriz pou Nwel. (Letansa Zozef al kot laport)
ZOZEF
Ratre Bay Kasam. Mo ti kone oumem sa. Rantre, asize.
BAY KASAM
Mo prese Zozef. Bonwar Madam Zozef. Kimanier Krishna.
MARIANZ
Li bien Bay Kasam. Li finn al dan fet zanfan.
BAY KASAM
Kot mo’si parey. Zot tou finn al dan fet. Mo pe profite pou prepar zot sirpriz. Zozef, to finn al Anvil. Tou korek?
ZOZEF
Mo nimero finn sorti.
BAY KASAM
Mo kone. Komie?
ZOZEF
Rs.l5,000.
BAY KASAM
Bien bon. … Mo ti ena rezon dir twa ouver enn kont. Mo bien kontan pou twa. …Latab biro la finn pare?
ZOZEF
Depi de zour.
BAY KASAM
Ki to finn desid pou donn Krishna? To kone li merit enn zoli kado. So profeser dir mwa ki li enn ti fwet dan so lekol. Bizen ankouraz li devlope.
MARIANZ
Zozef finn ouver enn kont pou li ar sa Rs.15,OOO la.
BAY KASAM
Sa to finn bien fer. …He! Zordi sa fer di-zan ki … Mo rapel sa swar la. Omilie lanwit to vinn lev mwa. To ti bien exite. To ti anvi gard ti baba la me to ti per… Ziska zordi personn pa kone kisanla ti poz li lor to peron .
MARIANZ
Bondie sa.
BAY KASAM
Lapolis finn fer lanket; pa finn dekouver nanye. Madam Zozef ena rezon. Lame Bondie mem sa. … Zanfan dan lakaz egey lavi.
ZOZEF
Samem li ena senk. Bondie done, ki pou fer?
BAY KASAM
To pa ti pou kontan enn lot… Enn tifi sannkoutla.
MARIANZ
Mo espere ou labous beni.
ZOZEF
Enn ase! Lavi tro ser.
MARIANZ
Ti pou bon. Krishna tro tousel. Toultan li dimann enn ti ser.
BAY KASAM
Anfen pa kapav gagn tou dan lavi. …Zozef mo bizen to servis, mo frer. Bizen sarye sa latab biro la. Eski to kapav?
ZOZEF
Peyna problem. Nou pas par deryer nou pran li. Li pa lour. Enn timama nou al kit li kot ou.
BAY KASAM
Komie ena pou twa.
ZOZEF
Pa prese. Mo finn met ou kont dan tirwar lao.
BAY KASAM
Orevwar Madam Zozef. Zwaye Nwel (Li sorti. )
ZOZEF
Marianz, mo pou tard enpe.
MARIANZ
Tansion to al bwar. Pa bliye ki dokter finn dir.
ZOZEF
Pa traka do bonfam. …Mo finn aste enn bisiklet pou Krishna. Li kot Misie Baldeo. Mo va revini zis dan ler pou donn li so sirpriz.
MARIANZ
Vremem. Ayo, ala li pou kontan la. Li nepli pou bizen pedal anba kad to gro bisiklet la. Mersi Zozef. Pou nanye mo finn al aste enn boul pou li. Mo ti kwar lamanier to ti pe koze gramaten ki to pa ti pou aste nanye pou li. Kan to’nn aste sa? Zordi?
ZOZEF
Non depi trwa zour. Mo ti donn larzan misie Baldeo. Ler li ti al aste komision pou so laboutik, li ti aste li, li ti amenn li dan so kamion. Mo finn dir li gard li kot li. Get sa, ler Krishna vini, pa les li konn nanye. Donn li so boul pou li kwar ki samem tou li pou gagne. (Li sorti)
(Marianz tousel. So figir montre ki so leker ge. Li pran so travay pou rekoumans brode. Li pa kapav konsatre. Kikenn kriye deor “Madam Zozef, Madam Zozef, kapav ratre”)
MARIANZ
Tantinn Damyannti sa? Rantre tantinn.
(Enn vie bonnfam 60 an rantre)
TANTINN DAMYANNTI
Pe deranz ou Madam Zozef?
MARIANZ
Non do tantinn. Vini, asize. Mo tousel. Li bon, ou tini mwa konpagni.
TANTINN DAMYANNTI
Misie Zozef pa la?
MARIANZ
Non, li finn al kot Bay Kasam. Ou bizen li?
TANTINN DAMYANNTI
Non. Mo pe dimande koumsa. Krishna kote?
MARIANZ
Li finn al dan fet zanfan.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo, mo tande fet zoli sa lane la… Tou bann zanfan, apre fet pe marse dan vilaz, pe sante. Zot profeser divan-divan. Bon dimoun sa.
MARIANZ
Sante dan sime. Krishna pa finn dir mwa nanye.
TANTINN DAMYANNTI
Finn deside laba sa. Profeser la finn dimann bann zanfan si zot ole al sante partou dan vilaz. Tou zanfan finn dakor. Mo kwar zot pou vinn par isi taler. Zot finn al sante kot lakaz mo tifi. Mo zann ti la talerla. Limem finn dir mwa sa.
MARIANZ
Li bon zanfan devlope koumsa. Ou bonom kimanier?
TANTINN DAMYANNTI
Li finn al dormi. Napeyna zanfan aster non. Nou tousel. Nou zanfan finn marye, aster zot okip zot zanfan. Bonom malad-malad. Li finn al dormi. Mo tousel. Mo finn vinn kot ou moso. Nou koz-koze. Pe deranz ou non.
MARIANZ
Non do tantinn. Mo’si mo tousel. Mo pe al fer enpe dite. Ou bwar enpe?
TANTINN DAMYANNTI
Non beti. Kan mo bwar dite aswar, somey mo napa gagne. Ou kone mo garson lot pey li finn avoy enn kado pou mwa.
MARIANZ
Krishna?
TANTINN DAMYANNTI
Wi mo Krishna.
MARIANZ
Sape bonnfam. Ki li finn donn ou koumsa?
TANTINN DAMYANNTI
Enn revey tomatik. Midi ek minwi li zwe lamizik.
MARIANZ
Tonton ki dir?
TANTINN DAMYANNTI
Li dir sa kas so somey. Ou konn li non. Toulta li ena komanter pou tou kiksoz. Me mo kone li bien kontan. …Enn zour ou Krishna si pou donn ou zoli-zoli kado.
MARIANZ
Li ankor enn baba.
TANTINN DAMYANNTI
Baba vinn gran vit do beti.
MARIANZ
Vremem sa. Ou mazine li finn gagn di-zan.
TANTINN DAMYANNTI
Dis banane. Koumadir yer li ti vinn dan sa lakaz la. Madam Zozef, mo pou dimann ou enn kiksoz. Napa ankoler. Kifer ou finn apel li Krishna? Ou enn Kretien, non?
MARIANZ
Ou kone tantinn, ler nou ti gagn li, dan so lenz ti ena enn papie. Lor papie la ti ena sa non la. Dapre mwa so vre mama ti ole nou apel li koumsa. Mo bonom ek mwa nou finn aksepte.
TANTINN DAMYANNTI
Ou enn bon dimoun ou. Bondie pou beni ou, gard ou lame-lipie for. Zame finn kone mem kot li sorti.
MARIANZ
Pa neseser kone Tantinn. Zanfan li zanfan. Tou zanfan nou zanfan … Ki ete sa?
TANTINN DAMYANNTI
Bann zanfan la pe vinn par isi. Gete kouma zoli.
(sante zanfan raprose, bann zanfan rant lor lasenn)
Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
I
Depi lontan bann flanbwayan pe larg zot fler lor nou later;
Nou bann zanfan, nou sant anker;
Nou lespwar gran, nou lespwar gran.
Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
II
Lontan-lontan, bien-bien lontan
Enn ti zanfan ti pran nesans
Bann gran-gran sef ti rod nway li
Zot rans, zot rans, zot pa gagn sans.
Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
III
Dan so leker ti ena grander,
Dan so lespri ti ena pardon
Pou selebre so lalimier
Nou respe ton, nou dans anron.
Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
IV
Nou sat anker nou lespwar gran.
Nou respe ton, nou dans anron.
Fler vermiyon lor flabwayan
Pe dir zanfan fet Bonom Nwel.
Refren
Kas kas nikola dan ki labarb
Kas kas nikola dan ki labarb
Labarb Bonom Nwel kasiet sirpriz
Anou sante-danse nou tou bann miz
(Ler sante la fini Krishna avans ver so mama, enn bwat dan so lame)
KRISHNA
Ma, met enn ti zafer ladan. Nou pe ramas kas pou bann zanfan ki peyna sans.
MARIANZ
Komie?
KRISHNA
Seki to kapav. Tantinn, met enn ti zafer ou’si.
TANTINN DAMYANNTI
Mo pa finn amenn mo boursak beta. Madam Zozef met enn roupi pou mwa, dime mo rann ou.
MARIANZ
Kot zot profeser? Zot tousel?
KRISHNA
Non, li pe atann deor. Li zis akonpagn nou. Li les nou lib.
MARIANZ
Dir li rantre.
KRISHNA
Pa gagn letan. Nou bizen ale. Nou ena pou al ankor de plas. Anou. (Tou bann zanfan sorti)
TANTINN DAMYANNTI
Bann zanfan zordi debrouyar do. Get kouma zot fer. Bann bon zanfan. … Bon mo kwar mo’si mo bizen ale. Kitfwa ou avi al dormi.
MARIANZ
Non tantinn. Reste. Taler Krishna so papa, zot tou pou retourne. Ou bonom pe dormi. Ki ou pou al fer tousel. Res ar nou. Bonom Nwel ena enn zoli kado pou Krishna sa lane la. So papa finn al sers li.
TANTINN DAMYANNTI
Ki ete beti?
MARIANZ
Fode pa dir person. …Enn bisiklet.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo Bondie. Kouma li pou kontan. Andire mo trouv li lor so bisiklet. Li kone?
MARIANZ
Non. Momem mo pa ti kone. So papa finn gard sa sekre. Misie Baldeo finn amenn li depi Anvil. … Mo tann enn tapaz deor. Kitfwa li pe vini. Mo al get enn kou.
(Li get par laport)
Non peyna personn. Finn ase tar, li pre pou vini.
TANTINN DAMYANNTI
Ou kontan non?
MARIANZ
Kifer?
TANTINN DAMYANNTI
Ou garson pe vinn gran.
MARIANZ
Zot vinn gran tro vit do Tantinn.
TANTINN DAMYANNTI
Ou ena rezon. Get nou, mo bonom ek mwa nou kouma de zako. Tou zanfan finn ale. Aster ki pou fer. Nou get-get enpe nou tizanfan. Napli ena mem kouraz. Fatige vit. Mo zann, li’nn vini non, mo finn dir li pran bann kado la ale. Pa kapav marse pou ale momem. Akoz samem mo vinn kot ou. Isi li pre kot lakaz. Isi ena zanfan. Mo kontan get zot figir kan zot gagn kado. Bien zoli sa.
MARIANZ
Sannkoutla mo sir Zozef sa. (Li al gete) Wi limem. Li pe pous bisiklet la. Krishna pou kontan zordi. (Zozef rantre ar enn bisiklet nef). Li zoli Zozef … Kot nou al kasiet li.
ZOZEF
Pa bizen kasiet li. Li pre pou vini. Kan li vini nou va donn li so kado. Bonswar Tantinn, kot bonom?
TANTINN DAMYANNTI
Pe dormi. Li fatige. Ou kone li malad-malad.
ZOZEF
Ou trouve ki finn ariv li depi li finn aret bwar. Mo sir mank lakol dan so disan.
TANTINN DAMYANNTI
Ou move Misie Zozef. Ou soutir so kapris.
MARIANZ
Tantinn, pa ekout li. … Dokter finn defann li’si bwar.
TANTINN DAMYANNTI
Vremem do?
ZOZEF
Sa bann dokter la fos. Dime mo pe sanz dokter. Ki Bonom Nwel pou donn ou sa lane la?
TANTINN DAMYANNTI
Mwa mo tro vie. Ou ki ou pou donn madam Zozef?
ZOZEF
Enn poupet ki konn koze.
MARIANZ
Zozef, mo kwar li pe vini. Limem sa. So pa paret lour lor gravie. To kwar li finn kogne dan nwar. Mo ti dir twa met enn lalimier divan.
ZOZEF
Aret fatig to latet. Mo sir li pli konn debrouye ki twa.
(Lavwa Krishna: “Papa, ma, vinn get ki mo finn trouve.” )
ZOZEF
Aret deranz nou. Vinn andan. Tantinn Damyannti finn vinn get twa.
(Krishna rantre. Li pe sarye enn kiksoz anvlope dan enn lenz.)
MARIANZ
Ki to pe sarye koumsa?
KRISHNA
Mo finn trouv li kot lantre, lor lerb.
ZOZEF
Ki ete sa? Me…Me…enn ti baba.
TANTINN DAMYANNTI
Ayo Bondie! Enn lot mirak.
MARIANZ
Kisannla finn donn twa sa?
KRISHNA
Personn. Ler mo pe vini, mo trouv sa pake la lor lerb, kot lantre. … Enn tifi, enn garson sa ma?
MARIANZ
Enn tifi .
KRISHNA
Dife.
ZOZEF
Pa kone si nou pou kapav gard zanfan la, Krishna.
KRISHNA
Kifer?
ZOZEF
So fami kapav rod li.
KRISHNA
Noumem so fami. Bonom Nwel finn donn nou sa. Kouma nou pou apel li?
MARIANZ
Pa kone. Ki to panse Zozef?
ZOZEF
Mo get enn kou. Peyna okenn papie?. Non… Tantinn, ki ou dir?
TANTINN DAMYANNTI
Beta, anou apel li Lachimi. Lachimi, samem lalimier dan lakaz.
KRISHNA
We! Mo get li enn kou. Ma , get kouma li pe tet so lalev. Li fen ma.
MARIANZ
Bizen fer enpe dile pou li. Bizen bengn li, avan. Zozef al sers enn bibron kot Misie Baldeo.
ZOZEF
Krishna, get ki Bonom Nwel finn amenn pou twa.
KRISHNA
Enn bisiklet. … Enn bisiklet. … E Ma, mo kapav montre Lachimi monte. Mersi Bonom Nwel.
ZOZEF
Krishna, tomem pli gran Bonom Nwel.
(Ar lodians) Bon bann zanfan finn ler pou al dodo. Avan, nou sant enn ti sate ansam.

Pie flabwayan kouver ar fler;
Bann pie leksi ranpli ar fri;
Lalimier ble dan lesiel ge
Pe donn nesans nouvo lane.

Banane , banane
Ale zanfan nou trap lame
Banane , banane
Nou fer laronn pou nou danse
Banane , banane
Nou pas leponz lor lepase;
Ansam nou bwar enn lasante.
Banane , banane
Zordi lavi rekoumanse
Vini zanfan nou trap lame.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.