KOT TO POU ALE? / WHERE WILL YOU GO?

NAM/ATMA/ÂME/SOUL

©Institut Cardinal Jean Margeot, 1 lari Celicourt Antelme, Rozil, Moris
POU TOU ARTIS KI ENTERESE
Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

OÙ IRAS-TU?

Biento-biento to pou kit mwa deryer,
Enn ti plot later san okenn valer.
To pou’al donn nesans nouvo kreatir
Pa kone kotsa dan lekor fitir.

Kot to pou ale mo nam?
Where will you go my soul?
Où iras-tu mon âme?
Dan lekor enn sen ousa enn bourik?
Lekor kreatir enn lot liniver?
Lekor Mahatma ousa satanik?
Ousa to pou fonn dan Nam Kreater?

Nouvo plot later li pou lor enn lil?
Ousa losean? Ousa kontinan?
Dan krater volkan ousa Vatican?
Dan lavi fasil ousa difisil?

Kot to pou ale mo nam?
Where will you go my soul?
Où iras-tu mon âme?
Dan lekor enn sen ousa enn bourik?
Lekor kreatir enn lot liniver?
Lekor Mahatma ousa satanik?
Ousa to pou fonn dan Nam Kreater?

Nam vakabon dan lespas enfini
Ki rod experyans dan lot galaxi?
Nam explorater zame satisfe
Ki dan vwayaze dekouver bienfe?

Kot to pou ale mo nam?
Where will you go my soul?
Où iras-tu mon âme?
Dan lekor enn sen ousa enn bourik?
Lekor kreatir enn lot liniver?
Lekor Mahatma ousa satanik?
Ousa to pou fonn dan Nam Kreater?

Ayo mo ti nam, kan to zwenn Gran Nam,
Dir Li pa kone ki ti’ena deryer,
Ki pou’ena divan me Dev ti senser
Mem dan so erer. Li dir twa salam!

Kot to pou ale mo nam?
Where will you go my soul?
Où iras-tu mon âme?
Dan lekor enn sen ousa enn bourik?
Lekor kreatir enn lot liniver?
Lekor Mahatma ousa satanik?
Ousa to pou fonn dan Nam Kreater?

04.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.