KOT TO PE ALE?

(ENN DOUZENN POEM AN OTAVARIMA)

©DEV VIRAHSAWMY and ICJM

KOT TO PE ALE, KAMARAD?

detrwa ti parol pou enn kamarad
ki, dan marenwar, finn perdi sime.

Kot to pe ale, ayo mo dalon!
To bien anbrouye; to’nn perdi sime.
Ena kontan dir to pou res talon;
Olie avanse, twa to rekile.
Ena ki panse to’enn mayon moyon
Dan evolision, enn zenn kabose
Me mwa mo kone bannla pa konpran
Akoz lepase to bizen letan.

Eski to kone ki to vre vizaz?
Zot finn derasinn e finn transplant twa
Dan later kreol lwen ar to lakaz
E zordi to pe rod sime dan bwa.
Dan lakal bato to’nn envant langaz
Pou koz ar lezot parey kouma twa
E zordi langaz ki to’nn envante
Pe nouri kiltir nouvo destine.

Trwa kar to disan sorti dan Lafrik;
Enn kar sorti dan Lenn-Lasinn-Lerop.
Me to pa kontan to kouler tropik
Parski finn dir twa lanez li pli prop;
Finn dir twa bonje so lizie tipik
Kouler ble lesiel; seve blon dan pop
Me pa finn dir twa ki nou, bann imen,
Nou tou ena mem disan Afriken.

Gran problem ar twa, mo bon kamarad,
Se ki sak fwa ki bizen fer kiksoz
Ki pou permet twa eklat ansien kad,
Defons bann klwazon, kraz baryer sikoz,
Pilot to bato dan direksion larad,
To les fos profet trap twa par lagorz.
Pourtan to pa bet; to ledwa mazik
Fer nou liniver sant to lamizik.

Fos profet yer swar, profit marenwar,
Reysi fer twa kwar langouti-sari
Dan to vwazinaz – to peyna memwar? –
Lakoz to soufrans; veritab lennmi.
To sivilize. Bannla zot barbar.
To priye Bondie, bannla jab minwi.
To finn bliye net kan nou ti zanfan
Ansam nou ti zwe boul ek servolan.

Kan lespri malad dan nou douniya
Ti fer lalians ar Verwoerd-Vorster-Smis
Kifer, kamarad, to mars ar bannla;
To kit to kamwad pou apiy rasis?
To pa konn zistwar Nelson Mandela?
To pa konn zistwar Angela Davis?
Ayo mo bayo! Ayo do matlo!
Pa les mwa tousel pou sarye fardo.

Zistwar yer finn tous peron azordi
Me zordi babou, bez la opliryel.
Bann lespri malad finn viol paradi,
Pe pers trou partou ar gro-gro lapel.
Plen Pos ek Kraz Kor pe gagn lapeti
Pou aval lagrot; detrir lasapel.
Donn mwa enn koudme pou nou dam zot pion;
Anpes bann kroupion chombo direksion.

Tou bann liv sakre dir nou mem zafer:
Gran Lentelizans finn donn nou mision
Pou okip zarden e res solider
Dan pran kont, partaz, lamour ek pardon;
Liv sakre dir nou zefor neseser;
Bizen konn atann gratifikasion.
Kan nou sem lagren nou bizen pasians;
Atann so sezon pou gout so zwisans.

Kifer to prese gout fri kontsezon?
Pa kwar mo tro bon. Mo ‘si mo fane.
Me mo finn gagn sans. San ezitasion
Bizen rekonet seki to’nn kone
Samem fristrasion ek imiliasion
Pli amer dan listwar limanite.
Seki mo’nn kone enn nanye ditou;
Pa kapav konpar tortir ar boubou.

Ayo kamarad! Zordi nou kapav
Lor later kreol efas erer yer;
Netway pouritir, pianter dan lakav;
Montre nou zanfan plant ek aroz fler;
Met prop, tir malang; lave, souy labav;
Desinn enn sourir lor lalev bouder.
Zordi nou kapav, lame dan lame
Ansam ranz lakaz nouvo destine.

Nou later kreol li lakaz disan
Ki finn konn douler ek soufrans entans;
Li later fertil kot trwa kontinan
Pe sem lavenir nouvo ekzistans.
Lor later kreol nou tou imigran
Ki bizen aprann ranvway nou zwisans.
Lerla nou pou kapav fer sakrifis
Pou ki nou zanfan kapav gagn anplis.

Enn fwa enn dimoun ti fer mwa konpran
Ki sak ti kiksoz ki nou konsome
Nou finn pran prete ar nou tizanfan;
Nou bizen fer tou pou kapav rande.
Twa ek mwa zordi anou fer serman
Pa pou gaspiye, pa pou bangole
Pou donn lasirans nou bann desandans
Ki zot kapav viv lavi dan desans.

2 Novam 2013


KI PE ARIVE?

Eta becharra, ki pe ariv twa?
To kwar azordi finn vinn kouma yer
E ansien meni samem nou nasta;
Ansien kichiri diriz liniver?
Rapel! Sak sezon ena so lalwa;
Sak sitiasion so prop lalimier.
Pa fer amalgam; pa melanz kalchoul;
Kan pe tir diri pa get kari poul.

Lepok to anset pa ti neseser
Aprann alfabet, ekrir, lir, konte.
Pios, laserp, marto ti fer profeser
Dan karo, dan danbwa, dan latelie.
Aster, mo dalon, li pa kouma yer:
Laserp ek marto bizen plim-papie.
Si to’le reysi, fer literesi
Vinn to tranpolinn pou devlop lespri.

Lontan konesans ti travers bann siek
San gran-gran sanzman, san bel boulversman
Me zordi, matlo, fekla nepli fek
Telman li’nn vieyi dan so soubasman.
Sak fwa soley kit lakal, mont lor dek,
Seki ti ete bliye resaman,
Rod nouvo bataz, perfeksionn so louk,
Gagn nouvo vizaz, fer nou tou toutouk.

Ler mo pe dir twa aprann lir, ekrir
To lang maternel, to nek boufonn mwa:
“Kisasa gopia!” For-for tann twa dir,
“Mo konn koz patwa depi mo baba.
Dan lezot langaz aster mo’le zwir
Kiltir lizie ble, parol donn nisa.
Kan mo gagn li bonn to’le mo kile,
Koz pete bourik, koz vilgarite.”

Ayo mo matlo, pa pe koz ‘koze’;
Pe koz lir, ekrir fraz gamatikal,
Zistwar romanse, poem ki rime,
Kimanier Borzia ti fer bakanal.
Tranble-tranble to kapav desine
Vadire enn nom, vadire golmal
E sa fer twa kwar tomem ki Sexpir,
Mahaexper lekritir-signatir.

Lepok diboute, ekoute, aprann
Pou konn fer louvraz finn fini dan tengn;
Pou ki nou bato napa tom anpann
Tou maren abor bizen lir lansengn
Pou evit resif, pa tas dan atann;
Lir sime lor map, zet baz nouvo rengn.
Konn bien ki bizen pou ki nou desten
Pa savire dan ganndol san zenzen.

Parol pou zorey vit fonn dan lezer;
Parol lor papie toultan li reste
Pou ki kapav lir sak fwa neseser;
Revize, repete, pa arete
Ziska ki nou konn mesaz la par ker
E pa fer erer ler pe tras sime.
Lekritir lakle devlopman fitir;
Fer nou lespri mir, fer nou nam sourir.

25.12.13

KAN BON NEPLI BON

Yer seki ti bon kapav nepli bon.
Ena valer yer ki ankor frengan
Me ena osi ki pe koul dan fon,
Ousa pe rale ar fardo prezan.
Lontan karo-kann ti donn nou fizon
Pou aste imen so prop karbiran
Me aster monwar nou bizen later
Pou plant pie manze pou nou bann frer-ser.

Lontan nou lamer ek zoli laplaz
Ti atir touris dan nisa tropik
Me aster lamer koumadir laraz
Pa respe baraz, kraz latant piknik.
Lontan tou ti senp pou zenn ek dan laz;
Aster get traver bous trou ar mastik.
Gramaten-tanto nou ti pe priye
Sen-Krwasans lao. Li nepli tande.

Lontan nou ti kwar fami-nikleer
Sime-nef ki garanti liberte;
Aster nou sagren larm granper-granmer
Ki pe rod regar zanfan egare.
Kouma zako nou ti imit akter
‘Made in dideor’ me ler nou gete
Nou pe perdi net veritab natir
Ki ti pou kapav ranz nou lavenir.

Seki nou ena zame nou pran kont
– Fam kot nou vwazen, ala li zoli –
Me zordi seki ti met dan lamont
Pe ronz nou laser kouma’nn maladi.
Bote nou kiltir nou pa gard dan kont;
Olie petal fler nou rod konfeti.
Aster ler tou pe vir anbalao
Nou akiz lezot pou tou nou defo.

Ler finn arive pou nou get fran-fran
Seki bon aster, pa seki bon yer.
Lavi azordi dimann lot lelan;
Dimann nou rezet lespri met aryer.
Kan sezon sanze, dan nouvo letan
Swazir bon lagren pou met dan later.
Seki ti bon yer aster finn vinn rann;
Aret fer teti ar sistem anpann.

25.12.13

KIFER TO FER SA?

To granper ti gard enn roten bazar
Dan so lasam pou koriz to granmer;
To papa kan bwar kwar limem Sezar;
Akoz ti retar barrtann pet anler.
Twa to fer parey. To pa zis soular.
To vilger, bitor, violan ek violer.
To bout laservel dan to labraget.
To nom dominer, to tinom bebet.

Bann lespri traver finn met dan latet
Ki Bondie enn zom (ar enn bout lezo
Li finn fer enn fam). Bann fam pa zis bet,
Zot tret, malonet, koko san dilo.
Akoz sa to dir to servi to fwet
Pou dres li, fer li tini to poto.
Dapre to latet to drwa li sakre
Me to pe bliye fam so dinite.

Lespri kabose finn fos tex sakre
Pou fer zom gagn galon sef-kouyoner,
Triyanger, mardayer, marster-fane;
Anter lape ek lev choula lager.
Artizan koripsion servi dekre
Fer manti vinn vre, zarden simitier.
Arete mo frer! Sanz manier lagal!
Ranz enn balans kot de kote egal!

26.12.13

DEMOKRASI FER LER

Kot nou, ki ou kwar! Nou tou formidab!
Peyna pou aprann me nou pli kone
Ki exper mondial kouma ekrir fab,
Konpoz lamizik, diriz dans bale,
Konstrir teorem, manipil palab,
Parol fer koustik, fer manti vinn vre.
Si mank argiman pa bizen traka!
Par lagrasdedie fatra vinn lerwa.

Kot nou, ki ou kwar! Nou tou debrouyar,
Konn trike-trase, konn debrouy difil,
Tir zi inosan pou blansi Nanar,
-Sa pa difisil, tranzaksion fasil-
Zet labou par tonn kan fer nwar aswar
Lor repitasion ki vinn ridikil.
Nou lir Bay Adolf ek ‘Ton Makiavel
Ki’nn montre nou trik pou vir karousel.

Kot nou, ki ou kwar! Nou tou Sef-Oustad
Ki pa per nanye, ki pa per personn,
Ki fann ar nenport, zans andeor kad,
E lor vites zot tire, boure, fonn.
Nou dilat larat, nou eklat larad,
Ar let anonim nou fer zot riy zonn;
Servi telefonn, mansonz ek rimer
Pou fer adverser degout lalimier.

26.01.14

KARS MERKIR

Lor planet Toktok ena enn ti kars
Dan tribi Pagla ki apel Merkir
Ki plis ki deler kan soley fer gars,
Karboniz koko, fer zot servo mir.
Lerwa kars Merkir kontan deklar Mars
Me so madam kwar ki so latet dir.
Zot profet dir zot ki zot siperyer
Parski zot malez li anprofonder.

Malgre andikap zotmem envanter
Kaskad lekritir lor kare fey-sonz;
Gramaten-tanto bann ki nanye-fer,
Kirye, swaf-rimer, ki bien bizen kanz
Pou fer zot lasos gagn ti epeser
Degrengol anvrak pou ranpli zot kenz.
-Mo gourrou dir mwa pa ekzazere;
Bizen rekonet parfwa zot koz vre.-

“Kan to pou konpran Merkir li koumsa;
Parfwa neseser, parfwa enn nwizans;
Timama mexinn, pwazon apre sa;
Pa bliye beta, dan nou ekzistans,
Kontan pa kontan, kontradiksion la;
Nou bizen fer fas ar boukou pasians.”
Akoz sa mo dir mo bann tizanfan,
“Pa les merkiryal blok zot devlopman!”

26.01.14

ESKI NORMAL SA?

Eski normal sa peser mor nwaye?
Li pa konn naze me grasa dilo
Li plen so lasiet, finans so fwaye,
Okip sosiete, diriz so bato.
Eski normal sa peser mor nwaye
Kan lavi koumans, devlop dan dilo?
Li pa konn flote, pa konn fer laplans
Malgre li mouye depi so lanfans.

Eski normal sa fitir depite
Pa konn servi bien nou lang nasional?
Li ouver lagel pou ponn madriye,
Melanz vwayel ar konsonn pa lokal.
Eski normal sa fitir depite
Tray lokal, anbras enternasional?
Telman prononse, lalang fer rozet;
E so elekter pe ankor res bet.

Eski normal sa administrater
Get retrovizer, bliye get divan
Ziska so kales tom dan larivier,
Vir anbalao dan lagel kouran.
Eski normal sa administrater
Enkapab prevwar seki pli divan?
Kouma avanse kan lider gounga,
Administrater lerwa bachara?

27.01.14

CHABAS SHAMANN!

Pa fasil ar li! So bann chamcha kwar
Li enn tigit pli piti ki bondie.
Kan li rabase get kouma zot bwar
Parol ki koule dan dalo sakre;
Dekorasion lor so lekor dan zar,
So vestimanter fer lizie kaye.
Shamann konn tou trik pou detourn lespri:
Fer manti vinn vre, fer vre vinn manti.

Pa fasil ar li! Shamann Nipat sa!
Li konn pas bagou, giji tilespri,
Promet paradi atraver nisa;
So admirater ena enn sel bi:
Kouma pou efas douler ek traka
San okenn zefor ki fatig lavi.
Shamann Nipat enn exper mardayer
Ki anpes nene santi piyanter.

Pa fasil ar Shamann Oustad Nipat!
Zot grenn lor li kouma lay dan lalanp
E li les zot nway dan basen zot fat
Ki poz lor otel zot pasion dan tanp
Kot fabrik sistem ki ogmant so wat,
Fer chamcha kwar ki limem sef Olenp.
Chabas, bravo Shamann Oustad Nipat,
San to lalimier nou tou nou pou kat!

28.01.14

MO BETI-BETA

Bann ki pa konpran vomi ignorans
Lor zanfan zordi akoz zot pa yer.
“Kan nou nou ti zenn nou pa ti’ena sans;
Nou pa ti fer ler, koz parol dan ler;
Ar lalanp petrol nou ti fer siyans;
Nou ti fer devwar san led diksioner.
Aster zot gagn tou: tablet, enternet;
Me dan zot latet zot nek mazinn fet”.

Ayo mo beti! Ayo mo beta!
Gran dimoun aster bliye ki sanzman
Finn sanz douniya, ranz enn lot karrma,
Tras nouvo parkour sime devlopman.
Lontan pouvwar ti dan lame Linga;
Zordi zenn rod viv dan enn lot letan.
Kouraz mo ti mam! Pa les tilespri
Ar to laservel kraz so satini.

Tansion mo baba! Napa les maya
Kouyonn to lespri, polie to lavi.
Dime nepli sir me pa akoz sa
Ar to lavenir to fer kichirri.
Zenes azordi! Konn bien to darrma
Ki pou donn lemonn enn nouvo lavi.
Sinior responsab lemonn dan tanay;
Aster twa jinior, chombo gouvernay.

28.01.14

ZES TOUY KONESANS

Pou li sa fasil fer tou dimoun kwar
Seki bizen kwar mem si tousa fos.
Nek to bizen konn rakont to zistwar
Ar fos-natirel ek ar boukou jos.
Repet mem zafer gramaten, aswar
Si to’le plen pos, si to’le vinn bos.
Samem ki apel zes touy konesans,
Premie ek dernie sapit so siyans.

Pa bizen kone ousa verifie;
Repete ziska to zistwar manter
Al asiz lor tronn vadire bondie
Pou deklar triyonf to fos lalimier.
Difisil pa gagn linanimite;
Plis li fos-fasil samem plis meyer.
Zes touy konesans premie komannman…
Pa bizen konn plis. Enn sel regleman!

Sivilizasion ek demokrasi
Pa finn fer pou bann troupo ordiner;
Pa konplik lavi enn pov jab-zanti
Ki pa bizen plis ki mesaz flater,
Parol dimiel ki giji-giji li,
Fer li rant dan trans ar mister-kontrer.
Zes touy konesans, fri entelizans,
Samem lesans ki roul moter finans.

29.01.14

SIME ZEPENG, SIME ZEGWI?

Lor sime zepeng plen difikilte
Parfwa fer vwayazer gagn kongolo
Telman sime la desann ek monte,
Parfwa tourn anron vites jabolo,
Kas kontour brit-brit, lerla devire,
Rant dan pa kone pou ranp lor ledo.
Ala kifer nou oblize rente
Ler nou rod sime amenn kot Bondie.

Letansa malen pran sime zegwi
Pou enn sel ale drwat-drwat rant dan bit.
Li dir vwayazer aret fer teti,
Pa perdi letan, pran sime vit-vit,
Sime zegwi ki amenn paradi
E donn garanti zoli-zoli tit.
Lor sime zegwi peyna pou rente;
Ar enn pez lizie nou dan pos bondie.

29.01.14

LAPRIYER

Mama-Papa eternel
Lasours lavi ek lamour
Aksepte lor to otel
Mo lapriyer toulezour
Ki monte ar to lezel
Dimann twa donn to sekour
Pou to zanfan andetres
Ki bizen boukou tandres
OM / AMENN/ AMINN

26.12.13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.