KOT TO PE ALE ZENES?

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Zenes,
Pa les mardayer-triyanger;
Pa les manter, taker, violer;
Pa les voler, paser-diber
Kriye for “Stop thief, au voleur”
Pou sem konfizion,
Detourn latansion,
Anpes twa trouv vre vizaz kouyoner,
Triyangaz, trikmandaz LAMONE
Ki yer ti nouri lever Lakavern
Pou detrir Dawoud, Vikram ek Atek.

Zenes,
Pa les disip aparteid
Fer twa bliye soufrans lasid
Ser-frer Lafrik, Pol Nor, Pol Sid.
Pa les zot natak, gamat, sinema
Fer twa vinn dogla, nachannya, soumra,
Chokra, bachara ki nek rod nisa.
LAMONE pe fann lamone
Pou fer Macron ranplas Corbyn,
Pou fer Bourrbak ranplas Navinn,
Pou fer mofinn touy klerdelinn.
Yer zot ti nouri lever Lakavern,
Zordi zot nouri lever Balivern.

12.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.