KISANNLA?

Nou Morisien, Pep Admirab, nou toultan pe dekouver Lamerik lor map.
Yer nou ti dekouver violans dan lakaz, dan lekol, dan lari … dan sosiete. Koumadir avantier sa pa ti ekziste. “Tu peu kapav kroire!”
Zordi nou soke parski ena video ki montre britalite-violans-tortir par lapolis. Re nou pe dekouver Lamerik lor map. “Toimeme tu peu kapav kroire!”

NOU PA ANVI RAPEL

Nou pa anvi rapel ki leta li enstriman diktatir klas ou bann klas ki kontrol lekonomi. Dan Moris, bann baron disik ek zot alye, klas mwayen, servi laparey leta pou defann ek konsolid zot lentere ekonomik, politik ek kiltirel.
Nou pa anvi rapel kisannla ti touy Anjalay Coopen.
Nou pa anvi rapel kisannla ti bat Paul Berenger, Dev Virahsawmy ek bann travayer transpor kout matrak.
Nou pa anvi rapel kisannla ti pe menase anpiblik pou koup ledwa, lame ek lalang dimoun ki pa dakor ar li; kisannla ti servi lapolis pou sey kas likou Sir Gaetan Duval.
Nou pa anvi rapel kisannla ti premie minis kan Kaya ti mor dan prizon lapolis.

OUVER LIZIE TANG!

Akoz nou memwar kourt, pouritir pe kontinie fane e POU KONTINIE FANE.

01.06.22

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.