KIFER NOU PER?

Ki li patriyark, ki li matriyark,
Toulede bien per minorite ge.
To kone kifer? Parski tou bann ge,
Ki li zom ou fam, zot pe montre nou
Pa ena zis de jennder parmi nou.
Si trwaziem jennder vinn mazorite,
Falo-vazino vinn minorite,
Ki pou’ariv patriyark ek matriyark?

Zot rod fer nou per. Ekout liv sakre:
“Bizen ogmante ek miltipliye.”
Anal ek oral pa enn bon zafer;
Li pa natirel! Pou al dan lanfer!
Lergete zot per perdi zot pouvwar;
Zot per ki dime enn lot trap labar.

22.10.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.